ILPB1/415-1144/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę przekształconą (spółkę komandytowo-akcyjną) zysku wypracowanego i opodatkowanego przed dniem przekształcenia.
ILPB1/415-1144/14-2/AGinterpretacja indywidualna
  1. przekształcanie
  2. spółka osobowa
  3. wypłata z zysku
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę przekształconą (spółkę komandytowo-akcyjną) zysku wypracowanego i opodatkowanego przed dniem przekształcenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę przekształconą (spółkę komandytowo-akcyjną) zysku wypracowanego i opodatkowanego przed dniem przekształcenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obecnie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej („SKA”). SKA powstała z przekształcenia spółki jawnej („Spółka Jawna”). Przed przekształceniem wspólnicy (w tym Wnioskodawca) osiągali za pośrednictwem Spółki Jawnej zyski z działalności gospodarczej. Zyski te podlegały opodatkowaniu, zgodnie z przepisami Ustawy PIT, jako przychód osiągany przez poszczególnych wspólników ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” prowadzona za pośrednictwem spółki osobowej. Zyski te nie były jednak wypłacane wspólnikom. Podjęto bowiem decyzję o ich tymczasowym „kumulowaniu” w Spółce Jawnej jako jej własny majątek (na potrzeby inwestycji w rozwój prowadzonej za pośrednictwem Spółki Jawnej działalności gospodarczej).

W późniejszym czasie wspólnicy Spółki Jawnej podjęli decyzję o jej przekształceniu w SKA. Przekształcenie zostało zarejestrowane w KRS przed dniem x grudnia 2013 r. a księgi Spółki Jawnej zostały zamknięte na dzień przekształcenia. Rok obrotowy SKA rozpoczęty w roku 2013 (lecz przed dniem x grudnia 2013 r.) kończy się w dniu x listopada 2014 r. Ze względu na przepisy przejściowe zawarte w tzw. ustawie nowelizującej, SKA z dniem 1 stycznia 2014 r. nie stała się zatem podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, lecz stanie się nim dopiero po zakończeniu jej aktualnego roku obrotowego (a zatem od 1 grudnia 2014 r.).

W chwili obecnej planowane jest dokonanie wypłaty zysków przez SKA, które zostały osiągnięte / wypracowane w okresie sprzed przekształcenia w SKA, a zatem w okresie istnienia Spółki Jawnej. Wypłata zysków prawdopodobnie nastąpi w czasie, gdy SKA nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (innymi słowy, wypłata zysku nastąpi przed rozpoczęciem roku obrotowego SKA, w którym spółka stanie się podatnikiem CIT). Wypłata nie obejmie zysków wypracowanych już w okresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie SKA, lecz jedynie zyski, które wypracowane zostały przez Spółkę Jawną przed przekształceniem i które wcześniej były opodatkowane „na bieżąco” w trakcie działalności Spółki Jawnej na poziomie wspólników Spółki Jawnej (w tym Wnioskodawcy), stosownie do regulacji ustaw podatkowych i postanowień umowy Spółki Jawnej.

Wnioskodawca poinformował, że w dniu 19 września 2012 r. otrzymał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, uwzględniającą wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2012 r., zgodnie z którą przychód Wnioskodawcy jako akcjonariusza SKA powstaje w dniu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie SKA o podziale zysku (wypłacie dywidendy), a w trakcie roku podatkowego Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy jako akcjonariusz SKA, gdyż wcześniej przychód nie jest należny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana wypłata przez spółkę przekształconą (SKA) na rzecz Wnioskodawcy (tj. akcjonariusza tej spółki) zysku wypracowanego i opodatkowanego w okresie, gdy spółka ta działała w formie Spółki Jawnej, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata przez SKA zysku, jaki został wypracowany i opodatkowany na bieżąco w okresie, gdy spółka ta działała w formie spółki jawnej nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Należy wskazać, że zarówno spółka jawna, jak i spółka komandytowo-akcyjna, wedle przepisów Kodeksu spółek handlowych, są spółkami osobowymi. Spółka jawna nie jest ponadto podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W rozpatrywanym stanie faktycznym, również SKA, na moment dokonania wypłaty zysku nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, bowiem najprawdopodobniej wypłata nastąpi przed zakończeniem jej aktualnego roku obrotowego.

W świetle powyższego należy przyjąć, że obie spółki (spółka jawna i spółka komandytowo-akcyjna z rokiem obrotowym trwającym do x listopada 2014 r.) są obecnie podmiotami transparentnymi podatkowo. Oznacza to, że związane z nimi opodatkowanie następuje tylko jeden raz, tj. na poziomie samych wspólników. Zgodnie bowiem z art. 5b ust. 2 oraz art. 8 Ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (osobowej) podlegają rozliczeniu przez każdego ze wspólników z osobna, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Z treści dwóch powołanych wyżej przepisów wywodzi się generalną zasadę „transparentności” podatkowej spółek osobowych oraz jednokrotnego opodatkowania ich wspólników. Zasada ta oznacza, że opodatkowani są wyłącznie wspólnicy spółki osobowej, a nie sama spółka. Określają oni wysokość przychodu (bądź straty) na podstawie dokumentacji podatkowej prowadzonej przez spółkę. W związku z tym przyjąć należy, że spółka jest tylko rodzajem „wehikułu” umożliwiającego jej wspólnikom prawidłową realizację obowiązków podatkowych (prawidłowego rozpoznawania przychodów i kosztów). Zyski osiąganie „za pośrednictwem” takiej spółki, na gruncie ustawy PIT, traktowane są jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 tej ustawy. Wspólnicy obowiązani są bez wezwania wpłacać zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 44 ust. 3 Ustawy PIT. Należy zauważyć, że tego rodzaju źródła przychodu rozpoznawane są metodą „memoriałową”, tzn. zyski wspólnika podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego czy zostały mu faktycznie wypłacone. Nie istnieje natomiast jakikolwiek przepis prawny, który obligowałby spółkę do dokonania wypłaty takich zysków na rzecz wspólników. Jeżeli nie zostanie on wypłacony, wówczas pozostaje on w majątku spółki.

Zyski spółki osobowej (w tym jawnej), które zostały pozostawione w spółce, nie podlegają kolejnemu opodatkowaniu w momencie ich wypłaty do wspólnika w późniejszych okresach rozliczeniowych. Podobna sytuacja dotyczy likwidacji spółki osobowej, w wyniku której wspólnicy otrzymują majątek likwidacyjny w formie pieniężnej. W takim przypadku nie podlega on opodatkowaniu, ze względu na to, że był on opodatkowany uprzednio, w trakcie prowadzenia działalności przez tę spółkę (zasada ta została wyrażona wprost w treści art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT). Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. W wyroku z dnia 14 czerwca 2014 r. (sygnatura: II FSK 325/2010) Naczelny Sąd Administracyjny określił, że: „podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka cywilna, która nie posiada podmiotowości prawnej, lecz wspólnicy, którzy obliczają przychody i koszty ich uzyskania generowane przez spółkę w takiej proporcji, w jakiej partycypują w jej zyskach na podstawie umowy spółki (art. 8 ust. 2 u.p.d.o.f.). Późniejszy podział zysku między wspólników jest podatkowo neutralny. Skoro przychody i koszty, a w konsekwencji i dochód spółki, rozliczane są bezpośrednio u każdego ze wspólników, w rezultacie, przyrost majątku spółki następujący w wyniku przekazania zysków spółki na powiększenie jej majątku lub też w wyniku wzrostu cen rynkowych – nie podlega odrębnemu opodatkowaniu”.

Należy zauważyć, że dla zasady jednokrotnego opodatkowania wspólników spółki osobowej, nie stanowi przeszkody przekształcenie takiej spółki. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową jest bowiem zdarzeniem neutralnym na gruncie podatku dochodowego. Sprowadza się ono jedynie do zmiany formy prawnej bez likwidacji spółki podlegającej przekształceniu. W toku przekształcenia nie dochodzi do żadnych wypłat na rzecz wspólników spółki przekształcanej, w szczególności nie dochodzi do podziału i wypłaty zysku tej spółki. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się wspólnikami spółki przekształconej, natomiast spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszelkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

W odniesieniu do przedmiotowej sprawy, środki pieniężne, jakie zostaną na rzecz Wnioskodawcy wypłacone przez SKA stanowią zyski wypracowane w przeszłości przez Spółkę Jawną, przed jej przekształceniem w SKA. W okresie istnienia Spółki Jawnej były one „na bieżąco” opodatkowane na poziomie jej wspólników, zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych. Zysk ten nie powinien zatem być opodatkowany w momencie jego wypłaty dokonanej przez SKA, gdyż prowadziłoby to do naruszenia zakazu podwójnego opodatkowania wspólników spółek osobowych. Opodatkowanie takiego zysku byłoby również niesłuszne, bowiem prowadziłoby do sytuacji, w której Wnioskodawca byłby opodatkowany dwukrotnie tylko z tego względu, że miało miejsce przekształcenie Spółki Jawnej w SKA. Jak już wyżej zaznaczono, przekształcenie spółki osobowej w inną osobową jest zdarzeniem neutralnym na gruncie podatku dochodowego, tym samym fakt wcześniejszego przekształcenia Spółki Jawnej w SKA nie może mieć wpływu na sposób opodatkowania zysków lat ubiegłych wypracowanych przez Spółkę Jawną i niewypłaconych na rzecz wspólników.

Sam fakt przekształcenia Spółki Jawnej w SKA ma tylko takie znaczenie, że od momentu jego dokonania (tj. od momentu jego zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS) wspólnicy przestają rozliczać podatek dochodowy na zasadach właściwych dla wspólników spółki jawnej, a zaczynają go rozliczać na zasadach właściwych dla wspólników (akcjonariuszy) spółki komandytowo-akcyjnej. Niemniej odnosi się to wyłącznie do zysku wypracowanego od dnia przekształcenia, i nie może mieć wpływu na zysku osiągnięte wcześniej.

Należy zauważyć, że powyższe stanowisko znajduje oparcie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego – tytułem przykładu: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2014 r. (ITPB1/415-498/14/DP), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r. (IBPBI/1/415-1166/13/KB), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 października 2012 r. (IBPBI/1/415-917/12/KB).

W oparciu o przedstawioną argumentację, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego powyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej). Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

W konsekwencji wspólnik spółki jawnej, przychody i koszt podatkowe winien rozliczać w wysokości ustalonej stosownie do jego udziału w spółce i w takim zakresie w jakim, jako wspólnik tej spółki jest upoważniony i obowiązany do rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów tej spółki.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady należą do niego wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

U podatników którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów (art. 24 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W myśl art. 44 ust. 3 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne.

Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób:

  1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku;
  2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b;
  3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b (art. 44 ust. 3f ww. ustawy).

Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 (art. 44 ust. 6 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (art. 45 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy).

W myśl art. 45 ust. 4 pkt 1 i 3 ww. ustawy, w terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić:

  • różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników;
  • należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Z treści powołanych przepisów wynika, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym w formie spółki jawnej), opodatkowują dochody uzyskane z tej działalności poprzez uiszczanie w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek, a następnie dokonują rocznego rozliczenia tego dochodu oraz wpłaconych zaliczek w składanym zeznaniu podatkowym. Jeżeli podatek należny wynikający ze złożonego zeznania jest wyższy od sumy zaliczek wpłaconych za dany rok podatnicy są zobowiązani wpłacić stosowną różnicę.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej powstałej przed dniem x grudnia 2013 r. z przekształcenia spółki jawnej, której Wnioskodawca był wspólnikiem. Obecnie planowana jest przez spółkę komandytowo-akcyjną wypłata zysku z lat poprzednich (powstałego w spółce jawnej w okresie do momentu przekształcenia tj. do dnia x grudnia 2013 r.) jako zysku akcjonariuszy.

Zgodnie z zasadami opodatkowania wspólnika spółki jawnej wynikającymi z powołanych wyżej przepisów, Wnioskodawca jako wspólnik tej spółki podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W konsekwencji, był zobowiązany do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego powinien złożyć zeznanie roczne i wpłacić ewentualną różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, a sumą należnych za dany rok zaliczek. Tym samym należny podatek dochodowy z tytułu dochodów osiąganych w latach poprzednich (powstałych w spółce jawnej w okresie do momentu przekształcenia) z prowadzonej w formie spółki jawnej działalności gospodarczej Wnioskodawca powinien rozliczyć (po uwzględnieniu wpłaconych miesięcznych zaliczek) do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że jeżeli wypłacone na rzecz Wnioskodawcy, jako akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, tytułem zysku spółki jawnej za lata poprzednie, środki pieniężne zostały uprzednio wykazane w złożonych zeznaniach podatkowych, a tym samym opodatkowane, jako dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, to późniejsza czynność wypłaty środków finansowych pochodzących z niewypłaconych, a opodatkowanych zysków wypracowanych przed dniem przekształcenia przez spółkę jawną nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy, skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Natomiast odnosząc się do powołanego wyroku sądu administracyjnego tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.) zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i dotyczy wyłącznie tej sprawy, w której zapadło.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.