IBPB-2-1/4514-316/15/PM | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku, przekształcenie Spółki w spółkę osobową z siedzibą na terytorium Polski nie będzie skutkować dla Spółki obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-316/15/PMinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. przekształcanie
 4. spółka kapitałowa
 5. spółka osobowa
 6. umowa spółki
 7. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 22 września 2015 r.), uzupełnionym 10 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności w spółkę osobową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności w spółkę osobową.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 27 października 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-316/15/PM wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 10 listopada 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Udziałowcy Spółki podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski.

Udziałowcy Spółki planują podjęcie decyzji o przekształceniu Spółki w trybie art. 551 i nast. ustawy Kodeks spółek handlowych.

Z chwilą przekształcenia cały majątek Spółki z mocy prawa stanie się majątkiem spółki osobowej. Stosując zasadę kontynuacji, wynikającą z art. 553 Kodeksu spółek handlowych, wszystkie prawa i obowiązki przekształcanej Spółki z mocy prawa będą przysługiwać spółce osobowej.

Dotychczasowi udziałowcy Spółki staną się wspólnikami spółki osobowej. W umowie spółki osobowej dotychczasowi udziałowcy wskażą wkłady każdego ze wspólników przekształconej spółki osobowej i ich wartość poprzez odniesienie do wkładów uprzednio wniesionych na kapitał zakładowy Spółki. Innymi słowy, wkłady wniesione przez dotychczasowych udziałowców na kapitał zakładowy Spółki zostaną „zaliczone” na poczet wkładów w przekształconej spółce osobowej.

W wyniku przekształcenia Spółki do spółki osobowej nie przystąpi żaden nowy wspólnik, który swoim wkładem mógłby zwiększyć majątek spółki osobowej wobec kapitału zakładowego Spółki na dzień przekształcenia.

Ponadto, żaden z dotychczasowych udziałowców nie wniesie nowego, dodatkowego wkładu do spółki osobowej. W związku z tym, iż w chwili przekształcenia nie dojdzie do wniesienia dodatkowych składników majątkowych, majątek Spółki przed i po przekształceniu nie wzrośnie. Wartość majątku spółki przekształconej tj. spółki osobowej, nie będzie większa niż wartość kapitału zakładowego Spółki.

Pojęcie „majątku” użyte w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie natomiast z orzecznictwem sądów administracyjnych odnoszącym się do przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będących przedmiotem niniejszego wniosku, przez pojęcie „majątek”, Spółka rozumie w tym kontekście to, co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Spółka przyjmuje, że pojęcie „majątek” użyte w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, w opisie niniejszego zdarzenia przyszłego oraz w uzasadnieniu stanowiska Spółki, oznacza wartość wkładu do spółki osobowej, który powstanie w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Przykładowo – dla potwierdzenia powyższego – Spółka powołała fragmenty orzecznictwa:

 • wyrok WSA we Wrocławiu z 14 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1744/07,
 • wyrok WSA w Poznaniu z 1 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Po 607/10,
 • wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 19 stycznia 2011 r., sygn. akt ISA/Go 984/10,

oraz interpretacje:

Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy, takie rozumienie jest zasadniczo zgodne z rozumieniem pojęcia „zwiększenie majątku spółki osobowej” prezentowanym przez organy podatkowe.

Ponadto, Wnioskodawca zaznacza, że z uwagi na fakt, iż na moment przekształcenia, Spółka może odnotować stratę z bieżącej działalności (nadwyżka kosztów na przychodami), to wartość majątku (tj. wkładów wspólników) spółki osobowej po przekształceniu będzie nie wyższa niż wartość kapitału zakładowego w Spółce przed przekształceniem.

Dla potrzeb rozpatrywania niniejszego wniosku, Wnioskodawca wnosi o przyjęcie, że na dzień przekształcenia wystąpi sytuacja, w której cała wartość kapitału zakładowego Spółki była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 10 listopada 2015 r. wynika, że:

 • W wyniku przekształcenia Spółki w spółkę osobową cała wartość majątku (wkładu) spółki osobowej będzie miała odzwierciedlenie w kapitale zakładowym uprzednio opodatkowanym podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Spółce;
 • Wartość majątku (wkładu) spółki przekształconej, tj. spółki osobowej, nie będzie większa niż wartość kapitału zakładowego Spółki. Innymi słowy, wartość majątku (wkładu) spółki osobowej będzie miała pełne odzwierciedlenie w kapitale zakładowym Spółki przed przekształceniem. Majątek spółki osobowej (wkład) nie wzrośnie w stosunku od majątku Spółki. Spółka na moment przekształcenia nie będzie posiadała zysków niepodzielonych. Do spółki osobowej nie zostanie również wniesiony jako wkład jakikolwiek inny składnik aktywów Spółki odzwierciedlony w kapitałach innych niż zakładowy (np. w kapitale zapasowym, rezerwowym, itd.)
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku, przekształcenie Spółki w spółkę osobową z siedzibą na terytorium Polski nie będzie skutkować dla Spółki obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku, przekształcenie Spółki w spółkę osobową z siedzibą na terytorium Polski nie będzie skutkować dla Spółki obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wymienione w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Przy przekształceniu lub łączeniu spółek, podstawę opodatkowania stanowi natomiast, to co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj.:

 • wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia; albo
 • wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

W świetle powyższego, przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli spełnione będą łącznie następujące warunki:

 • przekształcenie to będzie klasyfikowane jako zmiana umowy spółki, tj. jego wynikiem będzie zwiększenie majątku spółki osobowej, (dalej: „Warunek 1”); oraz
 • ta zmiana umowy spółki będzie powodować podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, (dalej: „Warunek 2”).

Analiza spełnienia Warunku 1:

W analizowanym przypadku, dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu Spółki w spółkę osobową, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany dojdzie do zwiększenia majątku spółki osobowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, majątek spółki osobowej nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do majątku Spółki, ponieważ w związku z przekształceniem do spółki osobowej nie zostaną wniesione dodatkowe składniki majątkowe, zaś niewykluczone jest także zaistnienie straty na działalności bieżącej. Zgodnie z art. 552 Kodeksu spółek handlowych, spółka kapitałowa (spółka przekształcana) stanie się spółką osobową (spółką przekształcaną) z chwilą wpisu spółki osobowej do rejestru. Nastąpi zatem jedynie zmiana formy prawnej, w jakiej prowadzona będzie działalność – formalnie nastąpi wykreślenie jednego podmiotu (spółki kapitałowej), w miejsce którego sąd rejestrowy zarejestruje nowy podmiot (spółkę osobową), który zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych będzie kontynuatorem spółki kapitałowej. Spółka osobowa powstała w wyniku przekształcenia będzie więc kontynuowała byt prawny Spółki. W związku z przekształceniem (zmianą formy prawnej), nie nastąpi zatem zwiększenie majątku, o którym mowa we wskazanym art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (co jest warunkiem niezbędnym dla opodatkowania przekształcenia podatkiem od czynności cywilnoprawnych).

A zatem w opisanych powyżej okolicznościach sprawy, w przypadku braku wniesienia do Spółki w związku z przekształceniem dodatkowych składników majątkowych przez dotychczasowych udziałowców oraz w przypadku tożsamości udziałowców (spółki przekształcanej) oraz wspólników spółki osobowej (spółki przekształconej), przekształcenie Spółki w spółkę osobową nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż jego wynikiem nie będzie zwiększenie majątku Spółki osobowej.

Analiza spełnienia Warunku 2:

Spółka pragnie również zaznaczyć, iż nawet gdyby uznać, że przedmiotowe przekształcenie stanowi zmianę umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (z czym Wnioskodawca się nie zgadza), to i tak należałoby uznać, iż ta czynność nie będzie opodatkowana, gdyż w omawianym przypadku nie dojdzie do podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jak bowiem Spółka wskazała powyżej, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiana umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jeżeli powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dla umów spółek kapitałowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania stanowi wartość kapitału zakładowego. Z kolei przy przekształceniu ze spółki kapitałowej w osobową, podstawę opodatkowania stanowi „wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia” (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). A zatem, skoro w niniejszym przypadku wartość wkładów do spółki osobowej (tj. suma wkładów udziałowców) nie będzie wyższa niż wartość kapitału zakładowego Spółki na dzień przekształcenia, to przedmiotowe przekształcenie nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku po stronie Spółki.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w ten sposób realizowana jest zasada jednokrotnego opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wkładów (kapitału zakładowego) do spółek.

Zasada jednokrotności opodatkowania przyświecała ustawodawcy także przy nowelizacji przepisów art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Sejm RP VI kadencji, druk nr 748) „projektowane przepisy art. 9 pkt 11 lit. a) i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych realizują zasadę jednokrotnego opodatkowania wkładów do spółek”. Zatem nawet gdyby pominąć fakt, że w omawianym przypadku nie dojdzie do podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i przyjąć za podstawę opodatkowania całą wartość wkładu dotychczasowych udziałowców do przekształconej spółki osobowej, to i tak zmiana umowy spółki związana z przekształceniem korzystałaby ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w części kapitału zakładowego, którego wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce (na podstawie przepisu art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Jako, że cała wartość kapitału zakładowego Spółki była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce, to w rezultacie, zdaniem Spółki, przekształcenie Spółki w spółkę osobową i w tym wypadku nie spowodowałoby obowiązku zapłaty podatku po stronie Spółki.

Podsumowując, zdaniem Spółki, prawidłowe jest stanowisko, iż w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku, przekształcenie Spółki w spółkę osobową nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych po stronie Spółki,

 1. przede wszystkim ze względu na fakt, że nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych gdyż nie nastąpi zwiększenie majątku Spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych; lub alternatywnie
 2. z samego tylko powodu, że w wyniku przekształcenia nie dojdzie do zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych; albo
 3. z uwagi na fakt, że cała wartość kapitału zakładowego Spółki była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce i przy przekształceniu korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy użyte w tej ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi - przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania.

W związku z powyższym zmiany umowy spółki – rozumiane również, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy, jako przekształcenie spółek – jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stwierdzić zatem należy, iż w świetle powołanych przepisów opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem przekształcenia lub połączenia spółek będzie zwiększenie całokształtu majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego (w przypadku spółki kapitałowej).

Dokonując oceny podlegania opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmian umowy spółki, związanych z przekształceniami spółek nie można jednak ograniczać się jedynie do treści przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i jego wykładni literalnej, lecz należy uwzględnić wszystkie przepisy, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do takich zmian umowy, a zwłaszcza ww. art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, określający podstawę opodatkowania.

Z przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, iż zmianą umowy spółki jest takie przekształcenie spółki, z którym związane jest w rezultacie tego przekształcenia zwiększenie majątku spółki osobowej.

Tak więc obowiązek podlegania opodatkowaniu tym podatkiem, jak również podstawę opodatkowania ustawodawca – w przypadku spółki osobowej – wiąże ogólnie z wkładami do spółki. Podstawą opodatkowania będzie zatem suma wszystkich wkładów w spółce osobowej – zarówno tworzących kapitał zakładowy, jak i pozostałych – o jaką ulega zwiększeniu majątek spółki. Taki wniosek wynika z interpretacji art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w powiązaniu z treścią punktu 1 i 2 tego samego ustępu art. 1. Uregulowania te upoważniają przyjęcie, że jeżeli w wyniku porównania wielkości kapitału zakładowego w spółce kapitałowej przekształcanej z wielkością wkładów, rozumianych szeroko – zarówno jako wartość kapitału zakładowego przeniesionego ze spółki kapitałowej jak i wkłady w powstałej w wyniku przekształcenia spółce osobowej – przewyższają wartość kapitału zakładowego w przekształcanej spółce, powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Porównując bowiem majątki spółek przekształcanej i przekształconej należy brać pod uwagę w przypadku spółki osobowej – jej cały majątek, natomiast w przypadku spółki kapitałowej – jedynie wysokość jej kapitału zakładowego.

Zatem dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej i co w efekcie stanowi jej majątek. Podstawą opodatkowania będzie zatem suma wszystkich wkładów do spółki osobowej – zarówno tworzących kapitał zakładowy jak i pozostałych.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że planowane jest przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcy) w spółkę osobową. Z chwilą przekształcenia cały majątek Spółki z mocy prawa stanie się majątkiem spółki osobowej. Stosując zasadę kontynuacji, wynikającą z art. 553 Kodeksu spółek handlowych, wszystkie prawa i obowiązki przekształcanej Spółki z mocy prawa będą przysługiwać spółce osobowej.

Dotychczasowi udziałowcy Spółki staną się wspólnikami spółki osobowej. W umowie spółki osobowej dotychczasowi udziałowcy wskażą wkłady każdego ze wspólników przekształconej spółki osobowej i ich wartość poprzez odniesienie do wkładów uprzednio wniesionych na kapitał zakładowy Spółki. Innymi słowy, wkłady wniesione przez dotychczasowych udziałowców na kapitał zakładowy Spółki zostaną „zaliczone” na poczet wkładów w przekształconej spółce osobowej.

W wyniku przekształcenia Spółki do spółki osobowej nie przystąpi żaden nowy wspólnik, który swoim wkładem mógłby zwiększyć majątek spółki osobowej wobec kapitału zakładowego Spółki na dzień przekształcenia.

Ponadto, żaden z dotychczasowych udziałowców nie wniesie nowego, dodatkowego wkładu do spółki osobowej. W związku z tym, iż w chwili przekształcenia nie dojdzie do wniesienia dodatkowych składników majątkowych, majątek Spółki przed i po przekształceniu nie wzrośnie. Wartość majątku spółki przekształconej, tj. spółki osobowej, nie będzie większa niż wartość kapitału zakładowego Spółki.

W wyniku przekształcenia Spółki w spółkę osobową cała wartość majątku (wkładu) spółki osobowej będzie miała odzwierciedlenie w kapitale zakładowym uprzednio opodatkowanym podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Spółce.

Wartość majątku (wkładu) spółki osobowej będzie miała pełne odzwierciedlenie w kapitale zakładowym Spółki przed przekształceniem. Majątek spółki osobowej (wkład) nie wzrośnie w stosunku od majątku Spółki. Spółka na moment przekształcenia nie będzie posiadała zysków niepodzielonych. Do spółki osobowej nie zostanie również wniesiony jako wkład jakikolwiek inny składnik aktywów Spółki odzwierciedlony w kapitałach innych niż zakładowy (np. w kapitale zapasowym, rezerwowym, itd.)

Jeżeli zatem istotnie – jak wskazał Wnioskodawca – wartość majątku (wkładu) spółki osobowej będzie miała pełne odzwierciedlenie w kapitale zakładowym Spółki przed przekształceniem (uprzednio już opodatkowanym) to w przedmiotowej sprawie nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych we wniosku wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych – wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.