IPPB1/4511-1192/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

Czy z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego przez Spółkę Jawną w postaci znaku towarowego (prawa ochronnego do tego znaku), powstał u Wnioskodawcy przychód podatkowy?
IPPB1/4511-1192/15-2/MMinterpretacja indywidualna
  1. aktywa
  2. aport
  3. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 2 października 2015 r.(data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.Wnioskodawca jest obecnie wspólnikiem w spółce jawnej (dalej: „Spółka Jawna”). Spółka Jawna dokonała objęcia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, która nie ma obecnie statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „SKA”). Akcje te zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci wspólnotowego znaku towarowego (prawa ochronnego do znaku).

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest potwierdzenie nieobjęcia SKA opodatkowaniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, ze zm.). Elementem stanu faktycznego jest fakt, że zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy Zmieniającej, do zakończenia roku obrotowego SKA, a więc również w momencie wystąpienia zdarzenia przyszłego, SKA nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy ustawy o PIT w brzmieniu sprzed ich zmiany przez Ustawę Zmieniającą.

Tym samym z dniem 1 stycznia 2014 r. SKA nie stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a więc w chwili objęcia akcji SKA przez Spółkę Jawną, nie obejmowała ona akcji w spółce będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego przez Spółkę Jawną w postaci znaku towarowego (prawa ochronnego do tego znaku), powstał u Wnioskodawcy przychód podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, po jego stronie nie powstał przychód w związku z wniesieniem przez Spółkę Jawną wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego do SKA.

Uzasadnienie

Z chwilą objęcia akcji SKA w zamian za wniesiony do SKA wkład niepieniężny, Spółka Jawna nie stała się akcjonariuszem w spółce będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W stosunku do SKA, zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z regulacjami Ustawy Zmieniającej). Powyższe oznacza, że wniesienie wkładu do SKA powinno być rozpatrywane analogicznie jak aport do spółki osobowej (spółki niebędącej osobą prawną, o której mowa w art. 5a pkt 26 Ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.). Tym samym aport do SKA jest neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki Jawnej.

Brak opodatkowania powyżej opisanej sytuacji wynika z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy o PIT, który przewiduje zwolnienie podatkowe w tym zakresie. Stosownie do ww. przepisu, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, bądź wystąpienia z takiej spółki. Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną (w tym spółki komandytowo-akcyjnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego) u podmiotu wnoszącego wkład (a w konsekwencji również u Wnioskodawcy będącego wspólnikiem Spółki Jawnej) nie powstaje przychód podatkowy w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT.

Ponadto Wnioskodawca zauważa, że przepis ten (tj. art. 21 ust. 1 pkt 5Ob Ustawy o PIT) ma zastosowanie niezależnie od formy wkładu niepieniężnego, bowiem nie zawiera on żadnego zastrzeżenia w tym zakresie. Wnioskodawca pragnie również wskazać, że nie będzie miał zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a Ustawy PIT.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych, w tym m. in.:

  • interpretacji indywidualnej z dnia 12 sierpnia 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, nr IPTPB1/415-315/14-3/KSU,
  • interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB1/4511 -1-559/15-2/AP.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wniesienie wkładu niepieniężnego przez Spółkę Jawną w postaci wspólnotowego znaku towarowego (prawa ochronnego do znaku) do SKA (podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego) podlega zwolnieniu z opodatkowania i u Wnioskodawcy nie powstał przychód podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.