ILPB1/415-279/12-5/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy z tytułu udziału w Spółce, Wnioskodawca będzie posiadał na terytorium Republiki Słowackiej zakład w rozumieniu postanowień Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę?
2. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki, czyli spółki niebędącej osobą prawną, wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, takie zdarzenie prawne nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy w Polsce obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
4. Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji I w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
5. Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2012 r. (data wpływu 14 marca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 11 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za zakład prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej, skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej, a także w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Republiki Słowackiej, w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z otrzymaniem dywidendy lub zaliczki na dywidendę, oraz w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z transferem środków pochodzących z podziału zysku spółki.

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 1 czerwca 2012 r., znak ILPB1/415-279/12-2/AA, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie dręczono w dniu 5 czerwca 2012 r., natomiast w dniu 11 czerwca 2012 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 6 czerwca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Pan X (zwany w dalszej części wniosku „Wnioskodawcą”) jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Rozważa przystąpienie do nowozorganizowanej spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej (dalej: Spółka). Spółka będzie prowadziła działalność w formie prawnej „komanditná spoloćnost”, która jest odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej.

Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, odpowiednika polskiego komplementariusza. Wnioskodawca będzie uczestniczył w zyskach Spółki w proporcji określonej w umowie Spółki.

Wnioskodawca jako wkład na pokrycie Swojego wkładu do Spółki wniesie całość lub część własności udziałów, które posiada w spółkach kapitałowych.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż Spółka osobowa z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej:

 1. Nie jest i nie obejmuje placu budowy, budowy, montażu lub instalacji trwających dwanaście miesięcy lub krócej, która to okoliczność uniemożliwiłaby uznanie spółki za zakład w rozumieniu powołanych przez Ministra Finansów przepisów Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
 2. Nie prowadzi którejkolwiek z działalności wymienionych w art. 5 ust. 4 Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, która to okoliczność uniemożliwiłaby uznanie spółki za zakład w rozumieniu powołanych przez Ministra Finansów przepisów Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
 3. Nie stanowi tzw. niezależnego przedstawiciela w rozumieniu art. 5 ust. 6‚ która to okoliczność uniemożliwiłaby uznanie spółki za zakład w rozumieniu powołanych przez Ministra Finansów przepisów Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, która to okoliczność uniemożliwiłaby uznanie spółki za zakład w rozumieniu powołanych przez Ministra Finansów przepisów Umowy zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
 4. Art. 5 ust. 7 Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku nie ma tutaj zdaniem Wnioskodawcy zastosowania, gdyż dotyczy on tylko kontrolowania jednej spółki przez drugą spółkę, co nie ma miejsca w przedstawionym stanie faktycznym, w którym to osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce kontroluje spółkę mającą siedzibę w Republice Słowackiej;
 5. Odnośnie tego, czy spółka osobowa z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej spełnia przesłanki uniemożliwiające uznanie spółki za „zakład” na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku to Zainteresowany pragnie potwierdzić, że powyższy przepis jest przedmiotem interpretacji i zgodnie z jej stanowiskiem przedstawionym we wniosku, w oparciu o ten przepis, spółka osobowa z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej spełnia definicję „zakładu” wyrażoną w powyższym przepisie w związku z czym zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego przepis ten powinien być w odniesieniu do tego zdarzenia interpretowany w ten sposób, że nie wynikają z niego przesłanki uniemożliwiające uznanie spółki za zakład w rozumieniu powołanych przepisów Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Wnioskodawca w całości podtrzymuje przedstawioną argumentację pragnąc jedynie podkreślić, że na terytorium Republiki Słowackiej i w miejscu siedziby rejestrowej spółki będą podejmowane uchwały wspólników spółki co do podziału zysków w spółkach kapitałowych stanowiących własność spółki.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy z tytułu udziału w Spółce, Wnioskodawca będzie posiadał na terytorium Republiki Słowackiej zakład w rozumieniu postanowień Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę...
 2. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki, czyli spółki niebędącej osobą prawną, wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, takie zdarzenie prawne nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy w Polsce obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją...
 4. Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski...
 5. Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej. Natomiast w dniu 19 czerwca 2012 r. wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został rozstrzygnięty odrębnymi interpretacjami indywidualnymi w zakresie uznania za zakład prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (pytanie oznaczone nr 1) nr ILPB1/415-279/12-4/AA, oraz w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Republiki Słowackiej (pytanie oznaczone nr 3), w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z otrzymaniem dywidendy lub zaliczki na dywidendę (pytanie oznaczone nr 4), oraz w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z transferem środków pochodzących z podziału zysku spółki (pytanie oznaczone nr 5) - nr ILPB1/415-279/12-6/AA.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółkach kapitałowych do Spółki nie skutkuje powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Wnioskodawca jako polski rezydent dla celów podatkowych podlega obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł tych dochodów. Dochody podlegające opodatkowaniu zostały wskazane w przepisie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu „Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”.

W przypadku, gdy Wnioskodawca stałaby się komplementariuszem w spółce zorganizowanej w formie prawnej „komanditná spoloćnost” to należy przyjąć, iż udziały Wnioskodawcy w spółce zorganizowanej w formie prawnej „komanditná spoloćnost” zostaną objęte:

 1. W ramach tzw. transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy założeniu że w wyniku tej transakcji spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość udziałów oraz bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane. Przy spełnieniu tych warunków transakcja ta będzie mogła być zaliczona jako transakcja wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy, gdyż zgodnie z art. 24 ust. 8b tej ustawy spółka zorganizowana w formie prawnej „komanditná spoloćnost” jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego przepis art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdzie zastosowanie w omawianej sprawie; albo
 2. W ramach aportu niebędącego tzw. wymianą udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy założeniu że w wyniku tej transakcji spółka nabywająca nie uzyska bezwzględnej większości udziałów oraz bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane. W takim przypadku wniesienie przez Wnioskodawcę całości lub części własności udziałów, które posiada w spółkach kapitałowych jako wkładu na pokrycie Swojego wkładu do Spółki rodzi przychód po stronie Wnioskodawcy, jednak przychód ten będzie w całości zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, „wolne od podatku są <...> przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

W świetle cytowanego przepisu, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną nie skutkuje rozpoznaniem przychodu po stronie wnoszącego aport. Aby jednak ocenić możliwość zastosowania wskazanego powyżej zwolnienia podatkowego do opisanego zdarzenia przyszłego, należy przeanalizować wszystkie przesłanki wskazanej normy prawnej.

Po pierwsze zauważyć należy, iż przepis odnosi się wyłącznie do wkładu niepieniężnego. Ponieważ pojęcie wkładu niepieniężnego nie zostało zdefiniowane, uznać należy, iż jego przedmiotem może być wszystko to, co nie stanowi środków pieniężnych. Bez wątpienia należą do nich prawa majątkowe w postaci udziałów w spółce kapitałowej. Możliwość zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy uzależniona jest również od wskazania podmiotów uznanych za spółki niebędące osobą prawną. W przeciwieństwie do wkładu niepieniężnego, spółka niebędąca osobą prawną została zdefiniowana w przepisie art. 5a pkt 26 ww. ustawy jako spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego. Oznacza to zatem, iż aby uznać dany podmiot za spółkę niebędącą osobą prawną, musi on być spółką, która nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i podatkiem dochodowym od osób prawnych. Do takich spółek zalicza się wszystkie spółki osobowe. Jak wynika expressis verbis z przepisów prawa nie są one opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Na mocy przepisu art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób prawnych opodatkowane są dochody osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Podatek ten - na podstawie art. 1 ust. 2 ww. ustawy - nie dotyczy spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo- akcyjnej, czyli wszystkich spółek osobowych.

Spółki te nie podlegają również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle przepisu art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, akt ten reguluje opodatkowanie wyłącznie dochodów osób fizycznych. Nie obejmuje zatem dochodów podmiotów określanych jako jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, czyli spółek osobowych. Nie istnieje żaden przepis w ww. ustawie, który wskazywałby na możliwość opodatkowania dochodu wypracowanego przez wspólników w ramach spółki osobowej na poziomie spółki osobowej. Wszelkie dochody wypracowane w ramach spółek osobowych opodatkowane są jako przychody wspólników z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną. Tak wynika z brzmienia przepisu art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

W przypadku, gdy wkład niepieniężny jest wnoszony do zagranicznej spółki osobowej istotne jest także, aby również w kraju swojej rezydencji nie była ona podatnikiem podatku dochodowego.

W świetle przepisu art. 1 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „Przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania”. Wskazana regulacja prawna zawiera trzy przesłanki, jakie dany podmiot (inny niż wskazany w przepisie art. 1 ust. 1 ww. ustawy) musi łącznie spełnić, aby być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Przesłanki te to:

 1. brak osobowości prawnej w państwie rezydencji,
 2. traktowanie podmiotu dla celów podatkowych jak osoby prawne,
 3. opodatkowanie całości dochodów podmiotu w państwie rezydencji bez względu na miejsce ich osiągania.

Przesłanki te muszą być spełnione łącznie dla zakwalifikowania danego podmiotu do podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Skoro zatem, Spółka przyjmie formę prawną „komanditná spoloćnost” wyróżnione zostaną dwie kategorie wspólników. Podobnie jak w spółce komandytowej w prawie polskim są to: wspólnik, który odpowiada za zobowiązania spółki w sposób ograniczony i wspólnik, który odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony.

Zgodnie z przepisami słowackiej ustawy o podatku dochodowym, podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym ustala się na zasadach ogólnych dla Spółki jako całości, jednak od tak ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą, jako udział wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności. Udział ten określany jest proporcjonalnie do udziałów w zysku przed opodatkowaniem podlegającym podziałowi pomiędzy wspólników zgodnie z umową Spółki. Pozostała po odjęciu udziału wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności kwota podstawy opodatkowania jest dochodem Spółki i podlega opodatkowaniu na poziomie spółki. A zatem, pomimo wyróżnienia dwóch kategorii wspólników w spółce „komanditná spoloćnost” nie można stwierdzić, iż ten typ spółki opodatkowany jest dla celów podatkowych jak osoba prawna.

Oznacza to zatem, iż Spółka nie spełni jednej z przesłanek wymaganych dla opodatkowania jej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym bez wątpienia może być uznana za spółkę niebędącą osobą prawną. Taka kwalifikacja Spółki w świetle polskich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została potwierdzona w następujących indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego:

 1. w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 27 kwietnia 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBI/1/415-104/11/BK),
 2. w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 27 maja 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB1/415-268/11-2/ES),
 3. w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 13 sierpnia 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB2/415-740/10-2/JK),
 4. w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 19 sierpnia 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBI/1/415-494/10/BK),
 5. w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 19 sierpnia 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBI/1/415-492/10/KB),
 6. w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 23 listopada 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPB1/415-850a/10/MR),
 7. w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 23 listopada 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPB1/415-851a/10/MR),
 8. w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 3 grudnia 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPB1/41 5-888b/10/MR).

W przypadku zatem, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki, czyli spółki niebędącej osobą prawną, wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, takie zdarzenie prawne nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy w Polsce obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.