IBPBII/2/415-740/14/AK | Interpretacja indywidualna

Ustalenie do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć wypłaconą akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej dywidendę z zysku wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych
IBPBII/2/415-740/14/AKinterpretacja indywidualna
  1. dywidendy
  2. przekształcanie
  3. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 30 lipca 2014 r. (data otrzymania 11 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 17 i 31 października 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie ustalenia do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć wypłaconą akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej dywidendę z zysku wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie ustalenia do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć wypłaconą akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej dywidendę.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismami z 3 i 22 października 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-739/14/AK, IBPBII/2/415-740/14/AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 17 i 31 października 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej („Spółka” lub „SKA”). Ostatni rok obrotowy Spółki zakończył się 31 grudnia 2013 r. Spółka zamierza podjąć uchwałę w sprawie przekształcenia w spółkę komandytową i dokonać przekształcenia w 2014 r.

W 2014 r. Spółka podjęła uchwałę o wypłacie dywidendy za 2013 r. – za okres, w którym SKA nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Dywidenda zostanie wypłacona częściowo w 2014 r. a częściowo w kolejnych latach po przekształceniu Spółki w spółkę komandytową.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie.

Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć wypłaconą akcjonariuszowi dywidendę z SKA za 2013r.... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacona dywidenda z SKA za 2013 r. będzie stanowiła dla akcjonariusza przychód ze źródła przychodów w postaci kapitałów pieniężnych w momencie jej otrzymania.

Należy podkreślić, że zgodnie z uchwałami Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/12) w zakresie opodatkowania akcjonariuszy będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych oraz z 20 maja 2012 r. (sygn. akt II FPS 6/12) w sprawie akcjonariuszy będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych a także wydaną po tych uchwałach interpretacją ogólną Ministra Finansów z 25 listopada 2013 r. (nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13) – akcjonariusze nie musieli samodzielnie na bieżąco rozliczać podatków od udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej. Ich dochód był opodatkowany dopiero w momencie wypłaty dywidendy i wtedy też powstawał obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy jako przychód z działalności gospodarczej.

Mając powyższe argumenty na uwadze oraz fakt, że od 1 stycznia 2014 r. na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. Nr 1387) („Ustawa Nowelizująca”) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego, w części przypadającej na akcjonariusza – przychody z tytułu otrzymanej dywidendy z SKA niezależnie od okresu, za który ten zysk pochodzi, powinny być klasyfikowane jako dochody z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu na zasadzie kasowej w momencie ich otrzymania przez akcjonariusza.

Art. 7 ust. 1 ww. Ustawy Nowelizującej wskazuje bowiem wyraźnie na charakter wypłacanego zysku jako zysku wypłacanego przez podatnika będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W takim przypadku zysk taki powinien zostać zrównany z zyskiem wypłacanym dotychczas przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. jako zysk z kapitałów pieniężnych.

Nie istnieją już bowiem przesłanki wskazujące na opodatkowanie tego zysku jako zysku zrównanego z zyskiem z prowadzenia działalności gospodarczej przez akcjonariusza. SKA straciła bowiem charakter spółki osobowej transparentnej podatkowo a tym samym dotychczasowa kwalifikacja przychodów akcjonariusza z działalności gospodarczej nie jest zasadna. W ocenie Wnioskodawcy, zmiana wprowadzona przez art. 7 ust. 1 ww. Ustawy Nowelizującej wpływa również na zmianę źródła przychodów dla akcjonariusza takiej spółki.

Reasumując, kwota niewypłaconej na dzień przekształcenia dywidendy z SKA za 2013 r., wynikająca z uchwały Walnego Zgromadzenia SKA, nie będzie podlegała opodatkowaniu na dzień przekształcenia zryczałtowanym podatkiem z tytułu dywidend, lecz będzie stanowiła dla akcjonariusza przychód z kapitałów pieniężnych w momencie jej otrzymania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie dotyczącym ustalenia do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć wypłaconą akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej dywidendę z zysku wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (tj. pytania oznaczonego we wniosku nr 2). Ocena stanowiska w zakresie dotyczącym konieczności opodatkowania niewypłaconej na dzień przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową dywidendy jako niepodzielonego zysku (tj. pytania oznaczonego we wniosku nr 1) została zawarta w odrębnej interpretacji.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna, w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem podjęła uchwałę o wypłacie dywidendy za 2013 r., tj. za okres w którym spółka ta nie była jeszcze podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Dywidenda zostanie wypłacona częściowo w 2014 r. a częściowo w kolejnych latach po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. poz. 1387, dalej: ustawa zmieniająca) – przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (tj. m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r.), nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych spółki komandytowo-akcyjne uzyskały z 1 stycznia 2014 r. – stały się (co do zasady) odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 2014 r. – przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z powyższych przepisów wynika, że do opodatkowania dywidendy z zysku spółki komandytowo-akcyjnej, wypracowanego przez tę spółkę przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (czyli wypracowanego przed 1 stycznia 2014 r.), w części przypadającej na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Natomiast o zysku przypadającym na akcjonariusza można mówić wówczas, gdy właściwy organ spółki komandytowo-akcyjnej podejmie uchwałę w sprawie podziału tego zysku a zatem odpowiednią jego część przeznaczy do podziału na rzecz akcjonariuszy.

Zgodnie bowiem z art. 126 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – w sprawach nieuregulowanych w dziele IV ww. ustawy, do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się:

  1. w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy – odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej,
  2. w pozostałych sprawach – odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Z powyższego odwołania wynika, że w sprawach dotyczących akcjonariuszy i akcji a także odnośnie do zasad udziału akcjonariuszy w zysku spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej.

Stosownie do art. 347 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem art. 348, art. 349, art. 351 § 4 oraz art. 353. Przy czym w myśl art. 146 § 2 Kodeksu spółek handlowych – o podziale zysku za rok obrotowy w części przypadającej na akcjonariuszy decyduje walne zgromadzenie spółki, zaś uchwała w tym przedmiocie wymaga zgody wszystkich komplementariuszy.

Zgodnie z art. 348 § 1 i § 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że uzyskanie udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej jest – aż do dnia powzięcia uchwały o podziale zysku – uzależnione od spełnienia szeregu warunków. Prawo do udziału w zysku akcjonariusza spółki powstaje dopiero z chwilą wykazania tego zysku w sprawozdaniu finansowym spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta i jego przeznaczenia, przez zgromadzenie wspólników, do wypłaty akcjonariuszom. Zatem do tego dnia akcjonariuszowi nie przysługuje skuteczne roszczenie o wypłatę jakiejkolwiek kwoty z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej. Natomiast z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku spółki komandytowo-akcyjnej następuje przekształcenie związanego z akcją prawa do dywidendy w roszczenie o wypłatę konkretnej kwoty.

Tym samym w dniu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy, zysk ten staje się zyskiem przypadającym na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. W omawianej sprawie uchwała o podziale zysku spółki komandytowo-akcyjnej za 2013 r. (tj. za rok w którym spółka ta nie była jeszcze podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) i wypłacie dywidendy podjęta została w 2014 r. Dywidenda ta zatem, jako zysk spółki komandytowo-akcyjnej przypadający na akcjonariusza, opodatkowana będzie na nowych zasadach (w brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2014 r.) – zastosowanie znajduje bowiem zastrzeżenie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej. W takim przypadku wypłata akcjonariuszowi przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy z zysku tej spółki, wypracowanego przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiła będzie dla niego dochód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni.

W myśl art. 5a pkt 29 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c). Stosownie do treści art. 5a pkt 28 lit. c) ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e (art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (art. 30a ust. 7 ww. ustawy).

Powyższej kwalifikacji dywidendy wypłaconej z zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, nie zmienia fakt, że zostanie ona wypłacona w okresie po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową a zatem już przez tę spółkę komandytową. Dywidenda ta pochodzić będzie bowiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych a tylko wypłacona zostanie przez spółkę komandytową, będącą następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej. Tym samym opodatkowanie dywidendy wypłaconej Wnioskodawcy przez spółkę komandytową (po przekształceniu) z zysku wypracowanego przez spółkę komandytowo-akcyjną przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych odbywało się będzie na tych samych zasadach jak opodatkowanie dywidendy z zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypłaconego przez te spółkę przed jej przekształceniem w spółkę komandytową (jeżeli nie ulegną zmianie obowiązujące w dniu wydania niniejszego rozstrzygnięcie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Oczywistym jest więc, że tak wypracowany przez spółkę komandytowo-akcyjną a wypłacony przez spółkę komandytową zysk pozostaje zyskiem tej pierwszej spółki. Dywidenda z zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego w 2013 r., który został podzielony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej nie traci swojego charakteru także po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową. W konsekwencji późniejsza wypłata przez spółkę komandytową dywidendy pochodzącej z zysku wypracowanego przez przekształcaną spółkę komandytowo-akcyjną – również będzie podlegała opodatkowaniu jako dochód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć należy, że przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową oznacza następstwo prawne podmiotów, a spółka przekształcona nie stanowi nowego podmiotu rozpoczynającego działalność, lecz stanowi kontynuację spółki przekształcanej w zmienionej formie prawnej. Nie oznacza to jednak, że zysk spółki komandytowo-akcyjnej osiągnięty w roku, w którym spółka ta nie była jeszcze podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych staje się zyskiem spółki komandytowej. Spółka komandytowa w przypadku wypłacenia dywidendy z tego zysku wspólnikom nie wypłaci im wszakże swojego wypracowanego zysku z działalności gospodarczej, tylko zysk wypracowany przez spółkę komandytowo-akcyjną, swojego poprzednika prawnego.

Na koniec wyjaśnić należy, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. spółki komandytowo-akcyjne, jako osobowe spółki prawa handlowego, nie były samodzielnymi podatnikami podatków dochodowych, a wypracowane przez nie dochody nie stanowiły odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podatnikami podatków dochodowych od dochodów wypracowanych w ramach tych spółek byli jej wspólnicy. W zależności od cywilnoprawnego statusu tych wspólników, podlegali oni opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych bądź podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przy czym (co do zasady) osoby fizyczne będące wspólnikami takich spółek, z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, uzyskiwały przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (o czym stanowi art. 5b ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w wysokości otrzymanej dywidendy.

Podsumowując, kwotę dywidendy pochodzącej z zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego w okresie kiedy nie była ona jeszcze podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych a wypłaconej Wnioskodawcy w 2014 r. oraz w latach późniejszych po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową (jeżeli nie ulegną zmianie przepisy) należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samy stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2 – zgodnie z którym wypłacona dywidenda z SKA za 2013 r. będzie stanowiła dla akcjonariusza przychód ze źródła przychodów w postaci kapitałów pieniężnych w momencie jej otrzymania – należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.