IBPB-1-3/4510-69/16/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z wniesieniem aportem wierzytelności do spółki osobowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
IBPB-1-3/4510-69/16/SKinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. przychód
  3. spółka osobowa
  4. wierzytelność
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 21 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z wniesieniem aportem wierzytelności do spółki osobowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z wniesieniem aportem wierzytelności do spółki osobowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką prawa handlowego, mającą swoją siedzibę w Polsce i podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz działalności holdingowej poprzez zarządzanie innymi spółkami wchodzącymi w skład grupy. W ramach swojej działalności, Wnioskodawca zakupił od podmiotu trzeciego (instytucji finansowej) wierzytelności pieniężne, wynikające z udzielonych pożyczek (dalej: „Wierzytelności”). Z uwagi na złą kondycję finansową dłużnika, wspomniane Wierzytelności zostały zakupione przez Wnioskodawcę poniżej ich wartości nominalnej (łącznej kwoty udzielonych pożyczek i naliczonych odsetek) co jest normalną praktyką rynkową w przypadku tzw. „złych długów” (wierzytelności o utrudnionej ściągalności wobec dłużników w trudnej sytuacji finansowej).

Wnioskodawca rozważa wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej (dalej: „Spółka”). Wkład niepieniężny, który podlegałby wniesieniu przez Wnioskodawcę do Spółki obejmowałby właśnie te Wierzytelności. Dla potrzeb określenia wartości wkładu niepieniężnego (aportu), przyjęta będzie aktualna wartość Wierzytelności na dzień wnoszenia wkładu Spółki co z uwagi na trudną sytuacje dłużnika będzie oznaczać wartość niższą niż cena zakupu Wierzytelności przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości dokona zbycia (sprzedaży) ogółu praw i obowiązków wynikających z jego udziału w Spółce na rzecz podmiotu trzeciego (dalej: „Transakcja”), które objął w związku z przeniesieniem do Spółki Wierzytelności, jako wkładu niepieniężnego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przeniesienia przez Wnioskodawcę własności Wierzytelności do Spółki powoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu/dochodu lub jakiekolwiek inne konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym związane z faktem, że Wnioskodawca przestaje być właścicielem Wierzytelności... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki, jako spółki osobowej nie powoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu/dochodu podatkowego lub kosztu uzyskania przychodu na moment wniesienia wkładu.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”), nie zalicza się do przychodów podatkowych przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawna.

Spółka jest spółką komandytową zatem bez wątpienia jest spółką osobową, a przeniesienie własności Wierzytelności dokonywane jest w ramach wkładu niepieniężnego (aportu).

Zatem, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do Spółki, w tym wniesienie Wierzytelności wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie wiązało się z powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy. Zgodnie z zasadą współmierności z uwagi, na fakt, że Wnioskodawca nie rozpozna przychodu podatkowego, to nie będzie również rozpoznawał kosztu podatkowego na moment wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki.

W konsekwencji zatem, Wnioskodawca nie powinien rozpoznawać przychodu i kosztu podatkowego w związku z faktem, że przestanie być właścicielem zakupionej uprzednio Wierzytelności, gdyż zbycie nastąpi w sposób neutralny podatkowo (przychód z tego tytułu nie stanowi przychodu podatkowego) dla Wnioskodawcy gdyż własność wspomnianej Wierzytelność zostanie przeniesiona jako wkład niepieniężny do spółki osobowej (Spółki).

Przeniesienie aktywów do spółek komandytowych, jako spółek osobowych jest czynnością neutralną podatkowo i nie wywołującą żadnych skutków w podatku dochodowym dla podatnika. Wynika to wprost z przepisów ustawy CIT i nie budziło i nie budzi żadnych wątpliwości. Najlepszym tego dowodem jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 września 2012 r. sygn. akt II FSK 210/11, który stwierdził, że wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego nie stanowi odpłatnego zbycia przedmiotu wkładu, a zatem nie prowadzi do powstania u wnoszącego wspólnika przychodu podatkowego.

W podobnym tonie NSA wypowiadał się już we wcześniejszych swoich wyrokach. I tak, przykładowo, w wyroku z 1 czerwca 2012r. sygn. akt II FSK 2364/10 stwierdzono, że otrzymanie udziałów w spółce osobowej w zamian za wkład niepieniężny jest podatkowo obojętne. Tym samym w związku z wniesieniem wkładu do spółki osobowej w drodze aportu nie powstaje przychód, który mógłby być opodatkowany. Podobnie NSA uznał także w wyroku z 15 grudnia 2011 r. sygn. akt II FSK 1202/10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.