ILPB1/4511-1-397/15-4/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w sytuacji gdy na moment przekształcenia w spółce komandytowo-akcyjnej będzie występował zysk bieżący oraz zysk pochodzący z lat poprzednich

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniach 30 marca i 27 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w sytuacji gdy na moment przekształcenia w spółce komandytowo-akcyjnej będzie występował zysk bieżący oraz zysk pochodzący z lat poprzednich – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w sytuacji gdy na moment przekształcenia w spółce komandytowo-akcyjnej będzie występował zysk bieżący oraz zysk pochodzący z lat poprzednich.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (dalej jako: „Wnioskodawca”).

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej jako: „Spółka”).

Spółka otrzymała interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014 r. (...), zgodnie z którą stosownie do brzmienia przepisu art. 4 ust. 2 Nowelizacji, Spółka nie ma obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Tym samym z dniem 1 stycznia 2014 r. Spółka nie stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 października 2015 r. Do dnia 30 września 2015 r. (tj. przed uzyskaniem przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego) Spółka zostanie przekształcona w spółkę jawną (dalej jako: „Spółka Jawna”). Zgodnie z założeniami, przekształcenie zostanie zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 30 września 2015 r. Przekształcenie Spółki w Spółkę Jawną ma nastąpić na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1030, dalej: „KSH”) w trybie określonym w art. 551 i następnych KSH. W toku przekształcenia nie dojdzie do żadnych wypłat ze Spółki na rzecz Wnioskodawcy, w szczególności nie dojdzie do podziału i wypłaty zysków Spółki. Po dokonaniu przekształcenia wartość wkładu komplementariusza Spółki Jawnej odpowiadać będzie wartości wkładu komplementariusza Spółki lub odpowiadać będzie wartości udziału akcjonariuszy Spółki w jej kapitale zakładowym. W konsekwencji, udziały poszczególnych wspólników Spółki Jawnej w zyskach/stratach Spółki Jawnej pozostaną na takim samym poziomie, jak odpowiednio udziały w zyskach/stratach akcjonariuszy oraz komplementariusza Spółki. Na moment przekształcenia w Spółce będą zgromadzone niepodzielone zyski z lat poprzednich lub z roku bieżącego. W Spółce na moment przekształcenia będą zatem pozostawać niewypłacone zyski, nieprzekazane na żaden z kapitałów Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowane przekształcenie Spółki w Spółkę Jawną będzie dla Wnioskodawcy wiązało się z powstaniem przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane przekształcenie Spółki w Spółkę Jawną nie będzie dla Wnioskodawcy wiązało się z powstaniem przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W szczególności przychodem (dochodem) Wnioskodawcy nie będzie zysk Spółki, pozostający w Spółce na moment jej przekształcenia w Spółkę Jawną, przypisany Wnioskodawcy stosownie do jego prawa do udziału w zysku Spółki.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 551 § 1 KSH spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Na mocy art. 552 KSH spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Jak wskazuje art. 553 § 1 KSH spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 KSH). Warto podkreślić, iż w wyniku przekształcenia nie dochodzi do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany jej formy prawnej. Przekształcenie opiera się więc na zasadzie kontynuacji tożsamości prawnej spółki przekształcanej i spółki przekształconej.

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387) dokonano licznych zmian przepisów ustaw o podatkach dochodowych. W wyniku Nowelizacji zmienione zostały zasady opodatkowania (dochodów) wypracowanych w ramach uczestnictwa w spółkach komandytowo-akcyjnych. Co do zasady, do dnia 31 grudnia 2013 r. spółki komandytowo-akcyjne nie były samodzielnymi podatnikami podatków dochodowych, podatnikami podatków dochodowych od dochodów wypracowanych w ramach tych spółek byli wspólnicy. Z dniem 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się (co do zasady) odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z Nowelizacją, zmianie uległ przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT (ponownie znowelizowany z dniem 1 stycznia 2015 r). Zgodnie z jego treścią, do przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawych zalicza się wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Przychód (dochód) do opodatkowania powstaje zatem w przypadku przekształcenia „spółki” w spółkę niebędącą osobą prawną.

W ocenie Wnioskodawcy, kluczowym zagadnieniem w kontekście opisanego zdarzenia przyszłego jest rozstrzygnięcie czy Spółka, której akcjonariuszem jest Wnioskodawca będzie na moment przekształcenia „spółką” w rozumieniu wskazanego przepisu. Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. zmieniony został przepis art. 5a pkt 28, zawierający definicję „spółki”. Zgodnie z tym przepisem przez „spółkę” rozumie się m.in. będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka której jest akcjonariuszem do dnia 30 września 2015 r. nie ma statusu podatnika podatku dochodowego – nie jest podatnikiem podatku dochodowego (co znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów). Przekształcenie Spółki w Spółkę Jawną nastąpi do dnia 30 września 2015 r. (zostanie także do tej daty zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS). Z tego względu, na moment dokonywania przekształcenia Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie spełniała definicji „spółki” wyrażonej w przepisie art. 5a pkt 28 Ustawy o PIT. Oznacza to, że na dzień przekształcenia u wspólników Spółki (w tym Wnioskodawcy) nie może powstać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu niepodzielonych zysków Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT może mieć zastosowanie tylko do wspólników przekształcanych spółek komandytowo-akcyjnych, które na moment przekształcenia były podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przekształcenie Spółki nastąpi zanim ta stanie się podatnikiem podatku dochodowego. W związku z tym, że w momencie przekształcenia Spółki w Spółkę Jawną, będzie on transparentną podatkowo spółką osobową planowana operacja nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy (jako wspólnika Spółki) powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Końcowo Wnioskodawca pragnie zauważyć, że również na podstawie regulacji przepisu art. 4 ust. 1 Nowelizacji, ustawy o podatkach dochodowych w brzmieniu nadanym Nowelizacją, będą miały zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych oraz ich wspólników od pierwszego dnia roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Ustawy o podatkach dochodowych w zmienionym brzmieniu miałyby zatem zastosowanie do Spółki oraz do jej wspólników od dnia 1 października 2015 r. – gdyby przed tą datą nie nastąpiło przekształcenie Spółki w Spółkę Jawną. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy planowane przekształcenie Spółki w Spółkę Jawną nie będzie dla Wnioskodawcy wiązało się z powstaniem przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W szczególności takim przychodem (dochodem) Wnioskodawcy nie będzie zysk Spółki, pozostający w Spółce na moment jej przekształcenia w Spółkę Jawną, przypisany Wnioskodawcy stosownie do jego prawa do udziału w zysku Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387, z późn. zm.; dalej jako: „ustawa zmieniająca”) dokonano szeregu zmian przepisów m.in. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.). Skutkiem uchwalenia tych zmian była zmiana zasad opodatkowania dochodów wypracowanych w ramach uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 roku spółki komandytowo-akcyjne, jako osobowe spółki prawa handlowego, nie były samodzielnymi podatnikami podatków dochodowych, a wypracowane przez nie dochody nie stanowiły odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podatnikami podatków dochodowych od dochodów wypracowanych w ramach tych spółek byli ich wspólnicy. W zależności od cywilnoprawnego statusu tych wspólników, podlegali oni opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych bądź podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się (co do zasady) odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – przepisy tej ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie jednak z art. 4 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. ustawy, spółka, o której mowa w ust. 1, która:

  1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
  2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

- jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Jak wynika z cyt. art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, przepisy ustaw o podatkach dochodowych w brzmieniu nadanym tą ustawą zmieniającą stosuje się do osiągniętych z tytułu uczestnictwa w tej spółce przychodów oraz poniesionych kosztów (co do zasady) od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r. Zasadniczo treść tego przepisu (oraz jego wykładnia) określa, według jakiego reżimu prawnego należy opodatkowywać dochody uzyskiwane z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej, tj. czy zgodnie z brzmieniem przepisów obowiązujących do końca 2013 r., czy też od 1 stycznia 2014 r. Przepis ten stosuje się jednak z zastrzeżeniem wynikającym z art. 6 ww. ustawy zmieniającej.

Art. 6 ust. 1 tej ustawy stanowi, że jeżeli akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu:

  1. umorzenia akcji lub wystąpienia z takiej spółki,
  2. odpłatnego zbycia tych akcji lub tego udziału,
  3. wniesienia tych akcji lub tego udziału do spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,
  4. o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
  5. likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej

- pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Powyższe oznacza, że art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej ma zastosowanie do przychodów, które nie zostały enumeratywnie wymienione w art. 6 ust. 1 tej ustawy. W art. 6 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej został bowiem wymieniony katalog czynności i zdarzeń prawnych, w przypadku wystąpienia których określa się przychód u wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej, który akcje lub udział w spółce nabył lub objął przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W pkt 4 tego przepisu wymieniony został przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym „niniejszą ustawą”, tj. ww. ustawą zmieniającą.

Zgodnie z tym przepisem, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Przy czym, przepis ten, w brzmieniu nadanym ww. ustawą zmieniającą (tj. obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) obejmuje także przypadek przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową, np. spółkę jawną.

Stosownie bowiem do treści art. 5a pkt 28 lit. c) ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, w myśl art. 5a pkt 29 i 31 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o:

  • udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;
  • udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d.

Wskazać również należy, że art. 7 ustawy zmieniającej stanowi, że do zysku wypracowanego przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przypadającego na jej akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się przepisy ustaw podatkowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, która do końca roku obrotowego rozpoczętego przed 1 stycznia 2014 r. nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Do dnia 30 września 2015 r. (tj. przed uzyskaniem przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego) Spółka zostanie przekształcona w spółkę jawną. Na moment przekształcenia w Spółce będą zgromadzone niepodzielone zyski z lat poprzednich lub z roku bieżącego.

Tut. Organ zauważa, że w omawianym przypadku do końca roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2014 r., spółkę komandytowo-akcyjną należy traktować dla celów podatku dochodowego jako spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednakże, biorąc pod uwagę przywołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że na moment przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną, które będzie miało miejsce w roku obrotowym spółki komandytowo-akcyjnej, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2014 r., do Wnioskodawcy będzie miał zastosowanie w art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

W konsekwencji na dzień przekształcenia po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu niepodzielonych zysków spółki komandytowo-akcyjnej.

Dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

W myśl art. 41 ust. 4c ww. ustawy, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8.

Jednocześnie – stosownie do treści art. 41 ust. 8 cyt. ustawy – podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed terminem określonym w art. 42 ust. 1.

Podsumowując, w sytuacji, gdy na moment przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną, w spółce komandytowo-akcyjnej będą zgromadzone niepodzielone zyski z lat poprzednich lub z roku bieżącego, a przekształcenie będzie miało miejsce w roku obrotowym spółki komandytowo-akcyjnej, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2014 r., to przekształcenie to będzie dla Wnioskodawcy wiązało się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.