IBPBI/1/415-847/14/AB | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania wspólnika spółki komandytowej, będącej wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej.
IBPBI/1/415-847/14/ABinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. rok obrotowy
 3. spółka komandytowo-akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 18 lipca 2014 r.), uzupełnionym 15 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu opodatkowania dochodów wspólnika spółki komandytowej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo – akcyjnej, po wejściu w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu opodatkowania dochodów wspólnika spółki komandytowej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo – akcyjnej, po wejściu w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 2 października 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-847/14/AB, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 15 października 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej (dalej: „SK”), która jest akcjonariuszem spółki komandytowo - akcyjnej (dalej: „SKA”). W dniu 2 grudnia 2013 r. SKA została zarejestrowana we właściwym Sądzie rejonowym w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”). Statut SKA przewiduje, że rokiem obrachunkowym jest okres od 1 grudnia do 30 listopada. Z dniem 1 stycznia 2014 r. nie nastąpi zatem rozpoczęcie kolejnego roku obrotowego dla Spółki, lecz rok obrotowy spółki będzie trwał do 30 listopada 2014 r. Wnioskodawca przewiduje, że w związku z realizacją strategii marketingowej SK, zbędzie na rzecz SKA znaki towarowe (objęte prawami ochronnymi zarejestrowanymi przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej). Zbycie odbędzie się w trybie wniesienia wkładu (aportu) w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale akcyjnym. Znaki te będą sprzedane (wniesione w formie aportu) przed zakończeniem pierwszego roku obrotowego.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 7 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 • na dzień zawiązania spółki komandytowo-akcyjnej jej komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jedynym akcjonariuszem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
 • spółka komandytowa objęła akcje spółki komandytowo-akcyjnej 15 listopada 2013 r.,
 • Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej,
 • obecnie osoby fizyczne nie są wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy transakcja sprzedaży (wniesienia aportu) znaków towarowych, jak i inne dochody powstałe w SKA będą opodatkowane pośrednio w SK w momencie otrzymania dywidendy...

Zdaniem Wnioskodawcy, do jego dochodów z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej (dalej: „SK”), a pośrednio w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”) w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), do dnia 30 listopada 2014 r. stosować należy regulację dawną, tj. obowiązującą wszystkie spółki komandytowo - akcyjne do dnia 31 grudnia 2013 r. Powyższy wniosek wynika z zastosowania do SKA art. 4 ust. l ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387, dalej: „ustawa nowelizująca”).

Ustawodawca w art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, wskazał, że podmiotowość prawnopodatkową w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, spółki komandytowo - akcyjne uzyskują począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, zaczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, oznacza to zachowanie dotychczasowych zasad opodatkowania dla wspólników tych spółek komandytowo-akcyjnych, które obrały inny, niż kalendarzowy rok obrotowy, tj. do końca obecnie trwającego roku obrotowego.

Jednocześnie należy wskazać, że SKA powstała 2 grudnia 2013 r., więc przed wejściem w życie ustawy nowelizującej (data wejścia w życie art. 4 tej ustawy, to 12 grudnia 2013 r.). Ponadto, jak wskazano wyżej SKA wybrała inny, niż kalendarzowy rok obrotowy, rozpoczynający się w 2013 r., a kończący się 30 listopada 2014 r. Tym samym nie ma zastosowania do Wnioskodawcy przepis art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej.

Na mocy przepisu art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych, w zmienionym brzmieniu należy stosować od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki (który przypada dnia 1 grudnia 2014 r.), rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. i dopiero wtedy SKA stanie się podatnikiem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do dnia 30 listopada 2014 r. do SKA należy stosować, na mocy ustawy nowelizującej, regulację obowiązującą spółki komandytowo - akcyjne do dnia 31 grudnia 2013 r. W szczególności zastosowanie będzie miała zasada transparencji podatkowej, w związku z brakiem podmiotowości prawnej spółki komandytowo – akcyjnej, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego będą regulować wspólnicy SKA. Wnioskodawca jest wspólnikiem (komandytariuszem niebędącym komplementariuszem) akcjonariusza (także nie będącego komplementariuszem) SKA. W przedmiotowym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (z tytułu uczestnictwa w SK) pośrednio będą obciążać Wnioskodawcę. W zakresie chwili osiągnięcia przychodu przez Wnioskodawcę, twierdzenie zgodne ze stanowiskiem Wnioskodawcy zostało wyrażone w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r. Znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125. Wnioskodawca w pełni podziela przedstawiony w ww. interpretacji ogólnej tok rozumowania, podnoszone argumenty oraz przyjęte wnioski, że Stosownie do treści art. 12 ust. 3 updop oraz art. 14 ust. 1 updof za przychody uzyskane z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej uważa się należne przychody choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „przychód należny”. W ślad zatem za orzecznictwem sądów administracyjnych sięgnąć należy do znaczenia tego określenia na gruncie wykładni językowej, a także na gruncie przepisów prawa cywilnego, a w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych, które kształtują relacje akcjonariusza ze spółką komandytowo-akcyjną, w zakresie jego prawa do udziału w zyskach. Zgodnie zaś z art. 347 § 1 Ksh, w związku z art. 126 § 1 pkt 2 Ksh, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, przy czym zgodnie z art. 348 § 2 Ksh uprawnionymi do dywidendy za dany rok podatkowy są na mocy wyżej wskazanych przepisów akcjonariusze, którym przysługiwało prawo do akcji w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku lub akcjonariusze którym przysługiwały akcje na dzień dywidendy. Zatem z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą - stosownie do art. 5 updop oraz art. 5b ust. 2 i art. 8 updof, połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 12 updop oraz art. 10 ust.1 pkt 3 updof.

Stanowisko, w zakresie poprawności przyjętego roku obrotowego i „dawnej regulacji” obowiązującej wszystkie spółki komandytowo-akcyjne do dnia 31 grudnia 2013 r., odzwierciedlono w treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 9 lipca 2014 r., sygn. akt: I SA/Gd 650/14.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. W myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Stosownie natomiast do art. 5a pkt 28 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Ponadto, w myśl art. 5a pkt 29, 31, 32 i 33 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;
 • udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d;
 • objęciu udziału (akcji) - oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce;
 • wspólniku - oznacza to również akcjonariusza.

Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe przepisy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zostały wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na mocy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387, dalej także jako: „ustawa zmieniająca”). Skutkiem uchwalenia powyższych zmian była zmiana zasad opodatkowania zysków (dochodów) wypracowanych w ramach uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. spółki komandytowo-akcyjne, jako osobowe spółki prawa handlowego, nie były bowiem samodzielnymi podatnikami podatków dochodowych, a wypracowane przez nie dochody nie stanowiły odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podatnikami podatków dochodowych od dochodów wypracowanych w ramach tych spółek byli wspólnicy. W zależności od cywilnoprawnego statusu tych wspólników, podlegali oni opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bądź podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przy czym (co do zasady), osoby fizyczne będące wspólnikami takich spółek, z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej uzyskiwały przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (o czym stanowi art. 5b ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z dniem 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się (co do zasady) odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, zaś wspólnicy tych spółek (w tym akcjonariusze) będący osobami fizycznymi, uzyskują z tytułu uczestnictwa w tej spółce przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni.

Zgodnie jednak z art. 4 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej, spółka, o której mowa w ust. 1, która:

 1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
 2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

-jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Ustawa zmieniająca weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. za wyjątkiem cyt. wyżej art. 4 ust. 2, który wszedł w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ww. ustawy, co nastąpiło 27 listopada 2013 r. (art. 11 ww. ustawy). Art. 4 ust. 2 ww. ustawy wszedł zatem w życie z dniem 12 grudnia 2013 r.; jego treść dotyczy zatem spółek powstałych po tym dniu oraz spółek, które po tym dniu dokonały zmiany roku obrotowego.

Z powyższych przepisów wynika, że przepisy ww. ustaw o podatkach dochodowych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą (tj. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) znajdują zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych:

 • powstałych po 31 grudnia 2013 r.;
 • powstałych do 12 grudnia 2013 r., które po tym dniu nie zmieniły roku obrotowego - od pierwszego roku obrotowego tych spółek rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r.;
 • powstałych do 12 grudnia 2013 r., które dokonały po tym dniu zmiany roku obrotowego – do 1 stycznia 2014 r.;
 • powstałych po 12 grudnia 2013 r., których przyjęty rok obrotowy nie skończył się 31 grudnia 2013 r. – od 1 stycznia 2014 r.

Oznacza to, że dla ustalenia właściwych zasad opodatkowania wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej powstałej do 12 grudnia 2013 r. decydujące znaczenie ma to, czy rok obrotowy spółki zakończył się 31 grudnia 2013 r., bądź czy spółka (na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej) miała obowiązek rozpocząć rok podatkowy 1 stycznia 2014 r. (bowiem zmieniła rok obrotowy po 12 grudnia 2013 r.).

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 11 Ordynacji podatkowej, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. W myśl art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o ustawach podatkowych, rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

W odniesieniu do osób fizycznych, podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ich opodatkowania jest ww. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta nie przewiduje możliwości wyboru przez podatników tego podatku roku podatkowego innego, niż rok kalendarzowy. Oznacza to, że spółki osobowe prawa handlowego, które nie są odrębnymi podatnikami podatku dochodowego, a których wspólnikami są osoby fizyczne, jako rok obrotowy winne są przyjąć rok kalendarzowy.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) w art. 3 ust. 1 pkt 9 stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o roku obrotowym, rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Jednak zauważyć należy, że ustawa o rachunkowości nie jest ustawą podatkową, zatem nie może zawierać odmiennych zasad w przedmiocie określenia roku obrotowego niż rok, który w świetle ustawy podatkowej jest rokiem podatkowym. Tak więc dla podatników będących osobami fizycznymi rokiem podatkowym może być tylko rok kalendarzowy, wynikający z art. 11 Ordynacji podatkowej.

W konsekwencji, stosownie do powołanego art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, spółka komandytowo-akcyjna (jak każda spółka niebędąca osobą prawną), gdy co najmniej jednym z jej wspólników była osoba fizyczna, zobligowana była przyjąć za rok obrotowy rok kalendarzowy, tj. rok podatkowy obowiązujący osoby fizyczne. Dotyczy to także sytuacji w której wspólnikiem (w tym akcjonariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej jest inna spółka osobowa, której wspólnikiem jest osoba fizyczna. Spółka osobowa nie jest bowiem podatnikiem podatków dochodowych (jest transparentna podatkowo). Podatnikami są wspólnicy tych spółek. Spółka komandytowo-akcyjna powinna bowiem prowadzić księgi rachunkowe w taki sposób, aby umożliwić prawidłową realizację obowiązków podatkowych przez wspólników spółki osobowej.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (osoba fizyczna) jest wspólnikiem spółki komandytowej, która jest akcjonariuszem spółki komandytowo – akcyjnej. Dnia 2 grudnia 2013 r. spółka komandytowo-akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Statut spółki komandytowo-akcyjnej przewiduje, że rok obrotowy spółki trwa od 1 grudnia do 30 listopada.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej, o której mowa we wniosku w istocie nie znajdzie zastosowania cyt. art. 4 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej. Spółka powstała do 12 grudnia 2013 r. i nie dokonała po tym dniu zmiany roku obrotowego. Nie oznacza to jednak, że spółka komandytowo-akcyjna miała prawo wybrać rok obrotowy inny, niż rok kalendarzowy. W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., spółka komandytowo-akcyjna posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jednym ze wspólników była osoba fizyczna (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych) lub spółka osobowa, której wspólnikiem była osoba fizyczna nie mogła bowiem przyjąć innego, niż kalendarzowy roku obrotowego. Dla takich spółek rok obrotowy zawsze kończył się 31 grudnia. Jak wynika z uzupełnienia wniosku na dzień zawiązania spółki komandytowo – akcyjnej jej akcjonariuszem była spółka komandytowa, której wspólnikiem jest Wnioskodawca (osoba fizyczna). Jak już wskazano, Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, nie są zatem podatnikami podatków dochodowych (są transparentne podatkowo). Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Tym samym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochód z tytułu udziału w spółce komandytowo – akcyjnej, w części przypadającej na spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, będzie podlegał opodatkowaniu u Wnioskodawcy, jako osoby fizycznej z uwzględnieniem jego udziału w spółce komandytowej. W konsekwencji, wskazana we wniosku spółka komandytowo – akcyjna nie miała możliwości wyboru roku obrotowego innego niż rok kalendarzowy.

Reasumując, opisana we wniosku spółka komandytowo-akcyjna (co do zasady), począwszy od 1 stycznia 2014 r. stała się samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego do osób prawnych. W konsekwencji do dochodów uzyskanych w 2014 r. z tytułu uczestnictwa w tej spółce zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Z tej też przyczyny do Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki komandytowej, będącej wspólnikiem (akcjonariuszem) ww. spółki komandytowo-akcyjnej, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 i 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni (...),
 • nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W świetle powyższego przepisu, Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, będzie uzyskiwał dochody z kapitałów pieniężnych, tj. m.in. z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo – akcyjną oraz z tytułu objętych w zamian za wkład niepieniężny akcji w tej spółce (proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce).

Z uwagi na powyższe, stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze. zm). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.