ITPB3/4510-394/15-2/MKo | Interpretacja indywidualna

1) Czy w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacona Spółce przez Spółkę zależną nie będzie obejmować Zysków SKA (bo zostaną one wcześniej wypłacone i opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami), to wskazana kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia będzie w całości korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2) Czy w przypadku, gdy SKA wypracowała Zyski, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacona Spółce przez Spółkę zależną będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, oraz będzie stanowić dla Spółki przychód, który nie będzie podlegał zwolnieniu, w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA?
ITPB3/4510-394/15-2/MKointerpretacja indywidualna
 1. przekształcenie spółki
 2. spółka komandytowo-akcyjna
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. umorzenie udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu – 6 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (będącej spółką zależną Wnioskodawcy) powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (będącej spółką zależną Wnioskodawcy) powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Wnioskodawca jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka zależna). Spółka zależna powstała z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA) przeprowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wpis do rejestru przedsiębiorców w zakresie przekształcenia został dokonany w dniu 29 listopada 2013 r.

Spółka zależna jest podatnikiem podatku dochodowego i ma siedzibę na terytorium Polski. Spółka posiada więcej niż 10% udziałów w Spółce zależnej.

Do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA wypracowała zyski z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. zyski wypracowane od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie SKA do dnia przekształcenia w Spółkę zależną wykazane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za ten okres, dalej: „Zyski wypracowane przez SKA” lub „ Zyski”).

W przyszłości może dojść do umorzenia automatycznego udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce zależnej, przy czym część kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia mogą stanowić Zyski wypracowane przez SKA. W przypadku podjęcia decyzji o umorzeniu udziałów w Spółce zależnej zostanie uznane, że Zyski wypracowane przez SKA (o ile wystąpią) zostaną wypłacone w pierwszej kolejności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacona Spółce przez Spółkę zależną nie będzie obejmować Zysków SKA (bo zostaną one wcześniej wypłacone i opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami), to wskazana kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia będzie w całości korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w przypadku, gdy SKA wypracowała Zyski, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacona Spółce przez Spółkę zależną będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, oraz będzie stanowić dla Spółki przychód, który nie będzie podlegał zwolnieniu, w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA...
 3. Czy w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacanego Spółce przez Spółkę zależną w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA płatnikiem podatku będzie Spółka zależna...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze i drugie, natomiast w zakresie pytania trzeciego wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacona Spółce przez Spółkę zależną nie będzie obejmować Zysków SKA (bo zostaną one wcześniej wypłacone i opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami), to przychód Spółki z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej będzie w całości podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 przytoczonej ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 4 ww. ustawy zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku wskazane powyżej warunki zostaną spełnione. W szczególności:

 1. Spółka zależna wypłacająca wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów na rzecz Spółki będzie podatnikiem podatku dochodowego i będzie miała siedzibę na terytorium Polski;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z umorzenia udziałów będzie Spółka, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. Spółka będzie posiadała bezpośrednio więcej niż 10% udziałów w kapitale Spółki zależnej;
 4. Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej wypłacanego przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, spełnione zostaną warunki dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o dochodowym od osób prawnych (przy założeniu, że zostanie też spełniony warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4a i 4b przytoczonej ustawy, dotyczący nieprzerwanego posiadania udziałów).

Stosownie bowiem do art. 7 ust. 1-4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym ( Dz. U. poz. 1387) – dalej jako: Ustawa nowelizująca:

 1. przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza,
 2. zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
 3. jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
 4. przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

Odnosząc powyższe regulacje do zaprezentowanego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego, Spółka pragnie zaznaczyć, iż w sytuacji gdy kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacona Spółce przez Spółkę zależną nie będzie obejmować Zysków SKA (bo zostaną one wcześniej wypłacone i opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami), wtedy na kwotę wynagrodzenia z tytułu umorzenia wypłacanego na rzecz Spółki nie będą składały się Zyski wypracowane przez SKA. W konsekwencji brak będzie podstaw do zastosowania art. 7 Ustawy nowelizującej.

Reasumując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacona Spółce przez Spółkę zależną nie będzie obejmować Zysków SKA (bo zostaną one wcześniej wypłacone i opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami), to przychód Spółki z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe podejście zostało również potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w podobnych stanach faktycznych / zdarzeniach przyszłych (tj. gdy na moment wypłaty nie występują zyski wypracowane przez SKA). I tak, np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej dnia 20 sierpnia 2014 r. nr ILPB4/423-247/14-2/ŁM), potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym: jeżeli do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA nie wypracuje Zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, przychód Spółki z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej dnia 5 marca 2014 r. nr ILPB4/423-467/13-2/ŁM, dotyczącej wypłaty dywidendy, która podobnie do wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym: Jeżeli do momentu przekształcenia w Spółką zależną SKA nie wypracuje Zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, przychód z tytułu wypłaty dywidendy przez Spółką zależną na rzecz Spółki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad 2)

w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, jeżeli do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA wypracowała Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia wypłaconego przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, w części, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA będzie stanowić przychód (dochód) Spółki podlegający opodatkowaniu, do którego nie będzie mogło zostać zastosowane zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ww. ustawy.

Jak zostało wykazane w stanowisku odnośnie pytania nr 1, w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia przez Spółkę zależną na rzecz Spółki spełnione zostaną warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia określone w art. 22 ust. 4 przytoczonej ustawy.

Niemniej, zgodnie z przywoływanym już art. 7 ust. 1-4 Ustawy nowelizującej:

 1. przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza,
 2. zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
 3. jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
 4. przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

Odnosząc powyższe regulacje do zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku należy zauważyć, iż do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA mogła wypracować Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji, w przypadku podjęcia decyzji o wypłacie wynagrodzenia z tytułu umorzenia przez Spółkę zależną powstałą z SKA, należy przyjąć, iż w pierwszej kolejności wypłacone zostaną Zyski wypracowane przez SKA. W konsekwencji, na mocy art. 7 ust. 2 Ustawy nowelizującej, do części wynagrodzenia z tytułu umorzenia, wypłacanej przez Spółkę zależną, odpowiadającej kwocie Zysków wypracowanych przez SKA, nie będzie mogło zostać zastosowane zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie pozostała część kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ww. ustawy.

Reasumując, zdaniem Spółki, część wynagrodzenia z tytułu umorzenia wypłacona przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast część kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, odpowiadająca kwocie Zysków - przypadających na Spółkę wypracowanych przez SKA przed przekształceniem w Spółkę zależną, będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu PDOP po stronie Spółki, do którego nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Powyższe podejście zostało również przedstawione w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w analogicznych stanach faktycznych / zdarzeniach przyszłych. I tak, np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej dnia 20 sierpnia 2014 r. nr ILPB4/423-247/14-3/ŁM potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym: jeżeli do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA wypracuje Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia wypłaconego przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, w części, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, natomiast kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA będzie stanowić przychód (dochód) Spółki podlegający opodatkowaniu PDOP, do którego nie będzie mogło zostać zastosowane zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej dnia 5 marca 2014 r. nr ILPB4/423-467/13-3/ŁM, dotyczącej wypłaty dywidendy, która podobnie do wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym: w przypadku wypracowania przez SKA Zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, część kwoty dywidendy wypłaconej przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, odpowiadająca Zyskom wypracowanym przez SKA, będzie stanowiła przychód (dochód) Spółki podlegający opodatkowaniu PDOP, do którego nie będzie mogło zostać zastosowane zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP. W takim przypadku pobrania podatku od tej części dywidendy dokonać powinna Spółka zależna zgodnie z zasadami przewidzianymi art. 26 ustawy o PDOP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego (w zakresie pytania pierwszego i drugiego) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę we wniosku interpretacji indywidualnych, zauważyć należy, że stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. W konsekwencji, nie mogą wpływać na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych rozstrzygnięć, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy jednakże stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach osadzonych w określonych stanach faktycznych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Organy interpretacyjne natomiast – mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych – nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że – jak wskazano powyżej – nie stanowią materialnego prawa podatkowego. Niemniej jednak, dokonując przedmiotowej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tutejszy organ miał na względzie rozstrzygnięcia organów podatkowych, wydane w podobnych sprawach, w tym powołane przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.