Spółka osobowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka osobowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
lip

Istota:

Otrzymanie środków pieniężnych i wierzytelności w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki osobowej oraz wygaśnięcia otrzymanych wierzytelności w wyniku konfuzji.

Fragment:

Na moment likwidacji/rozwiązania Spółki Osobowej w skład jej majątku mogą wchodzić środki pieniężne, pochodzące ze sprzedaży aktywów (w szczególności towarów handlowych) przez Spółkę Osobową (dalej: „ Środki Pieniężne Spółki Osobowej ”), a także Środki Pieniężne Spółki ZOO. Na potrzeby niniejszego wniosku Środki Pieniężne Spółki ZOO oraz Środki Pieniężne Spółki Osobowej są dalej zwane łącznie „ Środkami Pieniężnymi ”. Ponadto na moment likwidacji/rozwiązania Spółka Osobowa może posiadać również składniki majątku w postaci wierzytelności z tytułu: pożyczek udzielonych przez Spółkę Osobową w ramach działalności gospodarczej tej spółki, sprzedaży aktywów (w szczególności towarów handlowych) przez Spółkę Osobową, z której przychody będą opodatkowane podatkiem dochodowym na poziomie wspólników tej spółki (dalej: „ Wierzytelności Spółki Osobowej ”). Na moment likwidacji/rozwiązania w majątku Spółki Osobowej mogą się również znajdować Wierzytelności Spółki ZOO. Na potrzeby niniejszego wniosku Wierzytelności Spółki ZOO oraz Wierzytelności Spółki Osobowej są dalej zwane łącznie „ Wierzytelnościami ”. Tym samym Wnioskodawca otrzyma od Spółki Osobowej, przypadającego na niego w odpowiedniej proporcji, Środki Pieniężne lub Wierzytelności. W wyniku likwidacji/rozwiązania Spółki Osobowej, do majątku Wnioskodawcy mogą trafić Wierzytelności, z których część lub całość przysługiwać będzie uprzednio Spółce Osobowej od Wnioskodawcy (czyli takich, w stosunku do których Wnioskodawca będzie dłużnikiem wobec Spółki Osobowej).

2018
30
cze

Istota:

Otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania spółki osobowej certyfikatów oraz wierzytelności, jak również wygaśnięcie wierzytelności na skutek konfuzji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) spółkę osobową (po przekształceniu). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej składników majątku tej spółki, w tym Wierzytelności oraz Certyfikatów, z tytułu zakończenia działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie, bez przeprowadzenia likwidacji, będzie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wygaśnięcie w wyniku konfuzji w związku z zakończeniem działalności Spółki osobowej zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki osobowej z tytułu Wierzytelności względem Wnioskodawcy, obejmujących kwotę główną oraz odsetki spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy: Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 wraz z uzasadnieniem. W ocenie Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego, jako wspólnika Spółki osobowej, składników majątku w tym Wierzytelności oraz Certyfikatów, w związku z zakończeniem działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie, bez przeprowadzenia procedury likwidacji, nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT.

2018
14
cze

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu Spółki z o.o. powstałej z przekształcenia Spółki osobowej z tytułu zbycia Akcji.

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, że przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową nie jest traktowane jak likwidacja spółki osobowej i powstanie nowego podmiotu (spółki kapitałowej), a jedynie jako proces zmierzający do zmiany formy prawnej prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Mamy więc do czynienia z tym samym podmiotem, który działalność prowadzi pod inną formą prawną. Przekształcenie jest więc operacją neutralną podatkowo. W opinii tut. Organu, powyższe oznacza to, że koszt uzyskania przychodu, w przypadku zbycia akcji/udziałów w spółce kapitałowej, którego rozpoznanie przysługiwałoby wspólnikom spółki osobowej proporcjonalnie do udziału w zysku spółki osobowej – w przypadku zbycia udziałów/akcji w związku z przekształceniem stanie się kosztem uzyskania przychodu Spółki z o.o. Za kluczową zatem, dla rozstrzygnięcia w sprawie, należy uznać kwestię określenia wartości kosztu uzyskania przychodu, do którego rozpoznania byliby uprawnieni wspólnicy spółki osobowej w przypadku odpłatnego zbycia Akcji przez spółkę osobową. W przypadku zbycia Akcji przez spółkę osobową, wniesionych do niej uprzednio przez wspólników, wspólnicy spółki osobowej byliby uprawnieni do wykazania przychodów i kosztów w odpowiedniej proporcji wynikającej z prawa do udziału w zysku spółki osobowej.

2018
26
maj

Istota:

Czy gdyby przyjąć, że Usługi nabywane przez Spółki Osobowe od Wnioskodawcy oraz innych Spółek Osobowych są usługami, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, to koszty tych usług nie będą po stronie Wnioskodawcy podlegać ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT

Fragment:

Działalność deweloperska Wnioskodawcy jest prowadzona w formie spółek celowych, w których Wnioskodawca posiada udział kapitałowy i które funkcjonują w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowo-akcyjnych oraz spółek komandytowych (dalej: „ Spółki Osobowe ”). Działalność Spółek celowych, w tym Spółek Osobowych, opiera się na zakupie usług niezbędnych zarówno w procesie realizacji przedsięwzięcia jak i bieżącego funkcjonowania spółek od podmiotów z grupy kapitałowej Wnioskodawcy, w tym od samego Wnioskodawcy, oraz od podmiotów trzecich. Wnioskodawca oraz Spółki celowe, w tym Spółki Osobowe, są podmiotami, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT – tzw. podmioty powiązane. Usługi nabywane od Wnioskodawcy przez Spółki celowe, w tym przez Spółki Osobowe, to głównie usługi związane z prowadzeniem inwestycji deweloperskich, w tym w szczególności usługi: komercjalizacji i zarządzania procesem deweloperskim, dewelopingu, obsługi handlowej gruntów, udzielania gwarancji i poręczeń. Dodatkowo, Spółki celowe, w tym Spółki Osobowe, nabywają od innych Spółek Osobowych usługi w zakresie wykonania projektu oraz generalnego wykonawstwa (wszystkie ze wspomnianych powyżej usług będą określane dalej: „ Usługi ”). Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przypadku kosztów usług świadczonych pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Osobowymi oraz pomiędzy tymi Spółkami, których Wnioskodawca jest wspólnikiem, może znaleźć zastosowanie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, z którego wynika ograniczenie w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych określonych w tym przepisie usług.

2018
10
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową.

Fragment:

W opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do zwiększenia majątku spółki osobowej (a tym samym do zmiany umowy spółki) – gdyż łączny majątek tej spółki będzie większy niż wartość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Majątek spółki osobowej obejmie bowiem również kapitał zapasowy, w tym w części utworzonej z agio powstałego przy wniesieniu wkładu pieniężnego. Dodatkowo Organ wskazuje, że majątek spółki osobowej oprócz występującego na dzień przekształcenia kapitału zapasowego może objąć – w razie wystąpienia na dzień przekształcenia – także inne kapitały (tj. inne niż kapitał zakładowy oraz zapasowy). Może objąć również – w razie wystąpienia – niepodzielone zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które mogą wejść w zakres podstawy opodatkowania i będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W rozpatrywanej sprawie, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki osobowej stanowić będzie zatem wartość wszystkich wkładów wniesionych do spółki osobowej w związku z przekształceniem, przy czym – na mocy art. 9 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych realizującego zasadę jednokrotnego opodatkowania wkładów do spółek – zwolnieniem objęta będzie ta część wkładu, która została wcześniej opodatkowana lub od której podatek nie był naliczany z uwagi na zastosowane wyłączenie.

2018
10
maj

Istota:

W związku z planowanym przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową wkłady do Spółki osobowej będą, na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o PCC zwolnione z PCC w wysokości równej sumie:a) wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, która była opodatkowana PCC (kapitał pierwotny Wnioskodawcy); orazb) wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, od której PCC nie był naliczany na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC (kapitał zakładowy pokryty wkładem w postaci udziałów Spółki 1 w wyniku wymiany udziałów).

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe, na moment przekształcenia, majątek Wnioskodawcy (kapitały własne), który „ przekształci ” się we wkład do Spółki osobowej, będzie się składał w szczególności z wkładów, które podlegały opodatkowaniu podatkiem PCC (wkłady celem pokrycia pierwotnego kapitału zakładowego) oraz wkładów, od których PCC nie był naliczany w oparciu o art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC. Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową będzie miał zastosowanie art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o PCC, a w konsekwencji nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wkładów do spółki, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem PCC albo od której zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany. Oznacza to, że w związku z planowanym przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową wkłady do Spółki osobowej będą, na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o PCC zwolnione z PCC w wysokości równej sumie: wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, która była opodatkowana PCC (kapitał pierwotny Wnioskodawcy); oraz wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, od której PCC nie był naliczany na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC (kapitał zakładowy pokryty wkładem w postaci udziałów Spółki 1 w wyniku wymiany udziałów).

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę osobową przypadającego na Wnioskodawcę części rocznego zysku bilansowego

Fragment:

Z kolei według przepisów Kodeksu spółek handlowych, wspólnik spółki osobowej może żądać podziału i wypłaty całości zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki z końcem każdego roku obrotowego. Zatem, podziałowi pomiędzy wspólników takiej spółki podlega zysk określony w sprawozdaniu finansowym, a zatem jest to zysk ustalony w oparciu o reguły wynikające z Ustawy o rachunkowości. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje jednak, tak jak czyni to w odniesieniu do udziału w zyskach osób prawnych (w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy) odrębnego, powtórnego opodatkowania zysku rocznego wypłacanego przez spółki osobowe ich wspólnikom na podstawie danych wynikających ze sprawozdań finansowych. Zysk bilansowy wypłacony wspólnikom spółek osobowych, podlegał już bowiem opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego jako dochód z działalności gospodarczej (albo nie podlegał, jeżeli nie wystąpił), dlatego jego późniejsza, faktyczna wypłata na rzecz poszczególnych wspólników nie stanowi już odrębnego od pozarolniczej działalności gospodarczej źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, nawet w przypadku, gdy w danym roku obrotowym (...)

2018
16
kwi

Istota:

W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu ze zbycia w celu umorzenia udziałów odpłatnie nabytych i udziałów objętych przez spółkę osobową, otrzymanych przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki oraz likwidacją spółki ?

Fragment:

Wnioskodawca (zwany dalej także jako „ Wspólnik ”) będzie komandytariuszem w spółce komandytowej (powoływana dalej jako „ Spółka osobowa ”). W przyszłości Wnioskodawca wystąpi ze Spółki osobowej (dalej „ Wystąpienie ”). Wnioskodawca przewiduje także takie zdarzenie przyszłe, że Spółka osobowa zostanie zlikwidowana (daje „ Likwidacja ”). Wystąpienie może nastąpić albo przez zbycie ogółu praw i obowiązków Wspólnika, albo poprzez wypowiedzenie umowy spółki. W niniejszym przypadku Wystąpienie nie będzie polegało na zbyciu ogółu praw i obowiązków nowemu wspólnikowi, lecz na wypowiedzeniu przez Wnioskodawcę umowy Spółki osobowej i późniejszej zmianie umowy Spółki osobowej poprzez wykreślenie Wnioskodawcy jako wspólnika tej spółki. Wystąpienie nastąpi za wynagrodzeniem w formie niepieniężnej. Spółka osobowa jest i będzie spółką większych rozmiarów i co się z tym wiąże będzie miała w swoich aktywach liczne składniki majątkowe wszystkich rodzajów. W ramach opisanych wyżej Wystąpienia oraz Likwidacji Wspólnik otrzyma wynagrodzenie w naturze w postaci następujących składników majątkowych: udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały odpłatnie nabyte przez Spółkę osobową (dalej „ Udziały nabyte ”), udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały uprzednio objęte przez Spółkę osobową w zamian za wkład pieniężny (dalej „ Udziały objęte ”).

2018
16
kwi

Istota:

W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu ze zbycia w celu umorzenia akcji odpłatnie nabytych i akcji objętych przez spółkę osobową, otrzymanych przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki oraz likwidacją spółki osobowej?

Fragment:

W konsekwencji, w razie otrzymania przez Wspólnika Akcji objętych w ramach Wystąpienia bądź Likwidacji Spółki osobowej, rozpozna on koszt uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę osobową na objęcie Akcji objętych. Będzie to zatem wartości środków pieniężnych przekazanych w zamian za te akcje tj. taki sam jak rozpoznałaby Spółka osobowa. Innymi słowy będzie to cena emisyjna za którą Spółka osobowa objęła Akcję objęte, o ile cena ta została przez Spółkę osobową uregulowana zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 26 lipca 2013 r. Znak: IBPBII/2/415-447/13/NG Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając, że kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji w celu ich dobrowolnego umorzenia będzie wartość wkładu do spółki osobowej wspólnika (Wnioskodawcy), w takiej części, jaką stanowiła będzie wartość otrzymanych akcji w spółce komandytowo-akcyjnej do wartości całego majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki osobowej lub wystąpieniem z takiej spółki (w postaci środków pieniężnych jak i składników majątku spółki osobowej).

2018
16
kwi

Istota:

W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów odpłatnie nabytych i udziałów objętych przez spółkę osobową, otrzymanych przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki oraz likwidacją spółki osobowej?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (zwany dalej także jako „ Wspólnik ”) będzie komandytariuszem w spółce komandytowej (powoływana dalej jako „ Spółka osobowa ”). W przyszłości Wnioskodawca wystąpi ze Spółki osobowej (dalej „ Wystąpienie ”). Wnioskodawca przewiduje także takie zdarzenie przyszłe, że Spółka osobowa zostanie zlikwidowana (daje „ Likwidacja ”). Wystąpienie może nastąpić albo przez zbycie ogółu praw i obowiązków Wspólnika, albo poprzez wypowiedzenie umowy spółki. W niniejszym przypadku Wystąpienie nie będzie polegało na zbyciu ogółu praw i obowiązków nowemu wspólnikowi, lecz na wypowiedzeniu przez Wnioskodawcę umowy Spółki osobowej i późniejszej zmianie umowy Spółki osobowej poprzez wykreślenie Wnioskodawcy jako wspólnika tej spółki. Wystąpienie nastąpi za wynagrodzeniem w formie niepieniężnej. Spółka osobowa jest i będzie spółką większych rozmiarów i co się z tym wiąże będzie miała w swoich aktywach liczne składniki majątkowe wszystkich rodzajów. W ramach opisanych wyżej Wystąpienia oraz Likwidacji Wspólnik otrzyma wynagrodzenie w naturze w postaci następujących składników majątkowych: udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały odpłatnie nabyte przez Spółkę osobową (dalej „ Udziały nabyte ”), udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały uprzednio objęte przez Spółkę osobową w zamian za wkład pieniężny (dalej „ Udziały objęte ”).