ILPB1/415-616/14-3/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki komandytowo-akcyjnej oraz w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki komandytowo-akcyjnej oraz w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”), planuje nabyć (do 30 listopada 2014 r.) akcje spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „SKA”) i następnie (także do 30 listopada 2014 r.) dokonać do takiej SKA wkładu niepieniężnego w postaci akcji innej spółki prawa handlowego (dalej: „Akcje”), w wyniku czego Wnioskodawca będzie jedynym akcjonariuszem SKA. Komplementariuszem SKA jest i będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SKA powstała przed 12 grudnia 2013 r., tj. przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej. Zgodnie z umową spółki SKA, obecny rok obrotowy SKA rozpoczął się l grudnia 2013 r., a zakończy się 30 listopada 2014 r. SKA nie dokonała ani nie dokona zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej, tj. po 12 grudnia 2013 r. Do momentu zakupu akcji w SKA wspólnikami SKA są (były) wyłącznie spółki kapitałowe. Rok podatkowy komplementariusza jest taki sam jak rok obrotowy SKA. Wniesienie wkładu przez Wnioskodawcę nastąpi w trakcie trwania roku obrotowego SKA, który rozpoczął się l grudnia 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci Akcji do SKA nie będzie powodowało powstania jakiegokolwiek opodatkowanego przychodu na gruncie ustawy o PDOF po stronie Wnioskodawcy...
 2. Czy w okresie do końca obecnego roku obrotowego SKA - tj. do 30 listopada 2014 r., Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu udziału w SKA wyłącznie w sytuacji podjęcia uchwały o podziale zysku SKA, w wysokości przyznanej Wnioskodawcy dywidendy przez walne zgromadzenie SKA...

Tut. Organ wskazuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2, tj. w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.

Natomiast wniosek w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, tj. w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki komandytowo-akcyjnej, został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 17 września 2014 r. nr ILPB1/415-616/14-2/AP.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, do końca obecnego roku obrotowego SKA, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu udziału w SKA, wyłącznie w sytuacji podjęcia uchwały o podziale zysku SKA, w wysokości dywidendy przyznanej Wnioskodawcy przez walne zgromadzenie SKA.

Zgodnie z art. l ust. 3 pkt 1 ustawy o PDOP, który wszedł w życie z dniem l stycznia 2014 r., przepisy ustawy o PDOP mają zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei, stosownie do art. 4 ust. l Ustawy nowelizującej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, przepisy ustaw nowelizowanych (w tym ustawy o PDOP i ustawy o PDOF), w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizującą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Jak wykazano w treści uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr l, SKA nie była zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych w dniu 31 grudnia 2013 r. oraz rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego z dniem l stycznia 2014 r. W związku z tym, na podstawie art. 4 ust. l Ustawy nowelizującej przepisy ustawy o PDOP oraz ustawy o PDOF w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizującą nie znajdują zastosowania w odniesieniu do SKA oraz w zakresie uzyskanych przez Wnioskodawcę przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w SKA w okresie do końca obecnego roku obrotowego SKA.

W tym kontekście należy podkreślić, iż stosownie do interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r. sygn. DD5/033/1/12/KSM/DD-125 (dotyczącej przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2013 r.), przychód (dochód) akcjonariusza (osoby fizycznej) z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej stanowi stosownie do art. 14 ust. l ustawy o PDOF wyłącznie kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi dywidendy, na podstawie uchwały o podziale zysku tej spółki.

Reasumując, w zdarzeniu przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku, do końca obecnego roku obrotowego SKA nie stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 4 Ustawy nowelizującej, a zatem do końca bieżącego roku obrotowego SKA, przepisy ustawy o PDOF oraz ustawy o PDOP, w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizującą, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do SKA oraz w odniesieniu do uzyskanych przez Wnioskodawcę przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w SKA.

W konsekwencji, do końca obecnego roku obrotowego SKA, z tytułu udziału w SKA Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu wyłącznie w sytuacji podjęcia uchwały o podziale zysku SKA, w wysokości dywidendy przyznanej Wnioskodawcy przez walne zgromadzenie SKA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 125 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Z kolei art. 147 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej.

W myśl art. 126 § 1 ww. ustawy, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się:

 1. w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy - odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej;
 2. w pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Natomiast zgodnie z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Ponadto, stosownie do art. 146 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom wymagają, pod rygorem nieważności, zgody wszystkich komplementariuszy.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego, należy wskazać, że na podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: „ustawa zmieniająca”), z dniem 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stosownie jednak do postanowień art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 2 ww. ustawy, spółka, o której mowa w ust. 1, która:

 1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
 2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

- jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej, jeżeli akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu:

 1. umorzenia akcji lub wystąpienia z takiej spółki,
 2. odpłatnego zbycia tych akcji lub tego udziału,
 3. wniesienia tych akcji lub tego udziału do spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,
 4. o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
 5. likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej

- pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Z kolei art. 6 ust. 2 stanowi, że przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wystąpienia ze spółki niemającej osobowości prawnej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej albo likwidacji takiej spółki.

Ponadto należy wskazać, że art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej stanowi, że przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje nabyć do 30 listopada 2014 r. akcje spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) i następnie (także do 30 listopada 2014 r.) dokonać do takiej SKA wkładu niepieniężnego w postaci akcji innej spółki prawa handlowego (Akcji), w wyniku czego Wnioskodawca będzie jedynym akcjonariuszem SKA. Komplementariuszem SKA jest i będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto wskazano, że SKA powstała przed 12 grudnia 2013 r., tj. przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej. Zgodnie z umową spółki SKA, obecny rok obrotowy SKA rozpoczął się l grudnia 2013 r., a zakończy się 30 listopada 2014 r. SKA nie dokonała ani nie dokona zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej, tj. po 12 grudnia 2013 r. Co więcej, do momentu zakupu akcji w SKA wspólnikami SKA są (były) wyłącznie spółki kapitałowe. Wniesienie wkładu przez Wnioskodawcę nastąpi w trakcie trwania roku obrotowego SKA, który rozpoczął się l grudnia 2013 r.

Mając zatem na uwadze, że SKA, o której mowa w treści wniosku, nie stała się z dniem 1 stycznia 2014 r. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a zagadnienie przedstawione przez Wnioskodawcę nie dotyczy kwestii objętych regulacjami ustawy zmieniającej, zastosowanie w sprawie będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawcy znajdą regulacje ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Dochody spółek osobowych (spółek niebędących podatnikiem podatku dochodowego) nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej.

Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce niebędącej podatnikiem podatku dochodowego uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem (w tym akcjonariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Zgodnie z konstrukcją przyjętą przez ustawodawcę w zakresie podatków dochodowych, skutki podatkowe zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego nie są zatem rozpoznawane na poziomie spółki (spółka taka jest transparentna podatkowo), ale są przypisywane jej wspólnikom będącym podatnikami podatków dochodowych jako skutki podatkowe posiadania udziału w spółce niebędącej osobą prawną. Opodatkowanie przychodów (dochodów) uzyskiwanych z działalności spółki niebędącej osobą prawną następuje tym samym na poziomie wspólników tej spółki będących podatnikami podatku dochodowego. W przypadku wspólników będących osobami fizycznymi, skutki te należy oceniać na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwalifikując przy tym przychody wspólnika z udziału w spółce niebędącej osobą prawną do odpowiedniego źródła przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, jako działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że przychód uzyskiwany przez akcjonariusza opisanej we wniosku spółki komandytowo-akcyjnej, do końca roku podatkowego, w którym spółka nie zostanie objęta regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy kwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej.

Jak podkreśla się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, rozpatrując kwestię zasad opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, nie można pomijać jego szczególnego statusu na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odmiennego od statusu komplementariusza tej spółki, a także wspólników pozostałych spółek osobowych. W przeciwieństwie bowiem do innych kategorii wspólników spółek osobowych, akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej przysługuje udział w zysku spółki jedynie w przypadku, gdy właściwe organy spółki podejmą, w trybie uregulowanym w Kodeksie spółek handlowych, stosowną uchwałę o podziale zysku i przyznaniu jego części akcjonariuszom, np. w postaci dywidendy. Powyższe oznacza, że o powstaniu przychodu u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej decyduje podjęcie przez upoważnione organy spółki stosownej uchwały.

Jednocześnie wymaga podkreślenia, że w uchwale z 20 maja 2013 r. (sygn. akt II FPS 6/12) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu dopiero z chwilą wypłaty na jego rzecz dywidendy.

Zatem akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej - zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, która uformowała się po uchwale NSA - jest opodatkowany na poziomie wypłaconej mu dywidendy, która stanowi jego przychód w dacie jej otrzymania. Kategorię przychodu oraz dochodu z tytułu udziału w spółce osobowej w przypadku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej należy odnieść wyłącznie do otrzymanej wypłaty zysku (wypłaconej dywidendy). Jednocześnie nie „przypisuje on sobie” na bieżąco przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce osobowej - przepis art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nakazujący przyporządkowywanie wspólnikom spółek osobowych przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce osobowej na bieżąco, nie ma do niego zastosowania w takiej formie, jak do innych wspólników. W konsekwencji, pozostałe przepisy, które są nierozerwalnie związane z systemem rozliczenia określonym w tym przepisie nie mogą mieć już zastosowania do przychodów wskazanego wspólnika.

Powyższe stanowisko, zgodnie z którym datą powstania przychodu akcjonariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej jest dzień wypłaty dywidendy, zostało również wyrażone w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13. W interpretacji tej wskazano, że wyjaśnienia zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r. nr DD5/033/1/12/KSM/DD-12, na którą powołuje się Wnioskodawca, utraciły swoją aktualność.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że w okresie do końca roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej, który rozpoczął się 1 grudnia 2013 r., a zakończy 30 listopada 2014 r, Wnioskodawca – jako akcjonariusz tej spółki – będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej w momencie wypłaty dywidendy, w wysokości dywidendy przyznanej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia tej spółki .

Nie można zatem podzielić poglądu Zainteresowanego, zgodnie z którym będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej wyłącznie w sytuacji podjęcia uchwały o podziale zysku tej spółki. Należy podkreślić, że przychód nie powstaje w momencie podjęcia ww. uchwały, lecz dopiero w momencie wypłaty dywidendy.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.