IPPB5/4510-24/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy wydatki ponoszone przez Oddział związane z finansowaniem „relocation package" oraz pozostałe wskazane w stanie faktycznym koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem pracownika-obcokrajowca takie jak:- koszty uzyskania pozwolenia na pracę,- koszty ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia społecznego w kraju pochodzenia,- koszty ubezpieczenia społecznego - część Pracodawcy należna w Polsce stanowią koszt uzyskania przychodu?2. Czy stanowią koszt uzyskania przychodów Oddziału wydatki ponoszone przez Spółkę macierzystą ponoszone w związku z działalnością Oddziału, w tym w szczególności:- koszty administracyjne i ogólnego zarządu- inne koszty poniesione bezpośrednio w związku z funkcjonowaniem Oddziału w Polsce, które zostały ekonomicznie poniesione przez Spółkę macierzystą?3. Jaki kurs winien być zastosowany do przeliczenia wydatków, o których mowa w punkcie 2 na walutę polska w celu ich ujęcia jako kosztów podatkowych Oddziału?4. Czy w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez Spółkę macierzystą, a dotyczącą kosztów bezpośrednio bądź pośrednio związanych z działalnością Oddziału (o których mowa w zapytaniu 2) ma zastosowanie regulacja w zakresie obowiązku korekty kosztów zgodnie z art. 15b ustawy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT") ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych działalności prowadzonej na terytorium Polski – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 15 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych działalności prowadzonej na terytorium Polski.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. Oddział w Polsce (zwana dalej "Oddziałem", "Wnioskodawcą", "Podatnikiem") jest oddziałem firmy zagranicznej B., A. utworzonej na podstawie prawa Stanu w(Stanach Zjednoczonych Ameryki). Spółka A. (dalej "Spółka macierzysta" lub Spółka"), zarejestrowana jest w amerykańskim Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sekretarza Stanu, Wydział Spółek.

Podstawowym zakresem działalności spółki macierzystej jest dostarczanie oprogramowania dedykowanego agendom państwowym różnego szczebla oraz konsultingu informatycznego. Kluczowym produktem Spółki jest oprogramowanie X przeznaczone do wspierania administracji podatkowej w zakresie zarządzania podatkami. Oprogramowanie Spółki zostało zakupione przez jedno z Ministerstw Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z czym Spółka udzieliła Ministerstwu licencji do korzystania z oprogramowania oraz założyła w Polsce Oddział, którego podstawowym zadaniem jest wspomaganie firmy S., która wdraża oprogramowanie w Ministerstwie.

W oddziale zatrudnionych jest czasowo od kilku do kilkunastu wysoko wykwalifikowanych konsultantów, głównie rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Holandii. Konsultanci zostali oddelegowani do pracy w Polsce oraz otrzymali tak zwany „relocation package” (pakiet świadczeń związanych z relokacją) na podstawie którego firma macierzysta zobligowała się do pokrywania między innymi wydatków za:

 • zakwaterowanie pracowników (koszt wynajmu mieszkania i opłat z nim związanych, oraz wynagrodzenie za pośrednictwo w wynajmie, ubezpieczenie itp.),
 • czesne za szkołę dzieci oddelegowanych pracowników, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • koszty przelotów/przejazdów do kraju rodzinnego dla pracownika oraz jego rodziny (limitowana ilość w ciągu roku) w tym koszty przelotów/przejazdów związane z przeprowadzką czasową do Polski.

Dodatkowo Oddział, jako pracodawca ponosi inne koszty związane z oddelegowanymi pracownikami, jak między innymi:

 • koszty uzyskania pozwolenia na pracę,
 • koszty ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia społecznego w kraju pochodzenia,
 • koszty ubezpieczenia społecznego - część Pracodawcy należna w Polsce.

Zauważyć należy, że konsultanci to wysoko wykwalifikowana kadra, w przypadku której zabezpieczenie „relocation package” stanowi istotny warunek decyzji o oddelegowani do Polski w celu świadczenia usług. W związku z faktem, że budowa kompletnego systemu dla Ministerstwa ma potrwać ponad 3 lata, Spółka zobowiązała się do ponoszenia wskazanych powyżej wydatków na rzecz pracowników oraz ich rodzin. Wydatki ponoszone w związku z „relocation package” i oddelegowaniem pracowników są bezsprzecznie związane z działalnością Oddziału (pracownicy świadczą usługi konsultingowe, z tytułu których przychody stanowią przysporzenie Oddziału) w związku z czym winny być ujmowane są jako koszty Oddziału.

Należy również wskazać, że część wydatków związanych w sposób bezpośredni z działalnością Oddziału (w tym zarówno wydatków ponoszonych w związku z oddelegowanymi pracownikami jak i innymi kategoriami kosztów) jest ponoszona:

 • bezpośrednio przez Oddział, który otrzymuje faktury/rachunki od dostawców za zrealizowane usługi/dostarczone towary (np. czynsze najmu, ubezpieczenie mieszkania, część kosztów podróży, czesne za szkołę),
 • przez Podmiot macierzysty, który otrzymuje faktury/rachunki od dostawców za zrealizowane usługi/dostarczone towary na rzecz Oddziału (np. część kosztów transportu pracowników i ich rodzin, wydatki na zakup nisko cennych środków trwałych, ubezpieczenie zdrowotne, na życie oraz społecznego w kraju pochodzenia), a następnie okresowo Spółka macierzysta obciąża Oddział poprzez wystawienie odpowiedniego dokumentu obciążeniowego (odpowiednika noty księgowej) wraz z przekazaniem kopii dokumentów źródłowych (faktur, rachunków, dowodów poniesienia wydatku). Podmiot macierzysty raz do roku dokonuje również przypisania do działalności Oddziału części kosztów ogólnego zarządu i kosztów administracyjnych (między innymi koszty funkcjonowania działu administracji, kadr, payroli), które są odliczane jako koszt podatkowy zakładu.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wydatki ponoszone przez Oddział związane z finansowaniem „relocation package” oraz pozostałe wskazane w stanie faktycznym koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem pracownika-obcokrajowca takie jak:
  • koszty uzyskania pozwolenia na pracę,
  • koszty ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia społecznego w kraju pochodzenia,
  • koszty ubezpieczenia społecznego - część Pracodawcy należna w Polsce stanowią koszt uzyskania przychodu...
 2. Czy stanowią koszt uzyskania przychodów Oddziału wydatki ponoszone przez Spółkę macierzystą ponoszone w związku z działalnością Oddziału, w tym w szczególności:
  • koszty administracyjne i ogólnego zarządu
  • inne koszty poniesione bezpośrednio w związku z funkcjonowaniem Oddziału w Polsce, które zostały ekonomicznie poniesione przez Spółkę macierzystą...
 3. Jaki kurs winien być zastosowany do przeliczenia wydatków, o których mowa w punkcie 2 na walutę polska w celu ich ujęcia jako kosztów podatkowych Oddziału...
 4. Czy w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez Spółkę macierzystą, a dotyczącą kosztów bezpośrednio bądź pośrednio związanych z działalnością Oddziału (o których mowa w zapytaniu 2) ma zastosowanie regulacja w zakresie obowiązku korekty kosztów zgodnie z art. 15b ustawy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”) ...

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 1) Wydatki ponoszone przez Oddział związane z finansowaniem „relocation package”oraz innych wydatków związanych z pracownikami oddelegowanymi do Polski jako koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy wydatki ponoszone z tytułu świadczeń opisanych powyżej stanowią koszty uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Wydatki te są przewidziane w umowach z pracowniami, do których ponoszenia zobowiązana jest Spółka macierzysta oraz Oddział oraz ich poniesienie przez Wnioskodawcę było warunkiem relokacji pracownika do Polski. Wydatki te nie zostały również wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Regulacje podatkowe nie zawierają wyliczenia wydatków, które uznawane są za koszty uzyskania przychodów. Przedstawiony jest jednak katalog wydatków, które nie mogą być uznane za takie koszty.

Na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu. Poza tym musi istnieć związek kosztów z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Poniesienie tych kosztów ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Koszt podatkowy musi spełniać następujące wymogi:

 • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT,
 • być właściwie udokumentowany.

Spółka macierzysta zatrudniła w oddziale pracowników - nierezydentów, ponieważ ich wykształcenie, doświadczenie oraz kwalifikacje były niezbędne do prawidłowej realizacji prac wdrożeniowych. W szczególności doświadczenie w zakresie wdrożenia oprogramowania było czynnikiem, który powodował że zaangażowanie innych osób było niemożliwe. W ocenie Podatnika wydatki związane z możliwością świadczenia pracy przez nierezydentów i przychód Oddziału pozostają zatem w kwalifikowanym związku przyczynowo skutkowym o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy CIT.

Należy przy tym wskazać, że Wnioskodawca nie może zaproponować pracownikom warunków gorszych od tych, które uzyskują w kraju ojczystym. Dodatkowo w związku z długotrwałym oddelegowaniem, pracownicy pozostawaliby w długiej rozłące z rodzinami, a zatem istotne było umożliwienie rodzinom relokacji do Polski (poprzez zapewnienie pokrycia wydatków przeniesienia do Polski, okresowych podróży do kraju rodzinnego, mieszkania) oraz zapewnienie stosownych warunków edukacji dzieciom pracowników.

W szczególności istotne było zapewnienie edukacji dzieciom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem, które z jednej strony mogłyby korzystać w kraju ojczystym z nauki w szkołach publicznych nieodpłatnie. Z drugiej strony dzieci nie znają języka polskiego, w związku z czym muszą uczęszczać do szkół niepublicznych ponieważ tylko takie oferują naukę w języku obcym, której ramy programowe są zgodne z tokiem nauczania kraju ojczystego co umożliwi dzieciom kontynuowanie nauki po zakończeniu okresu oddelegowania pracownika do Polski.

Opisane wydatki nie znajdują się na liście wydatków określonej w art. 16 ustawy o CIT.

Należy zaznaczyć, że wydatki o charakterze osobowym poniesione na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych (z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy CIT). W opisywanym przypadku żaden z pracowników nie zajmuje takiego stanowiska ani nie pełni takiej funkcji. Ponoszenie przez Oddział koszów dotyczących oddelegowanych do niej pracowników wynika z umów zawartych z oddelegowanymi pracownikami oraz spółką macierzystą (ewentualnie z inną spółką należącą do grupy B.).

Wydatki są udokumentowane za pomocą dowodów księgowych, które potwierdzają wystąpienie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy kosztami a przychodami Spółki.

Podatnik uznaje, iż koszty świadczeń ponoszonych przez Oddział na rzecz oddelegowanych do niej pracowników wskazanych w niniejszym zapytaniu, stanowią koszty uzyskania przychodów Oddziału, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Minister Finansów przychylił się do stanowiska podatnika w podobnej sprawie w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPPB5/423-597/11-3/RS wydanej dnia 16.08.2011r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Ad. 2 i 3) Kwalifikacja podatkowa wydatków ponoszonych przez Spółkę macierzystą w związku z działalnością Oddziału oraz kurs zastosowany do ich przeliczenia

Zgodnie z art. 7 ust. 3 umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. 1976 roku, Nr 31, poz. 178, dalej umowa polsko – amerykańska): „Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym państwie, w którym leży zakład, czy gdzie indziej”. Wnioskodawca jest zakładem Spółki macierzystej w Polsce, zatem zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli Spółka macierzysta ponosi wydatki dla Oddziału, to mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Oddziału.

Zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD (komentarz do art. 7 ust. 3) „ustęp stanowi w szczególności, że przy obliczaniu zysków zakładu należy uwzględnić wydatki dokonane na zakład bez względu na to, gdzie zostały dokonane. Oczywiście, w pewnych przypadkach trzeba będzie koniecznie posłużyć się szacunkiem lub kwoty wydatków branych pod uwagę obliczać sposobami konwencjonalnymi. Na przykład w odniesieniu do ogólnych wydatków administracyjnych w siedzibie głównej przedsiębiorstwa właściwe będzie obliczenie proporcjonalnej części opartej na stosunku między kwotą obrotu zakładu (lub ewentualnie jego kwotą zysku brutto) a kwotą obrotu lub zysku brutto przedsiębiorstwa jako całości. Przy tym zastrzeżeniu, uważa się, że pod uwagę należy wziąć tylko kwotę rzeczywistych kosztów poniesionych na rzecz zakładu. Dopuszczalne odliczenie przez zakład wydatków poniesionych dla niego przez przedsiębiorstwo nie może być uzależnione od faktycznego zwrotu tych kosztów przez zakład.

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki ponoszone przez Spółką macierzystą, związane z działalnością Oddziału w Polsce stanowią wydatki, które stanowią koszty uzyskania przychodów w Polsce o ile Oddział może wykazać, że:

 • wydatki pozostają w związku przyczynowo skutkowym z przychodem iub źródłem przychodu i są poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdują się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT,
 • są właściwie udokumentowane.

Spółka macierzysta przekazuje Spółce szczegółową dokumentację wraz z kserokopiami dokumentów źródłowych (potwierdzenia poniesienia wydatków, faktury, rachunki itp., listy payroll, dokumentacja ubezpieczeniowa), która stanowi załącznik do dokumentu obciążeniowego, który jest okresowo wystawiany przez Podmiot macierzysty. Oddział ujmuje koszty spełniające trzy warunki wskazane powyżej stosując do ich przeliczenia z walut obcych na PLN kurs średni ogłaszany przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu obciążeniowego.

W przypadku kosztów ogólnego zarządu i administracyjnych (tzw. „managementfee”) są one przypisywane do kosztów Oddziałów przy zastosowaniu adekwatnego klucza alokacji. Spółka macierzysta wystawia dokument obciążeniowy oraz dostarcza Oddziałowi informację na temat bazy kosztów oraz klucza alokacji kosztów do zakładu w Polsce. Oddział zalicza „management fee” do kosztów uzyskania przychodów stosując do ich przeliczenia noty z waluty USD na PLN, kurs średni USD ogłaszany przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu obciążeniowego.

W ocenie Oddziału zarówno:

 • koszty administracyjne i ogólnego zarządu (managementfee) jak i
 • inne koszty poniesione bezpośrednio w związku z funkcjonowaniem Oddziału w Polsce, które zostały ekonomicznie poniesione przez Spółkę macierzystą

stanowią koszt uzyskania przychodu Oddziału. W przypadku, jeżeli wartość dokumentu obciążeniowego, została wyrażona w walucie obcej, Oddział winien zastosować do przeliczenia dokumentu na PLN, kurs średni NBP NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu.

Ad 4) Korekta kosztów w związku z art. 15b ustawy CIT

W świetle regulacji art. 15b ustawy CIT, na podatniku nieregulującym swoich zobowiązań, ciąży obowiązek odpowiedniego skorygowania kosztów uzyskania przychodów tj. w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli zaś termin płatności jest dłuższy nić 60 dni, obowiązkowego zmniejszenia kosztów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia wskazanej kwoty do kosztów uzyskania przychodów (art. 15b ust. 2).

Zgodnie z przedstawionym powyżej komentarzem do art. 7 Modelowej Konwencji OECD przy ustalaniu zysków zakładu (Oddziału) dopuszcza się odliczenie nakładów (kosztów) ponoszonych na rzecz tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w państwie, gdzie położony jest zakład, czy gdzie indziej. Oznacza to, że działalność gospodarczą zakładu zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce (Oddział B. w Polsce) obciążają zwykłe koszty związane z jego działalnością jak również część kosztów, ponoszonych przez Spółkę macierzystą, związanych stricte z działalnością zakładu w Polsce. Przykładowo, zakład obciążany jest kosztami usług obcych (doradztwa), czy też kosztami podróży - koszty te, ujmowane są w księgach rachunkowych Oddziału na podstawie not obciążeniowych wystawianych cyklicznie przez Spółkę macierzystą.

Spółka macierzysta i Oddział to pod względem prawnym ten sam podmiot gospodarczy, w związku z czym obciążenie częścią kosztów administracyjnych i ogólnego zarządu Spółki macierzystej (tzw. management fee) oraz kosztami poniesionymi przez Spółkę macierzystą bezpośrednio z działalnością Oddziału, nie wiążą się żadne przepływy pieniężne.

W ocenie Wnioskodawcy kosztów poniesione przez Spółkę macierzystą przypisane do działalności zakładu w Polsce na podstawie odpowiednich postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w związku z brakiem rzeczywistych przepływów pieniężnych, nie podlegają regulacjom dotyczącym obowiązkowej korekty kosztów, zawartych w art. 15b ustawy CIT.

Wydatki poniesione przez Spółkę macierzystą, związane z działalnością Oddziału i kwalifikowane jako koszt uzyskania przychodów oddziału na podstawie art. 7 ust. 3 umowy DTT, na podstawie noty księgowej.

Na wstępie należy zauważyć, że dochód Oddziału powinien być ustalany w oparciu o przepisy ustaw podatkowych, co oznacza konieczność zastosowania nowych uregulowań w zakresie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych, jednocześnie ustalenie dochodu Oddziału musi uwzględniać nadrzędną zasadę, w myśl której, zagraniczny zakład nie posiada odrębnej osobowości podatkowej. Potwierdza to między innymi wyrok sądu administracyjnego (I SA/Kr 264/12), co oznacza iż przy ustalaniu dochodu zagranicznego zakładu położonego w Polsce, należy zastosować wszystkie obowiązujące uregulowania podatkowe (w tym zwłaszcza przepisy dotyczące wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów), z zachowaniem ugruntowanej zasady według której zagraniczny zakład i Centrala stanowią ten sam podmiot.

W kontekście wyżej wspomnianych metod rozliczeń pomiędzy Spółką macierzystą i jej zagranicznym zakładem (Wnioskodawcą), w przypadku alokacji kosztów ogólnego zarządu do zagranicznego zakładu wg określonego klucza alokacji, nie znajdą zastosowania uregulowania w zakresie obowiązkowej korekty kosztów. W tym bowiem przypadku mamy do czynienia z obciążeniami wewnątrz tego samego podmiotu, a więc neutralnymi podatkowo, a przede wszystkim nie rodzącymi powstania zobowiązania cywilnoprawnego. Celem tego wewnętrznego obciążenia jest jedynie alokacja kosztów, już pierwotnie poniesionych przez Centralę, do jednostki, której koszty te (o ile jest to uzasadnione w świetle analizy pełnionych funkcji, ponoszonych ryzyk itp.) można przypisać.

Zasada ta jednak nie będzie miała zastosowania w odniesieniu do tych rozliczeń kosztów między Spółką macierzystą a Oddziałem, które w sposób bezpośredni dotyczą tego drugiego. Dotyczy to tych kosztów podatkowych, które dotyczą tylko i wyłącznie zagranicznego zakładu i nie mogą być w żaden sposób przypisane w drodze analizy funkcjonalnej, jakiejkolwiek innej jednostce tego samego przedsiębiorstwa (w tym Centrali).

W ocenie Spółki w przypadku kosztów dotyczących funkcjonowania tylko i wyłącznie zagranicznego zakładu (Oddziału), koszty te, jako niestanowiące typowych rozliczeń wewnętrznych sensu stricte i nieuregulowane wobec podmiotu trzeciego, powinny być objęte przepisom o obowiązkowej korekcie kosztów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Końcowo informuje się, że na tle wymienionych we wniosku wydatków – wyjaśnić należy, że w ramach instytucji interpretacji indywidualnej nie ma możliwości przypisania poszczególnych wydatków wymienionych przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego do kategorii kosztów podatkowych lub niepodatkowych. Jednoznaczne przesądzenie o charakterze omawianych kosztów wymagałoby bowiem przeprowadzenia postępowania dowodowego. Tutejszy organ nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w ramach postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W przedmiotowej sprawie – mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa – tut. Organ nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby na związek poszczególnych wydatków z przychodami Spółki (Oddziału), gdyż do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –– tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.