IBPB-1-1/4511-639/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych wskazanej we wniosku konfuzji
IBPB-1-1/4511-639/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. przekształcanie
  3. spółka kapitałowa
  4. spółka osobowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 21 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wskazanej we wniosku konfuzji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wskazanej we wniosku konfuzji.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamierza objąć udziały w spółce kapitałowej (dalej: „Spółka Kapitałowa”), w której będzie wspólnikiem. W związku z objęciem udziałów Wnioskodawca wniesie do Spółki Kapitałowej wkład niepieniężny (aport) w postaci udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka 1”). W przyszłości Spółka kapitałowa dokona odpłatnego zbycia udziałów w Spółce 1, a następnie zostanie przekształcona w spółkę osobową (dalej: „Spółka osobowa”). Spółka kapitałowa lub Spółka osobowa może posiadać wierzytelności wobec Wnioskodawcy, w tym z tytułu udzielonych pożyczek. W skład majątku Spółki osobowej mogą więc wchodzić między innymi wierzytelności wobec Wnioskodawcy z tytułu pożyczki, tj. wierzytelność o zwrot pożyczki oraz wierzytelność z tytułu odsetek od tej pożyczki (dalej: „Wierzytelność”).

W przyszłości Spółka osobowa zostanie rozwiązana (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki osobowej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W związku z rozwiązaniem Spółki osobowej i podziałem jej majątku Wnioskodawcy przypadną Wierzytelności. Połączenie w osobie Wnioskodawcy zarówno Wierzytelności, jak i zobowiązania (długu) do ich uregulowania skutkować będzie tym, że zarówno wierzytelności jak i skorelowane z nimi długi wygasną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania Spółki osobowej Wierzytelności oraz wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu pożyczek oraz odsetek od tych pożyczek na skutek połączenia w osobie Wnioskodawcy Wierzytelności i korelatywnie z nimi sprzężonego zobowiązania spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie w wyniku rozwiązania Spółki osobowej Wierzytelności oraz wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu pożyczek oraz odsetek od tych pożyczek na skutek połączenia w jego osobie Wierzytelności i korelatywnie z nimi sprzężonego zobowiązania nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej „ustawa o PIT”).

Zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej jest wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 i pkt 12 lit. b ustawy o PIT, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki (art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT) oraz przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o PIT, przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

W ocenie Wnioskodawcy nie uzyskuje on:

  • przychodów z nieodpłatnych świadczeń (w wyniku połączenia w osobie Wnioskodawcy Wierzytelności i korelatywnie z nimi sprzężonego zobowiązania, zobowiązanie to wygaśnie, lecz nie nastąpi to na podstawie stosunku zobowiązaniowego zaistniałego pomiędzy Spółką osobową i Wnioskodawcą);
  • przychodów z umorzonych zobowiązań (połączenie w osobie Wnioskodawcy Wierzytelności i korelatywnie z nimi sprzężonego zobowiązania spowoduje wygaśniecie zobowiązania z uwagi na to połączenie, a nie z uwagi na umorzenie zobowiązania tj. rezygnację przez wierzyciela z zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności);
  • przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją Spółki osobowej (połączenie w osobie Wnioskodawcy Wierzytelności i korelatywnie z nimi sprzężonego zobowiązania spowoduje wygaśniecie Wierzytelności, a w konsekwencji jej zbycie nie będzie możliwe).

Wnioskodawca nie uzyska też środków pieniężnych (w wyniku rozwiązania Spółki osobowej Wnioskodawca nie otrzyma środków pieniężnych, a połączenie w osobie Wnioskodawcy Wierzytelności i korelatywnie z nimi sprzężonego zobowiązania spowoduje wygaśniecie Wierzytelności, a w konsekwencji jej spłata nie będzie możliwa - wartość Wierzytelności nie może być uznana za środki pieniężne na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy o PIT, gdyż nie zostanie spłacona).

Mając na względzie powyższe otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania Spółki osobowej Wierzytelności oraz wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu pożyczek oraz odsetek od tych pożyczek na skutek połączenia w osobie Wnioskodawcy Wierzytelności i korelatywnie z nimi sprzężonego zobowiązania nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w ustawie o PIT.

Powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 września 2015 r., IBPB-1-1/4511-410/15/EN, z 27 sierpnia 2015 r., IBPB-1-1/4511-284/15/EN, z 24 sierpnia 2015 r. IBPB-1-1/4511-259/15/EN i z 20 lipca 2015 r. IBPB-1-1/4511-153/15/EN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, o ile źródłem pochodzenia wskazanych we wniosku wierzytelności pożyczkowych nie będą dochody, które pomimo istnienia takiego obowiązku nie zostały uprzednio opodatkowane podatkiem dochodowym.

Wskazać także należy, że art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2016 r. otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Kwestia ta nie miała jednak wpływu na ocenę istoty przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.