Spółka osobowa | Interpretacje podatkowe

Spółka osobowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka osobowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w wyniku likwidacji Spółki osobowej dojdzie do wygaśnięcia wierzytelności Spółki osobowej (przekształconej) wobec Wnioskodawcy na skutek konfuzji, co nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Podsumowując, w wyniku przekształcenia, wierzytelności Spółki z o.o. stają się wierzytelnościami Spółki osobowej. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym w razie wystąpienia jednej z przesłanek rozwiązania Spółki osobowej wspólnicy spółki zobowiązani będą do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Po jego zakończeniu pozostać mogą środki pieniężne należące dotychczas do Spółki osobowej, które podlegać będą podziałowi pomiędzy jej wspólników (w tym Wnioskodawcę). Pochodzić one będą bezpośrednio z likwidacji Spółki osobowej. Ponadto, jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego w skład majątku Spółki osobowej wchodzić także mogą wierzytelności wobec wspólnika – to jest Wnioskodawcy z tytułu udzielonej mu przez Spółkę z o.o. pożyczki. W wyniku likwidacji Spółki osobowej Wnioskodawca może otrzymać wierzytelność Spółki osobowej wobec samego siebie z tytułu udzielonej mu przez Spółkę z o.o. pożyczki. W wyniku takiego działania nastąpi wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki osobowej z tytułu zaciągniętej pożyczki poprzez tzw. konfuzję (confusio). Konfuzja (confusio) to instytucja prawa, która polega na wygaśnięciu zobowiązania (wierzytelności i długu) wskutek połączenia podmiotu wierzyciela i dłużnika w jednej osobie.
2017
20
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w wyniku likwidacji Spółki osobowej dojdzie do wygaśnięcia wierzytelności Spółki osobowej (przekształconej) wobec Wnioskodawcy na skutek konfuzji, co nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Podsumowując, w wyniku przekształcenia, wierzytelności Spółki z o.o. stają się wierzytelnościami Spółki osobowej. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym w razie wystąpienia jednej z przesłanek rozwiązania Spółki osobowej wspólnicy spółki zobowiązani będą do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Po jego zakończeniu pozostać mogą środki pieniężne należące dotychczas do Spółki osobowej, które podlegać będą podziałowi pomiędzy jej wspólników (w tym Wnioskodawcę). Pochodzić one będą bezpośrednio z likwidacji Spółki osobowej. Ponadto, jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego w skład majątku Spółki osobowej wchodzić także mogą wierzytelności wobec wspólnika – to jest Wnioskodawcy z tytułu udzielonej mu przez Spółkę z o.o. pożyczki. W wyniku likwidacji Spółki osobowej Wnioskodawca może otrzymać wierzytelność Spółki osobowej wobec samego siebie z tytułu udzielonej mu przez Spółkę z o.o. pożyczki. W wyniku takiego działania nastąpi wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki osobowej z tytułu zaciągniętej pożyczki poprzez tzw. konfuzję (confusio). Konfuzja (confusio) to instytucja prawa, która polega na wygaśnięciu zobowiązania (wierzytelności i długu) wskutek połączenia podmiotu wierzyciela i dłużnika w jednej osobie.
2017
20
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
Fragment:
(...) spółkę osobową po dniu 1 stycznia 2015 roku? czy art. 24 ust. 5 pkt 8 "u.p.d.o.f.") ma zastosowanie do zysku spółki przekazanego na mocy uchwały wspólników podjętej przed dniem 1 stycznia 2009 roku na kapitały inne niż kapitał zakładowy w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową po dniu 1 stycznia 2015 roku czy art. 24 ust. 5 pkt 8 "u.p.d.o.f.") ma zastosowanie do zysku osiągniętego (wypracowanego) przez spółkę z o.o. przed dniem 1 stycznia 2015 roku w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową po dniu 1 stycznia 2015 roku? art. 24 ust. 5 pkt 8 "u.p.d.o.f.") ma zastosowanie do zysku spółki przekazanego na mocy uchwały wspólników podjętej przed dniem 1 stycznia 2015 roku na kapitały inne niż kapitał zakładowy w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową po dniu 1 stycznia 2015 roku? Zdaniem Wnioskodawcy, Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 roku, dochodem z udziału w zysku osób prawnych jest faktycznie uzyskany dochód z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną.
2017
18
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w cypryjskiej spółce osobowej posiadającej udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze
Fragment:
Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce nieposiadającej osobowości prawnej (dalej: „ Spółka osobowa ”) z siedzibą na Cyprze, mającym ponad 25% praw do uczestnictwa w zysku Spółki osobowej przez nieprzerwany okres nie krótszy niż 30 dni. Na Cyprze spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego i jest podmiotem transparentnym podatkowo. Spółka osobowa jest odpowiednikiem spółki komandytowej prawa polskiego. Spółka osobowa, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, posiada bezpośrednio 100% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „ Spółka kapitałowa ”), będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka osobowa będzie posiadać udziały Spółki kapitałowej przez nieprzerwany okres nie krótszy niż 30 dni. Spółka osobowa spełnia przesłanki do uznania za stałą placówkę Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Spółka osobowa stanowi dla Wnioskodawcy placówkę o charakterze stałym. Spółka osobowa posiada adres siedziby na terytorium Republiki Cypru. Spółka osobowa prowadzi na terytorium Republiki Cypru działalność gospodarczą (działalność holdingową tj. posiada udziały lub akcje w innych spółkach prawa handlowego z siedzibą w państwach UE, w tym w spółkach z siedzibą na terytorium Polski, jak również poza UE).
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
Fragment:
Przepisem art. 1 pkt 17 ww. ustawy wprowadzona została zmiana art. 24 ust. 5 u.p.d.o.f. polegająca na dodaniu punktu 8 w brzmieniu: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód ..(przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia. Wymieniony wyżej przepis uzupełnił katalog dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych o kolejny ich rodzaj podlegający opodatkowaniu, tj. wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Dochodem z udziału w zyskach osób prawnych stał się zatem nie tylko ten dochód, który został faktycznie otrzymany. "Dochodem faktycznie otrzymanym" jest na mocy tego przepisu również "wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe". Sąd podkreślił, że w art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. użyty został zwrot "w tym także", który oznacza, że ustawodawca nakazał uznać za przychód faktycznie uzyskany z udziału w zyskach osób prawnych (zrównał z nim), również przychód który spełnia warunki w nim określone. Nawet kiedy wspólnicy spółki kapitałowej nie uzyskali faktycznego zysku, to i tak w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, ich dochodem będzie ten zysk, chyba że został on podzielony. Sąd zauważył także, że przepisem art. 2 pkt 14 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387) zmieniono brzmienie przepisu art. 24 ust. 5 ust. 8 u.p.d.o.f.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych połączenia Wnioskodawcy ze spółką osobową
Fragment:
Natomiast w niniejszej sprawie – z uwagi na czynność połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową – zastosowanie znajdą zacytowane już na wstępie regulacje art. 491 i następne Kodeksu spółek handlowych. Tym samym podwyższenie kapitału zakładowego, w tym z zastosowaniem agio, następuje przez przejęcie majątku spółki przejmowanej (tu: spółki osobowej), co nie stanowi aportu do spółki przejmującej (tu: spółki kapitałowej). Konsekwentnie wskazane przez Wnioskodawcę wyłączenia nie znajdą w opisanym zdarzeniu przyszłym zastosowania. Reasumując – w związku z rozważanym połączeniem Wnioskodawcy ze spółką osobową po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za nieprawidłowe. Odnosząc się do interpretacji indywidualnej przytoczonej we wniosku należy zauważyć, że została ona wydana w indywidualnej, odrębnej sprawie, tym samym nie może wpływać na sposób rozstrzygnięcia podjęty w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
Fragment:
Wszyscy wspólnicy Spółki zostaną wspólnikami spółki osobowej. Są to wyłącznie osoby fizyczne, podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W związku z przekształceniem Spółki w spółkę osobową, kapitał podstawowy Spółki oraz zyski z lat ubiegłych, w okresie 1.1.2009 – 31.12.2014 osiągnięte i przekazane na kapitał zapasowy, zostaną przeniesione do majątku spółki osobowej (tj. będą stanowić elementy jej kapitału zapasowego). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z przekształceniem Spółki w spółkę osobową, ta spółka osobowa jako płatnik będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od zysków przekazanych przed 1 stycznia 2015 r. (a po 31 grudnia 2008 r.) na kapitał zapasowy Spółki (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 w związku z art. 41 ust. 4c Ustawy PDOF)? Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem Spółki, zyski osiągnięte i przekazane w latach ubiegłych, tj. przed wejściem w życie Nowelizacji (1.1.2015), na kapitał zapasowy Spółki, nie będą stanowiły przychodu wspólników Spółki w momencie przekształcenia Spółki w spółkę osobową na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PDOF.
2017
15
cze

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych połączenia Wnioskodawcy ze spółką osobową
Fragment:
Natomiast w niniejszej sprawie – z uwagi na czynność połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową – zastosowanie znajdą zacytowane już na wstępie regulacje art. 491 i następne Kodeksu spółek handlowych. Tym samym podwyższenie kapitału zakładowego, w tym z zastosowaniem agio, następuje przez przejęcie majątku spółki przejmowanej (tu: spółki osobowej), co nie stanowi aportu do spółki przejmującej (tu: spółki kapitałowej). Konsekwentnie wskazane przez Wnioskodawcę wyłączenia nie znajdą w opisanym zdarzeniu przyszłym zastosowania. Reasumując – w związku z rozważanym połączeniem Wnioskodawcy ze spółką osobową po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za nieprawidłowe. Odnosząc się do interpretacji indywidualnej przytoczonej we wniosku należy zauważyć, że została ona wydana w indywidualnej, odrębnej sprawie, tym samym nie może wpływać na sposób rozstrzygnięcia podjęty w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
14
cze

Istota:
W jaki sposób i w jakiej dacie Wnioskodawca powinien rozliczyć dokonaną korektę (zmniejszenie kosztów uzyskania przychodu) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca wraz z osobą fizyczną i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od listopada 2013 do grudnia 2015 r. był wspólnikiem polskiej spółki jawnej (dalej: „ Spółka osobowa ”), która w grudniu 2015 r. została przekształcona w spółkę kapitałową tj. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, (dalej: „ Sp. z o.o. ”). Spółka osobowa dokonywała w przeszłości zakupu wartości niematerialnej i prawnej (dalej: „ aktywo trwałe ” lub „ aktywa trwałe ”). Na dzień zawarcia transakcji nabycia aktywów trwałych wspólnikami Spółki osobowej byli: osoba fizyczna, spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Po zakupie, aktywo trwałe zostało ujęte w ewidencji środków trwałych i wnip. Z uwagi na okoliczność, że do momentu przekształcenia Spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tj. grudnia 2015 r., Spółka osobowa była spółką jawną uzyskiwane przez nią dochody jako podmiotu transparentnego podatkowo były opodatkowane jedynie na poziomie wspólników (w tym Wnioskodawcy). W rezultacie, podmiotami uprawnionymi do dokonywania odpisów amortyzacyjnych byli w tym czasie wspólnicy Spółki osobowej. Odpowiednio po przekształceniu Spółki osobowej, odpisów amortyzacyjnych dokonuje wyłącznie spółka przekształcona, jako spółka kapitałowa będąca podatnikiem CIT.
2017
7
cze

Istota:
W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej
Fragment:
Wnioskodawca nie jest wspólnikiem Spółki osobowej 1, ani Spółki osobowej 2; Spółka zagraniczna posiada w Spółce osobowej 1 niewielki udział, z całą pewnością nieprzekraczający 25%; Spółka zagraniczna uzyskuje przychody z udziału w zysku spółki osobowej; Spółka osobowa 1 i Spółka osobowa 2 są spółkami osobowymi, co za tym idzie żadna z tych spółek nie posiada organów stanowiących lub kontrolnych; Spółka osobowa 1 pełni w Spółce osobowej 2 rolę tzw. „ generał partner ”. Oprócz Spółki osobowej 1 Spółka osobowa 2 ma również innych wspólników, tzw. „ limited partner ”; Spółka osobowa 1 dokonała wkładu do Spółki osobowej 2; Spółka osobowa 1 posiada udział w zysku Spółki osobowej 2, jednak wedle wiedzy Wnioskodawcy nie jest to udział istotny procentowo (poniżej 25% udziału w zysku); Spółka osobowa 1 może uzyskiwać wynagrodzenie z tytułu zakończenia inwestycji Spółki osobowej 2 (traktowane jako udział w zysku Spółki osobowej 2); Spółka osobowa 1 pełni w Spółce osobowej 2 rolę zbliżoną do roli komplementariusza polskiej spółki komandytowej (jest odpowiednikiem komplementariusza w polskiej spółce komandytowej). Zgodnie art. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2017
7
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.