Spółka macierzysta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka macierzysta. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
27
sie

Istota:

1. Czy wydatki ponoszone przez Oddział związane z finansowaniem „relocation package" oraz pozostałe wskazane w stanie faktycznym koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem pracownika-obcokrajowca takie jak:- koszty uzyskania pozwolenia na pracę,- koszty ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia społecznego w kraju pochodzenia,- koszty ubezpieczenia społecznego - część Pracodawcy należna w Polsce stanowią koszt uzyskania przychodu?2. Czy stanowią koszt uzyskania przychodów Oddziału wydatki ponoszone przez Spółkę macierzystą ponoszone w związku z działalnością Oddziału, w tym w szczególności:- koszty administracyjne i ogólnego zarządu- inne koszty poniesione bezpośrednio w związku z funkcjonowaniem Oddziału w Polsce, które zostały ekonomicznie poniesione przez Spółkę macierzystą?3. Jaki kurs winien być zastosowany do przeliczenia wydatków, o których mowa w punkcie 2 na walutę polska w celu ich ujęcia jako kosztów podatkowych Oddziału?4. Czy w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez Spółkę macierzystą, a dotyczącą kosztów bezpośrednio bądź pośrednio związanych z działalnością Oddziału (o których mowa w zapytaniu 2) ma zastosowanie regulacja w zakresie obowiązku korekty kosztów zgodnie z art. 15b ustawy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT") ?

Fragment:

Oznacza to, że działalność gospodarczą zakładu zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce (Oddział B. w Polsce) obciążają zwykłe koszty związane z jego działalnością jak również część kosztów, ponoszonych przez Spółkę macierzystą, związanych stricte z działalnością zakładu w Polsce. Przykładowo, zakład obciążany jest kosztami usług obcych (doradztwa), czy też kosztami podróży - koszty te, ujmowane są w księgach rachunkowych Oddziału na podstawie not obciążeniowych wystawianych cyklicznie przez Spółkę macierzystą. Spółka macierzysta i Oddział to pod względem prawnym ten sam podmiot gospodarczy, w związku z czym obciążenie częścią kosztów administracyjnych i ogólnego zarządu Spółki macierzystej (tzw. management fee) oraz kosztami poniesionymi przez Spółkę macierzystą bezpośrednio z działalnością Oddziału, nie wiążą się żadne przepływy pieniężne. W ocenie Wnioskodawcy kosztów poniesione przez Spółkę macierzystą przypisane do działalności zakładu w Polsce na podstawie odpowiednich postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w związku z brakiem rzeczywistych przepływów pieniężnych, nie podlegają regulacjom dotyczącym obowiązkowej korekty kosztów, zawartych w art. 15b ustawy CIT. Wydatki poniesione przez Spółkę macierzystą, związane z działalnością Oddziału i kwalifikowane jako koszt uzyskania przychodów oddziału na podstawie art. 7 ust. 3 umowy DTT, na podstawie noty księgowej.