ILPB1/415-163/12-5/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. W zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Cypru.
2. W zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Cypru.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2012 r. (data wpływu 15 lutego 2012 r.), uzupełnionym w dniu 21 maja 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Cypru – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Cypru oraz w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Cypru.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 26 kwietnia 2012 r. nr ILPB1/415-163/12-2/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłano w dniu 26 kwietnia 2012 r. (skutecznie doręczono w dniu 14 maja 2012 r.), natomiast w dniu 21 maja 2012 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowany potwierdził fakt uiszczenia brakującej opłaty od wniosku (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 18 maja 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP (polski rezydent podatkowy).

Zainteresowany jest w chwili obecnej udziałowcem podlegającej prawu Republiki Cypryjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd.). Wnioskodawca planuje jednak w przyszłości rozpocząć dodatkową działalność inwestycyjną w formie spółki osobowej prawa cypryjskiego. Przy czym Wnioskodawca zamierza wnieść do nowo utworzonej spółki osobowej wkład w postaci przysługujących Mu udziałów w istniejącej już spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka osobowa, której utworzenie planuje Zainteresowany, posiadać będzie strukturę własnościową zbliżoną do istniejącej w prawie polskim spółki komandytowej. Przy czym Wnioskodawca pełnił w niej będzie funkcję analogiczną do komandytariusza w spółce komandytowej, tzn. będzie wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności i uprawnieniach (tzw. limited partner). Wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność wobec wierzycieli i odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego (Ltd.), która pełnić będzie funkcję komplementariusza (tzw. general partner).

Wnioskodawca jako wspólnik spółki osobowej uprawniony będzie do udziału w zysku spółki w stosunku do posiadanych przezeń udziałów.

Działalność spółki osobowej prowadzona będzie w całości na terenie Republiki Cypryjskiej i polegać będzie na dokonywaniu inwestycji kapitałowych polegających na nabywaniu udziałów w różnych spółkach kapitałowych (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkach akcyjnych). Spółka posiadać będzie siedzibę na terytorium Republiki Cypryjskiej oraz rachunek bankowy w banku cypryjskim.

W związku z tym, że przysługujące Wnioskodawcy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną wniesione jako wkład do spółki osobowej, wszelkie uprawnienia wynikające z tych udziałów wykonywać będzie spółka osobowa. Spółka ta będzie również uprawniona do pobierania dywidendy i zysków kapitałowych, związanych z ww. udziałami. Dochody te spółka osobowa otrzymywać będzie na swój rachunek bankowy, prowadzony przez bank cypryjski.

Wyżej wymienione dochody spółki osobowej podlegać będą podziałowi pomiędzy jej wspólników w stosunku do posiadanych udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Cypru.

Czy wniesienie do spółki osobowej prawa cypryjskiego wkładu w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego (Ltd.) spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, należy zauważyć, iż zgodnie z regulacją ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wniesienie do spółki osobowej udziałów w spółce kapitałowej przysługujących w chwili obecnej Wnioskodawcy powoduje po Jego stronie powstanie przychodu, z tym jednak zastrzeżeniem, że przychód ten objęty jest zwolnieniem.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego, wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż polski ustawodawca nie uzależnia zastosowania ww. zwolnienia od miejsca siedziby spółki osobowej, a wymaga jedynie, aby spółka ta nie była podatnikiem podatku dochodowego (spółka nieposiadająca osobowości prawnej).

Zgodnie natomiast z przywołaną już wcześniej regulacją prawa krajowego Republiki Cypryjskiej, spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej, a tym samym nie jest uważana za podatnika podatku dochodowego. Stanowisko to znajduje oparcie w wywodach zaprezentowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w pisemnej interpretacji z dnia 23 lutego 2011 r. (ILPB1/415-1328/10-2/AG). Organ stwierdził w niej, że wniesienie do spółki komandytowej aportu w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały w tej spółce stanowi ich odpłatne nabycie i spowoduje powstanie przychodu, jednakże zwolnionego od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust 1 pkt 50b cytowanej ustawy.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym na wstępie stanie faktycznym uznać należy, iż wniesienie przezeń udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego do osobowej spółki o konstrukcji analogicznej do konstrukcji polskiej spółki komandytowej, będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, albowiem zgodnie z prawem krajowym Republiki Cypryjskiej spółka osobowa tego rodzaju nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (nie jest podatnikiem).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wskazany wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

W myśl art. 13 pkt 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), zyski, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Natomiast zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 4 cyt. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Zainteresowany posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W przyszłości planuje rozpocząć dodatkową działalność inwestycyjną w formie spółki osobowej prawa cypryjskiego, która posiadać będzie strukturę własnościową zbliżoną do istniejącej w prawie polskim spółki komandytowej. Zainteresowany zamierza wnieść do nowo utworzonej spółki osobowej wkład w postaci przysługujących Mu udziałów w istniejącej już spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego spowoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu, na spółkę, w zamian za udział kapitałowy.

Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One zaś, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki. Aby zaś mówić o sytuacji „odpłatnego zbycia”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

Należy przy tym wskazać, że od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b, którym ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej. Stosownie bowiem do tego przepisu wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Mając na względzie przytoczone wyżej przepisy stwierdzić należy, iż wskazana we wniosku czynność prawna polegająca na wniesieniu do spółki osobowej prawa cypryjskiego wkładu w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego nie rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego; na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji, stwierdzić należy, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Końcowo tut. Organ informuje, iż wniosek Zainteresowanego w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Cypru w dniu 23 maja 2012 r. został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-163/12-4/AP.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.