IBPBI/1/415-818/11/RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dot. skutków podatkowych czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy tytułem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 08 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 11 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy tytułem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy tytułem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Od 1988 r. do chwili obecnej Wnioskodawca prowadzi działalność w formie firmy jednoosobowej. Prowadzi księgi handlowe a sporządzane sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu zgodnie z ustawą o rachunkowości. Za rok 2010 bilans aktywa - pasywa wynosił 22.888.403,54, rachunek zysków i strat zamknął się zyskiem 4.266.073,99 zł. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest działalność transportowa, sprzedaż i wynajem maszyn budowlanych oraz inne podobne działalności wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Część majątku wykorzystanego w firmie ze względu na wspólnotę małżeńską, stanowi w 1/2 części własność żony Wnioskodawcy w tym zwłaszcza grunty. Wnioskodawca zatrudnia 42 pracowników.

W związku z wiekiem oraz posiadaną liczną rodziną planem Wnioskodawcy jest m.in.: wyodrębnienie ze swojego przedsiębiorstwa spełniające definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynikającą z art. 5a ust. 4 (winno być art. 5a pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wprowadzenie go do spółki jawnej, w której udziały posiada 5-ro dzieci Wnioskodawcy.

Za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawca uzna tylko Swój udział we własności nieruchomości gruntowych oraz pozostałe środki trwałe (budynki wniesione przez przedsiębiorstwo w całości), samochody dostawcze itp. oraz środki obrotowe - zapasy, inwestycje krótkoterminowe, należności, zobowiązania, kredyty, zatrudnieni pracownicy. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie ustalona przez biegłego rewidenta na dzień objęcia udziałów w spółce jawnej. Na podstawie tej wyceny zostanie sporządzony akt notarialny wniesienia do spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, rodzi po stronie Wnioskodawcy skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych - czy jest wolne od ww. podatku...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem do spółki jawnej zorganizowanej części prowadzonego jednoosobowo przedsiębiorstwa, nie powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – dalej K.s.h.), przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Stosownie do art. 8 K.s.h., spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Przy czym, w myśl art. 4 § 1 pkt 1 K.s.h., spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Ponieważ spółka jawna nie ma podmiotowości prawnej odrębnej od wspólników, nie jest ona podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego. Podmiotami takimi są natomiast wspólnicy takiej spółki.

Pojęcie wkładu do spółki osobowej uregulowane zostało w art. 48 § 2 K.s.h. Wynika z niego, że wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu (art. 50 § 1 K.s.h).

Należy także wskazać na treść art. 28 K.s.h., według którego majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia oraz art. 48 § 3 K.s.h., stanowiącego, iż prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione na spółkę. Zarówno te przepisy, jak i wcześniej przytoczony art. 8 K.s.h., w sposób jednoznaczny przesądzają, iż majątek spółki osobowej jest wyodrębniony od majątku wspólników.

Z powyższego wywieść należy, że:

  • wniesienie do spółki osobowej określonych rzeczy, czy też praw majątkowych jako wkładu niepieniężnego, jest formą ich zbycia,
  • wspólnik przystępujący do spółki osobowej, uzyska w niej udział, stosownie do wartości wprowadzonego do spółki wkładu.

Jak wskazano w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zamierza wnieść aportem do spółki jawnej, zorganizowaną część prowadzonego obecnie jednoosobowo przedsiębiorstwa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.), nie zawiera szczególnych unormowań odnoszących się do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub składników nie stanowiących przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej jego części do spółki osobowej. Zawiera jednakże określenie przedmiotu opodatkowania.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jako wkładu do spółki jawnej stanowi niewątpliwie jego zbycie, gdyż dochodzi przy tej czynności do przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę jawną.

Należy jednakże zauważyć, że zgodnie z dodanym od dnia 1 stycznia 2011 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 50b, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W konsekwencji, wniesienie przez Wnioskodawcę zorganizowanej części prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki jawnej nie spowoduje powstania po Jego stronie obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Ww. czynność prawna jest bowiem zwolniona z opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1, 3 oraz 4 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Jednocześnie zauważyć należy, iż przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest ocena czy składniki majątku, które Wnioskodawca zamierza wnieść w formie aportu do spółki jawnej - stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.