ILPB1/415-835/14-3/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 14 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 10 października 2014 r. znak ILPB1/415-835/14-2/AG ILPB4/423-388/14-2/MC, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 13 października 2014 r., a w dniu 14 października 2014 r. wniosek uzupełniono.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką osobową prowadzącą działalność gospodarczą w formie Spółki komandytowo-akcyjnej (pod nazwą: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna). Wspólnicy Spółki (zarówno akcjonariusze jak i komplementariusz) zamierzają podjąć uchwałę oraz czynności prawne, na mocy których Spółka ta zostanie przekształcona w inną spółkę osobową - Spółkę komandytową. Wszyscy wspólnicy Spółki wypowiadają się za jej przekształceniem, do którego dojdzie po spełnieniu przewidzianych prawem procedur. Dotychczasowa działalność gospodarcza Spółki będzie kontynuowana przez przekształconą Spółkę komandytową w takim samym zakresie co obecnie.

Spółka komandytowa będzie więc sukcesorem praw i obowiązków Spółki komandytowo-akcyjnej oraz przejmie jej majątek, co jest zgodne z przepisami Kodeksu spółek handlowych, na mocy których nastąpi przekształcenie ze spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.

Obecna Spółka komandytowo-akcyjna powstała x sierpnia 2013 r. w wyniku przekształcenia za spółki jawnej. Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, podjętej w formie aktu notarialnego oraz za zgodą komplementariusza, wyrażoną także w formie aktu notarialnego, cały zysk wypracowany przez Spółkę komandytowo-akcyjną w roku 2013 (za okres od x sierpnia 2013 r. do x grudnia 2013 r.), został w całości podzielony i przekazany na kapitał zapasowy Spółki. Zysk ten został zadysponowany zgodnie z wolą wszystkich akcjonariuszy, statutem spółki, a takie Kodeksem spółek handlowych, poprzez jego przekazanie na kapitał zapasowy i jest wykorzystywany na potrzeby bieżące prowadzonej działalności.

Podobnie ma zostać podzielony zysk wypracowany przez Spółkę komandytowo-akcyjną w 2014 r. za okres do dnia jej przekształcenia w Spółkę komandytową. Zysk ten za okres do dnia jej przekształcenia, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, która zostanie podjęta w formie aktu notarialnego oraz za zgodą komplementariusza, wyrażoną także w formie aktu notarialnego, zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w przypadku przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę komandytową na podstawie art. 551-570 i art. 581-584 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) w spółce albo u wspólników spółki przekształcanej powstanie dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu, z tytułu którego spółka będzie zobowiązana odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy (PIT-8AR)...
  2. Czy taki dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu powstanie w przypadku zysku wypracowanego w 2014 roku, od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia jej przekształcenia, jeżeli zysk ten zostanie przed przekształceniem również podzielony i uchwałą wspólników przeznaczony na kapitał zapasowy spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków. Natomiast odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków została udzielona odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową, każdy dozwolony prawem podział zysku wyklucza zastosowanie zapisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych (dalej: ustawy o p.d.o.p.), jak również art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych (dalej: ustawy o p.d.o.f.). Tym samym, przez „zyski niepodzielone”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p. oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o p.d.o.f. należy rozumieć zyski, co do których zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy) nie podjęło uchwały o zadysponowaniu nimi w dopuszczalny przez prawo sposób. Zatem są to zyski, których nie podzielono między wspólników (w postaci dywidendy), ale także te, którymi nie zadysponowano w inny dozwolony prawem sposób. Konsekwentnie, w rozumieniu cyt. wyżej przepisów ustaw - dochodem w rozumieniu tych przepisów nie będzie więc zysk podzielony, czyli m.in. zysk przeznaczony na kapitał zapasowy, na fundusz rezerwowy albo pokrycie straty Spółki.

Zgodnie z art. 47 oraz art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej też: k.s.h.) udziałowcy i akcjonariusze spółek mają prawo do zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego tych spółek. Artykuł 147 i art. 347 § 3 k.s.h. wskazują jednak, że zysk może zostać podzielony w inny sposób niż tylko przez wypłatę dywidendy o ile taki podział zysku jest zgodny z wolą wspólników (akcjonariuszy), wyrażoną w sposób przewidziany prawem. Takim sposobem podziału może więc być niepodlegające opodatkowaniu przekazanie zysku na kapitał zapasowy bądź rezerwowy spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedzi na pytanie o znaczenie pojęcia „niepodzielonego zysku” należy szukać w przepisach Kodeksu spółek handlowych. W sytuacji, gdy zysk ten, zgodnie z wolą wspólników wyrażoną w stosownej formie, został rozdysponowany poprzez np. jego przekazanie na kapitał zapasowy czy rezerwowy, nie jest on już zaliczany do kategorii „zysków niepodzielonych”.

Przekształcenie spółki w rozumieniu przepisów k.s.h. powoduje przeniesienie całego majątku wraz z jej należnościami i zobowiązaniami na inny podmiot, który dalszą działalność będzie prowadził jako spółka handlowa innego typu. Nie dochodzi przy tym do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany jej formy prawnej (organizacyjnej). Spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast wspólnik spółki przekształcanej staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki przekształconej.

Zgodnie z art. 551 i następnymi Kodeksu spółek handlowych, majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej. Dlatego zarówno Spółka jak i jej wspólnicy nie osiągną żadnego przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT czy PIT, w rozumieniu ustawy o p.d.o.p., jak również ustawy o p.d.o.f.

Decyzja wspólników o przeznaczeniu wypracowanego zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, która wyłącza prawo do dywidendy, uwzględnia między innymi cel działalności spółki, konieczność realizacji potrzeby dalszego rozwoju przedsięwzięcia oraz aktualne uwarunkowania rynkowe, jak również to, że prawo do udziału w wypracowanym zysku oraz decydowaniu o jego przeznaczeniu jest jednym z najważniejszych uprawnień wspólnika.

Pomimo, że Kodeks spółek handlowych oraz przepisy podatkowe nie zawierają definicji pojęcia „niepodzielonych zysków”, to w sytuacji, gdy zysk ten został rozdysponowany zgodnie z wolą wspólników (akcjonariuszy), poprzez np. jego przekazanie na kapitał zapasowy czy rezerwowy, nie jest on już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych. Orzecznictwo sądów administracyjnych potwierdza także prezentowane przez Spółkę stanowisko, że zysk który został rozdysponowany poprzez np. jego przekazanie na kapitał zapasowy, nie jest już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych - (vide: wyrok NSA z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. II FSK 1863/10, a także wyrok NSA z dnia 7 marca 2012 r. sygn. II FSK 1671/10).

Według Zainteresowanego, każdy dozwolony przepisami Kodeksu spółek handlowych i zgodny z wolą wspólników podział zysku spółki wyklucza zastosowanie zarówno art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p. jak i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o p.d.o.f. w przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową (w omawianym przypadku w spółkę komandytową). Zawężenie interpretacji ww. artykułów ustaw podatkowych wyłącznie do zysków niewypłaconych między wspólników w formie dywidendy prowadziłoby do rozszerzenia obowiązku podatkowego, co jest niedopuszczalne w świetle art. 217 Konstytucji RP.

Tak więc zdaniem Spółki, planowane przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową, z uwagi na to, że zysk dot. roku 2013 został w całości podzielony i przekazany na kapitał zapasowy Spółki, nie spowoduje, w świetle przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p. oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o p.d.o.f., powstania po stronie Spółki, jak i jej wspólników, przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ zysk ten został podzielony, więc nie jest zyskiem niepodzielonym. W tym stanie rzeczy ani Spółka, ani jej wspólnicy nie będą zobowiązani do odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego, w szczególności zryczałtowanego podatku dochodowy (PIT-8AR).

Podobnie także zysk wypracowany przez spółkę komandytowo-akcyjną w 2014 roku do dnia jej przekształcenia w spółkę komandytową, który zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy, nie spowoduje, w świetle przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p. oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o p.d.o.f, powstania po stronie Spółki jak i jej wspólników przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ zysk ten zostanie podzielony, więc nie będzie zyskiem niepodzielonym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

W myśl art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przy czym spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Natomiast wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 Kodeksu).

W świetle powyższego, dopuszczalne jest przekształcenie spółki osobowej prawa handlowego w inną spółkę osobową prawa handlowego.

Analizując skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z póżn. zm.).

W art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, ustawodawca w źródłach przychodów wymienia kapitały pieniężne, natomiast w art. 17 ust. 1 ww. ustawy wymieniono enumeratywnie te przychody.

Mocą ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., dokonano zmiany brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy (obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Dodać należy, że w myśl art. 5a ust. 26 ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Natomiast w myśl pkt 28 lit. c) ww. przepisu ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Innymi słowy przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (spółki komandytowo-akcyjnej) w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu.

Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w powołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki przekształcanej. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy także zyski wypracowane przez spółkę komandytowo-akcyjną – będącą od 1 stycznia 2014 r. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – a nierozdzielone między wspólników, lecz przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Zauważyć także należy, że dokonując wykładni ww. przepisu - zmienionego od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) - nie należy tracić z oczu również celu, jaki przyświecał nowelizacji art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca zapisem tego przepisu rozstrzygnął ostatecznie kwestię będącego przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi sposobu opodatkowania dochodów wypracowanych przez spółki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, lecz niewypłacanych wspólnikom przed datą przekształcenia, za to przekazanych do spółek osobowych, które ów zysk mogły przeznaczyć do wykorzystania.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka komandytowo-akcyjna zamierza przekształcić się w spółkę komandytową. Zysk wypracowany przez Spółkę w 2013 roku został przekazany na kapitał zapasowy i jest wykorzystywany na potrzeby bieżące prowadzonej działalności.

Podobnie ma zostać przekazany zysk wypracowany przez Spółkę w 2014 roku za okres od dnia jej przekształcenia w spółkę komandytową. Wnioskodawca uważa, że takie rozdysponowanie zysku jest równoznaczne z jego podziałem.

Takie twierdzenie jest błędne.

Dokonując oceny prawnej zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku na gruncie wykładni obowiązujących przepisów prawa nie sposób zgodzić się z argumentacją Wnioskodawcy sprowadzającą się do twierdzenia, że wypracowywany przez spółkę zysk przekazany na kapitał zapasowy oznacza jego podzielenie, a tym samym na skutek przekształcenia spółki w spółkę komandytową nie wystąpią u wspólników niepodzielone zyski, które podlegałyby opodatkowaniu.

Zyski, które nie zostały podzielone i wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz gromadzono je w kapitałach własnych spółki jako kapitał zapasowy, odpowiadają pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie podkreślić należy, że przepisy prawa podatkowego stanowią pełną autonomiczną całość, w stosunku do której inne regulacje prawne mogą być traktowane jako przepisy szczególne tylko wówczas, gdy przepisy prawa podatkowego tak stanowią. Dokonując interpretacji przepisów prawa podatkowego należy powoływać się przede wszystkim na przepisy ustaw podatkowych, ponieważ w ich treści jest uregulowany - z założenia - podmiot, przedmiot, podstawa i sposób opodatkowania, a nie na przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych.

Zauważyć należy, że Kodeks spółek handlowych jest prawem ustrojowym spółek handlowych, co oznacza, że zawiera przepisy regulujące tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, a także łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Przepisy innych ustaw nie mogą modyfikować w sposób dorozumiany norm prawa podatkowego, bez jednoznacznej regulacji w tych kwestiach. Odróżnić należy ujęcie rachunkowe (jak np. zawarte w normach KSH) od ujęcia podatkowego, z którego wynikają instytucje prawne wskazujące na moment uzyskania przychodu jako kreujący obowiązek podatkowy i skutkujący ukształtowaniem podstawy opodatkowania, a także podatku. Przepisy, które nie mieszczą się w systemie prawa podatkowego nie mogą wykluczać, ani ograniczać stosowania norm podatkowych. Obowiązki podatkowe kształtują przepisy ustaw podatkowych, zatem argumentacja oparta na regulacjach KSH, jest niezasadna w zakresie kształtowania obowiązków publicznoprawnych.

Z tych też względów użyte w art. 24 ust. 5 pkt 8 pojęcie „niepodzielonych zysków” należy rozważać w kontekście faktycznie otrzymanych przychodów dla wspólników. W konsekwencji „niepodzielony zysk” to taki zysk, który nie został podzielony miedzy wspólników, tj. przeznaczony na wypłatę dywidendy, a pozostając w spółce zasilił np. kapitał zapasowy.

Z powyższego wynika, że do dochodu tego nie ma zastosowania przepis art. 24 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący o faktycznie otrzymanych przez wspólnika przychodach z tytułu dywidendy, ale zastosowanie znajdzie przepis szczególny, tj. art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy.

Jak już wskazano, z wykładni ww. przepisu wynika, że ustawodawca zdecydował, że na dzień przekształcenia spółki w spółkę osobową wartość niepodzielonych zysków w spółce komandytowo-akcyjnej (będącej od 1 stycznia 2014 r. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych), a zatem także zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym, będzie stanowić przychód wspólników spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zatem, pomimo, że spółka osobowa w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych może być samodzielnym posiadaczem kapitałów, także tych, które przejdą na nią w wyniku przekształcenia, to w świetle ustawy podatkowej zgromadzony na kapitale zapasowym – zarówno zysk z 2013 roku, jak i zysk wypracowany w 2014 roku do dnia przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej niepodzielony zysk podlega opodatkowaniu na dzień jej przekształcenia w spółkę osobową.

Stąd też nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że planowane przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową, z uwagi na to, że zysk dotyczący roku 2013 został w całości podzielony i przekazany na kapitał zapasowy Spółki, nie spowoduje, w świetle przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, powstania po stronie jej wspólników, przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zysk ten został podzielony, więc nie jest zyskiem niepodzielonym.

Błędne jest też stwierdzenie, że zysk wypracowany przez spółkę komandytowo-akcyjną w 2014 roku do dnia jej przekształcenia w spółkę komandytową, który zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy, nie spowoduje, w świetle przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, powstania po stronie wspólników Spółki przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ zysk ten zostanie podzielony, więc nie będzie zyskiem niepodzielonym.

Prawidłowym jest bowiem stwierdzenie, że zysk spółki z 2013 roku przeznaczony uchwałą walnego zgromadzenia spółki na kapitał zapasowy, jak również zysk wypracowany od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia również przekazany na ten kapitał, będzie stanowił na dzień przekształcenia Spółki w spółkę komandytową przychód (dochód) akcjonariusza Spółki – osoby fizycznej – z tytułu kapitałów pieniężnych. Zysk ten stanowi bowiem zysk niepodzielony w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w przypadku przekształcenia Spółki w inną spółkę osobową (w spółkę komandytową), równowartość niepodzielonych zysków bieżących wypracowanych do dnia przekształcenia stanowić będzie dla wspólników Wnioskodawcy – osób fizycznych będących akcjonariuszami – dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 cytowanej ustawy, który będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednocześnie w momencie powstania obowiązku pobrania zaliczki na podatek, tj. w momencie wykreślenia Wnioskodawcy z właściwego rejestru, traci on swój byt prawny, który zostanie zastąpiony przez spółkę komandytową. To spółka komandytowa – w wyniku przekształcenia – na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stanie się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z powyższego tytułu.

Stanowisko Wnioskodawcy należało więc uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych wyroków sądu administracyjnego tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.) zostały one wydane w indywidualnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.