IBPBI/2/4510-13/15/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym osiąganie dochodu przez spółkę osobową prawa niemieckiego z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na terenie Niemiec, polegającej na zarządzaniu prawami do znaków towarowych, w tym w szczególności na udzielaniu licencji na korzystanie ze znaków towarowych, jak również na odpłatnym zbywaniu praw do znaków towarowych, w której to spółce wspólnikiem jest polska spółka osobowa, w której z kolei komplementariuszem jest Wnioskodawca nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem w Polsce obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy osiąganie dochodu przez spółkę osobową prawa niemieckiego z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na terenie Niemiec, polegającej na zarządzaniu prawami do znaków towarowych, w tym w szczególności na udzielaniu licencji na korzystanie ze znaków towarowych, jak również na odpłatnym zbywaniu praw do znaków towarowych, w której to spółce wspólnikiem jest polska spółka osobowa, w której z kolei komplementariuszem jest Wnioskodawca nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem w Polsce obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy osiąganie dochodu przez spółkę osobową prawa niemieckiego z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na terenie Niemiec, polegającej na zarządzaniu prawami do znaków towarowych, w tym w szczególności na udzielaniu licencji na korzystanie ze znaków towarowych, jak również na odpłatnym zbywaniu praw do znaków towarowych, w której to spółce wspólnikiem jest polska spółka osobowa, w której z kolei komplementariuszem jest Wnioskodawca nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem w Polsce obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą opodatkowaniu w Polsce od całości swych dochodów. Jednocześnie Wnioskodawca jest komplementariuszem w spółce komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej „SP.K”), w której posiada 0,1% prawa do udziału w zysku.

Zarówno Wnioskodawca, jak i SP.K. należą do wywodzącej się z Niemiec międzynarodowej grupy spółek powiązanych. 100% udziałów Wnioskodawcy posiada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałowcem jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; obie te spółki posiadają siedzibę w Niemczech. 100% udziałowcem ostatniej z tych spółek jest spółka - matka grupy - spółka komandytowa, również posiadająca siedzibę w Niemczech.

W związku z planami reorganizacyjnymi w ramach grupy spółek planowane jest utworzenie spółki osobowej z siedzibą na terenie Niemiec (dalej „Nowa Spółka”), w której jednym z komandytariuszy byłaby spółka prawa niemieckiego, drugim zaś SP.K. W przyszłości możliwe jest występowanie także innych wspólników. Nowa Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie zarządzania znakami towarowymi, w tym polegającą na zarządzaniu ochroną i rejestracją znaków towarowych, udzielaniu licencji na korzystanie ze znaków towarowych, jak również na odpłatnym zbywaniu praw do znaków towarowych. Zgodnie z założeniami, także SP.K. będzie korzystać z licencji na prawa do niektórych znaków towarowych oraz płacić Nowej Spółce należności licencyjne z tego tytułu (w wysokości określonej zgodnie z zasadą at arms length).

Nowa Spółka będzie mieć formę spółki komandytowej prawa niemieckiego, będącej odpowiednikiem spółki komandytowej w rozumieniu polskiego Kodeksu spółek handlowych. W szczególności Nowa Spółka sama w sobie nie będzie, na gruncie prawa niemieckiego, posiadać osobowości prawnej, jak również nie będzie podlegać opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych (niem. Korperschaflsteuer) ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (niem. Einkommensteuer). Jej dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech na poziomie jej wspólników. Nowa Spółka będzie natomiast, podobnie jak polska spółka komandytowa, podatnikiem niektórych innych podatków o charakterze majątkowym lub obrotowym, w szczególności będzie zarejestrowana w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej oraz zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, będzie podatnikiem podatku od działalności przemysłowej i handlowej (niem. Gewerbesteuer).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym osiąganie dochodu przez spółkę osobową prawa niemieckiego z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na terenie Niemiec, polegającej na zarządzaniu prawami do znaków towarowych, w tym w szczególności na udzielaniu licencji na korzystanie ze znaków towarowych, jak również na odpłatnym zbywaniu praw do znaków towarowych, w której to spółce wspólnikiem jest polska spółka osobowa, w której z kolei komplementariuszem jest Wnioskodawca nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem w Polsce obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, osiąganie dochodu przez spółkę osobową prawa niemieckiego z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na terenie Niemiec, polegającej na zarządzaniu prawami do znaków towarowych, w tym na udzielaniu licencji na korzystanie ze znaków towarowych, jak również na odpłatnym zbywaniu praw do znaków towarowych, w której to spółce wspólnikiem jest polska spółka osobowa, w której z kolei komplementariuszem jest Wnioskodawca nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem w Polsce obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „PDOP”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu te same zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Zgodnie z art. 7 ust. l ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochód jest nadwyżką sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętą w roku podatkowym. Zwrócić jednakże należy uwagę, że w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego dochód osiągany będzie przez Wnioskodawcę z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki osobowej z siedzibą w Niemczech. Oznacza to, że w tym wypadku zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 7 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90, dalej „UPO”), zgodnie z którym zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

W tym przypadku uznać bowiem należy, że Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce opodatkowaniu od całości swych dochodów zgodnie z art. 3 ust. 1 PDOP, jako wspólnik SP.K., będącej z kolei wspólnikiem Nowej Spółki, posiadał będzie zakład (Nową Spółkę) w drugim państwie, czyli na terenie Niemiec. W konsekwencji zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 UPO zyski zakładu (Nowej Spółki) mogą być opodatkowane w państwie położenia tego zakładu, czyli w Niemczech. Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. a UPO, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

Z regulacji powyższych wynika zatem, że dochód Wnioskodawcy, posiadającego siedzibę na terenie Polski, z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Niemiec w ramach Nowej Spółki, stanowiącej zakład Wnioskodawcy na terenie Niemiec, będzie w myśl postanowień art. 24 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 UPO zwolniony z opodatkowania w Polsce.

W konsekwencji dochód uzyskiwany przez spółkę osobową w Polsce, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem, w związku z działalnością spółki osobowej prawa niemieckiego (Nowej Spółki) nie będzie dla Wnioskodawcy skutkować powstaniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego w Polsce.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że przychód z tytułu prowadzenia działalności w ramach spółki osobowej z siedzibą w Niemczech może podlegać opodatkowaniu w Polsce w przypadkach szczególnych, przykładowo w przypadku udzielenia przez spółkę osobową z siedzibą w Niemczech licencji na korzystanie ze znaku towarowego na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski. Wówczas bowiem wynagrodzenie uiszczane z tego tytułu podlegać może na mocy szczególnego przepisu - tj. art. 21 ust. 1 pkt 1 PDOP - opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, do potrącenia którego zobowiązany będzie, jako płatnik, podmiot dokonujący wypłaty należności z tego tytułu. Wnioskodawca zaznacza jednakże, że przedmiotowy wniosek dotyczy innych dochodów niż dochodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 PDOP, tj. wyłącznie dochodów uzyskiwanych przez Nową Spółkę na terenie Niemiec, wypłacanych następnie na rzecz wspólników. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 PDOP (tj. należności z tytułu opłat licencyjnych) uiszczanych na rzecz Nowej Spółki przez podmioty mające siedzibę w Polsce złożony został przez SP.K (jako płatnika podatku) odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.