IPPB1/415-635/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czynność wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki osobowej – jest czynnością neutralną podatkowo. Oznacza to, że dla Wnioskodawcy, jako wnoszącego aport, nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
IPPB1/415-635/14-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. działalność gospodarcza
  3. nakłady
  4. spółka osobowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2014 r. (data wpływu 4 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z). W zakresie w jakim Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, jest on zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca jest w związku małżeńskim, z rozdzielnością majątkową. W 2013 roku, Wnioskodawca poniósł nakłady na lokal użytkowy (dalej: Lokal) w postaci wykończenia (m.in. ocieplenie dachu, wykonanie stropów i sufitów, postawienie ścianek działowych, instalacja podłogi, posadzek, drzwi, oświetlenia sufitowe, instalacje elektryczne, instalacje kanalizacyjne, CO, klimatyzacji, wentylacji) oraz wyposażenia (m.in. szafa, lada recepcyjna, zlewy) lokalu (dalej: Nakłady).

Lokal, na który Wnioskodawca poniósł Nakłady, nie jest własnością Wnioskodawcy - Wnioskodawca nie dysponuje tytułem prawnym do Lokalu. Wydatki na Nakłady nie były dokumentowane fakturami VAT, a Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nakłady zostały sfinansowane ze środków pochodzących z majątku prywatnego Wnioskodawcy. Wnioskodawca dokonał poniesienia Nakładów, gdyż został poproszony przez swoją żonę, która dysponuje tytułem prawnym do Lokalu, do wsparcia w zakresie jego wykończenia. Opisane prace wykończeniowe oraz wyposażenie lokalu użytkowego nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz stanowiły prywatną, niezależną od działalności inwestycję Wnioskodawcy. Nakłady nie spełniają warunków do uznania ich przez Wnioskodawcę za środek trwały, ani nie są też w inny sposób związana z pozarolniczą działalnością prowadzoną przez Wnioskodawcę. W najbliższym czasie, Wnioskodawca planuje dokonać przeniesienia prawa do Nakładów do nowo założonej spółki jawnej lub spółki komandytowej (dalej: Spółka osobowa) w ramach wkładu niepieniężnego (dalej: Aport).

Wspólnikiem w Spółce osobowej będzie również inna osoba fizyczna, która w analogicznych okolicznościach poniosły analogiczne nakłady na ten sam Lokal. Aport ma zatem na celu wyodrębnienie Nakładów z majątku prywatnego wspólników Spółki osobowej i zgrupowanie ich w jednym podmiocie. W tym kontekście, Aport Nakładów właśnie do Spółki osobowej został uznany za najprostszą i jednocześnie najbardziej elastyczną formę działania. Powyższa czynność nie mieści się w zakresie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i nie będzie dokonywana w ramach tej działalności (jej przedmiotem będą składniki majątkowe sfinansowane ze środków pochodzących z majątku prywatnego Wnioskodawcy). W związku z opisanym stanem faktycznym i planowanym zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca chciałby potwierdzić skutki planowanego Aportu do Spółki osobowej na gruncie przepisów podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy z tytułu wniesienia Aportu do Spółki osobowej, Wnioskodawca będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy z tytułu wniesienia Aportu do Spółki osobowej, Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 50b ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Ponieważ Spółka osobowa nie jest osobą prawną, w ocenie Wnioskodawcy, Aport nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółka osobowa to – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca poniósł nakłady na lokal użytkowy. Wnioskodawca planuje dokonać przeniesienia prawa do nakładów do nowo założonej spółki jawnej lub komandytowej w ramach wkładu niepieniężnego. Aport ma zatem na celu wyodrębnienie nakładów z majątku prywatnego wspólników Spółki osobowej i zgrupowanie ich w jednym podmiocie.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), nie zawiera szczególnych unormowań odnoszących się do wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej. Zawiera jednakże określenie przedmiotu opodatkowania.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zysku i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One zaś, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki.

Aby zaś mówić o sytuacji „odpłatnego zbycia”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sama sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność neutralna podatkowo.

Należy przy tym wskazać, że od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b, którym ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej.

Stosownie do tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz cytowany powyżej art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że czynność wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki osobowej – jest czynnością neutralną podatkowo. Oznacza to, że dla Wnioskodawcy, jako wnoszącego aport, nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.