ILPB1/415-616/14-2/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki komandytowo-akcyjnej oraz w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
ILPB1/415-616/14-2/APinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. aport
  3. dywidendy
  4. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki komandytowo-akcyjnej oraz w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”), planuje nabyć (do 30 listopada 2014 r.) akcje spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „SKA”) i następnie (także do 30 listopada 2014 r.) dokonać do takiej SKA wkładu niepieniężnego w postaci akcji innej spółki prawa handlowego (dalej: „Akcje”), w wyniku czego Wnioskodawca będzie jedynym akcjonariuszem SKA. Komplementariuszem SKA jest i będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SKA powstała przed 12 grudnia 2013 r., tj. przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej. Zgodnie z umową spółki SKA, obecny rok obrotowy SKA rozpoczął się l grudnia 2013 r., a zakończy się 30 listopada 2014 r. SKA nie dokonała ani nie dokona zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej, tj. po 12 grudnia 2013 r. Do momentu zakupu akcji w SKA wspólnikami SKA są (były) wyłącznie spółki kapitałowe. Rok podatkowy komplementariusza jest taki sam jak rok obrotowy SKA. Wniesienie wkładu przez Wnioskodawcę nastąpi w trakcie trwania roku obrotowego SKA, który rozpoczął się l grudnia 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci Akcji do SKA nie będzie powodowało powstania jakiegokolwiek opodatkowanego przychodu na gruncie ustawy o PDOF po stronie Wnioskodawcy...
  2. Czy w okresie do końca obecnego roku obrotowego SKA - tj. do 30 listopada 2014 r., Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu udziału w SKA wyłącznie w sytuacji podjęcia uchwały o podziale zysku SKA, w wysokości przyznanej Wnioskodawcy dywidendy przez walne zgromadzenie SKA...

Tut. Organ wskazuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1, tj. w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki komandytowo-akcyjnej.

Natomiast wniosek w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, tj. w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej, został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 17 września 2014 r. nr ILPB1/415-616/14-3/AP.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci Akcji do SKA nie będzie powodowało powstania jakiegokolwiek opodatkowanego przychodu na gruncie ustawy o PDOF po stronie Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. l ust. 3 pkt l ustawy o PDOP, który wszedł w życie z dniem l stycznia 2014 r., przepisy ustawy o PDOP mają zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej stanowi, iż spółka komandytowo-akcyjna, która:

  1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
  2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

- jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem l stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego. Jednocześnie zgodnie z art. 11 Ustawy nowelizującej, art. 4 ust. 2 wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia, tj. z dniem 12 grudnia 2013 r.

W myśl powyższych przepisów, w sytuacji, gdy spółka komandytowo-akcyjna powstała po 12 grudnia 2013 r., jej rok obrotowy nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym lub gdy po 12 grudnia 2013 r. zmieniła swój rok obrotowy, taka spółka była obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r. W takiej sytuacji pierwszy rok podatkowy spółki komandytowo-akcyjnej rozpoczynał się l stycznia 2014 r.

W tym miejscu Wnioskodawca chciałby podkreślić, że zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, SKA powstała przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej, a jednocześnie rok obrotowy SKA nie został zmieniony po dniu wejścia w życie przedmiotowego przepisu. W konsekwencji, SKA nie była zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych w dniu 31 grudnia 2013 r. oraz rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego z dniem l stycznia 2014 r.

Z kolei, stosownie do art. 4 ust. l Ustawy nowelizującej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. l i art. 2 (tj. m.in. ustawy o PDOP i ustawy o PDOF), w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizująca, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Z powyższego wynika, że w odniesieniu do określenia przychodów m.in. z tytułu wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, której rok obrotowy rozpoczęty przed 31 grudnia 2013 r. nadal trwa, zastosowanie powinny znaleźć przepisy ustawy o PDOF w brzmieniu sprzed l stycznia 2014 r. Zgodnie natomiast z art. 17 ust. l pkt 9 ustawy o PDOF, w brzmieniu aktualnym na 31 grudnia 2013 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. W tym kontekście należy podkreślić, że SKA jest spółką niemającą osobowości prawnej. Zgodnie bowiem z art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: KSH), spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. W świetle powyższego, sytuacja przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego (wniesienie wkładu do SKA) nie jest objęta dyspozycją art. 17 ust. l pkt 9 ustawy o PDOF (w mającym zastosowanie w przedmiotowej sprawie brzmieniu aktualnym na dzień 31 grudnia 2013 r.). Co istotne, ustawa o PDOF nie zawiera innych regulacji niż art. 17 ust. 1 pkt 9, z których potencjalnie mogłoby wynikać, że wniesienie wkładu do spółki skutkuje powstaniem przychodu.

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. l pkt 50b ustawy o PDOF (którego brzmienie nie uległo zmianie w porównaniu ze stanem prawnym aktualnym na dzień 31 grudnia 2013 r.) wolne od podatku dochodowego są między innymi przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku, nawet gdyby uznać, że w związku z wniesieniem wkładu do SKA, po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód (co zdaniem Wnioskodawcy, jak wykazano powyżej, byłoby stwierdzeniem nieznajdującym oparcia w obowiązujących przepisach), to zastosowanie znajdzie art. 21 ust. l pkt 50b ustawy o PDOP, na podstawie którego transakcja polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci Akcji do SKA będzie zdarzeniem wolnym od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.