IBPB-1-1/4511-241/15/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie skutków podatkowych planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki komandytowo - akcyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 maja 2015 r. (złożonym osobiście w tut. Biurze w tym samym dniu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki komandytowo - akcyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. w tut. Biurze został złożony osobiście ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki komandytowo – akcyjnej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący polskim rezydentem podatkowym, jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”). S.K.A. powstała z przekształcenia, przeprowadzonego zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, ze spółki akcyjnej. Wpis spółki przekształconej (S.K.A.) do rejestru przedsiębiorców (Krajowego Rejestru Sądowego) nastąpił 29 listopada 2013 r. Po zarejestrowaniu uchwałą wspólników, podjętą 2 grudnia 2013 r. zmieniono jej statut (§ 14) i jednocześnie zmieniono jej rok obrotowy. Zmiana statutu w tym zakresie została zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego i zarejestrowana przez Sąd przed 12 grudnia 2013 r., tj. przed wejściem w życie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: „Ustawa nowelizująca”). W efekcie tego, pierwszy po ww. zmianie rok obrotowy S.K.A. skończy się 31 października 2015 r. Tym samym do spółki tej zastosowanie ma art. 4 ust. 1 Ustawy nowelizującej, a co za tym idzie m.in. art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. (dalej: „Ustawa o PIT”). W S.K.A. oprócz jednego komplementariusza, którym jest spółka z o.o. (polski rezydent podatkowy) jest trzech akcjonariuszy (osoby fizyczne), w tym Wnioskodawca.

S.K.A. posiada utworzone jeszcze przez spółkę akcyjną, z której powstała w wyniku przekształcenia, kapitały zapasowy i rezerwowy, a ponadto zysk wypracowany w okresie funkcjonowania jako S.K.A., który - z uwagi na niezamknięcie roku obrotowego - nie był jeszcze przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia. Z kolej środki zgromadzone na kapitałach zapasowym i rezerwowym, w związku z przekształceniem spółki akcyjnej (poprzedniczki prawnej S.K.A.) w S.K.A. nie zostały opodatkowane w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy o PIT - w brzmieniu obowiązującym w 2013 r. - ponieważ Wnioskodawca kierował się w tym zakresie treścią prawomocnego wyroku sądu administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 czerwca 2013 r. (sygn. akt I SA/Gl 70/13).

W przyszłości planowane jest w S.K.A. podwyższenie kapitału zakładowego, dokonane w ten sposób, że środki zgromadzone na kapitale zapasowym i rezerwowym zostaną w całości lub w części przekazane na kapitał zakładowy, a Wnioskodawcy w odpowiednim stosunku zostaną wydane nowe akcje S.K.A. lub też zostanie podwyższona ich wartość nominalna.

Planowane podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 31 października 2015 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku planowanego podwyższenia kapitału zakładowego S.K.A., po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) do opodatkowania podatkiem PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane zdarzenie, to jest podwyższenie kapitału zakładowego S.K.A., dokonane przed zakończeniem aktualnego roku obrotowego S.K.A. (to jest przed 31 października 2015 r.), ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym i rezerwowym, nie będzie po stronie Wnioskodawcy źródłem powstania jakiegokolwiek przychodu (dochodu) do opodatkowania podatkiem PIT. Uzasadniając powyższe twierdzenie, Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: „Ustawa nowelizująca”), w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Co istotne, jak wynika z opisu stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) jaki zawarto we wniosku, do S.K.A. nie miał zastosowania art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, należy przyjąć, że dla prawidłowej oceny wskazanego we wniosku stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) zastosowanie znajdzie (winno być: zastosowania nie znajdzie) art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa o PIT”), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z jego treścią, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej. W niniejszej sprawie przepis ten nie znajdzie więc zastosowania, ponieważ S.K.A. nie jest osobą prawną, tylko osobową spółką prawa handlowego, która nie posiada osobowości prawnej.

Przyznanie nowych akcji S.K.A., w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych, nie jest również zdarzeniem, na skutek którego po stronie akcjonariusza (Wnioskodawcy) powstaje przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 lub ust. 2 Ustawy o PIT. Przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe dotyczy przychodu z udziału w spółce (art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT). Wskazując w tym zakresie na art. 126 § 1 pkt 2 i art. 347 § 1 kodeksu spółek handlowych, należy stwierdzić, że przychód ten realizuje się w określonej formie, a mianowicie dywidendzie, czyli prawie do udziału w zysku spółki. Tym samym w wyniku przydzielenia nowo wyemitowanych akcji przysporzenie po stronie Wnioskodawcy jest jedynie potencjalne - mianowicie uzależnione od podjęcia decyzji przez komplementariusza o wypłacie zysku akcjonariuszom (w tym Wnioskodawcy), albo zbycia przez niego akcji. Co istotne, nie można jednakowo traktować decyzji o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom (co stanowi przychód z udziału w spółce) z przekazaniem go na kapitał zakładowy. Stąd też w przypadku objęcia akcji w spółce osobowej po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT). Przypadającej na Wnioskodawcę kwoty przeznaczonej na podwyższenie kapitału zakładowego nie można bowiem rozumieć jako kwoty należnej, o której jest mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT.

Jak wskazuje Wnioskodawca, powyższe stanowisko znajduje także uzasadnienie w wykładni systemowej. Jego zdaniem, nie ulega bowiem wątpliwości, że w art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy o PIT ustawodawca postanowił, że dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym w przypadku osób prawnych (S.K.A. nią nie jest) przychodem jest zarówno wartość przyznanej dywidendy, jak również podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub objęcie nowych udziałów. W zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce komandytowo-akcyjnej, brakuje analogicznego unormowania, odnośnie przepisów, jakie z uwagi na treść art. 4 ust. 1 Ustawy nowelizującej mają do niego i do jego wspólników, w tym do Wnioskodawcy, zastosowanie.

Wnioskodawca zaznacza przy tym, że w orzecznictwie sądów administracyjnych, w zakresie stanu prawnego obowiązującego do końca 2013 r., który z uwagi na brzmienie art. 4 ust. 1 Ustawy nowelizującej jest w ramach niniejszej sprawy w pełni doniosły, utrwalony jest pogląd - znajdujący potwierdzenie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (w składzie siedmiu sędziów) z 20 maja 2013r. (sygn. akt: II FPS 6/12), że przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, taką jak S.K.A., stosownie do art. 5b ust. 2 Ustawy o PIT jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, a obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych powstaje w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT jest dzień wypłaty dywidendy.

Ustawodawca nie definiował jednak dla celów podatkowych czym jest przychód z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej. Z opisu stanu faktycznego niniejszego wniosku wynika, że uchwała walnego zgromadzenia Spółki S.K.A. dotyczyć będzie przekazania środków zgromadzonych na kapitale zapasowym i rezerwowych na kapitał zakładowy. Nie będzie to więc uchwała o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w powołanej wyżej uchwale, dopiero wypłacona dywidenda będzie w sensie ekonomicznym przysporzeniem majątkowym dla akcjonariusza - Wnioskodawcy i stan taki będzie obowiązywał aż do czasu zakończenia obecnie trwającego roku obrotowego Spółki S.K.A. Od tego momentu (uchwała o wypłacie dywidendy) przychód z tytułu udziału w zysku (art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT) staje się przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3, należnym w rozumieniu art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT, stanowiącym podstawę do wyliczenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym kontekście należy zauważyć, że moment uzyskania dochodu z akcji (dywidendy) nie jest tożsamy z momentem ich nabycia bez względu na formę tego nabycia (w tym przypadku przydzielenia nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego). Cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje, jest to, że generują dochód w przyszłości, tj. w postaci dywidendy, czy też - w przypadku ich odpłatnego zbycia - w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. Mogą też stanowić inne niż dywidendy źródło przychodów z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi, określone w przepisach art. 24 ust. 3a, 3b, 3c, 3d i 3e Ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r. Żaden jednak z tych przepisów nie dotyczy sytuacji opisanej w stanie faktycznym zdarzenia przyszłego objętego niniejszym wnioskiem o interpretację.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca wskazał na jednolitą linię orzeczniczą sądów administracyjnych, wskazując w tym zakresie poniższe wyroki, które w świetle brzmienia art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązujący do dnia 31 grudnia 2013 r., zachowują, jego zdaniem, pełną aktualność:

  • wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt II FSK 3297/13, z 8 października 2014 r. sygn. akt II FSK 3481/13 i sygn. akt II FSK 899/14 oraz z 10 lipca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 615/13,
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 19 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Ke 257/13,
  • wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Gl 1012/13 i z 17 lipca 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 251/13.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), podwyższenie kapitału zakładowego Spółki S.K.A., dokonane przed zakończeniem obecnie trwającego roku obrotowego Spółki S.K.A., to jest przed 31 października 2015 r., ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym i rezerwowym, nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy i powstania jakiegokolwiek przychodu (dochodu) opodatkowanego podatkiem PIT.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zauważyć należy, że wypowiedzenie się przez tut. Organ w zakresie określenia skutków podatkowych jakie dla Wnioskodawcy (osoby fizycznej) spowoduje podjęcie przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał środków spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym i rezerwowym, niezbędne jest odwołanie się do przepisów nowelizujących ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

W stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a więc przed dniem wejścia w życie ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387, dalej: „ustawa zmieniająca”), spółka komandytowo-akcyjna, nie była podatnikiem podatku dochodowego, a więc traktowana była jako spółka niebędąca osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5a pkt 26 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnikami byli poszczególni wspólnicy, którzy zobowiązani byli stosować właściwe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zależności od cywilnoprawnego statusu podatnika.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co do zasady więc, od dnia 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednakże na podstawie regulacji art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej objęcie zakresem ustawy w stosunku do niektórych spółek komandytowo-akcyjnych zostało przesunięte w czasie. Zgodnie bowiem z tym przepisem w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Okoliczność ta dotyczy tych spółek, których rok obrotowy nie zakończył się z dniem 31 grudnia 2013 r. W odniesieniu do takich spółek komandytowo-akcyjnych ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie z początkiem tego roku obrotowego, który rozpocznie się po tym dniu.

Zauważyć jednakże należy, że dyspozycja art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej odwołuje się w swej treści do definicji „roku obrotowego” ale nie zawiera definicji tego pojęcia. Z kolei ustawa o rachunkowości mimo, że zawiera definicję roku obrotowego, nie jest ustawą podatkową.

W myśl bowiem art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o ustawach podatkowych, rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Zgodnie z art. 11 Ordynacji podatkowej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia ze spółki akcyjnej. Wpis spółki przekształconej do KRS nastąpił 29 listopada 2013 r. Wspólnikami spółki jest 3 akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz spółka z o.o. będąca komplementariuszem.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta nie zawiera odrębnych regulacji prawnych co do określenia roku podatkowego, zatem dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rokiem podatkowym zawsze jest rok kalendarzowy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie daje możliwości określenia roku podatkowego w inny aniżeli powyżej wskazany sposób. Potwierdza to również brzmienie art. 11 ust. 1 tej ustawy, który stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., jeśli co najmniej jednym ze wspólników spółki komandytowo – akcyjnej była osoba fizyczna (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych), spółka ta nie mogła przyjąć innego roku obrotowego niż rok kalendarzowy; dla takich spółek rok obrotowy zawsze kończył się w dniu 31 grudnia 2013 r.

Odnosząc powyższe na grunt sprawy będącej przedmiotem wniosku, skoro spółka komandytowo-akcyjna powstała w 2013 r., to jej rok obrotowy skończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. jako że podatnikami w stanie prawnym obowiązującym do tego dnia byli poszczególni wspólnicy spółki, którzy w zależności od cywilnoprawnego statusu, zobowiązani byli stosować właściwe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z tego też względu spółka nie miała prawa przyjęcia dla celów podatkowych innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy. W konsekwencji od dnia 1 stycznia 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna, o której mowa we wniosku, stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem do dochodów (przychodów) będących osobami fizycznymi wspólników spółki komandytowo-akcyjnej uzyskanych z tytułu uczestnictwa w tej spółce, od 1 stycznia 2014 r. należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w znowelizowanym brzmieniu.

Zgodnie z art. 5a pkt 28 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce, oznacza to będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei jak wynika z art. 5a pkt 29 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o udziale (akcji), oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c i d. Przy czym, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 31 ww. ustawy, udziałem w zyskach osób prawnych jest udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału (...). Przy czym, w myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi 19% dochodów (przychodów).

Konsekwencją nadania spółce komandytowo-akcyjnej podmiotowości na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wprowadzenie odpowiedniego reżimu podatkowego, tzn. dwóch poziomów opodatkowania dochodu wypracowanego przez tę spółkę – podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do spółek kapitałowych.

Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej, tj. zarówno jej akcjonariusz, jak i komplementariusz, zostaną opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zysku takiej spółki. Żaden z nich (w tym akcjonariusz będący osobą fizyczną) nie jest więc opodatkowany na bieżąco z tytułu prowadzonej przez spółkę komandytowo-akcyjną działalności gospodarczej i osiąganych przez tę spółkę przychodów. Opodatkowanie z tego tytułu następuje bowiem na poziomie samej spółki według stosownych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni.

Z powyższego wynika, że dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest nie tylko dochód, który powstaje na skutek podwyższenia kapitału zakładowego w spółce będącej osobą prawną ale również dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) spółki komandytowo-akcyjnej (np. z kapitału zapasowego, czy rezerwowego).

Z analizy cyt. przepisów, tj. art. 11 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem, że w przypadku, gdy w następstwie przekazania środków z kapitału zapasowego i rezerwowego spółki komandytowo-akcyjnej dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki powstaje dochód (przychód) do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości przypadającej na wspólnika (w tym akcjonariusza) części wartości środków przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego, który należy potraktować, jako przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej.

W konsekwencji, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej w drodze przekazania na ten kapitał kwot z kapitału zapasowego i rezerwowego, po stronie Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej powstanie dochód (przychód), o którym mowa w cyt. art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy stwierdzenie, że z tytułu planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki komandytowo – akcyjnej powstaje przychód podatkowy, oparte jest na odmiennych przesłankach, niż legły u podstaw wydanych, a powołanych przez Wnioskodawcę wyroków.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.