IBPB-1-1/4511-266/15/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie sposobu opodatkowania dochodu osiągniętego przez wspólnika spółki komandytowej z tytułu zakupu i sprzedaży obligacji, odsetek, bądź dyskonta z obligacji
IBPB-1-1/4511-266/15/DWinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. rozwiązanie
 3. spółka osobowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 21 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu opodatkowania dochodu osiągniętego przez wspólnika spółki komandytowej z tytułu:

 • zakupu i sprzedaży obligacji – jest prawidłowe,
 • odsetek, bądź dyskonta z obligacji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu opodatkowania dochodu osiągniętego przez wspólnika spółki komandytowej z tytułu zakupu i sprzedaży obligacji oraz z tytułu odsetek bądź dyskonta z obligacji.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest obecnie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka ta niebawem zostanie przekształcona w spółkę komandytową. Wtedy Wnioskodawczyni zostanie komandytariuszem spółki komandytowej. Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym. Jako przedmiot działalności spółki komandytowej w umowie będzie wskazane m.in.: PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalności usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Działalność spółki będzie polegała m.in. na zakupie i sprzedaży obligacji oraz czerpaniu dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji. Według orzeczenia GUS działalność polegająca na zakupie i sprzedaży akcji i obligacji mieści się w grupowaniu PKD 64.99.Z.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód z tytułu zakupu i sprzedaży obligacji oraz z odsetek bądź dyskonta z obligacji generowany przez spółkę komandytową, w której będę komandytariuszem powinnam rozpoznać jako przychód z działalności gospodarczej, wynikający z tego, że jestem wspólnikiem spółki komandytowej, czy też dochód na mnie przypadający powinnam opodatkować zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w oparciu o art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności o ustęp 4 tego artykułu, biorąc pod uwagę, że realizacja dochodu także z odsetek, bądź dyskonta z obligacji następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej przez spółkę, ww. dochód powinna rozpoznać, jako dochód z działalności gospodarczej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „ustawa o PIT”), odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie mowa o działalności gospodarczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlowa, usługową,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9.

Wyłączenie zawarte w ww. przepisie, obejmuje więc m.in. kapitały pieniężne zdefiniowane, jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 17 tej ustawy.

Z powyższego wynika zatem, że jeżeli przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczają określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi, co do zasady, przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 11 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).

Przy czym, w myśl art. 3 pkt 1 lit a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia – art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 730 ze zm.).

Odnosząc się do pierwszej części zadanego przez Wnioskodawczynię pytania wskazać należy, że jeśli chodzi o przychód uzyskany z zakupu i sprzedaży obligacji, to będzie on, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w świetle ustawy o PIT, kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej i opodatkowany na zasadach przewidzianych przez tę ustawę dla tego rodzaju przychodów.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Jednakże zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy o PIT przepisu ust. 1 tego artykułu nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika, że o ile przedmiotem działalności gospodarczej podatnika jest obrót obligacjami, które jak wskazano są papierami wartościowymi, to przychód (dochód) uzyskany ze zbycia obligacji, jako przychód ze zbycia papierów wartościowych, będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, opodatkowanym według zasad właściwych dla tego źródła przychodów.

Zauważyć jednak należy, że w myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych.

Dochodem z dłużnych instrumentów finansowych, jakim jest m.in. obligacja, jest faktycznie otrzymana przez ich nabywcę, w momencie wykupu tych papierów wartościowych przez emitenta, kwota odsetek lub dyskonta. Istota tych papierów wartościowych polega bowiem na tym, że ich emitent poprzez sprzedaż uzyskuje od nabywców określoną kwotę pieniężną (pewnego rodzaju pożyczkę), którą obowiązany jest zwrócić w oznaczonym terminie oraz zapłacić określoną kwotę lub procent za korzystanie z pieniędzy nabywcy obligacji.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 6 przywołanej ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

Zgodnie natomiast z art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

W związku z powyższym, na mocy ww. art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki (dyskonto) od obligacji podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu i jako dochody zaliczane do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy (kapitały pieniężne), nie stanowią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeśli środki te będą wpływały na konto dedykowane wyłącznie prowadzonej działalności a obligacje, w związku z nabyciem, których te odsetki otrzymano zostaną nabyte w ramach działalności gospodarczej.

Tym samym przychody te zawsze, należy rozliczać w ramach odrębnego źródła przychodu jakim są kapitały pieniężne, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest obecnie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka ta niebawem zostanie przekształcona w spółkę komandytową, której działalność będzie polegała m.in. na zakupie i sprzedaży obligacji oraz czerpaniu dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji (PKD 64.99.Z).

Mając powyższe na względzie, dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię w ramach spółki komandytowej, powstałe na skutek zakupu i sprzedaży obligacji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlegać będą opodatkowaniu w myśl zasad przyjętych dla działalności gospodarczej. Natomiast przychody z tytułu odsetek (dyskonta) od ww. obligacji, jako przychody z kapitałów pieniężnych podlegać będą opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym, a więc będą podlegać odrębnemu od prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowaniu.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego przez Wnioskodawczynię w ramach spółki komandytowej z tytułu:

 • zakupu i sprzedaży obligacji – jest prawidłowe,
 • odsetek, bądź dyskonta z obligacji – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.