ILPB4/4510-1-399/15-3/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie: określenia przychodów z tytułu udzielenia licencji i zbycia aktywa przez spółkę osobową na rzecz wspólnika zgodnie z umową orazokreślenia przychodów z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych w związku z udzieleniem licencji i zbyciem aktywa przez spółkę osobową na rzecz wspólnika poniżej ceny rynkowej.
ILPB4/4510-1-399/15-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. aktywa
 2. licencja
 3. opodatkowanie przychodu
 4. przychody należne
 5. przychody nieodpłatne
 6. przychód
 7. przychód podlegający opodatkowaniu
 8. sprzedaż
 9. spółka kapitałowa
 10. spółka osobowa
 11. udział w spółce
 12. wspólnik
 13. zbycie
 14. świadczenia wspólników
 15. świadczenie
 16. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Powiązania gospodarcze, rodzinne, kapitałowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodów z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych w związku z udzieleniem licencji i zbyciem aktywa przez spółkę osobową na rzecz wspólnika poniżej ceny rynkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • określenia przychodów z tytułu udzielenia licencji i zbycia aktywa przez spółkę osobową na rzecz wspólnika zgodnie z umową,
 • określenia przychodów z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych w związku z udzieleniem licencji i zbyciem aktywa przez spółkę osobową na rzecz wspólnika poniżej ceny rynkowej.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej także: Spółka) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOP), podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka jest głównym wspólnikiem w spółce osobowej (dalej: Spółka osobowa), która ma siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Spółka osobowa nie jest spółką komandytowo-akcyjną ani jej następcą prawnym. Tym samym Spółka osobowa nie jest podatnikiem PDOP.

Zgodnie z umową Spółki osobowej udział Spółki w zysku Spółki osobowej wynosi powyżej 99%. Udział drugiego wspólnika Spółki osobowej (dalej: Wspólnik Mniejszościowy) wynosi poniżej 1%. Ustalony w umowie Spółki osobowej podział zysku odzwierciedla wniesione do Spółki osobowej wkłady.

Z tytułu transakcji zawartych pomiędzy Spółką oraz Spółką osobową, a w szczególności z tytułu licencji udzielonej Spółce przez Spółkę osobową oraz sprzedaży aktywa Spółki osobowej na rzecz Spółki, Spółce osobowej będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości określonej we właściwych umowach zawartych z Wnioskodawcą.

Ze względów biznesowych wskazane wynagrodzenie Spółki osobowej w momencie, gdy stanie się ono należne, będzie określone poniżej wartości rynkowej świadczonych usług oraz poniżej wartości rynkowej aktywa będącego przedmiotem planowanej sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychodem Spółki, jako wspólnika Spółki osobowej, z tytułu udzielonej Spółce przez Spółkę osobową licencji oraz sprzedaży aktywa przez Spółkę osobową, będzie wynagrodzenie należne Spółce osobowej wyłącznie w wysokości określonej we właściwej umowie zawartej przez Spółkę osobową z Wnioskodawcą...
 2. Czy w przypadku nabycia w opisanym zdarzeniu przyszłym licencji oraz aktywa przez Spółkę od Spółki osobowej poniżej ich wartości rynkowej, Spółka uzyska przychód z tytułu świadczeń, rzeczy lub praw otrzymanych częściowo odpłatnie...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną 9 listopada 2015 r. nr ILPB4/4510-1-399/15-2/MC.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku nabycia przez Spółkę od Spółki osobowej w opisanym zdarzeniu przyszłym licencji oraz aktywa Spółki osobowej poniżej ich wartości rynkowej, nie zajdzie podstawa do ustalenia przychodu Spółki z tytułu świadczeń, rzeczy lub praw otrzymanych częściowo odpłatnie – w części, w jakiej Spółka uczestniczy w zysku Spółki osobowej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP przychodami co do zasady są w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Należy podkreślić, iż zgodnie z uwagami przedstawionymi powyżej, w stanowisku Wnioskodawcy dotyczącym pyt. 1 niniejszego wniosku (które w odpowiedniej części należy uznać za uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pyt. 2 niniejszego wniosku), należy wskazać, że na gruncie przepisów ustaw podatkowych spółki osobowe (inne niż spółki komandytowo-akcyjne) co do zasady nie są traktowane jako podatnicy podatku dochodowego. Podatnikami są natomiast wspólnicy tych spółek osobowych (innych niż spółki komandytowo-akcyjne). Stąd wszelkie skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem wskazanych spółek osobowych należy rozpatrywać w odniesieniu do wspólników tych spółek osobowych (w przypadku wspólników będących osobami prawnymi – w oparciu o przepisy ustawy o PDOP).

W świetle powyższego należy zauważyć, że przychodem są jedynie te częściowo nieodpłatne świadczenia, które zostały otrzymane przez podatnika. Innymi słowy, aby nieodpłatne świadczenie stanowiło przychód do opodatkowania, musi być ono faktycznie przez tego podatnika „otrzymane”. Jednakże oczywistym jest stwierdzenie, że nie można otrzymać świadczenia od samego siebie. Natomiast taka sytuacja powstanie w momencie, gdy wspólnik spółki osobowej (podatnik podatku dochodowego) innej niż spółka komandytowo-akcyjna nabędzie od tej spółki świadczenia, rzeczy lub prawa poniżej ich wartości rynkowej. Bowiem, jak zostało to wskazane wyżej, wszelkie skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółek osobowych (innych niż spółki komandytowo-akcyjne) rozpatrywane są na poziomie ich wspólników. Ponadto, aby mieć do czynienia z powstaniem przychodu, podatnik musi „otrzymać” dane świadczenie. W sytuacji zaś, kiedy podatnik nabywa od spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna), której jest wspólnikiem, świadczenia, rzeczy lub prawa poniżej ich wartości rynkowej, należy stwierdzić, że w praktyce nic nie otrzymuje. Otrzymanie wiąże się bowiem z nabyciem czegoś, czego wcześniej się nie miało. Przykładowo ustalenie wyższego wynagrodzenia spółki osobowej w niniejszym zakresie (tj. na poziomie rynkowym) spowoduje wprawdzie zwiększenie przychodu Spółki osobowej, lecz jednocześnie umożliwi podatnikowi, jako wspólnikowi tej spółki osobowej, rozpoznanie wyższego kosztu uzyskania przychodu. Zatem w analizowanej sytuacji należałoby przyjąć, że mamy do czynienia ze świadczeniem usług (udzieleniem licencji) oraz przeniesieniem poszczególnych składników majątkowych w ramach tego samego majątku podatnika. Nie ma natomiast miejsca żadne powiększenie tego majątku, które jest okolicznością warunkującą powstanie przychodu podatkowego.

Jednakże Wnioskodawca podkreśla, że powyższe uwagi pozostają aktualne jedynie w tej części, w jakiej dany podatnik uczestniczy w zysku spółki osobowej. Jak zostało to wskazane wyżej, przychody lub koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki osobowej łączy się z odpowiednio z przychodami lub kosztami uzyskania przychodów tego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku. Tym samym opisane transakcje z perspektywy podatku dochodowego stanowią świadczenia Spółki na własną rzecz jedynie w tym zakresie, w jakim Spółka będąc wspólnikiem Spółki osobowej może uznać na gruncie ustawy o PDOP określone świadczenia, rzeczy lub prawa Spółki osobowej za składniki własnego majątku. Natomiast w pozostałym zakresie (tj. jedynie w części w jakiej w zysku Spółki osobowej uczestniczy Wspólnik Mniejszościowy) transakcje te mogą stanowić podstawę do ustalenia przychodu Spółki z tytułu świadczeń, rzeczy lub praw otrzymanych częściowo odpłatnie. Wynika to z faktu, że w tym zakresie, w jakim inny wspólnik (tu: Wspólnik Mniejszościowy) uczestniczy w zysku spółki, nie mamy do czynienia z transakcją z samym sobą.

Z tego powodu w przypadku nabycia przez Spółkę od Spółki osobowej licencji oraz aktywa poniżej ich wartości rynkowej w części, w jakiej Spółka uczestniczy w zysku Spółki osobowej po stronie Wnioskodawcy, nie powstanie jakiekolwiek faktyczne przysporzenie majątkowe, które jest podstawowym warunkiem powstania przychodu podatkowego, a tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu świadczeń, rzeczy lub praw otrzymanych częściowo odpłatnie, gdyż nie jest możliwe otrzymanie jakichkolwiek świadczeń, rzeczy lub praw od samego siebie.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w poniższej interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów, która wprawdzie dotyczyła innego zdarzenia przyszłego niż zaprezentowane w niniejszym wniosku, lecz zdaniem Wnioskodawcy może pomocniczo służyć w wykładni przepisów podatkowych w zakresie możliwości ustalenia przychodu wspólnika spółki osobowej z tytułu transakcji zawieranych z taką spółką:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lutego 2014 r. (sygn.. IPPB1/415-1339/14-2/EC) potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym „W przypadku wspólnika spółki osobowej dokonywanie świadczeń przez spółkę na rzecz wspólnika z podatkowego punktu widzenia stanowi świadczenie »dla siebie samego«. W związku z tym w przypadku gdy Spółka komandytowa umorzy pożyczkę udzieloną na rzecz Wnioskodawcy jako jej wspólnika, w zakresie w jakim Wnioskodawca uczestniczy w zyskach Spółki będzie to stanowiło świadczenie samemu sobie”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 30 czerwca 2014 r. (sygn. IBPBI/1/415-439/14/ESZ) potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym „<...> dokonanie darowizny przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę na rzecz spółki osobowej, której będzie wspólnikiem, nie będzie skutkowało powstaniem po jego stronie jakiegokolwiek przychodu podatkowego, zarówno z perspektywy darczyńcy, jak również z perspektywy wspólnika spółki, która została obdarowana. W żadnym w obu przypadków nie są spełnione przesłanki umożliwiające uznanie powstania przychodu podatkowego”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.