Spółka osobowa | Interpretacje podatkowe

Spółka osobowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka osobowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki osobowej
Fragment:
Możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której w ramach postępowania likwidacyjnego nie dojdzie do całościowego spieniężenia majątku Spółki osobowej (po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich znanych wierzycieli), w szczególności na moment sporządzenia sprawozdania likwidacyjnego na majątek Spółki osobowej może składać się m.in. Wierzytelność z tytułu udzielonej pożyczki. Nie wykluczone jest, że część kwoty głównej Wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki powstanie na skutek kapitalizacji odsetek. Wierzytelność z tytułu udzielonej pożyczki (w tym część powstała na skutek kapitalizacji odsetek), zostanie w takiej sytuacji przekazana na rzecz Wnioskodawcy w ramach majątku polikwidacyjnego Spółki osobowej, zgodnie z umową Spółki osobowej oraz przepisami KSH. W konsekwencji Wnioskodawca wstąpi zamiast Spółki osobowej w rolę wierzyciela z tytułu Wierzytelności pożyczkowej. Przenosząc powyższe rozważania na grunt prawa podatkowego, należy wskazać, że polski ustawodawca, w art. 12 ust. 4 ustawy o CIT enumeratywnie wyliczył przysporzenia nie stanowiące przychodów. W szczególności, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki osobowej
Fragment:
Możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której w ramach postępowania likwidacyjnego nie dojdzie do całościowego spieniężenia majątku Spółki osobowej (po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich znanych wierzycieli), w szczególności na moment sporządzenia sprawozdania likwidacyjnego na majątek Spółki osobowej może składać się m.in. Wierzytelność z tytułu udzielonej pożyczki. Nie wykluczone jest, że część kwoty głównej Wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki powstanie na skutek kapitalizacji odsetek. Wierzytelność z tytułu udzielonej pożyczki (w tym część powstała na skutek kapitalizacji odsetek), zostanie w takiej sytuacji przekazana na rzecz Wnioskodawcy w ramach majątku polikwidacyjnego Spółki osobowej, zgodnie z umową Spółki osobowej oraz przepisami KSH. W konsekwencji Wnioskodawca wstąpi zamiast Spółki osobowej w rolę wierzyciela z tytułu Wierzytelności pożyczkowej. Przenosząc powyższe rozważania na grunt prawa podatkowego, należy wskazać, że polski ustawodawca, w art. 12 ust. 4 ustawy o CIT enumeratywnie wyliczył przysporzenia nie stanowiące przychodów. W szczególności, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.
2017
22
lut

Istota:
Powstanie przychodu w związku przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową
Fragment:
W przyszłości Spółka zostanie przekształcona w spółkę komandytową lub spółkę jawną (dalej „ Spółka osobowa ”), w której Wnioskodawca zostanie wspólnikiem. Decyzja o przekształceniu w Spółkę osobową będzie motywowana przede wszystkim chęcią uniknięcia podwójnego opodatkowania zysków w Spółce, raz na poziomie Spółki (podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów Spółki), a drugi raz na poziomie jej udziałowców będących osobami fizycznymi (podatek dochodowy od osób fizycznych od dywidend wypłaconych przez Spółkę). Po przekształceniu w Spółkę osobową, Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przypadających na Niego dochodów ze Spółki osobowej, ustalonych zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku. Zaś wypłata zysków, w kwotach ustalonych zgodnie z procentowo przyjętym przez wspólników w umowie Spółki osobowej udziałem w zysku, wypracowanych od dnia przekształcenia tej spółki nie będzie już drugi raz opodatkowana. Mając na uwadze powyższe, w porównaniu do sytuacji sprzed przekształcenia, gdzie wypłata zysków (dywidendy) ze Spółki była opodatkowana 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca po przekształceniu uzyska korzyść podatkową w postaci nieopodatkowania wypłaty zysków wypracowanych od dnia przekształcenia w Spółkę osobową.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia Udziałów lub Akcji przez spółkę osobową, w której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem
Fragment:
Z momentem zarejestrowania przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę osobową majątek Spółki z o.o. stanie się majątkiem Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia. Wspólnicy będą uczestniczyć w zysku Spółki osobowej powstałej z przekształcenia proporcjonalnie do wysokości udziału w kapitale zakładowym Spółki z o.o. posiadanym przed przekształceniem. W przyszłości może wystąpić sytuacja, że Spółka osobowa dokona odpłatnego zbycia Udziałów lub Akcji w ramach działalności prowadzonej w zakresie nabywania i zbywania udziałów oraz akcji spółek kapitałowych. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku zbycia Udziałów lub Akcji przez Spółkę osobową, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię jako wspólnika Spółki osobowej, powinien zostać zakwalifikowany na gruncie przepisów Ustawy PIT jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej proporcjonalnie do przysługującego Wnioskodawczyni prawa do udziału w zysku Spółki osobowej? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku zbycia Udziałów lub Akcji przez Spółkę osobową, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię jako wspólnika Spółki osobowej, powinien zostać zakwalifikowany na gruncie przepisów Ustawy PIT jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej proporcjonalnie do prawa Wnioskodawczyni w udziale w zysku Spółki osobowej.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie możliwości uwzględnienia przez Wnioskodawczynię w prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie Udziałów lub Akcji przez spółkę z o.o. przed jej przekształceniem w ww. spółkę niebędącą osobą prawną
Fragment:
Z momentem zarejestrowania przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę osobową majątek Spółki z o.o. stanie się majątkiem Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia. Wspólnicy będą uczestniczyć w zysku Spółki osobowej powstałej z przekształcenia proporcjonalnie do wysokości udziału w kapitale zakładowym Spółki z o.o. posiadanym przed przekształceniem. W przyszłości może wystąpić sytuacja, że Spółka osobowa dokona odpłatnego zbycia Udziałów lub Akcji w ramach działalności prowadzonej w zakresie nabywania i zbywania udziałów oraz akcji spółek kapitałowych. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku zbycia Udziałów lub Akcji przez Spółkę osobową, Wnioskodawczyni jako wspólnik Spółki osobowej będzie uprawniona do rozpoznania - proporcjonalnie do przysługującego jej prawa do udziału w zysku Spółki osobowej - kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wydatkom związanym z nabyciem lub objęciem Udziałów lub Akcji przez Spółkę z o.o.? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku zbycia Udziałów lub Akcji przez Spółkę osobową, Wnioskodawczyni jako wspólnik Spółki osobowej będzie uprawniona do rozpoznania - proporcjonalnie do przysługującego jej prawa do udziału w zysku Spółki osobowej - kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wydatkom związanym z nabyciem lub objęciem Udziałów lub Akcji przez Spółkę z o.o.
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie prawa podatkowego skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zostały uregulowane odrębnie od skutków prawnych innych zdarzeń, takich jak np. likwidacja spółki kapitałowej czy zawiązanie spółki osobowej. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, oceny skutków prawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie należy dokonywać w oparciu o przepisy dotyczące likwidacji lub utworzenia spółki kapitałowej, czy też spółki osobowej, a w oparciu o przepisy szczególne dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, przekształcenia spółki w ogóle lub zasady ogólne w przypadku braku przepisów szczególnych. Przepisem szczególnym ustawy o PDOF dotyczącym przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową jest art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie prawa podatkowego skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zostały uregulowane odrębnie od skutków prawnych innych zdarzeń, takich jak np. likwidacja spółki kapitałowej czy zawiązanie spółki osobowej. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, oceny skutków prawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie należy dokonywać w oparciu o przepisy dotyczące likwidacji lub utworzenia spółki kapitałowej, czy też spółki osobowej, a w oparciu o przepisy szczególne dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, przekształcenia spółki w ogóle lub zasady ogólne w przypadku braku przepisów szczególnych. Przepisem szczególnym ustawy o PDOF dotyczącym przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową jest art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie prawa podatkowego skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zostały uregulowane odrębnie od skutków prawnych innych zdarzeń, takich jak np. likwidacja spółki kapitałowej czy zawiązanie spółki osobowej. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, oceny skutków prawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie należy dokonywać w oparciu o przepisy dotyczące likwidacji lub utworzenia spółki kapitałowej, czy też spółki osobowej, a w oparciu o przepisy szczególne dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, przekształcenia spółki w ogóle lub zasady ogólne w przypadku braku przepisów szczególnych. Przepisem szczególnym ustawy o PDOF dotyczącym przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową jest art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie prawa podatkowego skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zostały uregulowane odrębnie od skutków prawnych innych zdarzeń, takich jak np. likwidacja spółki kapitałowej czy zawiązanie spółki osobowej. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, oceny skutków prawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie należy dokonywać w oparciu o przepisy dotyczące likwidacji lub utworzenia spółki kapitałowej, czy też spółki osobowej, a w oparciu o przepisy szczególne dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, przekształcenia spółki w ogóle lub zasady ogólne w przypadku braku przepisów szczególnych. Przepisem szczególnym ustawy o PDOF dotyczącym przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową jest art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki komandytowej oraz w zakresie opodatkowania innych składników majątku otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki komandytowej.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.): spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, nie są zatem podatnikami podatków dochodowych, a dochody spółek osobowych nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej (w tym akcjonariuszem) jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.): przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą odsetek, dywidend i innych płatności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz spółek osobowych
Fragment:
Odbiorcami należności, będącymi równocześnie właścicielami rachunków maklerskich i odpowiadających im rachunków pieniężnych w X, są i mogą być w przyszłości zarówno spółki osobowe prawa polskiego jak i spółki osobowe zagraniczne (przykładowo: Offene Handelsgesellschaft (OHG) - spółka osobowa w Niemczech, Partnership - spółka osobowa w Wielkiej Brytanii, Limited Liability Partnership - spółka transparentna podatkowo zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii). Wspólnikami polskich spółek osobowych, o których mowa we wniosku, mogą być (są) zarówno polscy rezydenci podatkowi jak i rezydenci innych krajów, zarówno takich, z którymi Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania jak i nie ma podpisanej takiej umowy. Nie sposób określić, w szczególności dla zdarzenia przyszłego, jakie to będą kraje, w których wspólnicy spółek osobowych będą mieć rezydencję podatkową. Dla stanu faktycznego przykładowo można wymienić: Cypr, Malta. W odniesieniu do zagranicznych spółek osobowych wspólnikami mogą być analogicznie polscy rezydenci podatkowi i rezydenci innych krajów aniżeli Polska. Wspólnikami spółek osobowych zarówno polskich jak i zagranicznych będą (są) zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. W przypadku wspólników spółek osobowych będących osobami fizycznymi występują (będą występować) zarówno polscy rezydenci podatkowi jak i rezydenci innych krajów.
2017
15
lut

Istota:
W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej oraz opodatkowania dochodów osiąganych przez duńską spółkę P/S z tytułu udziału w polskiej spółce osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
Ten warunek z kolei będzie spełniony tylko wtedy, gdy spółka osobowa będzie podatnikiem podatku dochodowego w myśl przepisów wewnętrznych danego kraju. W przeciwnym przypadku spółka osobowa nie jest rezydentem jednego z Państw będących stronami Konwencji polsko-duńskiej, a zatem nie podlega zapisom tej umowy w zakresie swoich rozliczeń podatkowych z tytułu osiąganych dochodów w drugim Umawiającym się Państwie. W takiej sytuacji kwestię rezydencji podatkowej należy rozpatrywać w odniesieniu do wspólników spółki osobowej, z zastosowaniem odpowiednich bajowych przepisów podatkowych oraz postanowień właściwych umów międzynarodowych. W konsekwencji, stosownie do wskazanych powyżej regulacji P/S nie będzie mogła zostać uznana za rezydenta podatkowego Danii w rozumieniu Konwencji polsko-duńskiej, a zatem zapisy Konwencji polsko-duńskiej nie będą miały do niej zastosowania. Określenie rezydencji podatkowej będzie natomiast możliwe na poziomie wspólników P/S - w tym Wnioskodawcy i to Wnioskodawca mógłby potencjalnie podlegać obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie dochodów osiąganych przez polską spółkę osobową, z uwzględnieniem postanowień stosownej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania.
2017
11
lut

Istota:
Czy po planowanym przekształceniu Spółki w spółkę osobową, Wnioskodawca będzie zobligowany jako płatnik do pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od zgromadzonych na kapitale zapasowym (lub innym funduszu) środków o których mowa w części G.68 niniejszego wniosku, tj. osiągniętych przed dniem 1 stycznia 2009 r.?
Fragment:
Ustawodawca uzupełnił określony tym przepisem katalog dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych, o kolejny rodzaj „ dochodu ” podlegającego opodatkowaniu, tj. wartość niepodzielnych zysków w spółkach kapitałowych, w przypadku ich przekształcenia w spółkę osobową. Sąd jest przy tym zdania, że użyty w art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f zwrot „ w tym także ” oznacza, że ustawodawca nakazał uznać za przychód faktycznie uzyskany z udziału w zyskach osób prawnych (zrównał z nim), również przychód, który spełnia warunki określone w pkt 8 art. 24 ust. 5. W tym wypadku nawet, gdy wspólnicy spółki kapitałowej nie uzyskali faktycznego zysku, to i tak w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, ich dochodem będzie ten zysk, chyba że został on podzielony. Zdaniem Sądu przed datą 1 stycznia 2009 r. wartości te nie podlegały opodatkowaniu, co potwierdza linia orzecznictwa i na co zwrócił również uwagę Sąd pierwszej instancji. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r. brak było bowiem podstaw prawnych do uznania, że z momentem przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wspólnicy uzyskują podlegający opodatkowaniu dochód odpowiadający wartości niepodzielonego zysku, który można kwalifikować do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych (art. 2-4 ust. 5) czy też ogólnie do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 u.p.d.o.f.).
2017
2
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.