IBPBI/1/415-597/13/ŚS | Interpretacja indywidualna

Dot. sposobu i momentu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej.
IBPBI/1/415-597/13/ŚSinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. dywidendy
 3. spółka komandytowo-akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 21 czerwca 2013 r.), uzupełnionym w dniach 5 i 9 września 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej tzw. podatkiem liniowym,
 • momentu uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy,
 • sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu i momentu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 26 sierpnia 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-594/13/ŚS, IBPBI/1/415-595/13/ŚS, IBPBI/1/415-596/13/ŚS, IBPBI/1/415-597/13/ŚS wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 5 i 9 września 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, jest wspólnikiem spółki jawnej. Wspólnicy tej spółki zamierzają podjąć uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną. Podstawą prawną przekształcenia, będzie art. 551-570 i 581-584 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Spółce przekształconej (spółce komandytowo-akcyjnej) będą przysługiwać wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (spółki jawnej). Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Polsce, gdzie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest jednym ze wspólników spółki jawnej, która zostanie przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną. W takim przypadku Wnioskodawca będzie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Wnioskodawca może otrzymać w przyszłości zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i po spełnieniu przewidzianych tam przesłanek dywidendę z posiadanych w Spółce akcji. Możliwe jest również, iż Spółka nie będzie przez jakiś okres czasu wypłacała dywidendy. Zasady podziału zysku ze Spółki pomiędzy komplementariuszy i akcjonariuszy będą uregulowane w umowie Spółki, bądź mogą wynikać z uchwał wspólników Spółki. Wnioskodawca zamierza zostać wyłącznie akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej i nie będzie pełnił roli komplementariusza w tejże spółce.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przychód z udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej, otrzymany jako dywidenda stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolniczą działalność gospodarcza...
 2. Czy dochód określony w pkt 1 może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy)...
 3. Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym walne zgromadzenie wspólników spółki komandytowo-akcyjnej podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy albo jeżeli określony został dzień dywidendy w tym dniu...
 4. Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów akcjonariusza z spółki komandytowo-akcyjnej, tj. czy kwota przyznanej przez walne zgromadzenie akcjonariuszowi dywidendy jest przychodem w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Przychody uzyskane z tytułu uczestnictwa w zysku spółki komandytowo-akcyjnej należy zakwalifikować do przychodów ze źródła pozarolniczą działalność gospodarcza, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. – dalej „PIT”). Wynika to wprost z brzmienia przepisu art. 5b ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie zaś z przepisem art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Natomiast w myśl ust. 1a ww. ustawy, przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

-interpretację ogólną wydaną przez Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r., Znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125,

-interpretacje indywidualne wydane przez:

-wyroki:

 • NSA z dnia 30 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1925/09, z dnia 5 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 2148/09, II FSK 2126/09, II FSK 2149/09,
 • WSA w Krakowie z dnia 20 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 1181/07, z dnia 13 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Kr 1372/07, z dnia 2 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 219/09, z dnia 22 października 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 1321/10,
 • WSA w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Po 820/09, I SA/Po 821/09,
 • WSA we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1063/09,
 • WSA w Warszawie z dnia 5 marca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1626/09.

Ad.2.

Dochód określony w pkt 1 może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy). Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W opinii Wnioskodawcy, nie ma zatem wątpliwości, że akcjonariusz ma możliwość wyboru opodatkowania na zasadach określonych w przepisie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad.3.

Nie jest zobowiązany do wpłacania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązek taki ciąży na nim jedynie za miesiąc, w którym walne zgromadzenie wspólników spółki komandytowo-akcyjnej podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy albo jeżeli określony został dzień dywidendy w tym dniu. Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. W myśl zaś z ust. 3 powyższego przepisu, obowiązek wpłacania zaliczki powstaje dopiero z miesiącem, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku. Wnioskodawca wskazuje, iż w trakcie roku podatkowego akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej nie uzyskują przychodu należnego. Zatem nie są oni zobowiązani do uiszczania co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z dnia 6 września 2013 r. Wnioskodawca doprecyzował swoje stanowisko stwierdzając, iż w jego ocenie powstanie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych związany jest z faktycznym otrzymaniem (wypłatą) dywidendy ze spółki komandytowo-akcyjnej. Obowiązek taki powstanie więc dopiero za miesiąc otrzymania (wypłaty) dywidendy.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

-interpretację ogólną wydaną przez Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r., Znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125,

-wyroki:

 • NSA z dnia 4 grudnia 2009 r., sygn. akt II FSK 1097/08, z dnia 30 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1925/09, z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11 oraz z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12,
 • WSA we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1063/09,
 • WSA w Warszawie z dnia 5 marca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1626/09, z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2682/10 i 2683/10.

Ad. 4.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym nie wystąpią koszty uzyskania przychodów. Podstawę opodatkowania, tj. dochód w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić będzie przypadająca proporcjonalnie na akcjonariusza część dywidendy przyznanej mu w danym roku przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej.

W kwestii ustalenia podstawy opodatkowania oraz kosztów uzyskania przychodów należy przyjąć, iż w analizowanej sytuacji nie wystąpią koszty uzyskania przychodów, zatem podstawę opodatkowania stanowić będzie przypadająca proporcjonalnie na Wnioskodawcę część dywidendy przyznanej w danym roku przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej. Będzie ona stanowiła dochód w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma bowiem możliwości w przypadku akcjonariusza określania wysokości jego dochodu poprzez różnicę między przychodami spółki komandytowo-akcyjnej a kosztami ich uzyskania, proporcjonalnie do jego udziału w zysku.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

-interpretację ogólną wydaną przez Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r., Znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125,

-wyroki:

 • NSA z dnia 4 grudnia 2009 r., sygn. akt II FSK 1097/08, z dnia 30 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1925/09,
 • WSA we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1063/09.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zauważyć należy, iż stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, bowiem ze złożonego wniosku oraz jego uzupełnienia nie wynika, iż Wnioskodawca, jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej uzyska przychody (dochody), które ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), zaliczałaby do innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.