ILPB4/423-298/12-2/DS | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka powinna stosować zasadę wyrażoną w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. proporcjonalne przypisywanie przychodów kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce osobowej w przypadku posiadania udziału w holenderskiej spółce osobowej?
ILPB4/423-298/12-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. Niemcy
 4. obligacje
 5. proporcja
 6. przychód
 7. rozliczanie (rozliczenia)
 8. spółka osobowa
 9. sprzedaż udziałów
 10. udział
 11. wkład
 12. wspólnik
 13. wydatek
 14. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 06 września 2012 r. (data wpływu 11 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania art. 5 tej ustawy w przypadku posiadania udziału w holenderskiej spółce osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • stosowania art. 5 tej ustawy w przypadku posiadania udziału w holenderskiej spółce osobowej,
 • stosowania przepisów polskiego prawa podatkowego do podatkowego rozliczania przez Wnioskodawcę transakcji realizowanych przez holenderską spółkę osobową,
 • rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcjami sprzedaży części odsetkowych obligacji przez holenderską spółkę osobową,
 • rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcjami sprzedaży części kapitałowych obligacji przez holenderską spółkę osobową,
 • konsekwencji podatkowych związanych ze sprzedażą udziału w holenderskiej spółce osobowej.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji cukru. Spółka posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym, Spółka podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka zamierza założyć spółkę nie posiadającą osobowości prawnej z siedzibą w Królestwie Niderlandów (tj. w Holandii, dalej: holenderska spółka osobowa) (w formie tzw. besloten commanditaire vennootschap) i tym samym stać się jednym ze wspólników tej spółki.

Zgodnie z holenderskim prawem, holenderska spółka osobowa nie jest osobą prawną.

Drugim, obok Spółki, wspólnikiem holenderskiej spółki osobowej będzie spółka holenderska, będąca osobą prawną mająca siedzibę oraz zarząd w Holandii i będąca holenderskim rezydentem podatkowym (dalej: Drugi Wspólnik). Drugi Wspólnik będzie prowadził sprawy holenderskiej spółki osobowej oraz ją reprezentował. Odpowiedzialność Drugiego Wspólnika za zobowiązania holenderskiej spółki osobowej będzie nieograniczona, podczas gdy odpowiedzialność Spółki za zobowiązania holenderskiej spółki osobowej będzie ograniczona.

Spółka oraz Drugi Wspólnik wniosą wkłady pieniężne do holenderskiej spółki osobowej i ich udział w zysku holenderskiej spółki osobowej będzie proporcjonalny do wniesionych wkładów. Przewidywane jest, że Spółka będzie miała większość udziału w holenderskiej spółce osobowej. Spółka może sfinansować swój wkład ze środków własnych lub poprzez pożyczkę lub kredyt.

Zgodnie z umową holenderskiej spółki osobowej, przenoszenie udziałów w spółce lub tworzenie nowych udziałów podlega ograniczeniom (tj. wymaga zgody wszystkich wspólników). Przedmiotowa holenderska spółka osobowa, zgodnie z holenderskim prawem podatkowym, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie jest traktowana jako osoba prawna, a zatem nie posiada statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W takiej sytuacji, w myśl prawa holenderskiego, zyski holenderskiej spółki osobowej są przypisywane jej wspólnikom i opodatkowane jako zyski wspólników.

Decyzje dotyczące działalności holenderskiej spółki osobowej będą podejmowane podczas spotkań mających miejsce w jej siedzibie w Holandii. Holenderska spółka osobowa będzie miała do dyspozycji wynajęte biuro w Holandii.

Spółka stanie się wspólnikiem holenderskiej spółki osobowej w celu dokonywania inwestycji na rynku kapitałowym. Holenderska spółka osobowa zbuduje portfel inwestycyjny poprzez nabycie (lub objęcie) nominowanych w euro obligacji skarbowych, w tym w szczególności niemieckich obligacji skarbowych, w stosunku do których możliwe jest wydzielenie części odsetkowej (kuponu odsetkowego).

Zgodnie z prawem niemieckim, obligacje skarbowe z kuponami odsetkowymi są papierami wartościowymi dającymi posiadaczowi prawo do otrzymania nominalnej wartości obligacji po upływie określonego czasu (zazwyczaj wieloletniego) oraz otrzymywania wyrażonej w kuponach odsetkowych wartości odsetek w określonej dacie ich płatności. W dacie nabycia przedmiotowych obligacji ich cena obejmować może wartość narosłego kuponu. Dodatkowo, w ramach niektórych emisji, kupony odsetkowe mogą zostać „oderwane”, tzn. prawnie odłączone, a następnie być samodzielnie przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym (podlegają między innymi odrębnej rejestracji giełdowej). Część kapitałowa obligacji, po odłączeniu od niej wszystkich kuponów odsetkowych, daje jej posiadaczowi wyłącznie prawo do otrzymania w dacie wykupu wartości nominalnej obligacji (wartość ta nie zawiera już kuponów odsetkowych). Taki papier wartościowy może być przedmiotem obrotu niezależnie od odłączonych kuponów odsetkowych.

Spółka liczy na osiągnięcie zysków ze wzrostu wartości portfela inwestycyjnego oraz ze zbycia tego portfela inwestycyjnego w przyszłości. Innymi słowy, Spółka liczy na osiągnięcie zysków z przyrostu wartości tego portfela. Celem inwestycji jest również ochrona kapitału posiadanego przez Spółkę w kontekście m.in. minimalizowania ekspozycji Spółki w stosunku do ryzyka kontrahenta (inwestowanie w produkty / papiery wartościowe o relatywnie niskim prawdopodobieństwie niewypłacalności kontrahenta) oraz ograniczenia spadku wartości depozytów Spółki w złotych (wobec np. obserwowanego średnioterminowego trendu osłabiania się złotówki względem innych walut).

W celu sfinansowania nabycia (lub objęcia) obligacji holenderska spółka osobowa, obok wykorzystania posiadanych środków finansowych, może też zaciągnąć pożyczkę lub kredyt. Zabezpieczeniem pożyczki / kredytu byłyby nabyte lub objęte obligacje (części kapitałowe i kupony odsetkowe), np. holenderska spółka osobowa może ustanowić zastaw, o cechach odpowiadających depozytowi prawidłowemu lub nieprawidłowemu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem byłyby obligacje.

Nabycie lub objęcie obligacji będzie miało miejsce po założeniu holenderskiej spółki osobowej, a więc gdy Spółka będzie już jej wspólnikiem. Następnie, po nabyciu przez holenderską spółkę osobową przedmiotowego portfela obligacji skarbowych, wystąpią lub mogą wystąpić, następujące transakcje:

 1. holenderska spółka osobowa dokona wydzielenia części odsetkowej i części kapitałowej obligacji (w stosunku do wszystkich lub do części obligacji) oraz może dokonywać ich niezależnej sprzedaży (tj. sprzedaży – części lub całości – wydzielonych części odsetkowych obligacji lub sprzedaży – części lub całości – wydzielonych części kapitałowych obligacji lub
 2. holenderska spółka osobowa będzie realizować (otrzymywać) odsetki od obligacji, związane z posiadaniem kuponów odsetkowych lub
 3. holenderska spółka osobowa może kupować i sprzedawać inne obligacje – bez poddawania ich procesowi odłączania kuponów odsetkowych lub
 4. Spółka dokona sprzedaży udziału w holenderskiej spółce osobowej, która nadal będzie efektywnie pozostawać właścicielem / będzie pozostawać w posiadaniu aktywa w postaci wydzielonych kuponów odsetkowych oraz części kapitałowych, jeżeli te nie zostaną uprzednio sprzedane w całości.

Holenderska spółka osobowa może wykorzystać część lub całość środków pieniężnych pochodzących z transakcji opisanych w punkcie A lub B lub C powyżej do spłaty części lub całości zaciągniętej przez siebie pożyczki / kredytu lub do zakupu innych (kolejnych) obligacji.

Holenderska spółka osobowa może też częściowo ograniczyć ryzyko inwestycji, np. dotyczące wahań rynkowych cen posiadanych instrumentów, poprzez zawarcie transakcji pochodnych, w szczególności holenderska spółka osobowa może zawrzeć transakcje zabezpieczające odpowiednio: obligacje, części kapitałowe obligacji lub części odsetkowe obligacji.

W okresie funkcjonowania holenderskiej spółki osobowej, możliwe jest wielokrotne dokonywanie transakcji opisanych powyżej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka powinna stosować zasadę wyrażoną w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. proporcjonalne przypisywanie przychodów kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce osobowej w przypadku posiadania udziału w holenderskiej spółce osobowej...
 2. Czy i w jakim zakresie polskie przepisy podatkowe znajdą zastosowanie do rozliczenia podatkowego transakcji holenderskiej spółki osobowej przy założeniu, że wspólnikiem tej spółki jest Spółka...
 3. Czy z perspektywy Spółki (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), jako wspólnika holenderskiej spółki osobowej, transakcja sprzedaży wydzielonych z obligacji kuponów odsetkowych pozwala na przypisanie tej sprzedaży kosztów podatkowych poniesionych przez holenderską spółkę osobową na nabycie przedmiotowych obligacji i jak należy rozpoznać przychód z takiej sprzedaży...
 4. Czy z perspektywy Spółki (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), jako wspólnika holenderskiej spółki osobowej, transakcja zbycia wydzielonej z obligacji części kapitałowej pozwala na rozpoznanie jako kosztu uzyskania przychodu z tytułu tej sprzedaży całości wydatków poniesionych przez holenderską spółkę osobową na nabycie tej obligacji...
 5. Jak określić przychód ze sprzedaży przez Spółkę udziału w holenderskiej spółce osobowej oraz czy wydatki Spółki na nabycie udziału w holenderskiej spółce osobowej, tj. kwota wkładu pieniężnego wniesionego przez Spółkę do holenderskiej spółki osobowej, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży udziału w holenderskiej spółce osobowej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytań nr 2, 3, 4 i 5 został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi w dniu 07 grudnia 2012 r. odpowiednio nr ILPB4/423-298/12-3/DS, nr ILPB4/423-298/12-4/DS, nr ILPB4/423-298/12-5/DS i nr ILPB4/423-298/12-6/DS.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku posiadania udziału w holenderskiej spółce osobowej, Spółka powinna stosować zasadę wyrażoną w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. proporcjonalne (do posiadanego przez Spółkę udziału w holenderskiej spółce osobowej) przypisywanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce osobowej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału.

Zasadę tę, na podstawie art. 5 ust. 2 ww. ustawy, stosuje się odpowiednio również do rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Z punktu widzenia wykładni literalnej, należy stwierdzić, że treść art. 5 tej ustawy, nie jest ograniczona wyłącznie do rozliczania przychodów i kosztów polskich spółek osobowych, lecz dotyczy wszelkich spółek osobowych niezależnie od ich lokalizacji. Pośrednim potwierdzeniem takiego wniosku jest przewidziany w art. 5 ust. 1 ww. ustawy wyjątek od przewidzianej w tym przepisie zasady (łączenia przychodów i kosztów spółki osobowej z przychodami i kosztami wspólnika) dotyczący spółek osobowych, do których zastosowanie ma art. 1 ust. 3 omawianej ustawy – przepis ten dotyczy spółek osobowych mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Stosując argumentację a contrario, jeżeli spółka osobowa mająca siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa (niż Polska) nie jest traktowana w tym innym państwie jako podatnik podatku dochodowego (nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym), przychody i koszty takiej spółki osobowej powinny być łączone z przychodami kosztami polskiego wspólnika tej spółki osobowej.

Powyższa konkluzja jest również zgodna z postanowieniami Konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: Umowa PL - NL).

Na podstawie art. 23 Umowy PL - NL, dla celów uniknięcia podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajduje tzw. metoda zaliczenia polegająca na opodatkowaniu w Polsce dochodów osiągniętych na terytorium Holandii z jednoczesnym prawem polskiego podatnika do odliczenia podatku dochodowego zapłaconego od tych dochodów w Holandii. W opinii Spółki potwierdza to zatem stanowisko, iż dochody (tzn. przychody i koszty ich uzyskania) holenderskiej spółki osobowej podlegają opodatkowaniu w Polsce, oczywiście w części przypadającej na Spółkę, jako polskiego wspólnika.

Jednocześnie, Spółka chciałaby wskazać, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe, m.in. w następujących pismach:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2008 r. (IPPB3-423-547/07-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-785/08-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-786/08-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-787/08-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-788/08-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 listopada 2008 r. (IBPB3/423-762/08/MS),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 r. (IPPB3/423-245/09-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 marca 2010 r. (IPPB3/423-949/09-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2010 r. (ITPB3/423-827c/09/AM),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 października 2010 r. (IPPB3/423-575/10-2/JB),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r. (IPPB5/423-601/10-5/AJ),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2010 r. (ILPB3/423-781/10-2/MM),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2011 r. (ILPB3/423-985/10-7/MM),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2011 r. (ILPB4/423-312/11-2/ŁM).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, iż w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji, stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.