ILPB4/423-299/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

Czy opodatkowaniu PDOP na moment przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową będzie podlegać kwota tzw. agio stanowiąca część wartości kapitału zapasowego Spółki zależnej, a pochodząca z części wartości wkładu wspólnika do SKA przelanego na kapitał zapasowy SKA?
ILPB4/423-299/14-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. agio
  2. przekształcanie
  3. spółka kapitałowa
  4. spółka osobowa
  5. zysk niepodzielony
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2014 r. (doręczono osobiście) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka), będący spółką podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, będzie wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka zależna).

Nie można wykluczyć, iż Spółka zależna zostanie w przyszłości przekształcona w spółkę osobową – najprawdopodobniej spółkę komandytową (dalej: Spółka osobowa). Przekształcenie Spółki nastąpiłoby zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030: dalej: KSH). W wyniku takiego przekształcenia Spółce osobowej, która będzie kontynuować dotychczasową działalność Spółki zależnej jako osobowa spółka handlowa w zmienionej formie prawnej, będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki przekształcanej Spółki.

W wyniku przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową nie dojdzie do zwiększenia majątku spółki (wartość kapitałów własnych Spółki zależnej, co do zasady nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem).

W związku z przekształceniem majątek Spółki zależnej stanie się w całości majątkiem Spółki osobowej, a suma wkładów w Spółce zależnej przed przekształceniem będzie równa sumie wkładów w Spółce osobowej powstałej w wyniku przekształcenia. W konsekwencji majątek Spółki przekształconej w Spółkę osobową nie będzie wyższy od majątku Spółki istniejącego na dzień poprzedzający dzień przekształcenia.

Wnioskodawca chciałby przy tym wskazać, że Spółka zależna powstanie z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA). Z kolei SKA powstała z przekształcenia spółki komandytowej (dalej: Spk):

  • W wyniku przekształcenia Spk w SKA wartość majątku Spk (tj. suma wkładów do wspólników tej spółki oraz suma zysków zatrzymanych wypracowanych przez tę spółkę) stały się wkładami każdego ze wspólników do SKA (proporcjonalnie do wartości udziałów kapitałowych poszczególnych wspólników w Spk). Część wartości wkładów wspólników została przekazana na kapitał zapasowy Spółki (tzw. agio).
  • Z kolei w wyniku przekształcenia SKA w Spółkę zależną suma kapitału zakładowego i kapitału zapasowego Spółki zależnej będzie odpowiadała sumie wkładów wspólników do SKA oraz zysku (przekazanego na kapitał zapasowy SKA) wypracowanych przez SKA do momentu przekształcenia SKA w Spółkę zależną.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opodatkowaniu PDOP na moment przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową będzie podlegać kwota tzw. agio stanowiąca część wartości kapitału zapasowego Spółki zależnej, a pochodząca z części wartości wkładu wspólnika do SKA przelanego na kapitał zapasowy SKA...

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty). Wskutek dokonanego przekształcenia kwoty kapitałów spółki kapitałowej stają się składową częścią majątku spółki osobowej jako wkład do tej spółki.

Z powyższego przepisu wynika, że generalnie zgodnie z wolą ustawodawcy przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest dla wspólników tej spółki neutralne podatkowo, ponieważ całość praw i obowiązków spółki kapitałowej przechodzi na nowo powstałą spółkę osobową.

Jednocześnie ustawodawca uregulował wyjątki od powyższej zasady, które zostały wyrażone w ustawach o podatkach dochodowych.

Wnioskodawca chciałby wskazać, iż pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP. W szczególności zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną. Wskazany przepis określa przy tym, że przychód w omawianym zakresie określa się na dzień przekształcenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Zgodnie przy tym z art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku.

W opinii Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOF, jedyną kategorią podlegającą u wspólnika spółki opodatkowaniu PDOP w przypadku przekształcenia spółki w spółkę osobową jest wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej. W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy, na moment przekształcenia opodatkowanie nie wystąpi w związku z faktem, że kapitały spółki przekształcanej w następstwie przekształcenia staną się wkładami w spółce osobowej.

Wnioskodawca chciałby wskazać, że kwota tzw. agio stanowi nadwyżkę kwoty faktycznie wpłaconej jako wkład do SKA (która zostanie przekształcona w Spółkę zależną) ponad wartość nominalną kapitału zakładowego SKA. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa spółek handlowych wskazana kwota została przekazana na kapitał zapasowy SKA. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, wartości skumulowane na kapitale zapasowym Spółki zależnej, stanowiące tzw. agio, których źródłem jest wkład pieniężny wniesiony do SKA, nie mogą w żaden sposób być utożsamiane z zyskami niepodzielonymi, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP. Wskazane wartości nie są bowiem w żaden sposób związane z bieżącą działalnością Spółki zależnej (ani SKA), ani z uzyskiwanymi przez nią wynikami, gdyż stanowią część kwoty faktycznie wpłaconej do SKA (a w wyniku przekształcenia do Spółki zależnej) w celu jej dokapitalizowania, a jedynie zgodnie z konstrukcją przepisów prawa spółek handlowych powinny być wykazywane jako część kapitału zapasowego.

W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, kwota odpowiadająca tzw. agio, znajdująca się na kapitale zapasowym Spółki zależnej w momencie jej przekształcenia w Spółkę osobową nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP w momencie przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo zaznaczyć należy, że we własnym stanowisku zawartym we wniosku na stronie 4 wiersz 27, Wnioskodawca błędnie powołał „PDOF” zamiast „PDOP”. Organ uznał to za oczywistą omyłkę nie mającą wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.