ITPB3/423-498/14-4/18-S/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
1. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka zobowiązana była do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. – zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej?
2. Czy pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 września 2015 r. sygn. akt I SA/Gd 1034/15 stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony, uzupełniony pismem z 23 stycznia 2015 r., ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 2 lutego 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów wydał indywidualną interpretację znak ITPB4/423-498/14-2/MK, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przez spółkę oraz rozpoczęcia jej pierwszego roku podatkowego.

Wnioskodawca na interpretację indywidualną wniósł pismem z dnia 9 marca 2015 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów pismem z dnia 15 kwietnia 2015 r. znak ITPB3/4510-1-16/15/MK stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W dniu 21 maja 2015 r. Wnioskodawca złożył skargę na wyżej wymienioną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 23 września 2015 r. sygn. akt I SA/Gd 1034/15 - uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną potwierdzając prawidłowość stanowiska Skarżącej.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pismem z dnia 16 stycznia 2018 r., Szef Krajowej Administracji Skarbowej wycofał skargę kasacyjną. W związku z tym, postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 r. sygn. akt II FSK 24/16, Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawcą jest spółka komandytowo-akcyjna (dalej: spółka, SKA). Spółka została zawiązana 16 października 2013 r. W tym samym dniu został podpisany jej statut w wymaganej przepisami kodeksu spółek handlowych formie aktu notarialnego. Spółka posiada siedzibę w Polsce. Akcjonariuszem SKA jest osoba fizyczna, podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Osoba fizyczna (akcjonariusz) była wspólnikiem Spółki od 2013 r. Jedynym komplementariuszem spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce.

Postanowieniem Sądu Rejestrowego z 12 listopada 2013 r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z zarejestrowanym statutem (§ 18 ust. 2) rok obrotowy/podatkowy spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 miesięcy od 1 listopada każdego roku. Pierwszy rok obrotowy/ podatkowy spółki trwa od 1 listopada 2013 do 31 października 2014 r.

Zgodnie ze statutem, obecnie trwający rok obrotowy Spółki nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. - zakończy się po dniu 1 stycznia 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie dokonało od 12 grudnia 2013 r. zmiany przyjętego przez Spółkę w statucie roku obrotowego. W związku z tym żadna zmiana roku obrotowego Spółki nie została i nie zostanie też zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w tym czasie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka zobowiązana była do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. – zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej?
  2. Czy pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego?

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż do spółki komandytowo-akcyjnej, której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 listopada 2013 r., w wyniku aktu zawiązania spółki i uchwalenia statutu tej spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12 listopada 2013 r., przez cały czas trwania roku obrotowego (tj. od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 31 października 2014. r.) stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Wynika to z przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniającej ustawę o CIT oraz ustawę o PIT, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 12 grudnia 2013 r.

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. stanowi, iż w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Zgodnie z treścią tego przepisu rokiem obrotowym może być rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 pełnych miesięcy kalendarzowych.

Zgodnie z treścią statutu Spółki, którego brzmienie zostało przyjęte i zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, rokiem obrotowym Spółki jest okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października kolejnego roku. Zatem obecnie trwający rok obrotowy Spółki nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. - zakończy się on 31 października 2014 r.

Mając na względzie treść art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, Wnioskodawca jest spółką, której rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r.

Od 12 grudnia 2013 r., czyli od dnia obowiązywania art. 4 ustawy nowelizującej, nie nastąpiła zmiana statutu Spółki w zakresie roku obrotowego. Rok obrotowy został skutecznie w statucie Spółki ustalony, przyjęty i zarejestrowany przed dniem obowiązywania ustawy nowelizującej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do Spółki, nie mają zastosowania przepisy art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej przewidujące obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2013 r.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka nie ma obowiązku rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego od 1 stycznia 2014 r., a tym samym nie ma on obowiązku otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień 1 stycznia 2014 r. W związku z przyjęciem w statucie roku obrotowego od dnia 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, rok podatkowy Wnioskodawcy nie rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przyjęty przez Wnioskodawcę zgodnie ze statutem rok obrotowy trwa od 1 listopada do 31 października i w związku z brzmieniem przepisu art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy zmieniającej będzie w niezmienionej formie trwał do końca obecnie przyjętego przez Wnioskodawcę w statucie roku obrotowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Spółki, z uwagi na fakt jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie ww. przepisów (tj. przed dniem 12 grudnia 2013 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.