IBPB-1-1/4511-473/15/NL | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji/rozwiązania spółki osobowej (jawnej lub komandytowej)
IBPB-1-1/4511-473/15/NLinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. rozwiązanie
  3. spółka osobowa
  4. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 4 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji/rozwiązania spółki osobowej (jawnej lub komandytowej) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji/ rozwiązania spółki osobowej (jawnej lub komandytowej).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym oraz udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”). Spółka posiada siedzibę na terytorium Polski i jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, że jest właścicielem 50% udziałów spółki. Oprócz Wnioskodawcy, udziałowcem spółki jest jeszcze jedna osoba fizyczna, również będąca polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Wspólnik”). Wspólnik posiada 50% udziałów spółki.

Wnioskodawca oraz wspólnik (dalej: „Udziałowcy”).

W przyszłości planowane jest przekształcenie spółki w spółkę jawną lub spółkę komandytową (dalej: „Spółka Osobowa”) w trybie art. 551 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”). W wyniku przekształcenia, spółka osobowa stanie się następcą prawnym spółki, przejmując wszystkie jej prawa i obowiązki, zaś udziałowcy spółki (Wnioskodawca oraz Wspólnik) staną się wspólnikami spółki osobowej. Udziały kapitałowe posiadane przez udziałowców jako wspólników spółki osobowej będą odzwierciedlać strukturę udziałową spółki na dzień przekształcenia. Innymi słowy, przekształcenie nie będzie skutkować uzyskaniem przez Wnioskodawcę większego udziału w stosunku do tego, który Wnioskodawca posiadać będzie w spółce na dzień przekształcenia. Prawo do udziału w zysku spółki osobowej zostanie przyznane udziałowcom proporcjonalnie do ich udziału kapitałowego w spółce osobowej (i tym samym proporcjonalnie do posiadanych w spółce udziałów). W wyniku przekształcenia nie zostaną wypłacone udziałowcom spółki żadne środki. W efekcie przekształcenia majątek spółki osobowej nie będzie większy od majątku spółki z chwili przekształcenia, gdyż w jego ramach nie zostaną wniesione nowe wkłady przez udziałowców spółki ani osoby trzecie.

Co do zasady spółka osobowa ma kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną przez spółkę. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości nastąpi likwidacja (ustanie bytu prawnego) spółki osobowej. Ponieważ może dojść do rozwiązania spółki osobowej, Wnioskodawca chciałby poznać konsekwencje podatkowe, jakie będą towarzyszyć takiej operacji. Wnioskodawca pragnie przy tym wyjaśnić, że w celu zminimalizowania kosztów związanych z procesem likwidacji spółka osobowa może zostać rozwiązana bez przeprowadzania procesu likwidacyjnego, w uzgodniony jednomyślnie między wspólnikami sposób (o ile taki sposób rozwiązania spółki osobowej będzie zgodny z przepisami KSH). Nie jest jednak wykluczone, że przeprowadzona zostanie pełna procedura likwidacyjna.

W efekcie rozwiązania spółki osobowej i przeprowadzenia ustawowej bądź też uzgodnionej między wspólnikami procedury likwidacji, jej byt prawny zostanie zakończony, a posiadane przez nią aktywa zostaną przekazane wspólnikom, w tym Wnioskodawcy. Na dzień składania niniejszego wniosku Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, czy będą nimi tylko środki pieniężne, czy też składniki majątkowe. Dlatego też na potrzeby niniejszego wniosku prosi organ podatkowy o przyjęcie, że w wyniku likwidacji spółki osobowej możliwe jest uzyskanie przez Wnioskodawcę zarówno pieniędzy, jak i innych składników majątkowych, w szczególności rzeczowych składników majątkowych takich jak nieruchomości, czy też udziałów lub akcji spółek kapitałowych (dalej: „Składniki Majątkowe”).

Jeśli chodzi o środki pieniężne będące przedmiotem wypłaty to pochodziłyby one ze zdarzeń (transakcji), które stanowiły bądź będą stanowić przychody zaliczane do przychodów podlegających opodatkowaniu:

  1. podatkiem dochodowym od osób prawnych (przychód ustalany w spółce) - w przypadku zdarzeń (transakcji) mających miejsce jeszcze w spółce, tj. przed przekształceniem. Wnioskodawca pragnie przy tym wyjaśnić, że źródłem tych przychodów może być działalność gospodarcza spółki, jak również odpłatne zbycie przez spółkę udziałów innej spółki kapitałowej lub
  2. podatkiem dochodowym od osób fizycznych (przychody ustalane na poziomie wspólników spółki osobowej, gdyż spółka osobowa nie będzie podatnikiem podatku dochodowego) – w przypadku zdarzeń (transakcji) mających miejsce już po przekształceniu spółki w spółkę osobową. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przychody uzyskiwane za pośrednictwem spółki osobowej po dniu przekształcenia, będą zaliczane u Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej, do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: „ustawa PIT”).

Przedmiotowy wniosek dotyczy wyłącznie ustalenia konsekwencji podatkowych, jakie powstałyby u Wnioskodawcy w razie podjęcia w przyszłości decyzji o rozwiązaniu/likwidacji spółki osobowej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w wyniku likwidacji lub też rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będzie dla Wnioskodawcy neutralne pod względem podatkowym... W szczególności, czy otrzymywane przez niego środki pieniężne powinny być uznane za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego środków pieniężnych w wyniku likwidacji lub też rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będzie dla niego neutralne pod względem podatkowym. Otrzymywane środki pieniężne nie będą uznawane za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 5a pkt 26 ustawy PIT przez spółkę niebędącą osobą prawną rozumie się spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Spółka osobowa, w której Wnioskodawca po przekształceniu będzie wspólnikiem, zgodnie z przytoczoną definicją będzie „spółką niebędącą osobą prawną” w rozumieniu ustawy PIT. Jak już wcześniej bowiem wskazano, spółką osobową będzie albo spółka jawna albo spółka komandytowa.

Jak stanowi art. 58 pkt 2 KSH, rozwiązanie spółki jawnej może być spowodowane m.in. jednomyślną uchwałą wszystkich wspólników tej spółki. Z art. 67 § 1 KSH wynika z kolei, że w takim przypadku należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Z przytoczonych przepisów wynika, że w przypadku, gdy przyczyną zakończenia bytu prawnego spółki jest jednomyślna uchwała wszystkich wspólników likwidacja spółki nie jest obligatoryjna. Wspólnicy mogą bowiem uzgodnić inny sposób zakończenia działalności spółki. Analogiczne zasady znajdą zastosowanie w wypadku spółki komandytowej, gdyż zgodnie z art. 103 KSH przepisy o spółce jawnej stosuje się odpowiednio do spółki komandytowej.

Zarówno likwidacja (klasyczny model likwidacji - w przypadku przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego według ściśle określonej w KSH procedury), jak i rozwiązanie spółki w trybie tzw. uproszczonym, tj. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, skutkują ustaniem bytu prawnego spółki osobowej - spółki jawnej, a także spółki komandytowej. Zmierzają one do upłynnienia majątku spółki, zakończenia wszelkich interesów spółki oraz ustania stosunków prawnych spółki z osobami trzecimi, a następnie, rozdzielenia pozostałego majątku na wspólników. Tym majątkiem mogą być między innymi środki pieniężne, ale również inne składniki majątkowe.

Różnice proceduralne pomiędzy rozwiązaniem spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego a likwidacją spółki osobowej nie powinny mieć wpływu na kształt i zakres wiążących się z ustaniem bytu prawnego spółki konsekwencji podatkowych u wspólników tej spółki. Innymi słowy, bez względu na to, czy zostanie przeprowadzona likwidacja spółki osobowej, czy też spółka osobowa zostanie rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji, sytuacja podatkowa Wnioskodawcy będzie taka sama. Zarówno bowiem likwidacja spółki osobowej, jak również jej rozwiązanie będą miały ten sam skutek w postaci zakończenia działalności tej spółki i rozdysponowania jej majątku pomiędzy wierzycieli i wspólników.

Wnioskodawca zauważył, że analogiczne stanowisko zostało wyrażone przez organy podatkowe m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 marca 2014 r., Znak: IBPBI/1/415-1302/13/KB, w której uznano stanowisko wnioskodawcy w całości za prawidłowe i odstąpiono od uzasadnienia i zaaprobowano m.in. następujący pogląd wnioskodawcy: „W ocenie Wnioskodawcy, różnice proceduralne pomiędzy rozwiązaniem spółki osobowej bez likwidacji a likwidacją spółki osobowej nie powinny mieć wpływu na konsekwencje podatkowe powstałe dla niego na gruncie ww. ustawy. Zarówno bowiem likwidacja spółki osobowej, jak również jej rozwiązanie mają ten sam skutek w postaci zakończenia działalności spółki.

Jak wynika z treści art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (w tym spółce jawnej lub komandytowej), ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy PIT).

Katalog źródeł przychodów został zawarty przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy PIT. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT do źródeł przychodów zalicza się pozarolniczą działalność gospodarczą. Co do zasady, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się zaś, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy PIT, kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów oraz udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Należy jednak zauważyć, że z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT wynika, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

W związku z powyższym, w przypadku likwidacji spółki osobowej lub też jej rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego otrzymanie przez jej wspólników środków pieniężnych w związku z zakończeniem jej działalności nie będzie prowadzić do powstania przychodu. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego środków pieniężnych - w wyniku likwidacji lub też rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego - będzie dla Wnioskodawcy neutralne pod względem podatkowym i nie spowoduje konieczności wykazania przychodu.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w treści wydanych interpretacji indywidualnych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 1 kwietnia 2014 r., Znak: IBPBI/1/415-26/14/AB, podzielił następujący pogląd prezentowany przez podatnika:

Podsumowując powyższe regulacje należy wskazać, że ustawodawca przewidział dychotomiczny podział majątku likwidacyjnego spółki osobowej otrzymanego przez osobę fizyczną z perspektywy podatkowych konsekwencji otrzymania tego majątku. Otrzymanie środków pieniężnych w wyniku podziału majątku likwidacyjnego spółki osobowej przez osobę fizyczną nie skutkuje powstaniem przychodu w podatku PIT.

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji podatkowej z 17 stycznia 2014 r., Znak: IPTPB2/415-629/13-7/KR, stwierdzając, co następuje: „Jak wynika z literalnej wykładni tego przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanie przez osobę fizyczną środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego, której był wspólnikiem, jest dla niego neutralne podatkowo - wartość uzyskanych środków pieniężnych nie stanowi przychodu podatkowego wspólnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, za poprawnością powyższego stanowiska przemawia nie tylko wykładnia językowa art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT, ale również wykładnia autentyczna przepisów. Przepis ten wprowadzony został ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 226, poz. 1478) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. W treści założeń do projektu ww. ustawy nowelizującej można przeczytać, co następuje:

W zakresie dotyczącym likwidacji spółki projekt zakłada zróżnicowanie zasad opodatkowania otrzymanego przez wspólnika likwidowanej spółki majątku, w zależności od tego, w jakiej formie majątek ten jest przez wspólnika otrzymywany - tj. w formie pieniężnej czy niepieniężnej. I tak, w przypadku otrzymania przez wspólnika:

  1. środków pieniężnych - ich wartość nie będzie stanowiła przychodu; przyjęcie tego rozwiązania zmierza do wyeliminowania podwójnego opodatkowania, na które wskazywało przywołane wyżej orzecznictwo. W związku z powyższym z przychodów podlegających opodatkowaniu wyłączono przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki;
  2. innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki (...).

Z powyższego wynika zatem, że środki pieniężne otrzymywane w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu. Inne zasady stosuje się natomiast w razie otrzymywania składników majątkowych. Reasumując, zarówno wykładnia literalna, jak i autentyczna art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT prowadzą do wniosku, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją spółki osobowej pieniędzy nie będzie powodować u niego powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki jawna i komandytowa nie posiadają osobowości prawnej, nie są zatem podatnikami podatków dochodowych, a dochody tych spółek nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej lub komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tych spółkach uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego jest natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym, jej dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady do przychodów z działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 cyt. ustawy, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Przy czym, w myśl art. 14 ust. 8 ww. ustawy, który wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328), przez środki pieniężne, o którym mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki – z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek z takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Powyższy przepis, art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujący kwestie związane z zakończeniem uczestnictwa podatnika w spółce niebędącej osobą prawną został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2011 r. Jego celem było rozwianie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących skutków podatkowych zakończenia uczestnictwa podatnika w spółce osobowej (w tym także w wyniku likwidacji takiej spółki). Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące interpretacji przepisów obowiązujących do końca 2010 r. było niejednolite; wskazywało jednak, że w przypadku wykazania przez podatnika przychodu z tytułu likwidacji spółki osobowej może dochodzić do podwójnego opodatkowania tych samych przysporzeń majątkowych w sytuacji, gdy otrzymywane przez niego składniki majątku sfinansowane były z opodatkowanych przez niego (na bieżąco w ciągu poszczególnych lat podatkowych, jako dochód z działalności gospodarczej), lecz pozostawionych w spółce zysków. Ustawodawca postanowił zatem, że w przypadku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną gdy wspólnik otrzyma z tego tytułu środki pieniężne nie będą one podlegały opodatkowaniu, o ile będą miały swoje źródło w dochodach już opodatkowanych, np. w opodatkowanych przez podatnika lecz pozostawionych w spółce zyskach, czy też wniesionym wkładzie do spółki (pochodzącym z własnych, opodatkowanych wcześniej środków podatnika).

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się, że interpretacja przepisów regulujących kwestie związane z zakończeniem uczestnictwa wspólnika w spółce niebędącej osobą prawną, tj. interpretacja m.in. art. 14 ust. 3 pkt 10 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być dokonywana z uwzględnieniem zarówno wykładni systemowej, historycznej, jak i celowościowej tych przepisów, tj. ich ratio legis, którym przede wszystkim było wyeliminowanie podwójnego opodatkowania tych samych przysporzeń majątkowych uzyskanych przez podatnika (vide wyroki WSA w Olsztynie z 11 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Ol 130/13, WSA w Gdańsku z 22 maja 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 387/13, z 2 lipca 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 479/13 oraz sygn. akt I SA/Gd 481/13, WSA w Krakowie z 12 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 134/14 oraz z 19 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 133/14). Nie może ona zatem odbywać się w oderwaniu od prawnopodatkowego statusu podmiotu nabywającego określone składniki majątku (otrzymywane później przez podatnika na skutek likwidacji spółki jawnej lub komandytowej) na poszczególnych etapach funkcjonowania oraz obowiązujących wówczas ten podmiot zasad opodatkowania. W sytuacji zatem gdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych uczestniczy w spółce, która w toku prowadzonej działalności gospodarczej zmienia formę prawną (podlega przekształceniu), wykładni cyt. wyżej przepisów dot. skutków podatkowych likwidacji spółki jawnej lub komandytowej należy dokonywać także z uwzględnieniem formy prawnej, w jakiej na przestrzeni czasu funkcjonowała ww. spółka oraz obowiązujących tą spółkę (bądź jej wspólników) zasad opodatkowania. Co do zasady bowiem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie powodowało otrzymanie tych składników majątku, których źródłem będzie majątek opodatkowany wcześniej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym wykorzystywany do prowadzonej przez spółkę działalności. Natomiast te składniki majątku, które będą miały swoje źródło w majątku nieopodatkowanym podatkiem dochodowym (za wyjątkiem sytuacji, w której źródłem pochodzenia tych składników majątku będą przychody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, bądź od których zaniechano poboru podatku), będą skutkować powstaniem u podatnika przychodu w momencie ich otrzymania na skutek likwidacji spółki jawnej lub komandytowej. W przeciwnym bowiem przypadku, mogłoby dojść do całkowitego nieopodatkowania przysporzeń majątkowych (zarówno na etapie ich powstania w trakcie funkcjonowania spółki, jak i ich otrzymania przez wspólnika) co byłoby sprzeczne z generalną zasadą opodatkowania wynikającą z cyt. art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także z istotą podatków dochodowych.

Jednocześnie zauważyć należy, że cyt. przepisy nie odnoszą się wyłącznie do sytuacji, w której dochodzi do zakończenia bytu prawnego spółki niebędącej osobą prawną na skutek przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego. Pod pojęciem „likwidacji” użytym w tym przepisie należy rozumieć, każdy, dopuszczalny i zgodny z przepisami prawa sposób ustania bytu prawnego takiej spółki, w wyniku którego dochodzi m.in. do podziału pomiędzy wspólników majątku spółki. Jeżeli zatem przepisy regulujące ustrój (tworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie) danego typu spółki przewidują możliwość jej rozwiązania bez przeprowadzenia formalnego procesu likwidacji, np. na skutek jednomyślnej decyzji wszystkich wspólników, to skutki podatkowe takiego rozwiązania spółki należy oceniać także w oparciu o treść cyt. wyżej art. 14 ust. 3 pkt 10 i art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowane jest przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową (jawną lub komandytową). Środki pieniężne wypracowane w toku działalności spółki z o.o. podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, natomiast środki pieniężne wypracowane w toku działalności spółki osobowej będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Możliwe jest, że w przyszłości spółka osobowa zostanie zlikwidowana (lub rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji), a Wnioskodawca z tytułu tej likwidacji (rozwiązania) otrzyma m.in. środki pieniężne.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że (co do zasady) otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki osobowej (jawnej bądź komandytowej) środków pieniężnych nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile źródłem ich pochodzenia nie będą dochody, które pomimo istnienia takiego obowiązku nie zostały uprzednio opodatkowane podatkiem dochodowym.

Wskazać przy tym należy, że stosownie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania (wyznaczających zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia określenia skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych na dzień likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej lub komandytowej.

Nadmienić należy, że w zakresie dot. pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.