IPPB1/415-1054/14-3/EC | Interpretacja indywidualna

1. Czy po przekształceniu SKA 1 w SPV, Wnioskodawca będzie obowiązany rozliczyć (w proporcji do posiadanego udziału w SPV) przychody i koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału SPV w SKA 2, a następnie w Spółce osobowej na zasadach właściwych dla wspólnika spółki osobowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego proporcjonalnie do okresu w którym wspólnikiem SKA 2, a następnie Spółki osobowej będzie SPV, tj. za okres od dnia przekształcenia SKA 1?
2. Czy po przekształceniu SKA 2 w Spółkę osobową, Wnioskodawca będzie (już jako wspólnik SPV, w proporcji do posiadanego udziału w SPV) obowiązany rozliczyć (w proporcji do posiadanego przez SPV udziału w Spółce osobowej) przychody i koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału Spółki osobowej w Spółce na zasadach właściwych dla wspólnika spółki osobowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego proporcjonalnie do okresu w którym wspólnikiem Spółki będzie Spółka osobowa, tj. za okres od dnia przekształcenia SKA 2?
IPPB1/415-1054/14-3/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. proporcja
 3. przekształcanie podmiotów
 4. rok podatkowy
 5. spółka komandytowo-akcyjna
 6. spółka osobowa
 7. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 8. udział
 9. udział w zyskach
 10. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w proporcji do posiadanego udziału – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w proporcji do posiadanego udziału.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również jako „Podatnik”) jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej jako „SKA 1”), która według (uzyskanej przez SKA 1) interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2014 r. (nr IPPB3/423-33/14-5/DP) powinna od dnia 1 stycznia 2014 r. rozliczać się jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.

Wskazana spółka komandytowo-akcyjna jest obecnie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej jako „SKA 2”), która według (uzyskanej przez SKA 2) interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2014 r. (nr IPPB3/423-29/14-6/DP) pozostaje do końca swojego rozpoczętego przed 12 grudnia 2013 r. i aktualnie trwającego roku obrotowego spółką osobową nie będącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z interpretacją ogólną z dnia 25 listopada 2013 r. (nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13) wydaną przez Ministra Finansów przychody osiągnięte w ramach SKA 2 (nie będącą podatnikiem podatku dochodowego) przypisane jej akcjonariuszom są opodatkowane gdy zostanie na rzecz tych akcjonariuszy wypłacona dywidenda (zysk).

SKA 2 jest z kolei wspólnikiem spółki osobowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego (dalej jako „Spółka”).

Z uwagi na planowane zmiany restrukturyzacyjne zostaną dokonane następujące działania:

 1. wspólnicy SKA 1, w tym Wnioskodawca, podejmą w przyszłości uchwałę dotyczącą przekształcenia SKA 1 w inną spółkę osobową;
 2. wspólnicy SKA 2, podejmą w przyszłości (po zdarzeniu opisanym w punkcie 1 powyżej) uchwałę dotyczącą przekształcenia SKA 2 w inną spółkę osobową;
 3. dzień przekształcenia SKA 1 (tj. wpisania do KRS spółki przekształconej – dalej jako „SPV”) wystąpi wcześniej niż dzień przekształcenia SKA 2 (tj. wpisania do KRS spółki przekształconej – dalej jako „Spółka osobowa”);
 4. z dniem poprzedzającym dzień przekształcenia (tj. wpisania do KRS SPV) SKA 1 zamknie swoje księgi rachunkowe;
 5. z dniem poprzedzającym dzień przekształcenia (tj. wpisania do KRS Spółki osobowej) SKA 2 zamknie swoje księgi rachunkowe.

Tym samym:

 1. Teraz Wnioskodawca jest akcjonariuszem w SKA 1, która jest akcjonariuszem w SKA 2, która jest wspólnikiem w Spółce.
 2. Najpierw nastąpi przekształcenie SKA 1 w SPV – tak, że Wnioskodawca stanie się wspólnikiem spółki osobowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego, tj. SPV, która będzie akcjonariuszem w SKA 2, która będzie wspólnikiem w Spółce.
 3. Następnie nastąpi przekształcenie SKA 2 w Spółkę osobową – tak, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki osobowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego, tj. SPV, która z kolei stanie się wspólnikiem spółki osobowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego, tj. Spółki osobowej, która będzie wspólnikiem w Spółce.

Całość działań wskazanych powyżej będzie dalej określana również jako „Zdarzenie”. W przypadku zaistnienia Zdarzenia, tj. po przekształceniu SKA 1, a następnie po przekształceniu SKA 2 Wnioskodawca zostanie wspólnikiem, nie będącym akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, w SPV – ta zaś SPV będzie wspólnikiem, nie będącym akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, w Spółce osobowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy po przekształceniu SKA 1 w SPV, Wnioskodawca będzie obowiązany rozliczyć (w proporcji do posiadanego udziału w SPV) przychody i koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału SPV w SKA 2, a następnie w Spółce osobowej na zasadach właściwych dla wspólnika spółki osobowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego proporcjonalnie do okresu w którym wspólnikiem SKA 2, a następnie Spółki osobowej będzie SPV, tj. za okres od dnia przekształcenia SKA 1...
 2. Czy po przekształceniu SKA 2 w Spółkę osobową, Wnioskodawca będzie (już jako wspólnik SPV, w proporcji do posiadanego udziału w SPV) obowiązany rozliczyć (w proporcji do posiadanego przez SPV udziału w Spółce osobowej) przychody i koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału Spółki osobowej w Spółce na zasadach właściwych dla wspólnika spółki osobowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego proporcjonalnie do okresu w którym wspólnikiem Spółki będzie Spółka osobowa, tj. za okres od dnia przekształcenia SKA 2...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy po przekształceniu SKA 1 w SPV będzie on obowiązany rozliczyć (w proporcji do posiadanego udziału w SPV) przychody i koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału SPV w SKA 2, a następnie w Spółce osobowej na zasadach właściwych dla wspólnika spółki osobowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego proporcjonalnie do okresu w którym wspólnikiem SKA 2, a następnie Spółki osobowej będzie SPV, tj. za okres od dnia przekształcenia SKA 1.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy po przekształceniu SKA 2 w Spółkę osobową będzie on obowiązany (już jako wspólnik SPV, w proporcji do posiadanego udziału w SPV) rozliczyć (w proporcji do posiadanego przez SPV udziału w Spółce osobowej) przychody i koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału Spółki osobowej w Spółce na zasadach właściwych dla wspólnika spółki osobowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego proporcjonalnie do okresu w którym wspólnikiem Spółki będzie Spółka osobowa, tj. za okres od dnia przekształcenia SKA 2.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT (i odpowiednio art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. - dalej jako: „Ustawa CIT”): „Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.”.

Stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy PIT (odpowiednio art. 5 ust. 2 Ustawy CIT) powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącęj osobą prawną.

Przychody z tytułu udziału w spółce niebędącą osobą prawną, zgodnie z art. 5b ust. 2 Ustawy PIT, należy przyporządkować do źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 zd. 1 Ustawy PIT za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont zgodnie z tzw, zasadą memoriałowego rozpoznawania przychodów.

W przypadku przychodów z działalności gospodarczej nie jest zatem istotny moment otrzymania pieniędzy (wartości pieniężnych). Zasadniczo za moment uzyskania przychodu uważa się moment, kiedy przychód staje się należny, czyli w momencie wymagalności wykonania świadczenia pieniężnego. Regulacje art. 14 ust. 1 zd. 1 Ustawy PIT stanowią odstępstwa od zasady, że za przychody należy uważać wartości rzeczywiście przez podatnika osiągnięte, czyli otrzymane lub postawione do jego dyspozycji. W przypadku działalności gospodarczej nawet brak zapłaty w przewidzianym przez strony terminie rodzi obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe w zakresie sumy należnej za wykonane świadczenie (zob. też M. Pawlik, Związek kosztu z przychodem, MoPod 2001, Nr 4, s. 6). W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zasadę memoriałowego rozpoznawania przychodów stosuje się co do zasady do całości dochodów podatników tego podatku, zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, w tym również do przychodów z udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi.

Przenosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż fakt uznania, że przychód z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną (Spółce) winien być rozliczany zasadą memoriałową stanowi podstawę uznania, że omawiany rodzaj przychodu winien być przypisany jej wspólnikowi w momencie dokonania przez spółkę niebędącą osobą prawną (tj. efektywnie Spółkę) czynności rodzącej obowiązek podatkowy u wspólnika (Podatnika). W tym też momencie powstaje u wspólnika zobowiązanie podatkowe, które wspólnik winien rozliczyć według zasad opodatkowania go obowiązujących (przychód należny z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną). Należy podkreślić, że ustawodawca nie wprowadził żadnych regulacji, które zmieniałyby wskazane zasady powstania i przypisania przychodów w sytuacji, w której dochodzi przekształcenia jednego ze wspólników. W ocenie Wnioskodawcy należy przyjąć, że decydujące znaczenie dla odpowiedzi na zadane pytanie ma wskazywany w Ustawie PIT (tak jak w Ustawie CIT) parametr, tj. udział w zyskach obowiązujący na moment rozpoznania przychodów i kosztów.

W związku z powyższym, w przypadku gdy dojdzie do Zdarzenia, Wnioskodawca rozpozna:

 1. przychody z udziału w SPV w zakresie przychodów z udziału w SKA 2, a następnie w Spółce osobowej, które powstaną od daty przekształcenia SKA 1.
  Natomiast przychody z udziału w SKA 2, a następnie w Spółce osobowej, powstałe do dnia poprzedzającego dzień przekształcenia i tym samym do dnia zamknięcia ksiąg SKA 1, będą opodatkowane tak jak każde inne przychody osiągnięte w ramach SKA 1 w okresie do jej przekształcenia. To samo odnosi się do kosztów uzyskania przychodów, start oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.
 2. jako wspólnik SPV przychody z udziału SPV w Spółce osobowej w zakresie przychodów z udziału w Spółce, które powstaną od daty przekształcenia SKA 2. Natomiast przychody z udziału w Spółce, powstałe do dnia poprzedzającego dzień przekształcenia i tym samym do dnia zamknięcia ksiąg SKA 2, będą opodatkowane tak jak każde inne przychody osiągnięte w ramach SKA 2 w okresie do jej przekształcenia.

To samo odnosi się do kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością, w formie spółki niebędącej osobą prawną.

W przypadku zatem zaistnienia Zdarzenia należy przy obliczeniu podatku za cały rok podatkowy uwzględnić stosowną proporcję uwzględniającą zarówno stan prawny i faktyczny przed zaistnieniem Zdarzenia oraz stan po zaistnieniu Zdarzenia - tj. Wnioskodawca będzie obowiązany (jako wspólnik SPV, w proporcji do posiadanego udziału w SPV) rozliczyć (w proporcji do posiadanego przez SPV udziału w Spółce osobowej) przychody oraz koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału Spółki osobowej w Spółce na zasadach właściwych dla wspólnika spółki osobowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego za okres od dnia przekształcenia SKA 2.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, wspólnik spółki osobowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego rozlicza przychody i koszty uzyskania przychodu z udziału w tej spółce za okres, w którym pozostawał wspólnikiem danej spółki - w tym bowiem okresie powstają bowiem przychody i koszty w ramach tej spółki, przypisane mu zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy PIT.

Powyższe twierdzenia są zgodne ze stanowiskiem Ministra Finansów. Dla przykładu należy wskazać następujące interpretacje:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 października 2011 r., sygn.: IPPB1/415-722/11-2/ES, w której organ podatkowy stwierdził, że: „W związku z powyższym przychody, koszty, straty oraz ulgi podatkowe do dnia przystąpienia do spółki nowego wspólnika winny być wykazane przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do jego udziału w zysku obowiązującego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udziału w zysku wg. nowych udziałów.”;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 maja 2013 r., sygn.: ILPB1/415-165/13-2/AP, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż jeżeli w świetle odrębnych przepisów, niebędących przepisami prawa podatkowego i niemogących być tym samym przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, dopuszczalne jest ustalenie udziału Wnioskodawcy w zysku spółki w sposób opisany we wniosku (tylko za część roku podatkowego), to Wnioskodawca powinien rozliczyć w podatku dochodowym od osób fizycznych tylko te przychody, które stały się należne spółce w okresie od momentu, gdy uzyskał status komandytariusza do końca roku obrotowego. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku rozliczać w podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów spółki, które stały się należne spółce przed uzyskaniem przez Niego statusu komandytariusza.”;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 sierpnia 2013 r. IPPB1/415- 651/13-2/MT, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Oznacza to, że zmiana proporcji podziału zysku z Sp.k. w trakcie roku wpływa na zmianę sposobu rozliczenia ww. przychodów i kosztów z tytułu udziału wspólników, w tym Wnioskodawcy, w Sp.k. W związku z powyższym przychody i koszty uzyskania przychodów (jak również wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty) do dnia przystąpienia do Sp.k. nowego wspólnika winny być wykazane przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do jego udziału w zysku obowiązującego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udziału w zysku wg nowych zasad ustalonych w umowie Sp.k. Powyższe wpłynie również na sposób obliczania przez Wnioskodawcę należnych zaliczek na PIT. Od dnia wstąpienia nowego wspólnika do Sp.k. Wnioskodawca będzie kalkulował zaliczki na PIT w oparciu o ustalenie wielkości przychodów i kosztów ich uzyskania (dochodu do opodatkowania) według nowego, przysługującego mu prawa do udziału w zysku.”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.