IBPB-1-2/4510-48/16/KP | Interpretacja indywidualna

Powstanie przychodu w związku z przejęciem, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, spółki komandytowo-akcyjnej
IBPB-1-2/4510-48/16/KPinterpretacja indywidualna
 1. majątek
 2. połączenie
 3. przejęcie
 4. przychód
 5. spółka kapitałowa
 6. spółka komandytowo-akcyjna
 7. spółka osobowa
 8. udział
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania przychodu w związku z przejęciem, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania przychodu w związku z przejęciem, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca jest jednocześnie akcjonariuszem wchodzącej w skład grupy kapitałowej spółki komandytowo-akcyjnej podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „SKA”). Wnioskodawca posiada 100% akcji SKA. SKA jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2015 r. SKA w przeszłości (2013 r. i 2014 r.) nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym nie posiada za tamte okresy niepodzielonych zysków, gdyż spółka ta za 2013 r. poniosła stratę, a za 2014 r. nieznaczny zysk, który jednak był niższy niż wartość straty z 2013 r. i nie pozwolił na jej pokrycie. Obecnie Grupa rozważa model reorganizacji oraz możliwe do osiągnięcia efekty synergii i poprawy efektywności w przypadku integracji podmiotów w ramach Grupy, co ma przyczynić się do umocnienia i dalszej przewagi konkurencyjnej Grupy. Jednym z kluczowych elementów motywujących decyzje reorganizacyjne jest cel, w jakim została utworzona SKA i zmieniające się otoczenie makroekonomiczne. SKA w założeniu miała pełnić (i pełni) funkcje podmiotu udzielającego finansowania podmiotom w Grupie oraz mającego dostęp do korzystnego finansowania zewnętrznego (w tym bankowego) dzięki posiadanym aktywom, w jakie został wyposażony. Zmieniająca się stopniowo polityka instytucji zewnętrznych udzielających finansowania na rzecz SKA doprowadziła do tego, że rozpoczęły one ocenę klienta nie z perspektywy jego sprawozdania jednostkowego (a więc wyników SKA oraz struktury jej bilansu), a z perspektywy sprawozdania skonsolidowanego tj. sprawozdania (wyników i bilansu) całej Grupy. Z tego powodu zasadnym w ocenie grupy będzie również konsolidacja prawna określonych podmiotów w Grupie. Jednym z elementów reorganizacji miałoby być dokonanie połączenia SKA przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej: „KSH”). Jak jednak stanowi art. 491 § 1 KSH, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. W świetle powyższego, ograniczenia prawne na gruncie KSH określają, że SKA nie może być w ramach planowanych działań reorganizacyjnych spółką przejmującą. Z tego powodu, to SKA miałaby być przejęta przez inny podmiot z Grupy. Powoduje to, że Grupa rozważa pionowy model integracji. Nastąpiłoby więc połączenie SKA z Wnioskodawcą (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) w trybie art. 492 § l pkt 1 KSH, poprzez przejęcie SKA przez Wnioskodawcę. Powyższe czynności zostaną dokonane po 1 stycznia 2016 r.

Z uzupełninia wniosku pismem z 5 stycznia 2016 r. wynika, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawcy chodziło o lata kalendarzowe 2013 r. i 2014 r., podczas gdy trwający wówczas pierwszy rok obrotowy SKA był rokiem przedłużonym i rozpoczął się w 2013 r. i zakończył z ostatnim dniem 2014 r. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że za ten pierwszy rok obrotowy SKA nie wystąpiły niepodzielone zyski (SKA osiągnęła stratę za rok obrotowy 2013-2014).

Istotny element zdarzenia przyszłego został również zawarty we własnym stanowisku w sprawie gdzie Wnioskodawca wskazał, że posiada w kapitale zakładowym SKA udział znacznie przekraczający 10%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku połączenia Wnioskodawcy ze SKA, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Wnioskodawca byłby spółką przejmująca, a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku połączenia Wnioskodawcy oraz SKA, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Wnioskodawca byłby spółką przejmującą, a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Przy czym zgodnie z art. 491 § 1 KSH spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. W wyniku takiego połączenia dochodzi do tzw. sukcesji generalnej, określonej w art. 494 § 1 KSH, zgodnie z którym spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

W myśl art. 93 § 1 pkt 1-3 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: „Ordynacja podatkowa”), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, a także osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Stosownie do art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, § 1 tego przepisu stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych), bądź osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych). Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.

Szczególne zasady opodatkowania czynności połączenia spółek zawiera art. 10 ustawy o CIT. Określa on zasady kwalifikacji określonych przysporzeń majątkowych do tzw. przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. Przy kwalifikacji podmiotowej tej regulacji określa się poszczególne kategorie przychodu wymienione w tym przepisie, dotyczące spółek (np. połączenie lub podział spółek). Z kolei przez spółkę, zgodnie z art. 4a pkt 21 ustawy o CIT, należy rozumieć spółkę będącą podatnikiem, którą to spółką jest również spółka komandytowo-akcyjna. Również ustawodawca potwierdził, że regulacje art. 10 ustawy o CIT, należy stosować do spółek komandytowo-akcyjnych. Przykładowo, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, jeżeli akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu (...) o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (...) - pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Oznacza to, że ustawodawca statuuje przykładowo, że w razie przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę niebędącą osobą prawną (np. jawną lub komandytową) powstanie przychód w wartości niepodzielonych zysków SKA (w tym przekazanych np. na kapitały zapasowe). Przychód ten zgodnie z wspomnianym przepisem powstaje na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Analogicznie art. 7 wymienionej ustawy wskazuje warunki zwolnienia przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych osiąganych przez spółki komandytowo-akcyjne.

Stąd należy uznać, że regulacje dotyczące powstania przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych określone w art. 10 ustawy o CIT, dotyczą również spółek komandytowo-akcyjnych (przyjęcie tezy przeciwnej oznaczałoby m.in. brak opodatkowania przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej czy pozostawanie art. 6 i art. 7 ustawy zmieniającej normami pustymi).

Wnioskodawca zwraca jednocześnie uwagę, że przed nowelizacją przepisów ustawy o CIT, która weszła w życie od dnia 1 stycznia 2014 r. przyjmowano, że przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT dotyczy wyłącznie łączenia spółek kapitałowych, jednakże nowelizacja przepisów rozciągnęła ich moc również na połączenia ze spółkami komandytowo-akcyjnymi (będącymi podatnikami jak SKA w niniejszym przypadku). Znowelizowane przepisy ustawy o CIT rozciągają przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, także na spółkę komandytowo-akcyjną, co wynika wprost z art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o CIT.

Z kolei, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, przy połączeniu spółek, dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej.

Natomiast jak stanowi art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia. Przy czym punkt ten nie znajdzie zastosowania jako, że Wnioskodawca posiada w kapitale zakładowym SKA udział znacznie przekraczający 10%.

W świetle art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o CIT, ust. 2 tego przepisu ma zastosowanie do spółek będących podatnikami (a więc podlegających w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania), przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W konsekwencji, w sytuacji połączenia Spółki (będącej spółką przejmującą) z SKA (będącą spółką przejmowaną), po stronie Spółki nie powstanie obowiązek podatkowy, gdyż w świetle wskazanych wyżej przepisów ustawy o CIT, przejęcie SKA będzie z perspektywy Spółki neutralne na gruncie podatku pochodowego od osób prawnych. W rezultacie, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, dla spółki przejmującej (tj. Wnioskodawcy) nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej. W sytuacji zatem połączenia Wnioskodawcy (będącego spółką przejmującą) ze SKA (będącą spółką przejmowaną), po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy, gdyż w świetle wskazanych wyżej przepisów ustawy o CIT, przejęcie SKA będzie z perspektywy Wnioskodawcy neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Mając zatem na uwadze powyższe przepisy, w przypadku połączenia, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, Wnioskodawcy oraz SKA, gdzie Wnioskodawca byłby spółką przejmująca, a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy.

Jednocześnie należy wskazać, że w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) nie zajdzie przesłanka, o której mowa w art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT dotycząca przydzielenia Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki przejmowanej udziałów w spółce przejmującej, jako, że to Wnioskodawca jest spółką przejmującą. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że stanowisko analogiczne do zaprezentowanego powyżej, potwierdzającej neutralność podatkową przejęcia SKA przez spółkę kapitałową po stronie spółki przejmującej, zajęły organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych wydanych na wniosek podatników, m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 sierpnia 2015 r. Znak: IPPB3/4510-439/15-4/DP, w której potwierdzono stanowisko podatnika, zgodnie z którym w przypadku połączenia, w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Spółki oraz SKA, gdzie Spółka byłaby spółką przejmująca a SKA spółką przejmowaną, po stronie Spółki nie powstanie obowiązek podatkowy;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 września 2015 r. (powinno być 15 września 2014 r.) Znak: IPPB3/423-574/14-5/DP, w której uznał, że (...) przejęcie przez Wnioskodawcę majątku spółki komandytowo-akcyjnej jest objęte dyspozycją art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem art. 10 ust. 5 tej ustawy).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku połączenia Wnioskodawcy oraz SKA, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Wnioskodawca byłby spółką przejmującą, a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm., dalej: „KSH”), spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Stosownie natomiast do art. 492 § 1 KSH, połączenie może być dokonane:

 1. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie);
 2. przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

W przypadku dokonania połączenia na powyższych zasadach, spółka przejmowana przestaje istnieć, wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami spółki przejmującej oraz wszystkie aktywa i pasywa spółki przejmowanej przechodzą na spółkę przejmującą.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W myśl art. 4a updop, ilekroć w ustawie mowa o:

 • spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (pkt 14),
 • spółce – oznacza to spółkę będącą podatnikiem (pkt 21).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 updop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Stosownie do art. 10 ust. 2 updop, przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną, wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%. dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Na podstawie art. 10 ust. 4 updop, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 5 updop, przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Należy także zwrócić uwagę na art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 updop, zgodnie z którym do przychodów podatkowych nie zalicza się:

 • przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela (art. 12 ust. 4 pkt 4);
 • dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy (art. 12 ust. 4 pkt 11).

Sytuacje wymienione w powołanych przepisach należą do zamkniętego katalogu tzw. wyłączeń z przychodów, uregulowanych w art. 12 ust. 4 updop.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa przeprowadzenie po 1 stycznia 2016 r. połączenia, na podstawie 492 § 1 pkt 1 KSH, ze spółką komandytowo-akcyjną z tej samej grupy kapitałowej, która od 1 stycznia 2015 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przyczyną połączenia jest zmieniająca się stopniowo polityka instytucji zewnętrznych udzielających finansowania na rzecz SKA która doprowadziła do tego, że rozpoczęły one ocenę klienta z perspektywy sprawozdania skonsolidowanego całej Grupy, a nie poszczególnych podmiotów grupy. Połączenie będzie miało więc na celu umocnienie i dalszą przewagę konkurencyjną Grupy. Obie spółki posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 1 updop. Wnioskodawca jest 100% akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Na dzień połączenia SKA nie posiada niepodzielonych zysków pochodzących z okresu, gdy nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Odnosząc powyższe do przedstawionych przepisów stwierdzić należy, że w przypadku połączenia Wnioskodawcy z SKA, z przyczyn uzasadnionych ekonomicznie (w celu umocnienia i dalszej przewagi konkurencyjnej Grupy), do wartości własnych udziałów własnych wydanych udziałowcom spółki przejmowanej SKA, zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 4 updop. Natomiast z uwagi, że Wnioskodawca posiada w kapitale zakładowym SKA udział przekraczający 10% i obie spółki mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, w przypadku wystąpienia nadwyżki wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną, wartość przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej zastosowanie znajdzie cyt. 10 ust. 2 pkt 1 updop.

Reasumując, należy stwierdzić, że przejęcie przez Wnioskodawcę majątku SKA nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu. Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.