IPPB2/415-864/14-4/MG | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania do spółki komandytowo-akcyjnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.
IPPB2/415-864/14-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. rok kalendarzowy
 3. rok obrotowy
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. (data nadania 12 grudnia 2014 r., data wpływu 15 grudnia 2014 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 3 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/415-864/14-2/MG (data nadania 4 grudnia 2014 r., data doręczenia 9 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania do spółki komandytowo-akcyjnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. złożony został ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania do spółki komandytowo-akcyjnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca - osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce („Wnioskodawca”) jest właścicielem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz Inwestycyjny”).Drugim właścicielem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego jest osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce („Osoba Fizyczna”), brat Wnioskodawcy. Wnioskodawca i Osoba Fizyczna są razem właścicielami wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego.
 2. Wnioskodawca i Osoba Fizyczna są również wspólnikami spółki z o.o. z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce, podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi w podatku dochodowym od osób prawnych („podatek CIT”) w Polsce („F Sp. z o.o.”).
 3. Fundusz Inwestycyjny oraz F Sp. z o.o. są wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („O SKA”). Struktura właścicielska O SKA przedstawia się następująco: F Sp. z o.o. jest komplementariuszem O SKA, a właścicielem akcji O SKA jest Fundusz Inwestycyjny. Dodatkowo, F Sp. z o.o. oraz O SKA są wspólnikami spółki jawnej z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („F sp. j.”).
 4. Wnioskodawca oraz Osoba Fizyczna zamierzają wszystkie swoje certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego wnieść jako wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowo -akcyjnej z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („F SKA”), w której będą również akcjonariuszami w proporcji, w której są właścicielami certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego. Komplementariuszem F Inwestycje SKA jest F Sp. z o.o.
 5. F SKA została założona w 2013 r. Na dzień 31 grudnia 2013 r. jej akcjonariuszem była osoba fizyczna. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem statutu spółki F Inwestycje SKA, rok obrotowy F Inwestycje SKA trwał od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada roku następnego. W wyniku zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 r. zmiany statutu F Inwestycje SKA w zakresie roku obrotowego, rok obrotowy F SKA - po dokonanej zmianie - będzie trwał od dnia 1 listopada do dnia 31 października roku następnego. Zatem, pierwszy rok obrotowy F SKA po dokonanej zmianie będzie trwał od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/415-864/14-2/MG (data nadania 4 grudnia 2014 r., data doręczenia 9 grudnia 2014 r.), na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • przeformułowanie zadanego przez Wnioskodawcę pytania w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej występuje osoba fizyczna. Obecnie zadane pytanie jest nieprecyzyjne w kontekście osoby Wnioskodawcy, tj. osoby fizycznej.
 • przedstawienie stanowiska Wnioskodawcy do ponownie sformułowanego pytania podatkowego.
 • doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, czy do dnia 31 grudnia 2013 r. w spółce komandytowo-akcyjnej F SKA wspólnikami spółki (tj. akcjonariuszem, komplementariuszem) były osoby fizyczne...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. (data nadania 12 grudnia 2014 r., data wpływu 12 grudnia 2014 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż do spółki komandytowo-akcyjnej (F SKA), której Wnioskodawca będzie wspólnikiem oraz której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r. w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 r., od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) stosują się przepisy ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a zatem dochody Wnioskodawcy z tej spółki osiągnięte do dnia 31 października 2015 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2013 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż do spółki komandytowo-akcyjnej (F SKA), której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, oraz której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r., w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 r., od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) stosują się przepisy ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a zatem dochody Wnioskodawcy z tej spółki osiągnięte do dnia 31 października 2015 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca uważa, iż jeżeli rok obrotowy spółki komandytowo-akcyjnej (F Inwestycje SKA), rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r., w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 r., wówczas od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) do sytuacji F Inwestycje SKA stosuje się przepisy ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2014 r. Wynika to z przepisów przejściowych zawartych w Ustawie Nowelizującej, która, co do zasady, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Art. 4 ust. 1 Ustawy Nowelizującej stanowi, iż: „w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6 (Ustawy Nowelizującej), w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i 2 (Ustawy Nowelizującej, tj. ustawy o CIT oraz ustawy o PIT), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.”.

Długość pierwszego roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej („SKA”), a więc również F Inwestycje SKA po dokonanej zmianie wynika z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż „ilekroć w ustawie (o rachunkowości) jest mowa o: (...) 9) roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Stanowisko identyczne ze stanowiskiem Wnioskodawcy wyraził m.in.: (i) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 9 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 650/14) oraz (ii) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 15 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Bd 694/14). We wskazanych wyrokach sądy administracyjne uznały, iż pomimo zmiany przepisów ustawy o CIT - z dniem 1 stycznia 2014 r. - i opodatkowaniu podatkiem CIT SKA, w przypadku, gdy jednym ze wspólników SKA jest osoba fizyczna, wówczas rok obrotowy SKA nie musi być tożsamy z rokiem podatkowym osoby fizycznej (jednego ze wspólników SKA), a więc nie musi być tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Wobec powyższego, Wnioskodawca uważa, iż do spółki komandytowo-akcyjnej (P SKA), której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r. w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 r. od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2016 r.) stosuję się przepisy ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. Zatem dochody Wnioskodawcy z tej spółki komandytowo-akcyjnej (P Inwestycje SKA) osiągnięte do dnia 31 października 2015 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387) wprowadziła szereg zmian w zakresie opodatkowania zarówno wspólników jak i samych spółek komandytowo-akcyjnych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

W myśl art. 11 ww. ustawy, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. a więc przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego, a więc traktowana była jako spółka niebędąca osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Opodatkowaniu podlegały przychody wspólnika takiej spółki. Przychody wspólnika będącego osobą fizyczną, spółki komandytowo-akcyjnej, prowadzącej działalność gospodarczą zaliczane były do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody (i koszty) z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej u każdego podatnika będącego komplementariuszem określane były proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku, natomiast przychodami (będącymi równocześnie dochodami) akcjonariusza z tytułu udziału w takiej spółce były wypłacane mu przez spółkę dywidendy.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

W myśl art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o ustawach podatkowych, rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta nie zawiera odrębnych regulacji prawnych co do określenia roku podatkowego, zatem dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rokiem podatkowym zawsze jest rok kalendarzowy.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) w art. 3 pkt 9 określa, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Jednak zauważyć należy, że ustawa o rachunkowości nie jest ustawą podatkową, zatem nie może zawierać odmiennych zasad w przedmiocie określenia roku obrotowego, niż rok, który w świetle ustawy podatkowej jest rokiem podatkowym. Tak więc dla podatników będących osobami fizycznymi rokiem podatkowym może być tylko rok kalendarzowy, wynikający z art. 11 Ordynacji podatkowej.

Biorąc pod uwagę, okoliczności, że wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej będący osobami fizycznymi nie mieli prawa do przyjęcia roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, to w konsekwencji, stosownie do powołanego art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, spółka komandytowo-akcyjna (jak każda spółka niebędąca osobą prawną), gdy co najmniej jednym z jej wspólników była osoba fizyczna, zobligowana była przyjąć za rok obrotowy rok kalendarzowy, tj. rok podatkowy obowiązujący osoby fizyczne. Z uwagi, na to że spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego (ani od osób fizycznych, ani od osób prawnych), lecz podatnikami byli jej poszczególni wspólnicy, to na nich spoczywał obowiązek stosowania odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka komandytowo-akcyjna powinna zatem prowadzić księgi rachunkowe w taki sposób, aby umożliwić prawidłową realizację obowiązków podatkowych przez wspólników takiej spółki.

Dlatego też spółka komandytowo-akcyjna również w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., miała obowiązek ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Natomiast osoby fizyczne będące wspólnikami tej spółki miały obowiązek ustalać przychody, koszty uzyskania przychodów oraz dochód zarówno w trakcie roku podatkowego, jak również w celu złożenia zeznania rocznego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na to, że spółka komandytowo-akcyjna posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., jeśli co najmniej jednym z jej wspólników była osoba fizyczna (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych) nie mogła przyjąć innego roku obrotowego niż kalendarzowy, dla takich spółek rok obrotowy zawsze kończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. W konsekwencji art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, do spółki komandytowo-akcyjnej, w których co najmniej jednym z jej wspólników była osoba fizyczna, de facto nie znajdzie zastosowania.

W świetle powyższego nie można podzielić stanowiska Wnioskodawcy, że do spółki komandytowo-akcyjnej (F SKA), której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, oraz której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r. w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 r., od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) stosują się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a co za tym idzie dochody Wnioskodawcy z tej spółki osiągnięte do dnia 31 października 2015 r. będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. spółka komandytowo-akcyjna, w której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, nie miała prawa do przyjęcia roku obrotowego innego niż rok kalendarzowy. W rezultacie istniejąca przed 31 grudnia 2013 r. spółka komandytowo-akcyjna posiadająca siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jej akcjonariuszem była osoba fizyczna (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych), co ma miejsce w rozpatrywanej sytuacji począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. podlega zawsze opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania do dnia 31 października 2015 r. dochodów Wnioskodawcy, jako akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2013 r. jest nieprawidłowe.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że powołane wyroki dotyczą konkretnej sprawy podatnika, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.