ILPB1/4511-1-270/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania składników majątku stanowiących nieruchomości spółki osobowej w związku z rozwiązaniem tej spółki.
ILPB1/4511-1-270/15-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. przychód
  3. spółka osobowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania składników majątku stanowiących nieruchomości spółki osobowej w związku z rozwiązaniem tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania składników majątku stanowiących nieruchomości spółki osobowej w związku z rozwiązaniem tej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki osobowej (niebędącej spółką komandytowo-akcyjną, dalej: Spółka osobowa). Spółka osobowa nie powstanie z przekształcenia spółki komandytowo – akcyjnej. Nie jest wykluczone, że w przyszłości dojdzie do likwidacji Spółki osobowej. Przewiduje się, że na moment likwidacji w skład majątku Spółki osobowej może wchodzić w szczególności kompleks nieruchomości, na który będą składały się grunty i budynki lub budowle (dalej: Nieruchomości). Sposób podziału majątku Spółki osobowej pomiędzy jej wspólników w przypadku likwidacji zostanie określony w umowie Spółki osobowej.

W ramach likwidacji Spółki osobowej na etapie podziału majątku pozostałego po likwidacji Spółki osobowej, likwidator (na podstawie właściwych postanowień umowy Spółki osobowej oraz jednomyślnej uchwały wspólników Spółki osobowej w sprawie podziału majątku Spółki osobowej pozostałego po jej likwidacji) tytułem rozliczenia wartości udziału kapitałowego przypadającego Wnioskodawcy po likwidacji Spółki osobowej (i ewentualnej nadwyżki pozostałej po spłacie tych udziałów) wyda Nieruchomości Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydane przez Spółkę osobową i otrzymanie przez Wnioskodawcę Nieruchomości w wyniku likwidacji Spółki osobowej (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki osobowej oraz jednomyślną uchwałą wspólników) w żadnym zakresie nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, wydanie przez Spółkę osobowa i otrzymanie przez Wnioskodawcę Nieruchomości w wyniku likwidacji Spółki osobowej (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki osobowej oraz jednomyślną uchwałą wspólników) w żadnym zakresie nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF.

Należy wskazać, że na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych, spółki osobowe co do zasady nie są traktowane jako podatnicy (za wyjątkiem spółek komandytowo-akcyjnych, niemniej należy podkreślić, że Spółka osobowa nie będzie spółką komandytowo-akcyjną).

Podatnikami są natomiast wspólnicy tych spółek osobowych. Stąd, wszelkie skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem takich spółek osobowych należy rozpatrywać w odniesieniu do wspólników tych spółek (w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi – w oparciu o przepisy ustawy o PDOF). Zasada transparentności podatkowej spółek osobowych niebędących podatnikami podatku dochodowego, zgodnie z którą ich przychody i koszty zostają, w odpowiedniej proporcji, przypisane bezpośrednio do ich wspólników, znajduje odzwierciedlenie w przepisach ustawy o PDOF.

Stosownie bowiem do art. 8 ust. l ustawy o PDOF, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt l ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. l stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ustawy o PDOF, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, a zatem spółki osobowe prawa handlowego za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PDOF, do przychodów o których mowa w ust. l i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Z kolei stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o PDOF, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osoba prawną. Zgodnie jednak z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PDOF do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że wyłączenie z opodatkowania PDOF przychodów odpowiadających wartości innych niż środki pieniężne składników majątku (w tym np. nieruchomości) otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego, wynika wprost z przepisów ustawy o PDOF. Zgodnie z tymi przepisami wartość innych niż środki pieniężne składników majątku będzie natomiast stanowiła przychód u wspólnika spółki niebędącej osobą prawną dopiero w momencie ewentualnego późniejszego zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji takiej spółki.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, otrzymanie przez Wnioskodawcę Nieruchomości w wyniku likwidacji Spółki osobowej (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki osobowej oraz jednomyślną uchwałą wspólników) nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF w momencie likwidacji. Wyłącznie w przypadku późniejszego odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Nieruchomości przychód z tytułu takiego zbycia może podlegać opodatkowaniu PDOF.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, wydawanych przez Ministra Finansów (wskazane interpretacje zostały co prawda wydane w odniesieniu do przepisów ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym przed l stycznia 2015 r. niemniej z uwagi na fakt, iż zmiany w analizowanych przepisach są nieistotne dla zagadnienia będącego przedmiotem wniosku, prezentowane stanowiska organów pozostają aktualne), z których przykładowo można przytoczyć:

  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 września 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-734/14/JS, w której organ wskazał, że „w przypadku, gdy w wyniku likwidacji spółki jawnej wspólnicy otrzymają określone składniki majątku, w chwili wystąpienia ze spółki, po stronie wspólników nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten powstanie, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-526/14/BK, w której organ wskazał, że „otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji ww. spółki osobowej pieniężnych i niepieniężnych składników majątku nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. ILPB1/415-292/14-2/TW, w której organ wskazał, że „w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę niepieniężnych składników majątkowych z tytułu likwidacji spółki (spółki niebędącej osobą prawną, tu: spółki jawnej) ich wartość nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy na moment otrzymania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dopiero późniejsze zbycie tych składników majątkowych przed upływem sześciu łat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 maja 2014 r., sygn. IPPB1/415-170/14-2/KS, w której organ wskazał, że „otrzymanie przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji spółki komandytowej (powstałej z wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) zarówno środków pieniężnych jak i niepieniężnych składników majątku nie będzie stanowiło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2014 r., sygn. ILPB1/415-15/14-4/AG, w której organ wskazał, że „w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę niepieniężnych składników majątkowych z tytułu likwidacji spółki (spółki niebędącej osobą prawną) ich wartość nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy na moment otrzymania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.