ITPB3/4510-304/15/AD | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową.
ITPB3/4510-304/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. przekształcanie
  2. przychód
  3. spółka kapitałowa
  4. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 10 września 2015 r. nr ITPB3/4510-304/15-2/AD wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.).

Ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną, będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W okresie poprzedzającym datę z jaką Wnioskodawca, odpowiednio do przepisu art. 4 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym stał się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę został wykazany zysk (nadwyżka przychodów nad kosztami działalności). Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników zysk wypracowany przez Wnioskodawcę w okresie poprzedzającym datę z jaką Wnioskodawca stał się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych został podzielony w ten sposób, że cała kwota zysku przypadająca zgodnie z zapisami statutu Wnioskodawcy na rzecz akcjonariusza, została przekazana na kapitał rezerwowy. Kwota zysku nie została wypłacona w jakiejkolwiek formie akcjonariuszowi.

Planowane jest w przyszłości przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) w trybie przepisu art. 551 i następnych ustawy Kodeks spółek handlowych.

Przekształcenie polegać będzie wyłącznie na zmianie formy prawnej. W procesie przekształcenia nie będą wnoszone dodatkowe wkłady na kapitał zakładowy spółki przekształconej. Wspólnikami spółki przekształconej będą dotychczasowi wspólnicy Wnioskodawca (tj. aktualny komplementariusz i akcjonariusz).

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z założeniami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w jaką zostanie przekształcony Wnioskodawca ma działać pod firmą GREEN AND JOY I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. Aktualnie trwają prace nad sfinalizowaniem ostatecznych treści dokumentów koniecznych do formalnego wszczęcia procesu przekształcenia (złożenia wniosku do KRS o wyznaczenie biegłego rewidenta celem zbadania planu przekształcenia).

W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego sformułowano następujące pytania.

  1. Czy przekształcenie Wnioskodawcy dokonywane w trybie przepisu art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) będzie skutkować powstaniem dla spółki przekształconej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na dzień przekształcenia w wysokości równej kwocie zysku ujętej na kapitale rezerwowym Wnioskodawcy według stanu na dzień przekształcenia...
  2. Czy ustalając podstawę opodatkowania za pierwszy i każdy kolejny rok podatkowy przyjęty przez spółkę przekształconą (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) spółka przekształcona będzie zobowiązana uwzględnić po stronie przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, kwoty zysku osiągniętego przez Wnioskodawcę za okres poprzedzający datę z jaką Wnioskodawca stał się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tj. kwoty zysku ujętego w bilansie spółki przekształconej (Wnioskodawcy) na dzień przekształcenia...

Zdaniem Wnioskodawcy:

  • w zakresie pytania pierwszego - przekształcenie Wnioskodawcy dokonywane w trybie przepisu art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) nie będzie skutkować powstaniem dla spółki przekształconej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na dzień przekształcenia w wysokości równej kwocie zysku ujętej na kapitale rezerwowym Wnioskodawcy według stanu na dzień przekształcenia.

Wnioskodawca wskazuje, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych poza przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 tejże, nie zawiera innych postanowień regulujących kwestię skutków podatkowych związanych przekształceniem spółki handlowej w inną spółkę handlową dokonywanego w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych. W szczególności brak jest w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przepisu stanowiącego o tym, że przekształcenie spółki handlowej polegające na zmianie formy prawnej skutkuje powstaniem przychodu dla spółki przekształcanej.

Zdaniem Wnioskodawcy powołany powyżej przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie może mieć zastosowania w opisywanym zdarzeniu przyszłym, z dwóch powodów. Po pierwsze z uwagi na to że nie jest adresowany do spółki przekształconej, lecz do wspólników spółki przekształcanej. Innymi słowy, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest ani spółka przekształcana, ani też spółka przekształcona, lecz wspólnik spółki przekształcanej.

Po wtóre, wobec przyjętej przez ustawodawcę treści przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: (...) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Mając na względzie przepis art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym użyte w ustawie określenia oznaczają: spółka osobowa - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną, oraz przepis art. 4 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych wskazujący na to, że pod pojęciem spółka kapitałowa rozumie się (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną, poza wszelką wątpliwość należy stwierdzić, że dokonanie przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę nie będącą spółką osobową, nie podlega hipotezie przepisu art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) przeprowadzone w oparciu o przepis art. 551 i następne Kodeksu spółek handlowych nie będzie skutkować dla spółki przekształconej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na dzień przekształcenia, także wówczas, gdy według stanu na dzień przekształcenia w kapitale rezerwowym Wnioskodawcy będzie znajdować się zysk osiągnięty przez Wnioskodawcę w okresie poprzedzającym datę z jaką Wnioskodawca stał się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy do opisywanego zdarzenia przyszłego na gruncie, którego zadano pytanie nr 1 nie będzie miał zastosowania również przepis art. 6 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

W szczególności przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową dokonane w trybie art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych nie może być uznane za likwidację spółki komandytowo-akcyjnej w rozumieniu przepisu art. 6 ust 1 pkt 5 ustawy nowelizującej. Odpowiednio bowiem do przepisu art. 552 Kodeksu spółek handlowych spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia), jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Zgodnie zaś z § 2 art. 553 spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. § 3 tego artykułu stanowi, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Konsekwentnie skutkiem przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym nie będzie likwidacja Wnioskodawcy, a jedynie zmiana formy prawnej w jakiej Wnioskodawca będzie kontynuował byt prawny jako spółka przekształcona.

Nadto do przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę kapitałową nie będzie miała zastosowanie regulacja z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej, albowiem przepis ten bowiem wprost odwołuje się do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, który to przepis ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową, i a contrario nie może mieć zastosowania do przekształcenia opisanego w zdarzeniu przyszłym w jakim Wnioskodawca występuje o udzielenie interpretacji indywidualnej.

Mając na względzie powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe, co oznacza, że rozważane przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie skutkować powstaniem dla spółki przekształconej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na dzień przekształcenia w wysokości równej kwocie zysku ujętej na kapitale rezerwowym Wnioskodawcy wg stanu na dzień przekształcenia.

  • w zakresie pytania drugiego – ustalając podstawę opodatkowania za pierwszy i każdy kolejny rok podatkowych przyjęty przez spółkę przekształconą (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) spółka przekształcona nie będzie zobowiązana uwzględnić po stronie przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, kwoty zysku osiągniętego przez Wnioskodawcę za okres poprzedzający datę z jaką Wnioskodawca stał się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tj. kwoty zysku ujętego w bilansie spółki przekształconej (Wnioskodawcy) na dzień przekształcenia.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera regulacji stanowiącej o tym, że zysk wypracowany przez spółkę komandytowo-akcyjną w okresie poprzedzającym datę w jakiej dana spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w części przypadającej na akcjonariuszy, przekazany na kapitał rezerwowy spółki komandytowo-akcyjnej, a następnie ujawniony w kapitale rezerwowym spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w trybie art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych podlega uwzględnieniu w podstawie opodatkowania dochodów uzyskanych przez spółkę przekształconą.

Również w przepisach ustawy nowelizującej brak jest takiego przepisu. Wskazać należy, że ustawodawca przepisami ustawy nowelizującej, precyzyjnie określił sytuacje, w jakich zysk osiągnięty przez spółkę komandytowo-akcyjną w okresie poprzedzającym datę z jaką dana spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlega opodatkowaniu, jak również kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i odpowiednio podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

Poza wszelką wątpliwość należy stwierdzić, że w żadnym z przypadków opisanych w przepisach ustawy nowelizującej brak jest regulacji stanowiącej o opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie spółki przekształconej zysku osiągniętego przez spółkę komandytowo-akcyjną w okresie poprzedzającym, znajdującym się na kapitale rezerwowym spółki komandytowo-akcyjnej na dzień przekształcenia tej spółki w spółkę kapitałową, w sytuacji, gdy zysk ten po dacie przekształcenia, będzie ujawniony w kapitale rezerwowym spółki przekształconej.

Mając na względzie powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe, co oznacza, że spółka przekształcona ustalając podstawę opodatkowania za pierwszy i każdy kolejny rok podatkowych przyjęty przez spółkę przekształconą (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) spółka przekształcona nie będzie zobowiązana uwzględnić po stronie przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, kwoty zysku osiągniętego przez Wnioskodawcę za okres poprzedzający datę z jaką Wnioskodawca stał się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tj. kwoty zysku ujętego w bilansie spółki przekształconej (Wnioskodawcy) na dzień przekształcenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.