IBPB-1-2/4510-417/15/JW | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych i innych składników majątku (nieruchomości) w efekcie rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych bez względu na ustaloną przez wspólników proporcję podziału majątku rozwiązywanej spółki osobowej?
IBPB-1-2/4510-417/15/JWinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. rozwiązanie
 3. spółka jawna
 4. spółka osobowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu wspólnika w związku z rozwiązaniem spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu wspólnika w związku z rozwiązaniem spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”). W ramach swojej działalności Spółka przystąpiła do spółki jawnej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Osobowa”).

Wnioskodawca rozważa skutki, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ewentualnej likwidacji Spółki Osobowej lub jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji w przyszłości. Wspólnicy Spółki Osobowej mogą bowiem podjąć decyzję o zakończeniu jej działalności poprzez:

 • likwidację lub
 • rozwiązanie Spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

W przypadku rozwiązania Spółki Osobowej, w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników, mogłoby dojść do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia działalności Spółki Osobowej bez przeprowadzenia likwidacji. Wspólnicy ustaliliby wówczas pomiędzy sobą w szczególności zasady podziału jej majątku oraz sposób zaspokojenia i zabezpieczenia ewentualnych wierzycieli.

Podział majątku zostałby przeprowadzony zgodnie z postanowieniami umowy Spółki Osobowej oraz przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”). W szczególności Wnioskodawcy może przysługiwać udział w majątku pozostałym po rozwiązaniu Spółki Osobowej o wartości stosunkowo wyższej od tej, która wynikałaby ze stosunku wartości wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do całkowitej wartości wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników do Spółki Osobowej.

W związku z powyższym Wnioskodawca otrzymałby część majątku rozwiązanej Spółki osobowej składającą się ze środków pieniężnych lub składników majątkowych - nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych i innych składników majątku (nieruchomości) w efekcie rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych bez względu na ustaloną przez wspólników proporcję podziału majątku rozwiązywanej spółki osobowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego środków pieniężnych i innych składników majątku (nieruchomości), w efekcie rozwiązania Spółki Osobowej bez przeprowadzania likwidacji nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie updop bez względu na ustaloną przez wspólników proporcję podziału majątku rozwiązywanej Spółki Osobowej.

Na podstawie art. 4a pkt 14 updop ilekroć w ustawie mowa jest o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Z uwagi na brzmienie art. 1 updop, spółki jawne, jako spółki niemające osobowości prawnej, nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie zasadami opodatkowania składników majątku otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki osobowej, tj. w myśl regulacji znajdujących się w art. 12 ust. 4 pkt 3a updop do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Stosownie zaś do przepis art. 12 ust. 4 pkt 3b updop do kategorii przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych nie zalicza się wartości innych składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki. Niemniej jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku, przychodem jest ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa.

Mając na uwadze powołane wyżej regulacje, należy stwierdzić, że otrzymanie środków pieniężnych i innych składników majątku w związku z likwidacją spółki jawnej nie będzie prowadzić do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie uregulowań updop. Ewentualnemu opodatkowaniu mogą podlegać jedynie przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku, innych niż środki pieniężne, otrzymanego w związku z likwidacją spółki osobowej (np. nieruchomości).

Zdaniem Wnioskodawcy, celem ustawodawcy było wyłączenie z opodatkowania zarówno kwot pieniężnych, jak i wartości składników majątkowych (w tym nieruchomości) otrzymanych przez wspólników spółki osobowej w związku z zakończeniem jej bytu prawnego. Zdaniem Spółki, hipoteza art. 12 ust. 4 pkt 3b updop obejmuje zarówno rozwiązanie spółki osobowej, po przeprowadzeniu procedury likwidacji jak i sytuację gdy rozwiązanie takiej spółki następuje bez przeprowadzenia formalnej procedury likwidacji. Różnice proceduralne pomiędzy zakończeniem bytu prawnego po przeprowadzeniu likwidacji oraz bez formalnej procedury likwidacji nie powinny mieć wpływu na konsekwencje podatkowe na gruncie updop. Obydwie procedury mają ten sam skutek w postaci utraty bytu prawnego spółki osobowej.

Poprawność stanowiska Wnioskodawcy zarówno w zakresie braku opodatkowania w momencie likwidacji/rozwiązania spółki osobowej otrzymanych środków pieniężnych jak i składników majątkowych (w tym nieruchomości) znajduje również potwierdzenie w wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego m.in.:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 16 kwietnia 2015 r. sygn. IBPBI/1/4510-13/15/AB, w której organ podkreślił, że „nie stanowi przychodu otrzymanie przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, innych niż środki pieniężne wartości”, jak również „interpretacja przepisów regulujących kwestie związane z zakończeniem uczestnictwa wspólnika w spółce niebędącej osobą prawną, tj. interpretacja m.in. art. 12 ust. 4 pkt 3a) i 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna być dokonywana z uwzględnieniem zarówno wykładni systemowej, historycznej, jak i celowościowej tych przepisów, tj. ich ratio legis, którym przede wszystkim było wyeliminowanie podwójnego opodatkowania tych samych przysporzeń majątkowych uzyskanych przez podatnika”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 22 października 2014 r. sygn. IBPB1/2/423-1155/14/MO, w której organ potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika przewidującego, iż „w przypadku rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania jej likwidacji otrzymanie przez spółkę celową w ramach podziału majątku spółki nieruchomości nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie ani przychodu ani dochodu, który podlegałby opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawych”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 30 września 2013 r. sygn. lTPB3/423-283b/13/DK, w której organ podkreślił, że „otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych bądź składników majątku innych niż środki pieniężne (na moment otrzymania) w związku z likwidacją spółki osobowej, której był wspólnikiem jest neutralne podatkowo - wartość uzyskanych środków pieniężnych lub innych składników majątku nie stanowi przychodu podatkowego wspólnika”, a zatem „otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego, tj. środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku (...) w związku z likwidacją spółki komandytowej nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki, bowiem przysporzenie to korzysta z wyłączenia z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3a oraz art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Jednocześnie, na powyżej wykazany brak opodatkowania nie będzie mieć wpływu fakt, że zasady podziału majątku likwidacyjnego mogą odbiegać od zasad podziału zysku i od wysokości wniesionych wkładów. Otrzymanie przez wspólników składników majątkowych w momencie likwidacji/rozwiązania spółki osobowej jest zdarzeniem neutralnym podatkowo. Stosunek przypadających Wnioskodawcy składników podatkowych do wniesionych udziałów, nie ma znaczenia w aspekcie podatkowym, ponieważ przepis art. 12 ust. 4 pkt 3b updop nie uzależnia braku wystąpienia przychodu od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków czy przesłanek, jak również nie jest ograniczony do wysokości wniesionych wkładów.

Powyższe stanowisko braku uzależnienia powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie likwidacji/rozwiązania spółki osobowej od przyjętych proporcji podziału majątku spółki osobowej jest również akceptowane przez organy podatkowe w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 25 listopada 2014 r. sygn. ILPB4/423-405/14-3/ŁM, w której organ potwierdził, że „z perspektywy skutków podatkowych nie ma znaczenia fakt, że przyjęta przez wspólników proporcja podziału majątku Spółki osobowej nie będzie nawiązywać do wartości wniesionych, wkładów czy proporcji, według których wspólnicy partycypują w zysku Spółki osobowej. Zgodnie z prezentowanym powyżej stanowiskiem środki pieniężne oraz inne składniki majątku otrzymane w związku z rozwiązaniem spółki niebędącej osobą prawną w żadnych okolicznościach nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment ich otrzymania. Zdarzenie polegające na podziale majątku spółki osobowej pomiędzy wspólników nie wywołuje skutków podatkowych na moment samego wydania składników majątku spółki osobowej w związku z jej likwidacją lub rozwiązaniem bez przeprowadzania likwidacji. Uregulowania ustawy o CIT są w tym zakresie jednoznaczne”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 11 maja 2015 r. sygn. IPTPB3/4510-49/15-4/PM, w której organ potwierdził stanowisko podatnika przewidujące, iż „podział majątku polikwidacyjnego tej spółki, określonych w umowie spółki nie ma wpływu na zastosowanie powyżej powołanych przepisów, dotyczących braku powstania przychodu po stronie wspólnika (w tym również Wnioskodawcy), na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy mieć na uwadze, że wspólnicy, zawiązując spółkę osobową, posiadają prawo do swobodnego ustalenia podziału majątku przez nią posiadanego, jak i wypracowanego w przyszłości. Mogą swobodnie ustalać podział zysku, czy udział w stracie, a także według własnego uznania ustalić podział majątku na wypadek likwidacji, czy rozwiązania tej spółki. Bowiem przepisy, regulujące tę materię mają charakter dyspozytywny i znajdują zastosowanie jedynie na wypadek nie uregulowania tych kwestii przez wspólników”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 1 § 2 i art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej także: „KSH”), spółka jawna jest osobową spółką handlową. Spółka osobowa na gruncie podatków dochodowych nie ma podmiotowości podatkowej odrębnej od wspólników, nie jest ona podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego; podmiotami takimi są natomiast wspólnicy tej Spółki.

W zależności od tego, czy wspólnicy są osobami fizycznymi, czy prawnymi podlegają opodatkowaniu albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych normuje odrębnie opodatkowanie dotyczące uczestnictwa wspólnika w spółce osobowej. W myśl art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej także: „updop”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie ww. przepisu przychodem jest - co do zasady - każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 updop. Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika (względnie na jego rachunek) wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

Art. 12 ust. 4 updop enumeratywnie wylicza, jakiego rodzaju przysporzenia przedsiębiorcy nie są zaliczane do przychodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) updop, do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Przy czym, zgodnie z art. 12 ust. 4g updop, przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 3b updop, do przychodów nie zalicza się wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku:

 1. odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio,
 2. spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty;

Powyższa regulacja jednoznacznie wskazuje więc, że nie stanowi przychodu otrzymanie przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, innych niż środki pieniężne wartości. Przychód podatkowy wystąpi jednakże w sytuacji, gdy wspólnik dokona odpłatnego zbycia otrzymanych składników majątku. Jednocześnie podkreślić należy, że ustawodawca zastrzegł w niniejszym przepisie, odsyłając do odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1 – 3 updop, prawo weryfikacji ceny zbycia składników otrzymanego majątku dla organów podatkowych, a miernikiem tej ceny ma być wartość rynkowa przedmiotu zbycia.

Powyższe przepisy regulujące kwestie związane z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną zostały wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2011 r. Ich celem było rozwianie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących skutków podatkowych zakończenia uczestnictwa podatnika w spółce osobowej w wyniku likwidacji/rozwiązania takiej spółki. Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące interpretacji przepisów obowiązujących do końca 2010 r. było niejednolite; wskazywało jednak, że w przypadku wykazania przez podatnika przychodu z tytułu likwidacji spółki osobowej może dochodzić do podwójnego opodatkowania tych samych przysporzeń majątkowych w sytuacji, gdy otrzymywane przez niego składniki majątku sfinansowane były z opodatkowanych przez niego (na bieżąco w ciągu poszczególnych lat podatkowych, jako dochód z działalności gospodarczej), lecz pozostawionych w spółce zysków. Ustawodawca postanowił zatem, że w przypadku likwidacji/rozwiązania spółki niebędącej osobą prawną gdy wspólnik otrzyma z tego tytułu środki pieniężne nie będą one podlegały opodatkowaniu, o ile będą miały swoje źródło w dochodach już opodatkowanych, np. w opodatkowanych przez podatnika lecz pozostawionych w spółce zyskach, czy też wniesionym wkładzie do spółki (pochodzącym z własnych, opodatkowanych wcześniej środków podatnika). Natomiast gdy wspólnik otrzyma z ww. tytułu niepieniężne składniki majątku odroczony zostanie moment opodatkowania do chwili, gdy podatnik odpłatnie zbędzie te składniki majątku, a zatem z tytułu tego zbycia uzyska dodatkowe, nieopodatkowane wcześniej środki.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach swojej działalności przystąpił do spółki jawnej z siedzibą w Polsce. Wnioskodawca rozważa skutki podatkowe w przypadku rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, przy czym podział majątku zostałby ustalony przez Wspólników, w taki sposób, że Wnioskodawcy może przysługiwać udział w majątku pozostałym po rozwiązaniu spółki osobowej o wartości stosunkowo wyższej od tej, która wynikałaby ze stosunku wartości wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do całkowitej wartości wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników spółki osobowej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych (co do zasady) podlega opodatkowaniu tym podatkiem na bieżąco, tj. od uzyskanego dochodu odprowadza w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, a z końcem roku podatkowego składa stosowne zeznanie podatkowe i dokonuje ostatecznego rozliczenia podatku. Odnosząc to do opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że co do zasady dochody uzyskiwane zarówno przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i wypracowane w toku działalności spółki osobowej (spółki jawnej), powinny na bieżąco podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym (od osób prawnych bądź osób fizycznych), niezależnie od tego czy uzyskane z tego tytułu zyski są dystrybułowane do wspólników tej spółki, czy też służą zwiększeniu jej majątku, który następnie będzie zwracany wspólnikom na skutek rozwiązania spółki osobowej (spółki jawnej).

Jednocześnie zauważyć należy, że cyt. przepisy nie odnoszą się wyłącznie do sytuacji, w której dochodzi do zakończenia bytu prawnego spółki niebędącej osobą prawną na skutek przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego. Pod pojęciem „likwidacji” użytym w tych przepisach należy rozumieć, każdy, dopuszczalny i zgodny z przepisami prawa sposób ustania bytu prawnego takiej spółki, w wyniku którego dochodzi m.in. do podziału pomiędzy wspólników majątku spółki. Jeżeli zatem przepisy regulujące ustrój (tworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie) danego typu spółki przewidują możliwość jej rozwiązania bez przeprowadzenia formalnego procesu likwidacji, np. na skutek jednomyślnej decyzji wszystkich wspólników, to skutki podatkowe takiego rozwiązania spółki należy oceniać także w oparciu o treść cyt. wyżej przepisów updop.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że (co do zasady) w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymanie przez Wnioskodawcę z tytułu rozwiązania spółki jawnej, środków pieniężnych lub składników majątkowych nie będzie skutkować dla niego na moment likwidacji spółki jawnej powstaniem przychodu, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) i 3b updop. Przychód podatkowy powstanie jednakże w momencie ewentualnego zbycia przez Wnioskodawcę składników majątkowych, otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki jawnej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.