0111-KDIB2-1.4010.206.2018.1.BKD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego spowodowuje u Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego spowodowuje u Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego spowodowuje u Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o CIT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna TB (dalej: „TB”) oraz SR Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „SR”) są osobami prawnymi, będącymi polskimi rezydentami podatkowymi podlegającymi nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). SR w ramach swojej działalności posiada system online z treściami edukacyjnymi i za jego pomocą realizuje projekt, w ramach którego SR realizuje program edukacyjny na platformie e-learningowej dla przedsiębiorców. SR świadczy w formie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, usługi edukacyjne, oferowane na platformie e-learningowej. Forma przeprowadzania programu edukacyjnego obejmuje: szkolenia internetowe, telekonferencje, nagrania online, dyskusje online, materiały i ćwiczenia w formie kwestionariusza online lub do pobrania w formacie pdf, doc, mp3, mp4 i inne. Program edukacyjny, realizowany za pomocą platformy, uczy przedsiębiorców umiejętności menedżerskich, przedstawia nowe rozwiązania z dziedziny zarządzania, zapewnia uczestnikom stosowne ćwiczenia praktyczne. SR zapewnia uczestnikom dostęp do platformy edukacyjnej oraz do materiałów edukacyjnych i obsługę klienta. Platforma internetowa, w której udostępnione są kursy edukacyjne, automatyzuje sprzedaż kursu, zakup abonamentu, planu ratalnego, realizuje plan szkoleniowy, wystawia faktury, wyświetla raporty menedżerskie, itp. Z uwagi na planowane nowe przedsięwzięcia, w które chce się zaangażować SR, zmierza ona do uwolnienia swoich zasobów i powierzenia dalszego rozwoju projektu innemu podmiotowi. TB, która dysponuje odpowiednimi zasobami umożliwiającymi rozwój projektu (m.in. siły sprzedażowe, grupa odbiorców, itp.), jest zainteresowana wzięciem na siebie roli podmiotu, który będzie tenże projekt rozwijać. W tym celu rozważane jest utworzenie spółki osobowej (spółki jawnej lub spółki komandytowej dalej: „Spółka Osobowa”), w której TB i SR będą wspólnikami i razem będą realizować działania zmierzające do rozwoju projektu, między innymi w ten sposób, że wniosą do Spółki Osobowej odpowiednie wkłady niepieniężne (w wartości odzwierciedlającej ich rzeczywistą wartość ekonomiczną), a następnie:

  • spółka osobowa doprowadzi do zmiany nazwy i znaku graficznego projektu;
  • spółka osobowa będzie rozwijać i prowadzić dalszą dystrybucję usług edukacyjnych świadczonych za pośrednictwem platformy e-learnignowej.

SR i TB planują również, że jeśli działania Spółki Osobowej umożliwią osiągnięcie istotnych wpływów ze sprzedaży usług edukacyjnych oferowanych za pośrednictwem platformy e-learningowej, to wówczas Spółka Osobowa będzie poszukiwała inwestorów, którzy obejmą - po jej przekształceniu w spółkę akcyjną - akcje spółki przekształconej i umożliwią wejście spółce do obrotu publicznego. Planowane jest zatem również ewentualne przekształcenie Spółki Osobowej w spółkę akcyjną w trybie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.). W wyniku przekształcenia Spółki Osobowej w spółkę akcyjną, dotychczasowi wspólnicy Spółki Osobowej (TB, SR) staną się akcjonariuszami. Majątek spółki akcyjnej w całości pochodzić będzie z majątku Spółki Osobowej, a akcje wspólników Spółki Osobowej w całości zostaną pokryte majątkiem Spółki Osobowej (w procesie przekształcania nie będą wnoszone nowe wkłady). Wartość nominalna udziałów poszczególnych akcjonariuszy w kapitale zakładowym spółki akcyjnej zostanie ustalona w proporcji wysokości nieprzekraczającej wartości udziału kapitałowego poszczególnych udziałowców w Spółce Osobowej. Po przekształceniu wartość kapitału zakładowego spółki akcyjnej będzie odpowiadała sumie wartości wkładów wniesionych przez wspólników do Spółki Osobowej. W spółce akcyjnej będą uczestniczyć wszyscy wspólnicy Spółki Osobowej. Po opisanym wyżej przekształceniu może dojść do emisji prywatnej lub publicznej akcji spółki akcyjnej. W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwości, jakie skutki w podatku dochodowym od osób prawnych będzie miało planowane przez Wnioskodawcę wniesienie do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego spowodowuje u Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o CIT?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm., dalej „ustawa o CIT”). Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Powyższy przepis ma zastosowanie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, ponieważ Spółka Osobowa będzie spółką niebędącą osobą prawną. Należy więc uznać, że po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu, w związku z wniesieniem do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego. Konsekwencją braku powstania przychodu będzie również brak uprawnienia Wnioskodawcy do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów z tytułu wniesienia do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego. Mając na uwadze wyżej wskazany przepis, nie będzie również podstaw dla uznania, że Wnioskodawca osiąga przychód lub koszt uzyskania przychodów z udziału w Spółce Osobowej. Co do zasady bowiem, jak wynika z art. 5 ustawy o CIT, przychody i koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę nie spowoduje jednak powstania przychodu z udziału w Spółce Osobowej, jak również kosztu uzyskania przychodu z tego udziału. Stosownie do postanowień art. 1 § 2 i art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.), osobową spółką handlową jest spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółka Osobowa na gruncie podatków dochodowych nie ma podmiotowości podatkowej odrębnej od wspólników, nie jest ona podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego; podmiotami takimi są natomiast wspólnicy tej spółki. W zależności od tego, czy wspólnicy są osobami fizycznymi, czy prawnymi podlegają opodatkowaniu albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych. W myśl przepisu art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. Spółka osobowa ma zdolność do czynności prawnych, nie posiada jednak osobowości prawnej. Jak wynika z przepisów ustawy o CIT, jej regulacje prawne mają zastosowanie m.in. do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej z zastrzeżeniem ust. 1 i 3 (art. 1 ust. 2 ustawy o CIT). Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest spółka kapitałowa, to do jej opodatkowania mają zastosowanie przepisy art. 5 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Powyższe oznacza, iż co do zasady przesunięcia majątkowe pomiędzy wspólnikiem Spółki Osobowej, który jest podatnikiem na gruncie ustawy o CIT, a Spółką Osobową, która nie jest podmiotem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych są neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych. Wskazana zasada dotyczy także wniesienia do Spółki Osobowej wkładu przez jej wspólnika (będącego osobą prawną). Z okoliczności zawartych w opisie zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa utworzenie Spółki Osobowej, do której zamierza wnieść wkład niepieniężny. Wkłady zostaną wniesione w wartości odzwierciedlającej ich rzeczywistą wartość ekonomiczną. W konsekwencji uznać należy, że wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną, tj. Spółki Osobowej, nie spowoduje po jego stronie powstania przychodu. Wynikać to będzie z uregulowania zawartego w art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. W związku z powyższym, wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę nie spowoduje powstania przychodu z udziału w Spółce osobowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 11-041 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.