IBPB-2-2/4511-614/15/MZM | Interpretacja indywidualna

Ustalenie do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć wypłaconą akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej dywidendę z zysku wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
IBPB-2-2/4511-614/15/MZMinterpretacja indywidualna
  1. dywidendy
  2. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 20 września 2015 r. (data otrzymania 8 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty zysku spółki komandytowo-akcyjnej (dywidendy) osiągniętego za 2013 r. a wypłaconego w latach następnych w części dotyczącej akcjonariusza – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty zysku spółki komandytowo-akcyjnej (dywidendy) osiągniętego za 2013 r. a wypłaconego w latach następnych w części dotyczącej akcjonariusza.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, która od 1 stycznia 2014 r. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca objął akcje spółki komandytowo-akcyjnej przed tą datą. Spółka w latach poprzednich osiągnęła zysk, który nie został dotychczas wypłacony. Zyski te w formie dywidendy zostaną wypłacone w latach następnych.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie.

Czy wypłata zysku spółki komandytowo-akcyjnej osiągniętego za 2013 r. w części dotyczącej akcjonariuszy (dywidendy) a wypłaconej w latach następnych, będzie podlegała 19% zryczałtowanemu podatkowi od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, z dniem 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się (co do zasady) odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, zaś wspólnicy tych spółek (w tym akcjonariusze), będący osobami fizycznymi, uzyskują z tytułu uczestnictwa w tych spółkach przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taki wniosek wynika z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, który mówi, że przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza. Tym samym dywidenda wypłacona na rzecz akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z zysku tej spółki wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przypadająca na tego akcjonariusza podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Dywidenda ta zatem, jako zysk spółki komandytowo-akcyjnej przypadający na akcjonariusza opodatkowany będzie na nowych zasadach (w brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2014 r.). Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie należy stwierdzić, że dochodem akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej będzie kwota otrzymanej od spółki dywidendy. Dywidendę tę należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych. Otrzymana od spółki dywidenda będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści tego przepisu od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, która od 1 stycznia 2014 r. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca objął akcje spółki komandytowo-akcyjnej przed tą datą. Ww. spółka w latach poprzednich osiągnęła zysk, który nie został dotychczas wypłacony i zyski te w formie dywidendy zostaną wypłacone w latach następnych.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy tak wypłacona dywidenda będzie podlegała opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. poz. 1387, dalej: ustawa zmieniająca) – przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (tj. m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r.), nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych spółki komandytowo-akcyjne uzyskały z 1 stycznia 2014 r. – stały się (co do zasady) odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. 851 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 2014 r. – przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z powyższych przepisów wynika, że do opodatkowania dywidendy z zysku spółki komandytowo-akcyjnej, wypracowanego przez tę spółkę przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (czyli wypracowanego przed 1 stycznia 2014 r.), w części przypadającej na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Natomiast o zysku przypadającym na akcjonariusza można mówić wówczas, gdy właściwy organ spółki komandytowo-akcyjnej podejmie uchwałę w sprawie podziału tego zysku a zatem odpowiednią jego część przeznaczy do podziału na rzecz akcjonariuszy.

Zgodnie bowiem z art. 126 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – w sprawach nieuregulowanych w dziale IV ww. ustawy, do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się:

  1. w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy – odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej,
  2. w pozostałych sprawach – odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Z powyższego odwołania wynika, że w sprawach dotyczących akcjonariuszy i akcji a także odnośnie do zasad udziału akcjonariuszy w zysku spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej.

Stosownie do art. 347 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem art. 348, art. 349, art. 351 § 4 oraz art. 353. Przy czym w myśl art. 146 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – o podziale zysku za rok obrotowy w części przypadającej na akcjonariuszy decyduje walne zgromadzenie spółki, zaś uchwała w tym przedmiocie wymaga zgody wszystkich komplementariuszy.

Zgodnie z art. 348 § 1 i § 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że uzyskanie udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej jest – aż do dnia powzięcia uchwały o podziale zysku – uzależnione od spełnienia szeregu warunków. Prawo do udziału w zysku akcjonariusza spółki powstaje dopiero z chwilą wykazania tego zysku w sprawozdaniu finansowym spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta i jego przeznaczenia, przez zgromadzenie wspólników, do wypłaty akcjonariuszom. Zatem do tego dnia akcjonariuszowi nie przysługuje skuteczne roszczenie o wypłatę jakiejkolwiek kwoty z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej. Natomiast z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku spółki komandytowo-akcyjnej następuje przekształcenie związanego z akcją prawa do dywidendy w roszczenie o wypłatę konkretnej kwoty.

Tym samym w dniu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy, zysk ten staje się zyskiem przypadającym na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

Z wniosku nie wynika czy spółka komandytowo-akcyjna do chwili obecnej podjęła czy nie uchwałę o podziale zysku spółki komandytowo-akcyjnej za 2013 r. (tj. za rok w którym spółka ta nie była jeszcze podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). W omawianym zdarzeniu Wnioskodawca wskazał, że zyski te w formie dywidendy zostaną wypłacone w latach następnych. Dywidenda ta zatem, jako zysk spółki komandytowo-akcyjnej przypadający na akcjonariusza, opodatkowana będzie na nowych zasadach (w brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2014 r.) – zastosowanie znajdzie bowiem zastrzeżenie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej. W takim przypadku wypłata akcjonariuszowi przez spółkę komandytowo-akcyjną dywidendy z zysku tej spółki, wypracowanego przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiła będzie dla niego dochód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Zgodnie bowiem z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

W myśl art. 5a pkt 29 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c) i d). Stosownie do treści art. 5a pkt 28 lit. c) ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e (art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (art. 30a ust. 7 ww. ustawy).

Podsumowując, kwotę dywidendy pochodzącej z zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego w okresie kiedy nie była ona jeszcze podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tj. za 2013, r. a wypłaconej Wnioskodawcy w latach późniejszych przez tę spółkę, będącą od 1 stycznia 2014 r. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (jeżeli nie ulegną zmianie przepisy) należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dywidendy
ILPB4/4510-1-421/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowo-akcyjna
ITPB1/415-1171/14/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.