IBPB-1-3/4510-29/16/AW | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia wartości początkowej Nieruchomości wniesionych do spółki osobowej.
IBPB-1-3/4510-29/16/AWinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. aport
  3. nieruchomości
  4. spółka osobowa
  5. wkłady niepieniężne
  6. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wartości początkowej Nieruchomości wniesionych do spółki osobowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wartości początkowej Nieruchomości wniesionych do spółki osobowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Wnioskodawca będzie właścicielem szeregu składników majątkowych, w postaci nieruchomości gruntowych, budynków, budowli i prawa wieczystego użytkowania gruntów (dalej: „Nieruchomości”), położonych w różnych lokalizacjach na terenie kraju, które otrzyma w drodze aportu w zamian za własne udziały.

Zgodnie z planami, Wnioskodawca będzie prowadził wynajem tychże składników majątku (Nieruchomości) przez okres dłuższy niż rok, w oparciu o umowy najmu na czas przekraczający rok lub bezterminowe. Mając na uwadze, że Wnioskodawca przewiduje wykorzystywanie nabytych składników majątku przez okres dłuższy niż rok, zostaną one przez niego zaliczone do środków trwałych i poddane amortyzacji podatkowej (o ile UPDOP dopuszcza taką możliwość w odniesieniu do danego środka trwałego). Jednocześnie, Wnioskodawca nie może wykluczyć sytuacji, w której przedmiotowe środki trwałe mogą zostać w przyszłości zbyte. Wnioskodawca bierze bowiem pod uwagę ewentualność, że w ramach procesu reorganizacji zmierzającego do wyodrębnienia poszczególnych nieruchomości np. w związku z ich położeniem geograficznym, możliwe jest wniesienie w ramach aportu poszczególnych elementów Nieruchomości (budynków, budowli, gruntów etc.), niestanowiących przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, znajdujących się w poszczególnych lokalizacjach geograficznych do odrębnych spółek osobowych (Spółek jawnych lub komandytowych), których celem będzie zarządzanie otrzymanymi składnikami majątkowymi i prowadzenie w oparciu o nie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jak w zaprezentowanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) należy ustalić wartość początkową Nieruchomości wniesionych do Spółki osobowej, dla celów ustalania dochodu Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, nabyte przez Spółkę osobową Nieruchomości, z uwagi na fakt, że Spółka ta będzie ich używać na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w przewidywanym okresie przekraczającym rok, mogą podlegać amortyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”), a w konsekwencji odpisy amortyzacyjne od Nieruchomości będą stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy (w odpowiedniej proporcji udziału w przychodach i kosztach Spółki osobowej). Natomiast, wartość początkową poszczególnych elementów składających się na Nieruchomości na potrzeby odpisów amortyzujących prowadzonych przez Spółkę osobową należy ustalić w oparciu o przepis art. 16g ust. 1 pkt 4a lit. a UPDOP, to jest w wysokości wartość początkowej, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne od tych elementów na moment, kiedy stanowiły one środek trwały Wnioskodawcy.

Zatem, w przedmiotowym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) prawidłowe będzie ustalenie wartości początkowej Nieruchomości nabytych w formie wkładu niepieniężnego w wysokości wartości początkowej, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne przez Wnioskodawcę.

Z uwagi na fakt, że Spółka osobowa jest podmiotem transparentnym podatkowo - podatnikiem nie jest spółka, ale jej wspólnicy, czyli m.in. Wnioskodawca.

Wobec powyższego, kwestie związane z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których nabycia dokona Spółka osobowa są istotne w kontekście rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy będącego osobą prawną, jako wspólnika spółki, a zatem powinny być rozpatrywane na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalana jest w oparciu o przepisy art. 16g UPDOP.

Zgodnie z tym przepisem, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:

  1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
  2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
  3. wartość określoną zgodnie z art. 14 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

Wnioskodawca jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, opierając się na swoich planach biznesowych zakładających prowadzenie w oparciu o Nieruchomości działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok, wprowadzi przedmiotowe Nieruchomości do rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz dokonywał będzie odpisów amortyzacyjnych od budynków/budowli (grunty i prawo wieczystego użytkowania nie będą podlegały amortyzacji podatkowej). Zamiarem Wnioskodawcy będzie prowadzenie w oparciu o przedmiotowe środki trwałe działalności gospodarczej w okresie minimum jednego roku.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na okoliczność, że wniesione w formie wkładu niepieniężnego do Spółki osobowej Nieruchomości podlegały amortyzacji, kiedy pozostawały w jego posiadaniu, ustalenie wartości początkowej tychże powinno nastąpić na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4a lit. a UPDOP, zgodnie z którym za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany.

Ustalona w powyższy sposób wartość początkowa stanowić będzie podstawę odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych na poziomie Spółki osobowej, kwalifikowanych następnie jako koszt podatkowy wspólników. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 2 w powiązaniu z ust. 1 UPDOP, koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, łączy się z kosztami danego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki osobowej.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wartość początkowa aportu do Spółki osobowej, stanowiącego pojedyncze aktywa (tj. w postaci składników Nieruchomości, niestanowiących przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części), powinna zostać w ewidencji Spółki osobowej określona zgodnie z brzmieniem art. 16g ust. 1 pkt 4a lit. a UPDOP, a zatem w analizowanym przypadku powinna odpowiadać wartości początkowej składników wchodzących w skład aportu do Spółki osobowej, wykazanej w księgach Wnioskodawcy przed dniem wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki osobowej. Następnie koszt - tj. w tym przypadku odpis amortyzacyjny obliczony od tak określonej wartości początkowej - będzie, zgodnie z art. 5 ust. 2 UPDOP, dzielony wg proporcji ustalonej w umowie Spółki osobowej pomiędzy wspólników, tj. pomiędzy Wnioskodawcę i pozostałych wspólników.

Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe. Dla przykładu Wnioskodawca wskazuje interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 czerwca 2011 r., sydn.: ILPB4/423-117/11-4/MC: wartość początkowa Aportu do SK powinna zostać w ewidencji SK określona zgodnie z brzmieniem art. 16g ust. 1 pkt 4a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem w analizowanym przypadku powinna odpowiadać wartości początkowej składników wchodzących w skład Aportu do SK, wykazanych w księgach Komplementariusza przed dniem wniesienia wkładu niepieniężnego do SK. Następnie koszt - tj. w tym przypadku odpis amortyzacyjny obliczony od tak określonej wartości początkowej - będzie zgodnie z art. 5 ust. 2 dzielony wg proporcji ustalonej w umowie SK pomiędzy wspólników, tj. pomiędzy Komplementariusza a Wnioskodawcę. Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 października 2014 r., sygn.: ILPB4/423-331/14-2/MC oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 grudnia 2014 r., sygn.: IPTPB3/423-305/14-4/KJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się że, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.