0111-KDIB1-2.4010.46.2018.1.PH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w związku z Przekształceniem opisanym w zdarzeniu przyszłym, z momentem Przekształcenia powstanie po stronie Wspólnika przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy S.K.A. jako spółka powstała w wyniku Przekształcenia, zobowiązana będzie do pobrania z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i wpłacenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2018 r. (data wpływu do organu 6 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku, Spółki powstałej w wyniku przekształcenia, pobrania podatku dochodowego od osób prawnych i wpłacenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego w związku z powstaniem przychodu z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2018 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku, Spółki powstałej w wyniku przekształcenia, pobrania podatku dochodowego od osób prawnych i wpłacenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego w związku z powstaniem przychodu z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego, posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”). Wnioskodawca podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów.

Planowane jest przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: „S.K.A.”). Na moment przekształcenia Wnioskodawcy w S.K.A. (dalej: „Przekształcenie”) wspólnikiem Spółki będzie m.in. inna spółka kapitałowa, posiadająca siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Wspólnik”).

W ramach Przekształcenia Wspólnik zostanie komplementariuszem S.K.A. Możliwe, że Wspólnik będzie posiadał osobiście lub za pośrednictwem innej spółki osobowej także akcje S.K.A. Wspólnik Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów. Przekształcenie nie spowoduje zwiększenia majątku S.K.A. Majątek Wnioskodawcy stanie się w całości majątkiem S.K.A.

S.K.A. będzie posiadała siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. S.K.A. będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Możliwe, że na moment Przekształcenia w bilansie Spółki będą występowały:

  1. niepodzielone zyski,
  2. zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy (łącznie dalej: „Niepodzielone zyski”).

Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej: OP), S.K.A. powstała w wyniku Przekształcenia będzie następcą prawnym Wnioskodawcy, co oznacza, że S.K.A. wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej Spółki.

Z uwagi na następstwo prawne, Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o interpretację przepisów Ustawy o CIT w zakresie obowiązków płatnika, które mogą ciążyć na S.K.A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z Przekształceniem opisanym w zdarzeniu przyszłym, z momentem Przekształcenia powstanie po stronie Wspólnika przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy S.K.A. jako spółka powstała w wyniku Przekształcenia, zobowiązana będzie do pobrania z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i wpłacenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego?

Zdaniem Wnioskodawcy: Przekształcenie nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wspólnika przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm. – zwanej dalej „ustawa o CIT”). W konsekwencji S.K.A. nie będzie zobowiązana do pobrania z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i wpłacenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm., dalej: KSH).

Zgodnie z art. 551 § 1 KSH spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z treści art. 552 i art. 553 KSH wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, w myśl których spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną, co oznacza, że następuje przekształcenie formy ustrojowej spółek przy jednoczesnej kontynuacji bytu prawnego.

Na podstawie art. 553 KSH spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki kapitałowej (m.in. Sp. z o.o.) w osobową spółkę handlową (m.in. S.K.A.) nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej.

Zgodnie z art. 558 i 559 KSH wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione, a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta. W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z przekształceniem spółek, reguluje OP.

Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 93a § 1 OP, osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki (sukcesja podatkowa).

Analizując w niniejszej sprawie skutki podatkowe planowanego Przekształcenia, z uwagi na to, że wspólnikiem Wnioskodawcy na moment Przekształcenia będzie m.in. osoba prawna, należy odnieść się do przepisów ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że przychód określa się na dzień przekształcenia.

Jednocześnie, stosownie do art. 22 ust 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Z kolei art. 26 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Natomiast w myśl art. 26 ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. h oraz j, spółka powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwestia powstania po stronie Spółki obowiązku pobrania i przekazania podatku dochodowego od osób prawnych na rachunek właściwego urzędu skarbowego jest uzależniona od powstania po stronie Wspólnika przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W świetle wskazanych powyżej przepisów ustawy o CIT należy wskazać, że przekształcenie może potencjalnie rodzić skutki podatkowe w CIT po stronie Wspólnika podmiotu przekształcanego wyłącznie w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną. Tym samym, spółka przekształcona wystąpi w roli płatnika tylko w przypadku takiego przekształcenia.

W tym miejscu należy odnieść się do definicji „spółki” i „spółki niebędącej osobą prawną”, wskazanych przez ustawodawcę.

Zgodnie z art. 4a pkt 14 ustawy o CIT ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 21.

Natomiast w myśl art. 4a pkt 21 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to:

  1. spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
  2. spółkę kapitałową w organizacji,
  3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Powyższe oznacza, iż dla celów ustawy o CIT, S.K.A. nie jest traktowana jak „spółka niebędąca osobą prawną”, lecz jak „spółka”.

W efekcie przywołany wcześniej art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania w przypadku planowanego Przekształcenia, gdyż na gruncie Ustawy o CIT dojdzie do przekształcenia „spółki” w „spółkę”, a nie „spółki” w „spółkę niebędącą osobą prawną”.

Żaden z przepisów ustawy o CIT nie wskazuje, aby przekształcenie „spółki” w „spółkę” powodowało po stronie Wspólnika powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W konsekwencji, z uwagi na to, że w wyniku planowanego Przekształcenia Wspólnik nie uzyska przychodu na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT, S.K.A., jako spółka przekształcona, nie wystąpi w roli płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 6 w związku z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit j ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.