ILPB4/423-448/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.
ILPB4/423-448/14-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. aktualizacja wyceny
 2. przekształcanie
 3. przychód
 4. skutki podatkowe
 5. spółka kapitałowa
 6. spółka osobowa
 7. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 8. wartość rynkowa
 9. wycena
 10. wycena bilansowa
 11. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Wspólnik”) jest spółką kapitałową zarejestrowaną w Polsce i posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Wnioskodawca może zostać udziałowcem innej spółki kapitałowej (dalej: „Spółka”).

Do Spółki stosują się przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 851; dalej: „ustawa o CIT”) oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330; dalej: „ustawa o rachunkowości”).

Spółka posiada składniki majątku, które zostały ujęte w jej księgach rachunkowych (dalej: „Składniki Majątku”). Bieżąca wartość rynkowa Składników Majątku jest wyższa niż ich wartość historyczna z dnia nabycia, ujawniona w księgach rachunkowych Spółki. W odniesieniu do Składników Majątkowych nie zostało dokonane przeszacowanie ich wartości (tj. nie została dokonana aktualizacja wyceny Składników Majątkowych do wartości godziwej). W konsekwencji Spółka nie rozpoznała tej różnicy jako zysk dla celów bilansowych.

Aktualnie planowane jest przekształcenie Spółki w spółkę osobową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1030, dalej: „KSH”). Po dokonaniu przekształcenia Wnioskodawca zostanie wspólnikiem przekształconej spółki osobowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym przekształcaniem Spółki w spółkę osobową, różnica pomiędzy wartością historyczną Składników Majątku a ich wartością rynkową na moment przekształcenia stanowić będzie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) podatkowy z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu niepodzielonych zysków (na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT)...

Zdaniem Wnioskodawcy fakt istnienia różnicy pomiędzy wartością rynkową Składników Majątku a ich wartością historyczną nie spowoduje, że w wyniku przekształcenia Spółki w spółkę osobową, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe.

Przepisy ustawy o CIT, jak również przepisy innych aktów prawnych w zakresie podatków, nie zawierają definicji pojęcia „niepodzielone zyski”. W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, w celu dokonania interpretacji tego pojęcia, należy odnieść się do definicji i wyjaśnień zawartych w innych aktach prawnych.

W tym miejscu należy podkreślić, iż zysk jest kategorią prawa bilansowego. W efekcie, żeby określić, jakie elementy są objęte pojęciem „zysku” („niepodzielonego zysku”) trzeba w pierwszej kolejności odwołać się do ustawy o rachunkowości. Stanowisko to potwierdza również praktyka podatkowa – przykładowo w interpretacji z dnia 26 marca 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB3/423-990/09-2/JG stwierdzono, że za niepodzielone zyski należy uznać zyski wynikające ze sprawozdań finansowych.

Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, w przypadku, gdy analizowana różnica pomiędzy wartością bilansową a godziwą Składników Majątku nie została wykazana jako zysk w sprawozdaniu finansowym Spółki – nie będzie można utożsamiać jej z „zyskiem” bądź „niepodzielonym zyskiem” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Za taką wykładnią pojęcia zysków niepodzielonych przemawiają również przepisy zawarte w KSH, przykładowo treść art. 191 KSH. Zgodnie z art. 191 § 1 KSH wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1 KSH.

Konkludując, różnica pomiędzy wartością rynkową Składników Majątku a ich wartością historyczną, która nie została rozpoznana jako zysk w sprawozdaniu finansowym, nie stanowi zysku niepodzielonego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. W konsekwencji w momencie przekształcenia różnica ta nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w dotychczasowej praktyce organów podatkowych, np. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 28 grudnia 2011 r. sygn. IPPB1/415-870/11-5/KS, IPPB1/415-876/11-5/KS oraz IPPB1/415-871/11-5/KS oraz w dniu 12 grudnia 2013 r. sygn. IPPB3/423-714/13-2/EŻ, IPPB3/423-715/13-2/EŻ, IPPB3/423-718/13-2/EŻ, IPPB3/423-720/13-2/EŻ, IPPB3/423-721/13-2/EŻ oraz IPPB3/423-722/13-2/EŻ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu natomiast do powołanych przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.