Spółka osobowa | Interpretacje podatkowe

Spółka osobowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka osobowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej
Fragment:
Obecnie Wnioskodawca jest m.in. wspólnikiem (komandytariuszem) w spółce komandytowej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „ Spółka osobowa ”). Możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której w toku działalności Spółki osobowej Wnioskodawca za zgodą pozostałych wspólników (chyba, że umowa spółki stanowiłaby inaczej) dokona zmniejszenia przysługującego mu udziału kapitałowego zgodnie z art. 54 § 1 i art. 37 § 1 (w związku z art. 103 § 1) ustawy Kodeks spółek handlowych. Taki sposób działania może być podyktowany np. koniecznością zaangażowania środków w inne inwestycje, jednak bez wycofywania się ze Spółki osobowej, która będzie kontynuowała działalność gospodarczą. W takiej sytuacji zmniejszenie udziału kapitałowego będzie polegać na wypłacie przez Spółkę osobową na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej częściowej wartości wkładu Wnioskodawcy do Spółki osobowej. Środki pieniężne zostaną w takiej sytuacji przekazane na rzecz Wnioskodawcy w związku ze zmniejszeniem jego udziału kapitałowego, zgodnie z umową spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych (zmniejszenie udziału kapitałowego będzie zatem równoznaczne z obniżeniem rzeczywiście wniesionego wkładu Wnioskodawcy). W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego sformułowano następujące pytanie.
2017
5
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową z tytułu niepodzielonych zysków oraz powstania przychodu w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową z innych tytułów.
Fragment:
W konsekwencji powyższego Spółka Przejmująca po przekształceniu w Spółkę Osobową nie będzie zobowiązana (działając jako płatnik) do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty swojego kapitału zakładowego jako przychodu swojego Wspólnika z udziału w zyskach osób prawnych. Uzasadnienie. Konsekwencją powyższego ustalenia wskazanego w zakresie Pytania 1 będzie to, że nie powstanie przychód dla Wspólnika Spółki Przejmującej podlegającej przekształceniu w Spółkę Osobową, o którym mowa w wyżej powołanym art. 24 ust. pkt 8 UPDOF. W konsekwencji powyższego Spółka Przejmująca po przekształceniu w Spółkę Osobową nie będzie zobowiązana (działając jako płatnik) do poboru obciążającego Wspólnika zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty swojego kapitału zakładowego jako przychodu swojego Wspólnika z udziału w zyskach osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: powstania przychodu w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową z tytułu niepodzielonych zysków jest prawidłowe, powstania przychodu w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową z innych tytułów jest prawidłowe.
2016
21
gru

Istota:
1) Czy otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o PIT?
2) Czy otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej Aktywa stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o PIT?
3) Czy i w jakiej wysokości wygaśnięcie zobowiązania wobec Spółki osobowej poprzez konfuzję następującą w wyniku nabycia wierzytelności Spółki osobowej wobec Wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem /likwidacją Spółki osobowej, powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu PIT?
Fragment:
Taki rodzaj weksli w założeniu nie będzie zabezpieczał innego zobowiązania pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką osobową, lecz będzie pełnić wyłącznie funkcję kreującą pieniądz. W konsekwencji wystawienie weksli przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki osobowej można porównać do emisji obligacji lub innych papierów wartościowych o charakterze dłużnym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o PIT? Czy otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej Aktywa stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o PIT? Czy i w jakiej wysokości wygaśnięcie zobowiązania wobec Spółki osobowej poprzez konfuzję następującą w wyniku nabycia wierzytelności Spółki osobowej wobec Wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem /likwidacją Spółki osobowej, powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu PIT? Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1 Zdaniem Wnioskodawcy, środki pieniężne otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej, nie będą stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.
2016
21
gru

Istota:
Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku Odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Innych Składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki osobowej bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja/rozwiązanie Spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na nabycie Składników majątkowych poniesione przez Spółkę kapitałową, lub Spółkę osobową albo Spółkę osobową II odpowiadające proporcji przypadającego na Wnioskodawcę udziału w majątku otrzymanym w związku z likwidacją/rozwiązaniem Spółki osobowej, które wcześniej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie?
Fragment:
Inne Składniki majątkowe zostaną uprzednio nabyte przez Spółkę osobową lub Spółkę kapitałową (w przypadku Składników majątkowych nabytych przed przekształceniem w Spółkę osobową II) lub Spółkę osobową II (w przypadku Składników majątkowych nabytych po przekształceniu). Nabycie będzie mogło nastąpić drogą kupna lub w drodze ich objęcia przez Spółkę kapitałową, Spółkę osobową lub Spółkę osobową II w związku z emisją instrumentów finansowych (np. objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym). Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że koszty nabycia Składników majątkowych nie będą uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne) ani przez Spółkę kapitałową, ani przez Wspólników Spółki osobowej (w tym Wnioskodawcę), ani przez Wspólników Spółki osobowej II, w jakiejkolwiek formie. Spółka osobowa, Spółka osobowa II/Spółka kapitałowa będą miały na moment opisanego zdarzenia przyszłego siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przed likwidacją lub rozwiązaniem bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, Spółka osobowa i Spółka osobowa II będą uzyskiwać przychody z tytułu działalności w zakresie produkcji rolnej w formie działów specjalnych produkcji rolnej.
2016
21
gru

Istota:
1) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową / Spółkę osobową, Spółkę kapitałową II/ Spółkę osobową II lub inne wierzytelności otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT?
2) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, inne niż środki pieniężne/wierzytelności składniki majątkowe (np. papiery wartościowe, akcje, udziały, wierzytelności, środki trwałe lub towary) otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT? Jeśli tak, to co będzie kosztem uzyskania tego przychodu?
3) Czy analogiczne jak wskazane w pkt 1-2 powyżej skutki podatkowe wystąpią także w przypadku, gdy wskutek likwidacji/rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego Spółki osobowej II środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową II /Spółkę osobową II lub inne wierzytelności oraz inne składniki majątku (opisane w pkt. 2) zostaną otrzymane przez Spółkę osobową, w której Wnioskodawca będzie Wspólnikiem?
Fragment:
(...) Spółki osobowej/Spółki osobowej II. Inne Składniki majątkowe zostaną uprzednio nabyte przez Spółkę osobową/Spółkę osobową II lub Spółkę kapitałową/Spółkę kapitałową II (w przypadku Składników majątkowych nabytych przed przekształceniem w Spółkę osobową / Spółkę osobową II). Nabycie będzie mogło nastąpić drogą kupna lub w drodze ich objęcia przez Spółkę kapitałową, Spółkę kapitałową II, Spółkę osobową lub Spółkę osobową II w związku z emisją instrumentów finansowych (np. objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym). Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że koszty nabycia Składników majątkowych nie będą uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne) ani przez Spółkę kapitałową/Spółkę kapitałową II, ani przez Wspólników Spółki osobowej (w tym Wnioskodawcę), ani przez Wspólników Spółki osobowej II, w jakiejkolwiek formie. Spółka osobowa/Spółka kapitałowa, Spółka osobowa II/Spółka kapitałowa II będą miały na moment opisanego zdarzenia przyszłego siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że przed likwidacją lub rozwiązaniem bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, Spółka osobowa i Spółka osobowa II będą uzyskiwać przychody z tytułu działalności w zakresie produkcji rolnej w formie działów specjalnych produkcji rolnej.
2016
21
gru

Istota:
Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Innych Składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki osobowej bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja/rozwiązanie Spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na nabycie Składników majątkowych poniesione przez Spółkę kapitałową, Spółkę kapitałową II lub Spółkę osobową albo Spółkę osobową II odpowiadające proporcji przypadającego na Wnioskodawcę udziału w majątku otrzymanym w związku z likwidacją/rozwiązaniem Spółki osobowej, które wcześniej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie?
Fragment:
(...) Spółki osobowej/Spółki osobowej II. Inne Składniki majątkowe zostaną uprzednio nabyte przez Spółkę osobową/Spółkę osobową II lub Spółkę kapitałową/Spółkę kapitałową II (w przypadku Składników majątkowych nabytych przed przekształceniem w Spółkę osobową / Spółkę osobową II). Nabycie będzie mogło nastąpić drogą kupna lub w drodze ich objęcia przez Spółkę kapitałową, Spółkę kapitałową II, Spółkę osobową lub Spółkę osobową II w związku z emisją instrumentów finansowych (np. objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym). Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że koszty nabycia Składników majątkowych nie będą uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne) ani przez Spółkę kapitałową/Spółkę kapitałową II, ani przez Wspólników Spółki osobowej (w tym Wnioskodawcę), ani przez Wspólników Spółki osobowej II, w jakiejkolwiek formie. Spółka osobowa/Spółka kapitałowa, Spółka osobowa II/Spółka kapitałowa II będą miały na moment opisanego zdarzenia przyszłego siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że przed likwidacją lub rozwiązaniem bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, Spółka osobowa i Spółka osobowa II będą uzyskiwać przychody z tytułu działalności w zakresie produkcji rolnej w formie działów specjalnych produkcji rolnej.
2016
21
gru

Istota:
1) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową / Spółkę osobową, Spółkę kapitałową II/ Spółkę osobową II lub inne wierzytelności otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT?
2) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, inne niż środki pieniężne/wierzytelności składniki majątkowe (np. papiery wartościowe, akcje, udziały, wierzytelności, środki trwałe lub towary) otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT? Jeśli tak, to co będzie kosztem uzyskania tego przychodu?
3) Czy analogiczne jak wskazane w pkt 1-2 powyżej skutki podatkowe wystąpią także w przypadku, gdy wskutek likwidacji/rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego Spółki osobowej II środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową II /Spółkę osobową II lub inne wierzytelności oraz inne składniki majątku (opisane w pkt. 2) zostaną otrzymane przez Spółkę osobową, w której Wnioskodawca będzie Wspólnikiem?
Fragment:
(...) Spółki osobowej/Spółki osobowej II. Inne Składniki majątkowe zostaną uprzednio nabyte przez Spółkę osobową/Spółkę osobową II lub Spółkę kapitałową/Spółkę kapitałową II (w przypadku Składników majątkowych nabytych przed przekształceniem w Spółkę osobową / Spółkę osobową II). Nabycie będzie mogło nastąpić drogą kupna lub w drodze ich objęcia przez Spółkę kapitałową, Spółkę kapitałową II, Spółkę osobową lub Spółkę osobową II w związku z emisją instrumentów finansowych (np. objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym). Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że koszty nabycia Składników majątkowych nie będą uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne) ani przez Spółkę kapitałową/Spółkę kapitałową II, ani przez Wspólników Spółki osobowej (w tym Wnioskodawcę), ani przez Wspólników Spółki osobowej II, w jakiejkolwiek formie. Spółka osobowa/Spółka kapitałowa, Spółka osobowa II/Spółka kapitałowa II będą miały na moment opisanego zdarzenia przyszłego siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że przed likwidacją lub rozwiązaniem bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, Spółka osobowa i Spółka osobowa II będą uzyskiwać przychody z tytułu działalności w zakresie produkcji rolnej w formie działów specjalnych produkcji rolnej.
2016
21
gru

Istota:
Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Innych Składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki osobowej bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja/rozwiązanie Spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na nabycie Składników majątkowych poniesione przez Spółkę kapitałową, Spółkę kapitałową II lub Spółkę osobową albo Spółkę osobową II odpowiadające proporcji przypadającego na Wnioskodawcę udziału w majątku otrzymanym w związku z likwidacją/rozwiązaniem Spółki osobowej, które wcześniej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie?
Fragment:
(...) Spółki osobowej/Spółki osobowej II. Inne Składniki majątkowe zostaną uprzednio nabyte przez Spółkę osobową/Spółkę osobową II lub Spółkę kapitałową/Spółkę kapitałową II (w przypadku Składników majątkowych nabytych przed przekształceniem w Spółkę osobową / Spółkę osobową II). Nabycie będzie mogło nastąpić drogą kupna lub w drodze ich objęcia przez Spółkę kapitałową, Spółkę kapitałową II, Spółkę osobową lub Spółkę osobową II w związku z emisją instrumentów finansowych (np. objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym). Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że koszty nabycia Składników majątkowych nie będą uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne) ani przez Spółkę kapitałową/Spółkę kapitałową II, ani przez Wspólników Spółki osobowej (w tym Wnioskodawcę), ani przez Wspólników Spółki osobowej II, w jakiejkolwiek formie. Spółka osobowa/Spółka kapitałowa, Spółka osobowa II/Spółka kapitałowa II będą miały na moment opisanego zdarzenia przyszłego siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że przed likwidacją lub rozwiązaniem bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, Spółka osobowa i Spółka osobowa II będą uzyskiwać przychody z tytułu działalności w zakresie produkcji rolnej w formie działów specjalnych produkcji rolnej.
2016
21
gru

Istota:
1) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową/Spółkę osobową/Spółkę osobową II lub inne wierzytelności otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT?
2) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, inne niż środki pieniężne/wierzytelności składniki majątkowe (np. papiery wartościowe, akcje, udziały, środki trwałe lub towary) otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, a jeśli tak, to co będzie kosztem uzyskania tego przychodu?
3) Czy analogiczne jak wskazane w pkt 1-2 powyżej skutki podatkowe wystąpią także w przypadku, gdy wskutek likwidacji/rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego Spółki osobowej II środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową/Spółkę osobową II lub inne wierzytelności oraz inne składniki majątku (opisane w pkt 2) zostaną otrzymane przez Spółkę osobową, w której Wnioskodawca będzie Wspólnikiem?
Fragment:
Inne Składniki majątkowe zostaną uprzednio nabyte przez Spółkę osobową lub Spółkę kapitałową (w przypadku Składników majątkowych nabytych przed przekształceniem w Spółkę osobową II) lub Spółkę osobową II (w przypadku Składników majątkowych nabytych po przekształceniu). Nabycie będzie mogło nastąpić drogą kupna lub w drodze ich objęcia przez Spółkę kapitałową, Spółkę osobową lub Spółkę osobową II w związku z emisją instrumentów finansowych (np. objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym). Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że koszty nabycia Składników majątkowych nie będą uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne) ani przez Spółkę kapitałową, ani przez Wspólników Spółki osobowej (w tym Wnioskodawcę), ani przez Wspólników Spółki osobowej II, w jakiejkolwiek formie. Spółka osobowa, Spółka osobowa II/Spółka kapitałowa będą miały na moment opisanego zdarzenia przyszłego siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przed likwidacją lub rozwiązaniem bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, Spółka osobowa i Spółka osobowa II będą uzyskiwać przychody z tytułu działalności w zakresie produkcji rolnej w formie działów specjalnych produkcji rolnej.
2016
21
gru

Istota:
Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, w przypadku Odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Innych Składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki osobowej bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja/rozwiązanie Spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na nabycie Składników majątkowych poniesione przez Spółkę kapitałową, lub Spółkę osobową albo Spółkę osobową II odpowiadające proporcji przypadającego na Wnioskodawcę udziału w majątku otrzymanym w związku z likwidacją/rozwiązaniem Spółki osobowej, które wcześniej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie?
Fragment:
Inne Składniki majątkowe zostaną uprzednio nabyte przez Spółkę osobową lub Spółkę kapitałową (w przypadku Składników majątkowych nabytych przed przekształceniem w Spółkę osobową II) lub Spółkę osobową II (w przypadku Składników majątkowych nabytych po przekształceniu). Nabycie będzie mogło nastąpić drogą kupna lub w drodze ich objęcia przez Spółkę kapitałową, Spółkę osobową lub Spółkę osobową II w związku z emisją instrumentów finansowych (np. objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym). Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że koszty nabycia Składników majątkowych nie będą uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne) ani przez Spółkę kapitałową, ani przez Wspólników Spółki osobowej (w tym Wnioskodawcę), ani przez Wspólników Spółki osobowej II, w jakiejkolwiek formie. Spółka osobowa, Spółka osobowa II/Spółka kapitałowa będą miały na moment opisanego zdarzenia przyszłego siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przed likwidacją lub rozwiązaniem bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, Spółka osobowa i Spółka osobowa II będą uzyskiwać przychody z tytułu działalności w zakresie produkcji rolnej w formie działów specjalnych produkcji rolnej.
2016
21
gru

Istota:
KUP z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji/rozwiązania spółki osobowej.
Fragment:
W konsekwencji, spółka osobowa w odróżnieniu od spółki kapitałowej nie będzie podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami obowiązanymi do rozliczenia dochodu generowanego przez spółkę osobową po przekształceniu są wspólnicy. W rezultacie, wspólnicy Spółki osobowej (w tym Wnioskodawca) przejmą prawo rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w postaci wydatków poniesionych przez Spółkę osobową, które nie stanowiły wcześniej kosztu podatkowego. Składniki majątkowe, otrzymane w wyniku likwidacji lub rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zostaną nabyte poprzez ich zakup lub, w przypadku instrumentów finansowych, również w drodze ich objęcia przez Spółkę osobową w związku z ich emisją. Dodatkowo, wydatki na nabycie Składników majątkowych nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (również poprzez odpisy amortyzacyjne) ani przez Spółkę osobową, ani też przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki osobowej w jakiejkolwiek formie. W związku z powyższym, jeżeli zbycie przez Wnioskodawcę Składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki osobowej nastąpi przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja tej Spółki lub po 6 latach, jeżeli zbycie nastąpi w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, to po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2016
21
gru

Istota:
KUP z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji/rozwiązania spółki osobowej.
Fragment:
W konsekwencji, spółka osobowa w odróżnieniu od spółki kapitałowej nie będzie podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami obowiązanymi do rozliczenia dochodu generowanego przez spółkę osobową po przekształceniu są wspólnicy. W rezultacie, wspólnicy Spółki osobowej (w tym Wnioskodawca) przejmą prawo rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w postaci wydatków poniesionych przez Spółkę osobową, które nie stanowiły wcześniej kosztu podatkowego. Składniki majątkowe, otrzymane w wyniku likwidacji lub rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zostaną nabyte poprzez ich zakup lub, w przypadku instrumentów finansowych, również w drodze ich objęcia przez Spółkę osobową w związku z ich emisją. Dodatkowo, wydatki na nabycie Składników majątkowych nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (również poprzez odpisy amortyzacyjne) ani przez Spółkę osobową, ani też przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki osobowej w jakiejkolwiek formie. W związku z powyższym, jeżeli zbycie przez Wnioskodawcę Składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki osobowej nastąpi przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja tej Spółki lub po 6 latach, jeżeli zbycie nastąpi w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, to po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2016
21
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu ze zbycia w celu umorzenia akcji odpłatnie nabytych i akcji objętych przez spółkę osobową, otrzymanych przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki oraz likwidacją spółki osobowej?
Fragment:
W konsekwencji, w razie otrzymania przez wspólnika Akcji objętych w ramach Wystąpienia bądź Likwidacji Spółki osobowej, rozpozna on koszt uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę osobową na objęcie Akcji objętych. Będzie to zatem wartość środków pieniężnych przekazanych w zamian za te akcje, tj. taki sam jaki rozpoznałaby Spółka osobowa. Innymi słowy będzie to cena emisyjna, za którą Spółka osobowa objęła Akcję objęte, o ile cena ta została przez Spółkę osobową uregulowana zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 26 lipca 2013 r. Znak: IBPBII/2/415-442/13/NG Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając, że kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji w celu ich dobrowolnego umorzenia będzie wartość wkładu do spółki osobowej wspólnika (Wnioskodawcy), w takiej części, jaką stanowiła będzie wartość otrzymanych akcji w spółce komandytowo-akcyjnej do wartości całego majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki osobowej lub wystąpieniem z takiej spółki (w postaci środków pieniężnych jak i składników majątku spółki osobowej).
2016
17
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku dobrowolnego umorzenia Udziałów nabytych i Udziałów objętych?
Fragment:
Wnioskodawca (zwany dalej także jako „ Wspólnik ”) będzie wspólnikiem w spółce jawnej (powoływana dalej jako „ Spółka osobowa ”). W przyszłości Wnioskodawca wystąpi ze Spółki osobowej (dalej „ Wystąpienie ”). Wnioskodawca przewiduje także takie zdarzenie przyszłe, że Spółka osobowa zostanie zlikwidowana (daje „ Likwidacja ”). Wystąpienie może nastąpić albo przez zbycie ogółu praw i obowiązków Wspólnika, albo poprzez wypowiedzenie umowy spółki. W niniejszym przypadku Wystąpienie nie będzie polegało na zbyciu ogółu praw i obowiązków nowemu wspólnikowi, lecz na wypowiedzeniu przez Wnioskodawcę umowy Spółki osobowej i późniejszej zmianie umowy Spółki osobowej poprzez wykreślenie Wnioskodawcy jako wspólnika tej spółki. Wystąpienie nastąpi za wynagrodzeniem w formie niepieniężnej. Spółka osobowa jest i będzie spółką większych rozmiarów i co się z tym wiąże będzie miała w swoich aktywach liczne składniki majątkowe wszystkich rodzajów. W ramach opisanych wyżej Wystąpienia oraz Likwidacji Wspólnik otrzyma wynagrodzenie w naturze w postaci następujących składników majątkowych: udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały odpłatnie nabyte przez Spółkę osobową (dalej „ Udziały nabyte ”), udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały uprzednio objęte przez Spółkę osobową w zamian za wkład pieniężny (dalej „ Udziały objęte ”).
2016
17
gru

Istota:
Przychów w związku z przyjętą proporcją podziału majątku w sytuacji likwidacji spółki osobowej.
Fragment:
W przypadku zakończenia działalności Spółki Osobowej w drodze jej rozwiązania lub likwidacji podziałowi między wspólników ulegnie majątek spółki składający się m.in. ze środków pieniężnych oraz innych składników majątku Spółki osobowej, w tym wierzytelności. Podział majątku zostanie przeprowadzony uchwałą wspólników zgodnie z postanowieniami umowy Spółki Osobowej oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią umowy spółki Wnioskodawcy będzie przysługiwać udział w majątku pozostałym po likwidacji lub rozwiązaniu Spółki Osobowej o wartości wyższej od wartości wniesionego do Spółki Osobowej wkładu, a tym samym względem prawa Wnioskodawcy do udziału w zyskach i stratach Spółki Osobowej. W związku z powyższym Wnioskodawca otrzyma przypadającą na niego i określoną w umowie Spółki Osobowej część majątku Spółki składającą się ze środków pieniężnych, a także innych składników majątku, w tym wierzytelności. Szczegółowy sposób podziału majątku zostanie określony uchwalą wspólników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy ustalenie w umowie Spółki Osobowej zasad podziału majątku likwidacyjnego odbiegających (...)
2016
17
gru

Istota:
Przychód w związku z otrzymaniem środków pieniężnych/składników majątku w sytuacji likwidacji/rozwiązania spółki osobowej.
Fragment:
(...) Spółki Osobowej i wartości prawa do udziału Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki Osobowej. W odniesieniu do powyższej kwestii Organ zauważa, że w przypadku, gdy w wyniku likwidacji/rozwiązania Spółki Osobowej Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne oraz inne składniki majątku, po jego stronie nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie okoliczność wprowadzenia – w umowie spółki osobowej – zasad podziału majątku polikwidacyjnego spółki osobowej odbiegających od wysokości wniesionych wkładów oraz udziału w zysku spółki nie prowadzi – w świetle zanalizowanych powyżej przepisów – do powstania przychodu po stronie wspólnika na dzień ich przekazania. Reasumując – otrzymanie przez Wnioskodawcę w ramach likwidacji lub rozwiązania Spółki Osobowej środków pieniężnych oraz innych składników majątku, w tym wierzytelności o wartości proporcjonalnie wyższej od wartości wkładu wniesionego do Spółki Osobowej i wartości prawa do udziału Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki Osobowej nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
17
gru

Istota:
1) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty przez dłużnika Wierzytelności, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Wierzytelności przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze umowy datio in solutum?2) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Wierzytelności, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Wierzytelności przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze umowy datio in solutum?
Fragment:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty przez dłużnika Wierzytelności, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Wierzytelności przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze umowy datio in solutum? W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Wierzytelności, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Wierzytelności przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze umowy datio in solutum? Stanowisko Spółki do pytania nr 1 W przypadku spłaty przez dłużnika Wierzytelności, które Wnioskodawca otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową na ich nabycie. W przypadku nabycia Wierzytelności w drodze umowy datio in solutum, wydatkiem poniesionym przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową na ich nabycie (który następnie rozpozna Wnioskodawca) będzie wartość Wierzytelności otrzymanych jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej na dzień zawarcia umowy datio in solutum.
2016
17
gru

Istota:
1) Czy otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o PIT?
2) Czy otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej Aktywa stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o PIT?
3) Czy i w jakiej wysokości wygaśnięcie zobowiązania wobec Spółki osobowej poprzez konfuzję następującą w wyniku nabycia wierzytelności Spółki osobowej wobec Wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem /likwidacją Spółki osobowej, powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu PIT?
Fragment:
Taki rodzaj weksli w założeniu nie będzie zabezpieczał innego zobowiązania pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką osobową, lecz będzie pełnić wyłącznie funkcję kreującą pieniądz. W konsekwencji wystawienie weksli przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki osobowej można porównać do emisji obligacji lub innych papierów wartościowych o charakterze dłużnym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o PIT? Czy otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej Aktywa stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o PIT? Czy i w jakiej wysokości wygaśnięcie zobowiązania wobec Spółki osobowej poprzez konfuzję następującą w wyniku nabycia wierzytelności Spółki osobowej wobec Wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem /likwidacją Spółki osobowej, powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu PIT? Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1 Zdaniem Wnioskodawcy, środki pieniężne otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej, nie będą stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.
2016
17
gru

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych, wierzytelności i niepieniężnych składników majątkowych w związku z likwidacją/rozwiązaniem spółki osobowej.
Fragment:
Inne Składniki majątku Spółki osobowej zostaną przez nią nabyte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 tej ustawy. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że w skład Innych Składników majątkowych istniejących na moment likwidacji bądź rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego mogą wejść także składniki majątku otrzymane wcześniej przez Spółkę osobową w ramach likwidacji bądź rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego innej spółki osobowej. Te składniki majątku Spółki osobowej nie są jednak przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę osobową lub inne wierzytelności otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez (...)
2016
17
gru

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych, wierzytelności i niepieniężnych składników majątkowych w związku z likwidacją/rozwiązaniem spółki osobowej.
Fragment:
Inne Składniki majątku Spółki osobowej zostaną przez nią nabyte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 tej ustawy. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że w skład Innych Składników majątkowych istniejących na moment likwidacji bądź rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego mogą wejść także składniki majątku otrzymane wcześniej przez Spółkę osobową w ramach likwidacji bądź rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego innej spółki osobowej. Te składniki majątku Spółki osobowej nie są jednak przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę osobową lub inne wierzytelności otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez (...)
2016
17
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kontynuacji amortyzacji podatkowej nieruchomości i ustalenie dochodu ze zbycia nieruchomości.
Fragment:
Wnioskodawca jako udziałowiec Sp. z o.o. stanie się z mocy prawa wspólnikiem Spółki Osobowej. Spółka Osobowa będzie wykorzystywała Nieruchomość w działalności. Możliwe, że w przyszłości nastąpi odpłatne zbycie Nieruchomości lub udziału w Nieruchomości przez Spółkę Osobową. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy na skutek przekształcenia Spółka Osobowa powinna ustalić wartość początkową Nieruchomości, według wartości początkowej ujawnionej w ewidencji środków trwałych przekształcanej Sp. z o.o.? Czy Wnioskodawca jako wspólnik Spółki osobowej będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości przypadających na niego odpisów amortyzacyjnych od Nieruchomości, a więc także dokonywanych od tej części wartości początkowej Nieruchomości, która w Sp. z o.o. została przekazana na kapitał zapasowy (agio)? W jaki sposób Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu udziału w Spółce Osobowej w przypadku odpłatnego zbycia Nieruchomości lub udziału w niej przez Spółkę Osobową? Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1. W momencie przekształcenia Spółka Osobowa powinna ustalić wartość początkową Nieruchomości według wartości początkowej ujawnionej w ewidencji środków trwałych przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2016
16
gru

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie rodziło obowiązek zapłaty w Polsce podatku podatku dochodowego od osób prawnych przez X., będącego w momencie przekształcenia w Spółkę Osobową wspólnikiem przekształcanej Spółki ?
Fragment:
Z tego wynika w szczególności, że majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia stanie się majątkiem Spółki Osobowej. Przekształcenie nie i będzie miało wpływu na stan majątkowy X. jako wspólnika Spółki podlegającej przekształceniu. Jedynym skutkiem i przekształcenia dla X. jako wspólnika Spółki będzie zmiana statusu z udziałowca Spółki (z ograniczoną i odpowiedzialnością) na wspólnika Spółki Osobowej, która to zmiana niewątpliwie nie posiada żadnego wymiaru majątkowego, w szczególności nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek trwałego przysporzenia. W świetle powyższego, z chwilą przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, X., z mocy samego prawa, bez konieczności podejmowania żadnych czynności innych niż niezbędne do przekształcenia Spółki, stanie się wspólnikiem Spółki Osobowej powstałej w wyniku przekształcenia. W świetle powyższego, stwierdzić należy, że przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową nie jest traktowane jak likwidacja i powstanie nowego podmiotu (innej spółki), a jedynie jako proces zmierzający do zmiany formy prawnej prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku przekształcenia, mamy do czynienia z tym samym podmiotem, który zmienił jedynie formę prawną działalności.
2016
16
gru

Istota:
1) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową/Spółkę osobową/Spółkę osobową II lub inne wierzytelności otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT?
2) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, inne niż środki pieniężne/wierzytelności składniki majątkowe (np. papiery wartościowe, akcje, udziały, środki trwałe lub towary) otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, a jeśli tak, to co będzie kosztem uzyskania tego przychodu?
3) Czy analogiczne jak wskazane w pkt 1-2 powyżej skutki podatkowe wystąpią także w przypadku, gdy wskutek likwidacji/rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego Spółki osobowej II środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową/Spółkę osobową II lub inne wierzytelności oraz inne składniki majątku (opisane w pkt. 2) zostaną otrzymane przez Spółkę osobową, w której Wnioskodawca będzie Wspólnikiem?
Fragment:
Inne Składniki majątkowe zostaną uprzednio nabyte przez Spółkę osobową lub Spółkę kapitałową (w przypadku Składników majątkowych nabytych przed przekształceniem w Spółkę osobową II) lub Spółkę osobową II (w przypadku Składników majątkowych nabytych po przekształceniu). Nabycie będzie mogło nastąpić drogą kupna lub w drodze ich objęcia przez Spółkę kapitałową, Spółkę osobową lub Spółkę osobową II w związku z emisją instrumentów finansowych (np. objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym). Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że koszty nabycia Składników majątkowych nie będą uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne) ani przez Spółkę kapitałową, ani przez Wspólników Spółki osobowej (w tym Wnioskodawcę), ani przez Wspólników Spółki osobowej II, w jakiejkolwiek formie. Spółka osobowa, Spółka osobowa II/Spółka kapitałowa będą miały na moment opisanego zdarzenia przyszłego siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przed likwidacją lub rozwiązaniem bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, Spółka osobowa i Spółka osobowa II będą uzyskiwać przychody z tytułu działalności w zakresie produkcji rolnej w formie działów specjalnych produkcji rolnej.
2016
16
gru

Istota:
W momencie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o PIT, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstaje po stronie Wnioskodawcy przychód z tym związany, jednakże jest to przychód nieopodatkowany ze względu na to, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b oraz art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest on zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.
Fragment:
Zgodnie z art. 4 § 1 ww. ustawy spółką osobową jest spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 8 Kodeksu spółek handlowych spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Z kolei, według art. 102 Kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego powoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu, na spółkę. Na mocy art. 50 Kodeksu spółek handlowych wnoszący wkład otrzymuje udział kapitałowy równy wartości wkładu określonej w umowie spółki, który stanowi podstawę do określenia praw lub obowiązków wspólnika. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
15
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT ma zastosowanie do stanów faktycznych zaistniałych po wprowadzeniu regulacji i w związku z tym zyski niepodzielone osiągnięte przed dniem 1 stycznia 2009 roku nie będą opodatkowane zgodnie z ww. przepisem?
Fragment:
Ustawodawca uzupełnił określony tym przepisem katalog dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych, o kolejny rodzaj „ dochodu ” podlegającego opodatkowaniu, tj. wartość niepodzielnych zysków w spółkach kapitałowych, w przypadku ich przekształcenia w spółkę osobową. Sąd jest przy tym zdania, że użyty w art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f zwrot „ w tym także ” oznacza, że ustawodawca nakazał uznać za przychód faktycznie uzyskany z udziału w zyskach osób prawnych (zrównał z nim), również przychód który spełnia warunki określone w pkt 8 art. 24 ust. 5. W tym wypadku, nawet gdy wspólnicy spółki kapitałowej nie uzyskali faktycznego zysku, to i tak w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, ich dochodem będzie ten zysk, chyba że został on podzielony. Przed datą 1 stycznia 2009 r. wartości te nie podlegały opodatkowaniu, co potwierdza linia orzecznictwa. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r. brak było bowiem podstaw prawnych do uznania, że z momentem przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wspólnicy uzyskują podlegający opodatkowaniu dochód odpowiadający wartości niepodzielonego zysku, który można kwalifikować do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych (art. 24 ust. 5) czy też ogólnie do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 u.p.d.o.f.). Zdaniem Sądu rozstrzygnięcie spornego problemu, dotyczącego czasowego odniesienia stosowania przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. - w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową w 2009 r. - w tym ustalenia jaki dochód (tzn. osiągnięty w jakim okresie) podlega opodatkowaniu, wymaga sięgnięcia do norm art. 14 i 15 ustawy nowelizującej z dnia 6 listopada 2008 r.
2016
15
gru

Istota:
1) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze umowy datio in solutum?2) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu przez emitenta Obligacji, której otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze umowy datio in solutum?3) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze emisji?4) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu przez emitenta Obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze emisji?
Fragment:
(...) Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze umowy datio in solutum? W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze emisji? W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu przez emitenta Obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze emisji? Stanowisko Spółki do pytania nr 1 W przypadku zbycia Obligacji, które Wnioskodawca otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową na ich nabycie.
2016
15
gru

Istota:
1) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze umowy datio in solutum?2) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu przez emitenta Obligacji, której otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze umowy datio in solutum?3) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze emisji?4) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu przez emitenta Obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze emisji?
Fragment:
(...) Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze umowy datio in solutum? W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze emisji? W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu przez emitenta Obligacji, które otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, jeżeli nabycie Obligacji przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową nastąpi w drodze emisji? Stanowisko Spółki do pytania nr 1 W przypadku zbycia Obligacji, które Wnioskodawca otrzyma w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Holdingowej, koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową na ich nabycie.
2016
15
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w wyniku likwidacji Spółki osobowej dojdzie do wygaśnięcia wierzytelności Spółki osobowej (przekształconej) wobec Wnioskodawcy na skutek konfuzji, co nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Podsumowując, w wyniku przekształcenia, wierzytelności Spółki z o.o. stają się wierzytelnościami Spółki osobowej. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym w razie wystąpienia jednej z przesłanek rozwiązania Spółki osobowej wspólnicy spółki zobowiązani będą do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Po jego zakończeniu pozostać mogą środki pieniężne należące dotychczas do Spółki osobowej, które podlegać będą podziałowi pomiędzy jej wspólników (w tym Wnioskodawcę). Pochodzić one będą bezpośrednio z likwidacji Spółki osobowej. Ponadto, jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego w skład majątku Spółki osobowej wchodzić także mogą wierzytelności wobec wspólnika – to jest Wnioskodawcy z tytułu udzielonej mu przez Spółkę z o.o. pożyczki. W wyniku likwidacji Spółki osobowej Wnioskodawca może otrzymać wierzytelność Spółki osobowej wobec samego siebie z tytułu udzielonej mu przez Spółkę z o.o. pożyczki. W wyniku takiego działania nastąpi wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki osobowej z tytułu zaciągniętej pożyczki poprzez tzw. konfuzję (confusio). Konfuzja (confusio) to instytucja prawa, która polega na wygaśnięciu zobowiązania (wierzytelności i długu) wskutek połączenia podmiotu wierzyciela i dłużnika w jednej osobie.
2016
15
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w wyniku likwidacji Spółki osobowej dojdzie do wygaśnięcia wierzytelności Spółki osobowej (przekształconej) wobec Wnioskodawcy na skutek konfuzji, co nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Podsumowując, w wyniku przekształcenia, wierzytelności Spółki z o.o. stają się wierzytelnościami Spółki osobowej. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym w razie wystąpienia jednej z przesłanek rozwiązania Spółki osobowej wspólnicy spółki zobowiązani będą do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Po jego zakończeniu pozostać mogą środki pieniężne należące dotychczas do Spółki osobowej, które podlegać będą podziałowi pomiędzy jej wspólników (w tym Wnioskodawcę). Pochodzić one będą bezpośrednio z likwidacji Spółki osobowej. Ponadto, jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego w skład majątku Spółki osobowej wchodzić także mogą wierzytelności wobec wspólnika – to jest Wnioskodawcy z tytułu udzielonej mu przez Spółkę z o.o. pożyczki. W wyniku likwidacji Spółki osobowej Wnioskodawca może otrzymać wierzytelność Spółki osobowej wobec samego siebie z tytułu udzielonej mu przez Spółkę z o.o. pożyczki. W wyniku takiego działania nastąpi wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki osobowej z tytułu zaciągniętej pożyczki poprzez tzw. konfuzję (confusio). Konfuzja (confusio) to instytucja prawa, która polega na wygaśnięciu zobowiązania (wierzytelności i długu) wskutek połączenia podmiotu wierzyciela i dłużnika w jednej osobie.
2016
15
gru

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia Certyfikatów FIZ otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej powstałej z przekształcenia sp. z o.o.
Fragment:
Później Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia Spółki Holdingowej w spółkę osobową (jawną lub komandytową; dalej: „ Spółka osobowa ”), a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki osobowej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej, Wnioskodawca otrzyma m.in. certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepieniężnych (dalej: „ Certyfikaty FIZ ”). Certyfikaty FIZ zostaną nabyte przez Spółkę Holdingową lub Spółkę osobową w drodze emisji (przy czym cena emisyjna może zostać uregulowana w drodze potrącenia z emitentem wzajemnych wierzytelności i zobowiązań). Do dnia rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej, koszt nabycia Certyfikatów FIZ nie zostanie rozpoznany jako koszt uzyskania przychodu (jako koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanym przychodem, koszt nabycia Certyfikatów FIZ powinien być rozpoznany jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia). Po otrzymaniu Certyfikatów FIZ w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej, Wnioskodawca nie wyklucza ich zbycia. Zbycie Certyfikatów FIZ nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki osobowej.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.