IBPBI/2/423-762/14/PC | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z zasadą transparentności spółek osobowych, przychody i koszty Spółki osobowej, przypadające na rzecz Wnioskodawcy, będą przez niego na bieżąco rozpoznawane w przychodach i kosztach, zgodnie z parytetem udziału w przychodach i kosztach określonych w umowie Spółki (tak z jego udziału jako wspólnika generalnie odpowiedzialnego za zobowiązania Spółki, jak i wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania Spółki)?
IBPBI/2/423-762/14/PCinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. spółka osobowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczania przychodów/kosztów z tytułu udziału w zagranicznej spółce osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczania przychodów/kosztów z tytułu udziału w zagranicznej spółce osobowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przyszłości zostanie wspólnikiem spółki osobowej na terytorium Luksemburga; spółka będzie działała w formie société en commandite spéciale (SC Sp) (tłum. polskie: specjalna spółka komandytowa), niemającej osobowości prawnej (nie będzie to polska spółka komandytowo - akcyjna). Zgodnie z przepisami prawa podatkowego Luksemburga spółka osobowa nie będzie traktowana jak osoba prawna i nie będzie podlegała w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej „Spółka”). Wnioskodawca będzie w niej pełnił funkcję wspólnika odpowiedzialnego za wszystkie zobowiązania Spółki, jak i może pełnić funkcję wspólnika z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca będzie uprawniony do udziału w zysku i stratach Spółki zgodnie z parytetem określonym w umowie Spółki. W umowie Spółki wartość udziału w przychodach i kosztach będzie określona na tym samym poziomie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z zasadą transparentności spółek osobowych, przychody i koszty Spółki osobowej, przypadające na rzecz Wnioskodawcy, będą przez niego na bieżąco rozpoznawane w przychodach i kosztach, zgodnie z parytetem udziału w przychodach i kosztach określonych w umowie Spółki (tak z jego udziału jako wspólnika generalnie odpowiedzialnego za zobowiązania Spółki, jak i wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania Spółki)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z zasadą transparentności spółek osobowych, przychody i koszty spółki osobowej przypadające na rzecz Wnioskodawcy będą przez niego na bieżąco rozpoznawane w przychodach i kosztach zgodnie z parytetem udziału w przychodach i kosztach określonych w umowie Spółki (tak z jego udziału jako wspólnika generalnie odpowiedzialnego za zobowiązania Spółki, jak i wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania Spółki).

Zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 1. przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe,
 2. zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku,
 3. jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zamierza uczestniczyć w spółce niemającej osobowości prawnej i nie kwalifikującej się jako spółka kapitałowa, w myśl art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji powinno się łączyć przychody ze Spółki bez względu na to, czy wnikają z udziału Wnioskodawcy jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności (lub też nieograniczonej odpowiedzialności), z pozostałymi przychodami Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) określonego w umowie Spółki.

Stanowisko opierające się na analogicznej podstawie zajął m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. IPPB5/423-25/14-4/AJ,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. IPPB5/423-737/13-4/AJ.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1-3 oraz art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), podatnikami (podatku dochodowego od osób prawnych) są:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz
 • podatkowe grupy kapitałowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 updop, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. W myśl art. 5 ust. 2 updop, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Stosownie do art. 5 ust. 3 updop, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w przyszłości zostanie wspólnikiem spółki osobowej na terytorium Luksemburga, która nie będzie posiadała osobowości prawnej i nie będzie podlegała w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca będzie uprawniony do udziału w zyskach i stratach Spółki zgodnie z parytetem określonym w umowie Spółki.

Odnosząc powyższe do przedstawionego wcześniej stanu prawnego należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, związku z zasadą transparentności spółek osobowych, przychody i koszty Spółki przypadające na rzecz Wnioskodawcy będą przez niego na bieżąco rozpoznawane w przychodach i kosztach zgodnie z parytetem udziału w przychodach i kosztach określonych zgodnie z postanowieniami umowy Spółki (tak z jego udziału jako wspólnika generalnie odpowiedzialnego za zobowiązania Spółki, jak i wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania Spółki), należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Luksemburg
IPPB2/415-894/13-2/PW | Interpretacja indywidualna

spółka osobowa
ITPB1/415-721a/14/MW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.