ILPB1/4511-1-1317/15-4/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową.
ILPB1/4511-1-1317/15-4/ANinterpretacja indywidualna
  1. kapitał zakładowy
  2. kapitał zapasowy
  3. przekształcanie
  4. spółka osobowa
  5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  6. zysk niepodzielony
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 25 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 17 listopada 2015 r. znak ILPB1/4511-1-1317/15-2/AN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 19 listopada 2015 r., natomiast w dniu 25 listopada 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 23 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednym z dwóch udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”). Siedziba Spółki znajduje się na terytorium Polski a Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Na skutek planowanych transakcji, Spółka będzie posiadać środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży przez Spółkę przysługujących jej udziałów innej spółki kapitałowej. Sprzedaż tych udziałów zostanie dokonana na rzecz spółki prawa handlowego mającej swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie rozważane jest przekształcenie w przyszłości Spółki w spółkę osobową prawa handlowego (dalej „Spółka Osobowa”), której zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki Spółki. W wyniku przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, Wnioskodawca wraz z drugim udziałowcem Spółki staną się wspólnikami tej spółki osobowej. Przy czym powstała w wyniku przekształcenia Spółki Spółka Osobowa będzie spółką jawną bądź spółką komandytową.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że Spółka nabędzie udziały innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka B”) w zamian za wydanie własnych udziałów. Transakcja ta będzie miała miejsce na warunkach zgodnych z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT - w ramach tzw. europejskiej wymiany udziałów, która to transakcja jest neutralna podatkowo (nie prowadzi do powstania przychodu podatkowego dla żadnej z jej stron).

W dalszej kolejności planowane jest dokonanie sprzedaży udziałów Spółki B, w wyniku czego Spółka będzie posiadać środki pieniężne. Przy czym wartość nominalna udziałów Spółki, wydanych w zamian za udziały Spółki B (w ramach tzw. europejskiej wymiany udziałów), nie będzie niższa niż wartość środków pieniężnych otrzymanych w zamian za zbycie udziałów Spółki B. Sprzedaż tych udziałów zostanie dokonana na rzecz spółki prawa handlowego mającej swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza środkami pochodzącymi ze sprzedaży udziałów Spółki B, Spółka nie będzie posiadać innych bieżących przychodów. Jednocześnie z uwagi, że koszt uzyskania przychodów należy ustalić w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za udziały Spółki B oraz, że wartość nominalna udziałów Spółki, wydanych w zamian za udziały Spółki B (w ramach tzw. europejskiej wymiany udziałów), nie będzie niższa niż wartość środków pieniężnych otrzymanych w zamian za zbycie udziałów Spółki B, Spółka nie osiągnie na moment jej przekształcania dochodu, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na powyższe na moment przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, w spółce przekształcanej nie będą występować niepodzielone zyski lub zysk przekazany na inne kapitały niż kapitał zakładowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy że przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową jest czynnością niepowodującą powstania u wspólników Spółki dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, co oznacza, iż na Spółce nie będzie ciążyć jako płatniku obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie czynnością niepowodującą powstania u Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Konsekwencją powyższego będzie brak obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w tym przepisie. Samo przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową jest kontynuacją działalności spółki kapitałowej w innej formie prawnej - tj. w formie spółki osobowej. Jak wynika bowiem z art. 553 § 1 ksh spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przekształcana Spółka, z dniem wykreślenia jej z rejestru zakończy swoją działalność w dotychczasowej formie prawnej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej istnieje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki a spółka taka jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych, co wynika z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT.

Pomimo wskazanego powyżej obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki oraz złożenia przez nią zeznania podatkowego nie dojdzie do likwidacji spółki kapitałowej. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest jedynie procesem, którego skutkiem jest zmiana formy prawnej wykonywanej działalności.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, w wyniku przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, jej przyszli wspólnicy nie uzyskają dochodu (przychodu). Majątek spółki przekształcanej nie będzie bowiem podlegał zwrotowi wspólnikom, lecz stanie się majątkiem przekształconej spółki - tj. Spółki Osobowej. Po stronie wspólników Spółki Osobowej nie dojdzie do przyrostu ich majątku. Jak wynika z cytowanego wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT przesłanką konieczną do powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, zatem przesłanką konieczną do powstania tego rodzaju dochodu jest powiększenie majątku wspólników. Biorąc pod uwagę powyższe, przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową jest czynnością niepowodującą powstania u Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Konsekwencją powyższego jest brak obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w tym przepisie.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca doprecyzował wyżej przedstawione stanowisko w sprawie oceny prawnej tegoż zdarzenia w następujący sposób.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów. Ustawa o CIT przyjmuje jako zasadę, że wydatki na objęcie bądź nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą zostać potraktowane jako koszty uzyskania przychodu na dzień ich objęcia bądź nabycia. Wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia takich udziałów.

Jak wskazano Spółka, nabędzie udziały Spółki B, w zamian za wydanie własnych udziałów, w ramach tzw. europejskiej wymiany udziałów, tj. zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. Z tytułu wymiany udziałów Spółka, na moment jej dokonania nie rozpozna kosztów uzyskania przychodów - stosownie do postanowienia art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, bowiem przepis ten przesądza, że do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków poniesionych przez udziałowca - w omawianym przypadku Spółkę, na nabycie lub objęcie udziałów przekazywanych innej spółce, w drodze wymiany udziałów na dzień tej wymiany. Wydatki te (wydane udziały Spółki) stanowią jednak koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w wyniku wymiany udziałów.

Ustalając koszt należy posłużyć się art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a - jeżeli te udziały zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT przychodem jest nominalna wartość udziałów w spółce albo objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki B, koszt uzyskania przychodów należy ustalić w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za udziały Spółki B.

W przypadku sprzedaży przez Spółkę udziałów Spółki B, Spółka osiągnie przychód w wysokości równej cenie sprzedaży. Jak wskazano w stanie faktycznym wartość nominalna udziałów Spółki, wydanych w zamian za udziały Spółki B, nie będzie niższa niż wartość środków pieniężnych otrzymanych w zamian za zbycie udziałów Spółki B. Co do zasady, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Natomiast jak już wskazano we wniosku, samo przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową jest kontynuacją działalności spółki kapitałowej w innej formie prawnej - tj. w formie spółki osobowej. Jak wynika bowiem z art. 553 § 1 ksh spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przekształcana Spółka, z dniem wykreślenia jej z rejestru zakończy swoją działalność w dotychczasowej formie prawnej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej istnieje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki a spółka taka jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych, co wynika z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT.

Pomimo wskazanego powyżej obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki oraz złożenia przez nią zeznania podatkowego, nie dojdzie do likwidacji spółki kapitałowej. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest jedynie procesem, którego skutkiem jest zmiana formy prawnej wykonywanej działalności.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Biorąc pod uwagę rozważania dot. przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży przez Spółkę udziałów Spółki B, oraz fakt, że sprzedaż udziałów będzie jedyną czynnością Spółki, która będzie prowadzić do powstania przychodu - w Spółce nie wystąpi dochód. Zatem na moment przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, w Spółce nie wystąpią niepodzielone zyski, które skutkowałyby powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przy przekształceniu Spółki w Spółkę Osobową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ informuje, że nie ocenia prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego ustalenia dochodu spółki przekształcanej – tylko przyjmuje za element opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, że na moment przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, w spółce przekształcanej nie będą występować niepodzielone zyski lub zysk przekazany na inne kapitały niż kapitał zakładowy.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm., dalej również jako: „k.s.h”)

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 k.s.h., spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (spółkę jawną bądź komandytową) nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej.

Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 k.s.h.). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa Ordynacja podatkowa. Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1, zgodnie z którym, osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę osobową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty).

Wskutek dokonanego przekształcenia, kwoty zysków spółki kapitałowej stają się składową częścią majątku spółki osobowej.

Analizując w niniejszej sprawie skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jako źródło przychodu wymienia kapitały pieniężne.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Przywołany wyżej przepis obejmuje przypadek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę niebędącą osoba prawną, np. spółkę jawną bądź komandytową.

Innymi słowy, dochód (przychód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu.

Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia.

Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie podzielonych przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest jedynie aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu. Opodatkowaniu będą podlegały także zyski wypracowane przez spółkę kapitałową, bez względu na datę ich osiągnięcia, jeżeli zostały przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy.

Podsumowując, powstanie po stronie wspólnika spółki kapitałowej dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową uzależnione jest od istnienia, na moment przekształcenia, niepodzielonych zysków spółki kapitałowej lub zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy takiej spółki.

Wszelkie zyski, które nie zostały podzielone odpowiadają pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową podlegają również zyski spółki kapitałowej przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy w tej spółce jako spółce przekształcanej.

Stosownie do art. 41 ust. 4c ww. ustawy, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia, obowiązana jest, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8.

Natomiast, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. ustawy podatnik, uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed terminem określonym w art. 42 ust. 1.

W oparciu o przedstawione wyżej wyjaśnienia oraz przywołane wcześniej przepisy podatkowe stwierdzić należy, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, na moment przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, w spółce przekształcanej nie będą występować niepodzielone zyski lub zysk przekazany na inne kapitały niż kapitał zakładowy, prawidłowe jest stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę, zgodnie z którym przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową jest czynnością niepowodującą powstania u wspólników Spółki dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Konsekwencją powyższego będzie brak obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w tym przepisie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.