ILPB1/415-616/14-2/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki komandytowo-akcyjnej oraz w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki komandytowo-akcyjnej oraz w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”), planuje nabyć (do 30 listopada 2014 r.) akcje spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „SKA”) i następnie (także do 30 listopada 2014 r.) dokonać do takiej SKA wkładu niepieniężnego w postaci akcji innej spółki prawa handlowego (dalej: „Akcje”), w wyniku czego Wnioskodawca będzie jedynym akcjonariuszem SKA. Komplementariuszem SKA jest i będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SKA powstała przed 12 grudnia 2013 r., tj. przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej. Zgodnie z umową spółki SKA, obecny rok obrotowy SKA rozpoczął się l grudnia 2013 r., a zakończy się 30 listopada 2014 r. SKA nie dokonała ani nie dokona zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej, tj. po 12 grudnia 2013 r. Do momentu zakupu akcji w SKA wspólnikami SKA są (były) wyłącznie spółki kapitałowe. Rok podatkowy komplementariusza jest taki sam jak rok obrotowy SKA. Wniesienie wkładu przez Wnioskodawcę nastąpi w trakcie trwania roku obrotowego SKA, który rozpoczął się l grudnia 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci Akcji do SKA nie będzie powodowało powstania jakiegokolwiek opodatkowanego przychodu na gruncie ustawy o PDOF po stronie Wnioskodawcy...
  2. Czy w okresie do końca obecnego roku obrotowego SKA - tj. do 30 listopada 2014 r., Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu udziału w SKA wyłącznie w sytuacji podjęcia uchwały o podziale zysku SKA, w wysokości przyznanej Wnioskodawcy dywidendy przez walne zgromadzenie SKA...

Tut. Organ wskazuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1, tj. w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki komandytowo-akcyjnej.

Natomiast wniosek w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, tj. w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej, został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 17 września 2014 r. nr ILPB1/415-616/14-3/AP.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci Akcji do SKA nie będzie powodowało powstania jakiegokolwiek opodatkowanego przychodu na gruncie ustawy o PDOF po stronie Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. l ust. 3 pkt l ustawy o PDOP, który wszedł w życie z dniem l stycznia 2014 r., przepisy ustawy o PDOP mają zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej stanowi, iż spółka komandytowo-akcyjna, która:

  1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
  2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

- jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem l stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego. Jednocześnie zgodnie z art. 11 Ustawy nowelizującej, art. 4 ust. 2 wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia, tj. z dniem 12 grudnia 2013 r.

W myśl powyższych przepisów, w sytuacji, gdy spółka komandytowo-akcyjna powstała po 12 grudnia 2013 r., jej rok obrotowy nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym lub gdy po 12 grudnia 2013 r. zmieniła swój rok obrotowy, taka spółka była obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r. W takiej sytuacji pierwszy rok podatkowy spółki komandytowo-akcyjnej rozpoczynał się l stycznia 2014 r.

W tym miejscu Wnioskodawca chciałby podkreślić, że zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, SKA powstała przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej, a jednocześnie rok obrotowy SKA nie został zmieniony po dniu wejścia w życie przedmiotowego przepisu. W konsekwencji, SKA nie była zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych w dniu 31 grudnia 2013 r. oraz rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego z dniem l stycznia 2014 r.

Z kolei, stosownie do art. 4 ust. l Ustawy nowelizującej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. l i art. 2 (tj. m.in. ustawy o PDOP i ustawy o PDOF), w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizująca, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Z powyższego wynika, że w odniesieniu do określenia przychodów m.in. z tytułu wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, której rok obrotowy rozpoczęty przed 31 grudnia 2013 r. nadal trwa, zastosowanie powinny znaleźć przepisy ustawy o PDOF w brzmieniu sprzed l stycznia 2014 r. Zgodnie natomiast z art. 17 ust. l pkt 9 ustawy o PDOF, w brzmieniu aktualnym na 31 grudnia 2013 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. W tym kontekście należy podkreślić, że SKA jest spółką niemającą osobowości prawnej. Zgodnie bowiem z art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: KSH), spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. W świetle powyższego, sytuacja przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego (wniesienie wkładu do SKA) nie jest objęta dyspozycją art. 17 ust. l pkt 9 ustawy o PDOF (w mającym zastosowanie w przedmiotowej sprawie brzmieniu aktualnym na dzień 31 grudnia 2013 r.). Co istotne, ustawa o PDOF nie zawiera innych regulacji niż art. 17 ust. 1 pkt 9, z których potencjalnie mogłoby wynikać, że wniesienie wkładu do spółki skutkuje powstaniem przychodu.

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. l pkt 50b ustawy o PDOF (którego brzmienie nie uległo zmianie w porównaniu ze stanem prawnym aktualnym na dzień 31 grudnia 2013 r.) wolne od podatku dochodowego są między innymi przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku, nawet gdyby uznać, że w związku z wniesieniem wkładu do SKA, po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód (co zdaniem Wnioskodawcy, jak wykazano powyżej, byłoby stwierdzeniem nieznajdującym oparcia w obowiązujących przepisach), to zastosowanie znajdzie art. 21 ust. l pkt 50b ustawy o PDOP, na podstawie którego transakcja polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci Akcji do SKA będzie zdarzeniem wolnym od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.