ILPB4/423-246/14-7/DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej oraz zastosowania art. 6 ustawy zmieniającej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2014 r. (data wpływu 20 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. 6 ustawy zmieniającej (pytanie nr 2):

 • jest prawidłowe – w części dotyczącej braku jego zastosowania do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego,
 • jest nieprawidłowe – w części dotyczącej oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismami z 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 27 sierpnia 2014 r.) oraz z 2 września 2014 r. (data wpływu 4 września 2014 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (pytanie nr 1),
 • zastosowania art. 6 ustawy zmieniającej (pytanie nr 2).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOP) oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu dla celów PDOP w Polsce.

Aktualnie Spółka rozważa zostanie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA) z siedzibą w Polsce.

SKA powstała przed 12 grudnia 2013 r., tj. przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej. Zgodnie z umową spółki SKA, obecny rok obrotowy SKA rozpoczął się w trakcie roku 2013, a zakończy się w trakcie roku 2014. SKA nie dokonała ani nie dokona zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej, tj. po 12 grudnia 2013 r.

Jednocześnie przed końcem obecnego roku obrotowego SKA może zostać przekształcona w spółkę komandytową (dalej: Spółka Komandytowa).

W uzupełnieniu do powyższego opisu Spółka doprecyzowała:

 1. w zakresie pytania nr 1, że w 2013 r. w SKA, w której Spółka planuje zostać akcjonariuszem, wspólnikami nie były osoby fizyczne;
 2. w zakresie pytania nr 2, że SKA uzyska przychody wynikające z działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług, sprzedaż towarów i innych aktywów. Jeżeli podjęta zostanie uchwała o wypłacie dywidendy przez SKA, Spółka jako akcjonariusz SKA uzyska przychód podlegający opodatkowaniu. Natomiast jeśli nie dojdzie do wypłaty dywidendy Spółka jako akcjonariusz nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu.
  Po przekształceniu SKA w Spółkę Komandytową przychody Spółki (wynikające z posiadanego wkładu w Spółce Komandytowej) będą obejmowały przychody wynikające z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę Komandytową obejmującej m.in. świadczenie usług i sprzedaż towarów, otrzymywanie odsetek od udzielonych pożyczek i/lub środków zgormadzonych na rachunkach bankowych etc.
  Ponadto Spółka pragnie wskazać, iż powyższe przychody Spółki, uzyskane na skutek prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę Komandytową, w tym ze sprzedaży towarów i usług, jak również z odsetek zostaną wypłacone w formie pieniężnej albo niepieniężnej.
  Ponadto Spółka pragnie wyjaśnić, iż nie jest planowane, aby źródłem finansowania wskazanych przychodów uzyskiwanych przez Spółkę Komandytową były zatrzymane zyski bilansowe SKA, bowiem Spółka Komandytowa będzie generowała przedmiotowe dochody po przekształceniu i będą one wynikały z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Dodatkowo Spółka pragnie zaznaczyć, iż zyski wypracowane przez Spółkę Komandytową mogą podlegać wypłacie na rzecz wspólników.
  Jednocześnie Spółka pragnie poinformować, iż niezależnie od powyższego może okazać się, że Wnioskodawca otrzyma wypłatę ze Spółki Komandytowej, która będzie pochodziła z zysków wypracowanych przez SKA.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Mając na uwadze przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, w celu wyeliminowania wątpliwości co do stosowania przepisów ustawy o PDOP oraz Ustawy nowelizującej, Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy w okresie do końca obecnego roku obrotowego SKA dochód osiągany przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w SKA będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o PDOP w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r....
 2. Czy w zdarzeniu przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku znajdzie zastosowanie art. 6 Ustawy nowelizującej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie pytania nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną 5 września 2014 r. nr ILPB4/423-246/14-6/DS.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym art. 6 Ustawy nowelizującej nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do przychodów Wnioskodawcy z tytułów wskazanych w tym przepisie w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu wspólnika SKA (a po przekształceniu – wspólnika Spółki Komandytowej).

Stosownie do art. 6 ust. 1 Ustawy nowelizującej, jeżeli akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem PDOP, przychód wspólnika z tytułu:

 1. umorzenia akcji lub wystąpienia z takiej spółki,
 2. odpłatnego zbycia tych akcji lub tego udziału,
 3. wniesienia tych akcji lub tego udziału do spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,
 4. o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
 5. likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej

– pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem PDOP, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Z kolei art. 6 ust. 2 Ustawy nowelizującej stanowi, że przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wystąpienia ze spółki niemającej osobowości prawnej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej albo likwidacji takiej spółki.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, iż podstawową przesłanką zastosowania art. 6 Ustawy Nowelizującej jest okoliczność uzyskania przez spółki komandytowo-akcyjne statusu podatników PDOP. Zostało to potwierdzone w uzasadnieniu z 17 września 2013 r. do Rządowego projektu Ustawy nowelizującej (druk nr 11725), zgodnie z którym w odniesieniu do art. 6 Ustawy nowelizującej stwierdzono, że „treść tych przepisów jest konsekwencją nadania S.K.A. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych”.

Odnosząc powyższe do zdarzenie przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku Wnioskodawca pragnie podkreślić, że:

 • SKA powstała przed 12 grudnia 2013 r. (tj. przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej) oraz
 • SKA nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej, tj. po 12 grudnia 2013 r.

– w konsekwencji, jak zostało wskazane w stanowisku odnośnie pytania nr 1 powyżej, SKA nie stała się podatnikiem PDOP od 1 stycznia 2014 r.

Jednocześnie jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, w trakcie obecnie trwającego roku obrotowego SKA może dojść do przekształcenia SKA w Spółkę Komandytową.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, iż SKA nigdy nie stanie się podatnikiem PDOP, a zatem nie zostanie spełniona jedna z podstawowych przesłanek zastosowania art. 6 Ustawy nowelizującej. W konsekwencji oczywistym jest, że przepis ten nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do przychodów Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki Komandytowej (powstałej z przekształcenia z SKA, która nigdy nie stała się podatnikiem PDOP) z tytułów wskazanych w tym przepisie.

Wnioski przeciwne do powyższych, tj. dopuszczające zastosowanie art. 6 do następców prawnych spółek komandytowo-akcyjnych bez względu na to czy spółki te stały się podatnikami PDOP, czy nie byłyby niezgodne z brzmieniem przepisów Ustawy nowelizującej, a ponadto stanowiłyby, zdaniem Wnioskodawcy, jaskrawe naruszenie jednej z podstawowych zasad prawa (w tym prawa podatkowego), tj. zasady niedziałania prawa wstecz („lex retro non agit”). Wnioskodawca pragnie wskazać, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego w polskim porządku prawnym działanie prawa wstecz jest co do zasady niedopuszczalne. Wsteczne działanie prawa podatkowego narusza bowiem szereg konstytucyjnych zasad, w tym w szczególności zasadę zaufania obywateli do państwa i zasadę państwa prawa oraz prowadzi do ograniczenia możliwości podejmowania przez obywateli racjonalnych działań gospodarczych.

Reasumując w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w związku z faktem, iż SKA nigdy nie stanie się podatnikiem PDOP, art. 6 Ustawy nowelizującej nie znajdzie zastosowania do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki Komandytowej (powstałej z przekształcenia SKA) z tytułów wskazanych w tym przepisie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania art. 6 ustawy zmieniającej (pytanie nr 2):
 • jest prawidłowe – w części dotyczącej braku jego zastosowania do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego,
 • jest nieprawidłowe – w części dotyczącej oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego.

Zasady przekształceń spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).

Zgodnie z art. 551 § 1 ww. ustawy: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z treści art. 552 i art. 553 tej ustawy wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, stosownie do których:

 • spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną,
 • spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzielenie zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

W wyniku dokonanego przekształcenia następuje więc kontynuacja bytu prawnego, a zarazem wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, co jednoznacznie oznacza, że majątek przekształcanej spółki staje się majątkiem przekształconej spółki.

Kwestie sukcesji praw i obowiązków podatkowych związane z transformacjami podmiotowymi zostały natomiast unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

W myśl art. 93a § 1 ww. ustawy: osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Stosownie do art. 93a § 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy: przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej.

Przechodząc do przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) należy w pierwszej kolejności wskazać, że ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: ustawa zmieniająca) wprowadziła szereg zmian do tej ustawy, przede wszystkim w odniesieniu do spółek komandytowo-akcyjnych.

W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., a więc przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatków dochodowych – w zależności od statusu cywilno-prawnego – byli wspólnicy tych spółek.

Natomiast w myśl art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.): ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

Zgodnie zaś z art. 1 ust. 3 pkt 1 tej ustawy: przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie obowiązująca treść tych przepisów została nadana ww. ustawą zmieniającą. Co do zasady więc od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z opisem sprawy spółka komandytowo-akcyjna, w której Spółka zostanie akcjonariuszem (dalej: SKA) powstała przed 12 grudnia 2013 r. Rok obrotowy SKA rozpoczął się w 2013 r., a zakończy w trakcie 2014 r. Tak określony rok nie został ani też nie zostanie przez SKA zmieniony. Ponadto żaden ze wspólników SKA nie był osobą fizyczną. Jednocześnie przed końcem obecnego roku obrotowego SKA może zostać przekształcona w spółkę komandytową (dalej: Spółka Komandytowa).

Zatem w rozpatrywanej sprawie rozważane przekształcenie SKA w Spółkę Komandytową zostanie dokonane do końca trwającego obecnie roku obrotowego SKA, tj. gdy SKA nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednocześnie w piśmie uzupełniającym wniosek – w części dotyczącej pytania nr 2 – Spółka wyjaśniła, że SKA uzyska przychody wynikające z działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług, sprzedaż towarów i innych aktywów. Jeżeli podjęta zostanie uchwała o wypłacie dywidendy przez SKA, Spółka jako akcjonariusz SKA uzyska przychód podlegający opodatkowaniu. W przeciwnym razie takiego przychodu nie uzyska. Po przekształceniu SKA w Spółkę Komandytową przychody Spółki (wynikające z posiadanego wkładu w Spółce Komandytowej) będą obejmowały przychody wynikające z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę Komandytową obejmującej m.in. świadczenie usług i sprzedaż towarów, otrzymywanie odsetek od udzielonych pożyczek i/lub środków zgormadzonych na rachunkach bankowych etc. Spółka wyjaśniła, że przychody te uzyskane na skutek prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę Komandytową, w tym ze sprzedaży towarów i usług, jak również z odsetek zostaną wypłacone w formie pieniężnej albo niepieniężnej. Ponadto Spółka wskazała, że nie jest planowane, aby źródłem finansowania wskazanych przychodów uzyskiwanych przez Spółkę Komandytową były zatrzymane zyski bilansowe SKA, ponieważ Spółka Komandytowa będzie generowała przedmiotowe dochody po przekształceniu i będą one wynikały z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Natomiast zyski wypracowane przez Spółkę Komandytową mogą podlegać wypłacie na rzecz wspólników. Niezależnie od powyższego może okazać się, że Wnioskodawca otrzyma wypłatę ze Spółki Komandytowej, która będzie pochodziła z zysków wypracowanych przez SKA.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej: w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Przepis ten znajduje zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych, których rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2014 r., a zakończy po tym dniu. Taką spółką jest m.in. wskazana przez Spółkę SKA. Zatem co do zasady do końca obecnie trwającego roku obrotowego SKA Spółka przychody i koszty z uczestnictwa w SKA rozlicza według zasad obowiązujących w 2013 r.

Wobec takiego brzmienia ww. przepisu nie bez znaczenia jest także art. 6 ustawy zmieniającej, zgodnie z którym: jeżeli akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu:

 1. umorzenia akcji lub wystąpienia z takiej spółki,
 2. odpłatnego zbycia tych akcji lub tego udziału,
 3. wniesienia tych akcji lub tego udziału do spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,
 4. o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
 5. likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej

– pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wystąpienia ze spółki niemającej osobowości prawnej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej albo likwidacji takiej spółki (art. 6 ust. 2 tej ustawy).

Jak stanowi art. 11 ustawy zmieniającej: ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z dokonanego w art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej zastrzeżenia wynika, że w przypadkach wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej, które to przypadki będą miały miejsce po 31 grudnia 2013 r. – nawet wówczas, gdy spółka komandytowo-akcyjna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz w sytuacji, gdy taka spółka przekształci się w spółkę niebędącą osobą prawną – zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

Ponadto dokonując oceny zakresu stosowania przepisu art. 6 ustawy zmieniającej należy wskazać, że celem tej regulacji jest zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2014 r. z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej, która do tego dnia nie posiadała odrębnej tożsamości w podatku dochodowym, a dochody generowane z jej działalności opodatkowane były u jej wspólników.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że sposób ustalenia wysokości przychodów – w oparciu o wymieniony przepis – odpowiada systemowo przyjętym w podatku dochodowym rozwiązaniom. Dlatego też zakres jego stosowania determinowany jest zasadami ogólnymi w opodatkowaniu dochodów (np. brak uprawnienia do podwójnego rozliczania kosztów podatkowych, związek przyczynowo-skutkowy kosztu z przychodem), jak również sposobem opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze spółki komandytowo-akcyjnej w okresie przed 1 stycznia 2014 r. (z uwzględnieniem zasad określonych art. 4 ustawy zmieniającej).

Co warte podkreślenia, aby zastosować art. 6 ustawy zmieniającej musi zaistnieć sytuacja, w której wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej (posiadającej siedzibę w Polsce) objął (nabył) akcje lub udziały w tej spółce przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem, a zarazem wspólnik uzyskał przychód w tym przepisie wymieniony (tj. doszło do umorzenia akcji, do wystąpienia ze spółki, odpłatnego zbycia akcji lub udziałów, wniesienia ich do spółki jako aportu, przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę niebędącą osobą prawną lub likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej). Jednocześnie przepis ten znajduje zastosowanie również w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki niemającej osobowości prawnej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej albo likwidacji takiej spółki.

W niniejszym stanie sprawy do końca obecnie trwającego roku obrotowego SKA nie będzie ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W tym samym roku obrotowym dojdzie do przekształcenia SKA w Spółkę Komandytową (spółkę niemającą osobowości prawnej będącą następcą prawnym SKA). Zatem co do zasady art. 6 ust. 1 i 2 mógłby znaleźć zastosowanie do Spółki. Jednakże z uwagi na fakt, że żadne ze wskazanych w tym przepisie przychodów nie zostały przez Spółkę wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, to do wskazanych przez Spółkę przychodów, jakie uzyska w związku z uczestnictwem w SKA (a następnie w Spółce Komandytowej) regulacja art. 6 nie znajdzie zastosowania.

Reasumując – w zdarzeniu przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku nie znajdzie zastosowania art. 6 ustawy zmieniającej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.