IBPB-1-1/4511-361/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe przekazania składnika majątku (nieruchomości) z majątku spółki osobowej na cele prywatne wspólnika tej spółki.
IBPB-1-1/4511-361/15/AJinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. spółka osobowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 26 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przekazania składnika majątku (nieruchomości) z majątku spółki osobowej na cele prywatne wspólnika tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przekazania składnika majątku (nieruchomości) z majątku spółki osobowej na cele prywatne wspólnika tej spółki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka z o.o.”). Spółka z o.o. oraz jej udziałowcy, w tym m.in. Wnioskodawca, rozważają utworzenie w przyszłości spółki osobowej - jawnej lub komandytowej (dalej: „Spółka osobowa”). Spółka z o.o. jako wkład do Spółki osobowej wniesie prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Przedsiębiorstwo”). W skład Przedsiębiorstwa wchodzą również nieruchomości. Może okazać się, że ustalona na dzień wniesienia wartość wkładu Wnioskodawcy (i innych wspólników Spółki osobowej będących jednocześnie udziałowcami Spółki z o.o.) będzie znacznie niższa od wartości wkładu, który zamierza wnieść Spółka z o.o. (tj. od wartości Przedsiębiorstwa), zaś udział Wnioskodawcy w zyskach/stratach Spółki osobowej będzie znacznie wyższy niż gdyby go określono proporcjonalnie do wartości wkładów. Niewykluczone, że na etapie funkcjonowania Spółki osobowej jej wspólnicy postanowią dokonać przekazania określonych składników majątku Spółki osobowej nabytych tytułem wkładu w postaci Przedsiębiorstwa (w tym np. nieruchomości wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa) do majątków jej wspólników. Przekazanie miałoby charakter nieodpłatny. Udziały wspólników w przekazanym prawie (np. udziały we współwłasności nieruchomości) odpowiadałyby udziałom w zyskach i stratach w Spółce osobowej. Podstawą przekazania praw byłaby jednomyślna uchwała wspólników Spółki osobowej o wycofaniu określonego składnika z majątku Spółki osobowej celem przekazania wspólnikom, a jedynie w jej wykonaniu zostałaby sporządzona umowa nieodpłatnego przekazania praw.

W uzupełnieniu, ujętym w piśmie z 11 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że w wyniku przekazania nieruchomości z majątku spółki jawnej lub komandytowej do majątków osobistych wspólników, wkład Wnioskodawcy w spółce nie ulegnie obniżeniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji przekazania składnika majątku nabytego tytułem wkładu (w tym nieruchomości) z majątku Spółki osobowej do majątków jej wspólników, gdy przekazanie to będzie miało charakter nieodpłatny i nastąpi w proporcjach odpowiadających udziałom w zyskach i stratach Spółki osobowej, czynność ta będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie składnika majątku z majątku Spółki osobowej i nieodpłatne przekazanie go wspólnikom, nie spowoduje u wspólników Spółki osobowej (w tym u Wnioskodawcy) powstania przychodu podatkowego. Bez wpływu na powyższe pozostanie, czy przekazywany nieodpłatnie wspólnikom składnik majątku zostanie nabyty przez Spółkę osobową tytułem wniesienia wkładu (np. jako element Przedsiębiorstwa), czy też na innej podstawie. Zgodnie z art. 22 § 1, 8 § 1, 28 oraz 103 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zarówno spółka jawna jak i komandytowa są spółkami osobowymi, które prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie są innymi spółkami handlowymi. Obie spółki mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Ich majątek stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez te spółki w czasie ich istnienia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa”) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c Ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomościach,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Ponadto w myśl art. 14 ust. 1 Ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W myśl przywołanych powyżej przepisów, odpłatne zbycie oznacza przeniesienie prawa (np. prawa własności nieruchomości) w zamian za korzyść majątkową. Natomiast w przypadku nieodpłatnego przekazania składnika majątku przez Spółkę osobową do majątku jej wspólników, dochodzi wprawdzie do rozporządzenia tym prawem, ale wskazana czynność prawna nie będzie miała dla Spółki osobowej charakteru odpłatnego. W konsekwencji czynność ta nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki osobowej, skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci zobowiązania podatkowego.

Należy podkreślić, że nieodpłatne przekazanie składnika majątku Spółki osobowej na rzecz jej wspólników nie będzie stanowić częściowego zwrotu wkładu na rzecz Wnioskodawcy. Nie będzie wiązać się z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki osobowej, czy też likwidacją tej spółki.

Zarówno dopuszczalność dokonania czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu składnika majątku spółki osobowej do majątków prywatnych jej wspólników (tzw. wycofanie składnika z majątku spółki), jak i podatkowa transparentność takiej czynności nie budzą w praktyce wątpliwości interpretacyjnych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 lipca 2013 r. Znak: IPTPBI/415-222/13-4/MAP
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 kwietnia 2014 r. Znak: ILPB1/415-148/14-2/AA)
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., oznaczonej w dalszej części skrótem „k.s.h.”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do treści art. 22 § 1 k.s.h., spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Zgodnie z art. 102 k.s.h., spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W myśl art. 8 § 1 k.s.h., spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Zgodnie natomiast z art. 28 k.s.h., majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

-pozarolnicza działalność gospodarcza,

-odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku nieodpłatnego przekazania składników majątkowych prowadzonego przedsiębiorstwa do majątku prywatnego jej wspólników, mamy niewątpliwie do czynienia ze zbyciem ww. składników majątku. W wyniku bowiem tej czynności dojdzie do przekazania składnika majątku ze spółki na wspólników. Zbycie to nie będzie miało jednak charakteru odpłatnego, bowiem w zamian za przeniesienie prawa własności ww. składników majątku z majątku spółki do majątku prywatnego jej wspólników, spółka nie uzyska żadnych korzyści majątkowych.

Z wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest udziałowcem Spółki z o.o. Wraz z innymi udziałowcami Spółki rozważa utworzenie Spółki osobowej. Spółka z o.o. wniesie Przedsiębiorstwo, jako wkład do Spółki osobowej. Prawdopodobnym jest, że wspólnicy Spółki osobowej dokonają przekazania składnika majątku tej Spółki do majątków jej wspólników. Udziały we współwłasności wspólników będą odpowiadać udziałom w zyskach i stratach w Spółce osobowej. W wyniku dokonania nieodpłatnego przekazania składników majątku spółki osobowej, m.in. nieruchomości do majątków osobistych jej wspólników, wkład Wnioskodawcy w spółce nie ulegnie obniżeniu.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli przekazanie wskazanych we wniosku składników majątku spółki osobowej do majątku osobistego Wnioskodawcy będzie miało w istocie charakter nieodpłatny, a w wyniku tej czynności prawnej wkład Wnioskodawcy w tej spółce nie ulegnie obniżeniu - to czynność ta nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomości
ITPP3/4512-386/15/APR | Interpretacja indywidualna

spółka osobowa
ITPB1/4511-859/15/DP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.