ILPB2/436-47/11-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcy) w Spółkę komandytową nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
ILPB2/436-47/11-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. przekształcanie
 2. spółka kapitałowa
 3. spółka komandytowa
 4. spółka osobowa
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2011 r. (data wpływu 24 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 9 grudnia 2010 r. osoby fizyczne: A oraz B poprzez zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu notarialnego utworzyły podmiot o nazwie Q Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca), który docelowo ma przejąć różne przedsiębiorstwa prowadzone dotychczas przez:

 1. ww. osoby fizyczne:
  1. tj.: X (dalej X) – jednoosobowa pozarolnicza działalność gospodarcza,
  2. Y Spółka Cywilna (dalej Y),
 2. C – Z (dalej Z) – jednoosobowa działalność gospodarcza.

Wyżej wymienione osoby fizyczne w ramach prowadzonych działalności gospodarczych (X, Y, Z) planują wnieść do Spółki wkłady niepieniężne w postaci swoich przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w zamian za które obejmą nowe udziały w Spółce. Odpowiednie zmiany umowy Spółki będą podlegały opodatkowaniu PCC zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie na dalszym etapie działań planowane jest przekształcenie Spółki w spółkę osobową, np. spółkę komandytową (dalej SpK).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcy) w Spółkę komandytową nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie obowiązujące przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać, iż planowane przekształcenie Spółki w SpK nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC podlega umowa spółki lub jej zmiana. Jednocześnie zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenia kapitału zakładowego. Wnioskodawca wskazuje również, iż planowane przekształcenie Spółki w SpK nie będzie w żaden sposób wiązać się ze zwiększeniem majątku SpK. W szczególności należy wskazać, iż majątek SpK powstanie wyłącznie z majątku (kapitałów własnych) Spółki, zaś wspólnicy nie będą wnosić do niej dodatkowych wkładów w związku z procesem przekształcenia.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, iż planowane przekształcenie Sp. z o.o. w SpK nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi podlegają umowy spółki. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Z kolei według art. 1a pkt 1 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Analiza powyższego przepisu (art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy) wskazuje, że przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową stanowi, na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zmianę umowy spółki wyłącznie w sytuacji, gdy w następstwie przekształcenia zwiększy się majątek spółki osobowej.

Z treści wniosku wynika natomiast, że planowane przekształcenie Sp. z o.o. w SpK w żaden sposób nie będzie wiązać się ze zwiększeniem majątku nowopowstałej spółki osobowej. W szczególności wskazano, że majątek SpK powstanie wyłącznie z majątku (kapitałów własnych) spółki kapitałowej (Wnioskodawcy), bowiem wspólnicy nie będą wnosić do niej dodatkowych wkładów w związku z procesem przekształcenia.

Zatem, skoro przedstawione we wniosku przekształcenie spółki kapitałowej (Spółki z o.o.) w spółkę osobową (komandytową) nie będzie się wiązać ze zwiększeniem majątku spółki osobowej, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.