Spółka osobowa | Interpretacje podatkowe

Spółka osobowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka osobowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie z tytułu obniżenia wkładu w spółce osobowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Fragment:
Po trzecie, należy mieć na uwadze, że nakaz „ odpowiedniego ” stosowania przepisu art. 14a Ustawy CIT do spółki osobowej nie może być utożsamiany z bezwzględnym nakazem jego stosowania do każdej sytuacji związanej ze spółką osobową. „ Odpowiednie stosowanie ” danego przepisu do spółki osobowej oznacza konieczność takiego jego stosowania, które nie będzie prowadziło do naruszenia innych przepisów, mających zastosowanie wprost, regulujących opodatkowanie przychodów z udziału w spółce osobowej. W rezultacie, odpowiednie stosowanie w omawianym przypadku wymaga uniknięcia sprzeczności między art. 14a i art. 12 ust. 4 pkt 3b Ustawy CIT, w szczególności, wymaga, aby świadczenie na rzecz wspólników pozostało objęte wyłączeniem z podatku, o którym mowa w przepisie art. 12 ust. 4 pkt 3b Ustawy CIT. Z uwagi na powyższe, odpowiednie stosowanie przepisu art. 14a ust. 1 i ust. 2 Ustawy CIT do spółek osobowych oznacza jego stosowanie w przypadkach, gdy spółka osobowa w sposób określony w tym przepisie reguluje swoje zobowiązania wobec osób trzecich (osób nie będących wspólnikami, np. z tytułu zaciągniętej pożyczki, zwolnienia z obowiązku zapłaty zobowiązania handlowego, itd.), lub gdy świadczenie na rzecz danego wspólnika spółki osobowej nie jest zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym art. 12 ust. 4 pkt 3b Ustawy CIT , na przykład, gdy wspólnik nie występuje ze spółki osobowej.
2018
23
lut

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia akcji i udziałów w spółce z o.o. objętych przez spółkę osobową, otrzymanych przez wspólnika w związku likwidacją spółki osobowej.
Fragment:
Znak: IBPBII/2/415-347/14/MZa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji i udziałów będzie wartość wkładu do spółki osobowej wspólnika (Wnioskodawcy), w takiej części, jaką będzie stanowiła wartość otrzymanych akcji i udziałów w spółce mającej osobowość prawną do wartości całego majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki osobowej w postaci składników majątku spółki osobowej. Wnioskodawca, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, zaskarżył interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie prawomocnym wyrokiem z 3 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 1643/14 uchylił ww. interpretację indywidualną Ministra Finansów z 27 czerwca 2014 r. W pierwszej kolejności Sąd wskazał, że przedmiotem sporu między stronami niniejszego postępowania był sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji i udziałów otrzymanych przez skarżącego w wyniku likwidacji spółki osobowej (jawnej lub komandytowej). Sąd zaznaczył, że zdaniem organu, przychód z odpłatnego zbycia akcji i udziałów w spółce otrzymanych przez wspólników w związku z likwidacją spółki osobowej stanowi przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.
2018
2
lut

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym dochód (przychód) Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, w związku z przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę komandytową korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, na gruncie prawa podatkowego skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zostały uregulowane odrębnie od skutków prawnych innych zdarzeń, takich jak np. likwidacja spółki kapitałowej czy zawiązanie spółki osobowej. W konsekwencji, zdaniem Spółki, oceny skutków prawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie należy dokonywać w oparciu o przepisy dotyczące likwidacji lub utworzenia spółki kapitałowej, czy też spółki osobowej, a w oparciu o przepisy szczególne dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, przekształcenia spółki w ogóle lub zasady ogólne w przypadku braku przepisów szczególnych. Przepisem szczególnym ustawy o PDOP, dotyczącym przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową jest art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną - wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej. Omawiany przychód określa się na dzień przekształcenia.
2018
3
sty

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dochód (przychód) Wspólnika z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę komandytową korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, a Spółka komandytowa nie była zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na gruncie ustawy o PDOP?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie prawa podatkowego skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zostały uregulowane odrębnie od skutków prawnych innych zdarzeń, takich jak np. likwidacja spółki kapitałowej czy zawiązanie spółki osobowej. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, oceny skutków prawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie należy dokonywać w oparciu o przepisy dotyczące likwidacji lub utworzenia spółki kapitałowej, czy też spółki osobowej, a w oparciu o przepisy szczególne dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, przekształcenia spółki w ogóle lub zasady ogólne w przypadku braku przepisów szczególnych. Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Z kolei, art. 26 ust. 6 powołanej ustawy wskazuje, że spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania.
2018
3
sty

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna skalkulować podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z przekształceniem spółki osobowej w spółkę osobową?
Fragment:
Przywołując treść art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) i art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z literalnym brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy przekształceniu spółki w spółkę osobową podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej – z wyłączeniem tej części wkładu, która była wcześniej opodatkowana lub zwolniona z opodatkowania. Powołany przepis nie precyzuje jednak pojęcia „ wartości wkładu ”. W szczególności, w przeciwieństwie do czynności ujętych w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ww. ustawy, owa regulacja nie odwołuje się do pojęcia „ wartości rynkowej ”. W ocenie Wnioskodawczyni, podstawę opodatkowania w analizowanej sprawie stanowić będzie zatem wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników w umowie Spółki Przekształconej. Wnioskodawczyni wskazała, że obowiązek określenia przez wspólników wartości wkładów wnoszonych do spółki osobowej wynika z treści art. 25 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych. Przepis ten ma również zastosowanie do innych niż spółka jawna spółek osobowych, w tym do spółek osobowych powstałych z przekształcenia innych podmiotów. Podobnie jak na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, również i w tym przypadku ustawodawca nie wskazał jakichkolwiek wytycznych w kontekście sposobu ustalania owej wartości. Powszechnie przyjmuje się w związku z tym, że wspólnicy posiadają co do zasady pełną swobodę w zakresie określenia wartości takiego wkładu.
2017
16
gru

Istota:
1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wydanie Wnioskodawcy Przedsiębiorstwa Spółki osobowej w ramach podziału majątku SK następującego w związku z jej rozwiązaniem, spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm., dalej: „ustawa o PDOP”)?
W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego za nieprawidłowe:
2. Czy ewentualny przychód Wnioskodawcy powinien odpowiadać wyłącznie wartości rynkowej Przedsiębiorstwa (uwzględniającej zarówno otrzymywane aktywa jak i przejmowane zobowiązania)?
Fragment:
Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), nie powinno generować powstania jakiegokolwiek przychodu wspólnika spółki osobowej. W tym kontekście należy wskazać, że przepisy ustawy o PDOP, nie rozróżniają konsekwencji wydania składników majątku likwidacyjnego spółki osobowej od tego, czy są one zorganizowane i przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, czy też są od siebie niezależne/niepowiązane. Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a oraz pkt 3b ustawy o PDOP, wydanie jakichkolwiek środków pieniężnych, jak i innych składników majątku w ramach likwidacji spółki osobowej nie powoduje powstania przychodu wspólnika spółki osobowej na gruncie PDOP. W szczególności nie ma żadnego uzasadnienia, aby uznawać, że wydanie odrębnych składników majątkowych, niestanowiących przedsiębiorstwa w ramach likwidacji spółki osobowej jest neutralne na gruncie PDOP, natomiast wydanie składników majątkowych tworzących przedsiębiorstwo jest w jakikolwiek sposób opodatkowane PDOP. Tym samym, mimo że w wyniku Rozwiązania Spółki Osobowej dojdzie do zmiany podmiotu będącego właścicielem zespołu składników majątkowych tworzących Przedsiębiorstwo Spółki osobowej, to jego wydanie nie spowoduje powstania jakiegokolwiek przychodu po stronie Wnioskodawcy zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a oraz pkt 3b ustawy o PDOP.
2017
13
gru

Istota:
Nie jest możliwe zaliczenie do kosztów podatkowych wierzytelności udokumentowanych zgodnie z art. 16 ust. 2 jedynie wobec spółek osobowych, jednocześnie przy braku przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w stosunku do wspólników tych spółek.
Fragment:
Samo zaciągnięcie długu przez spółkę osobową przesądza status wspólnika spółki osobowej w tym zakresie. W opinii organu, brak podjęcia przez Spółkę działań zmierzających do egzekucji wierzytelności w stosunku do wspólników spółek osobowych przesądza o tym, że nie spełnione zostały/zostaną wymogi przepisu art. 16 ust. 2 updop w zakresie udokumentowania nieściągalności wierzytelności. Skoro bowiem istnieją podmioty, które są zobowiązane do zwrotu długu w sytuacji niewypłacalności spółek osobowych a ich stan majątku nie został zweryfikowany, to nie można mówić, że podatnik udokumentował nieściągalność wierzytelności. Jak wskazano bowiem wyżej dokumentacja ta dotyczy wierzytelności bez ograniczenia kręgu podmiotów odpowiedzialnych. Jak już wyjaśniono wspólnicy spółek osobowych są dłużnikami w stosunku do wierzycieli tych spółek. Tym samym, w przypadku zakończenia postępowania upadłościowego (lub innego zdarzenia wymienionego w art. 16 ust. 2 updop) wobec spółek osobowych konieczne jest posiadanie jednego z dokumentów, o których mowa w tym przepisie w stosunku do wspólników spółek osobowych. Dokumentem takim nie może być z pewnością rekomendacja otrzymana od kancelarii zajmującej się sprawami windykacyjnymi, z której będzie wynikać, że prowadzenie postępowania wobec wspólników spółek osobowych byłoby dla Spółki nadmiernie kosztowne, przy czym jednocześnie nie doprowadziłoby do zaspokojenia wierzytelności.
2017
9
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rzecz właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych (dalej również: „PDOP”) ustalonego na dzień przekształcenia od wartości kapitału podstawowego (zakładowego) Spółki, kapitału rezerwowego utworzonego z dopłat wniesionych zgodnie z przepisami KSH oraz kapitału pochodzącego z aktualizacji wyceny aktywów Spółki?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, na gruncie prawa podatkowego skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zostały uregulowane odrębnie od skutków prawnych innych zdarzeń, takich jak np. likwidacja spółki kapitałowej czy zawiązanie spółki osobowej. W konsekwencji, zdaniem Spółki, oceny skutków prawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie należy dokonywać w oparciu o przepisy dotyczące likwidacji lub utworzenia spółki kapitałowej, czy też spółki osobowej, a w oparciu o przepisy szczególne dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, przekształcenia spółki w ogóle lub zasady ogólne w przypadku braku przepisów szczególnych. Przepisem szczególnym ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: „ ustawy o PDOP ”), dotyczącym przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową jest art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną - wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną
Fragment:
Przepis ten stanowi, że podstawą opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej jest wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej. Gdyby uznać, że przekształcenie nie skutkuje żadnym przysporzeniem majątkowym po stronie spółki osobowej, ze względu na przejęcie majątku (struktury kapitałów) spółki przekształcanej, to nie można byłoby pogodzić tego twierdzenia z treścią art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który jednoznacznie stanowi, że podstawą opodatkowania przy przekształceniu spółki jest wartość wkładów do spółki osobowej, jak również z zapisem art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który przewiduje, że za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie spółki, jeżeli jego wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej. Regulacje te byłyby bowiem zbędne, nie zawierałyby żadnej treści normatywnej, nie występowałby bowiem majątek do opodatkowania. Nie dochodziłoby do zwiększenia majątku spółki osobowej w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak też zbędne byłoby ustanowienie przez prawodawcę w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawy opodatkowania przy przekształceniu spółek.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną lub komandytową
Fragment:
Przepis ten stanowi, że podstawą opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej jest wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej. Gdyby uznać, że przekształcenie nie skutkuje żadnym przysporzeniem majątkowym po stronie spółki osobowej, ze względu na przejęcie majątku (struktury kapitałów) spółki przekształcanej, to nie można byłoby pogodzić tego twierdzenia z treścią art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który jednoznacznie stanowi, że podstawą opodatkowania przy przekształceniu spółki jest wartość wkładów do spółki osobowej, jak również z zapisem art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który przewiduje, że za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie spółki, jeżeli jego wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej. Regulacje te byłyby bowiem zbędne, nie zawierałyby żadnej treści normatywnej, nie występowałby bowiem majątek do opodatkowania. Nie dochodziłoby do zwiększenia majątku spółki osobowej w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak też zbędne byłoby ustanowienie przez prawodawcę w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawy opodatkowania przy przekształceniu spółek.
2017
6
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.