Spółka komandytowo-akcyjna | Interpretacje podatkowe

Spółka komandytowo-akcyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowo-akcyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe związane z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
Fragment:
(...) spółkę komandytowo-akcyjną z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 sierpnia 2012 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 2 listopada 2012 r. Znak: IBPB II/2/415-1045/12/MZa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w części dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego z zysków zgromadzonych przez spółkę komandytowo-akcyjną poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji oraz za nieprawidłowe w części dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez emisję nowych akcji. Organ stwierdził, że otrzymanie przez akcjonariusza SKA akcji nowej emisji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA i podobnie jak dywidendę z tej spółki zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i opodatkować.
2016
16
gru

Istota:
Podstawa opodatkowania przy umowie spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
(...) spółki komandytowo-akcyjnej. W przypadku przyjęcia odmiennego punktu widzenia odwołanie się ustawodawcy do pojęcia „ kapitału zakładowego ” w dyspozycji art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC byłoby bezprzedmiotowe (wskazany przepis odnosi się wyłącznie do spółek osobowych). Z analizy powyższych regulacji wynika zatem, że ustawodawca nie ograniczył możliwości ustalenia podstawy opodatkowania w oparciu o kwotę podwyższenia kapitału zakładowego jedynie do spółek kapitałowych. Gdyby było to jego celem przepis art. 1 ust. 3 pkt 1 byłby zredagowany w inny sposób i nakładałby obowiązek podatkowy na wniesienie lub podwyższenie wkładu do spółki osobowej, bez odwołania do kwestii podwyższenia kapitału zakładowego. Przepis art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC bierze więc pod uwagę specyficzną (hybrydową) konstrukcję spółki komandytowo-akcyjnej, co umożliwiło określenie odmiennych niż w przypadku innych spółek osobowych zasad opodatkowania zmian umowy spółki. 3. Ustalenie podstawy opodatkowania zmiany umowy spółki komandytowo-akcyjnej. Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania w przypadku zmiany umowy spółki komandytowo-akcyjnej na skutek wniesienia wkładu przez akcjonariusza jest zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PCC wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.
2016
16
gru

Istota:
Czy dochód Wnioskodawcy uzyskany z odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo- akcyjnej, objętych w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wniesione do SKA jako aport będzie podlegać zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% na zasadach określonych w art. 30b Ustawy o PIT, przy czym czy dla celów wyliczenia kwoty tego podatku będzie można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodów pełną wartość aportu w postaci opisanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustaloną dla celów rejestracji kapitału w KRS na podstawie opinii biegłego rewidenta?Czy w przypadku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej, której kapitał stanowią wniesione przez Wnioskodawcę w postaci aportu udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, biorąc pod uwagę unormowania zawarte w art. 14 ust. 3 pkt 10 i 12b oraz art. 24 ust. 3d Ustawy o PIT?. Wnioskodawca pyta o skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej?
Fragment:
A zatem kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej nabytych w wyniku wniesienia aportu w postaci udziałów w sp. z o.o. do spółki komandytowo-akcyjnej będzie nominalna wartość objętych akcji z dnia ich objęcia w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalona na podstawie opinii biegłego rewidenta. Powyższe oznacza, że za koszt nabycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej można uznać wartość nominalną akcji z dnia ich objęcia przez Wnioskodawczynię. W świetle powyższego, dochody uzyskane przez Wnioskodawcy z odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego dochodu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym ustalając koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej należy przyjąć, że będzie to nominalna wartość objętych akcji z dnia ich objęcia w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalona na podstawie opinii biegłego rewidenta. Oznacza to, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia a dochód powstanie tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy Wnioskodawca sprzeda akcje spółki komandytowo-akcyjnej po cenie wyższej niż ich wartość nominalna i będzie on stanowić różnicę pomiędzy ceną zbycia akcji a ich wartością nominalną.
2016
16
gru

Istota:
Czy dochód Wnioskodawcy uzyskany z odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo- akcyjnej, objętych w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wniesione do SKA jako aport będzie podlegać zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% na zasadach określonych w art. 30b Ustawy o PIT, przy czym czy dla celów wyliczenia kwoty tego podatku będzie można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodów pełną wartość aportu w postaci opisanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustaloną dla celów rejestracji kapitału w KRS na podstawie opinii biegłego rewidenta?Czy w przypadku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej, której kapitał stanowią wniesione przez Wnioskodawcę w postaci aportu udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, biorąc pod uwagę unormowania zawarte w art. 14 ust. 3 pkt 10 i 12b oraz art. 24 ust. 3d Ustawy o PIT?. Wnioskodawca pyta o skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej?
Fragment:
A zatem kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej nabytych w wyniku wniesienia aportu w postaci udziałów w sp. z o.o. do spółki komandytowo-akcyjnej będzie nominalna wartość objętych akcji z dnia ich objęcia w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalona na podstawie opinii biegłego rewidenta. Powyższe oznacza, że za koszt nabycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej można uznać wartość nominalną akcji z dnia ich objęcia przez Wnioskodawczynię. W świetle powyższego, dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego dochodu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym ustalając koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej należy przyjąć, że będzie to nominalna wartość objętych akcji z dnia ich objęcia w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalona na podstawie opinii biegłego rewidenta. Oznacza to, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia a dochód powstanie tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy Wnioskodawczyni sprzeda akcje spółki komandytowo-akcyjnej po cenie wyższej niż ich wartość nominalna i będzie on stanowić różnicę pomiędzy ceną zbycia akcji a ich wartością nominalną.
2016
16
gru

Istota:
Czy spółka SCSp będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce w związku faktem, że będzie wspólnikiem w SKA albo SJ ?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 3 przepisy ustawy mają również zastosowanie do. spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wynika stąd, że podatnikiem jest m.in. każda osoba prawna bez wyjątku, spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym spółki zagraniczne posiadające zbliżoną konstrukcję do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej posiadające miejsce faktycznego zarządu na terytorium Polski), jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, za wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej innych niż te, które są traktowane w państwie rezydencji jak osoby prawne i które są objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w tym państwie. W opinii tut. Organu podatkowego Ustawodawca przez osobę prawną rozumie podmioty: którym prawo polskie nadaje osobowość prawną, którym prawo obce nadaje osobowość prawną w znaczeniu odpowiadającym rozwiązaniu przyjętemu przez polskiego Ustawodawcę, funkcjonujące w zagranicznych systemach prawnych, w których nie funkcjonuje pojęcie osoby prawnej w znaczeniu zbliżonym do przyjętego w polskim systemie prawnym, lecz wykazujące takie podstawowe cechy konstrukcyjne, które odpowiadają cechom charakterystycznym dla polskich osób prawnych.
2016
16
gru

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym operacja przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Ponadto, również dotychczasowi wspólnicy w momencie przekształcenia nie będą wnosić do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej, dodatkowych wkładów/składników majątkowych. W związku z przekształceniem udziały w zyskach/stratach poszczególnych wspólników spółki komandytowej pozostaną na takim samym poziomie jak udziały w zyskach/stratach Spółki komandytowo-akcyjnej. Niniejsza interpretacja dotyczy skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy (Spółki komandytowo-akcyjnej). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym operacja przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie spółki działającej w formie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) w spółkę kapitałową (Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) nie będzie rodziło skutków podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych − czynność ta nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt k) oraz ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany.
2016
15
gru

Istota:
Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania
Fragment:
(...) spółkę komandytowo-akcyjną oraz sprzedaży praw majątkowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2012 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków dla akcjonariusza prowadzenia przez spółkę komandytowo-akcyjną działalności inwestycyjnej w postaci otrzymywania odsetek z tytułu przechowywania środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych, lokatach terminowych i udzielania pożyczek przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz sprzedaży praw majątkowych. Wniosek uzupełniono 27 grudnia 2012 r. W dniu 9 stycznia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał indywidualną interpretację Znak: IBPBII/2/415-1385/12/HS , w której uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe w części dotyczącej skutków dla akcjonariusza prowadzenia przez spółkę komandytowo-akcyjną działalności inwestycyjnej w postaci otrzymywania odsetek z tytułu przechowywania środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych, lokatach terminowych i udzielania pożyczek przez spółkę komandytowo-akcyjną (...)
2016
15
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu przejęcia przez spółkę kapitałową spółek komandytowo-akcyjnych oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu podatkowego z tytułu przejęcia przez spółkę kapitałową spółek komandytowo-akcyjnych.
Fragment:
(...) spółek komandytowo-akcyjnych, w sytuacji gdy: SKA1 i SKA2 będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe, SKA2 nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – jest nieprawidłowe, zwolnienia z opodatkowania przychodu podatkowego z tytułu przejęcia przez spółkę kapitałową spółek komandytowo-akcyjnych, w sytuacji gdy: SKA2 nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – jest nieprawidłowe , SKA1 i SKA2 będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jest bezprzedmiotowe. UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 4 października 2016 r. (data wpływu 6 października 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: przychodu podatkowego z tytułu przejęcia przez spółkę kapitałową spółek komandytowo-akcyjnych, zwolnienia z opodatkowania przychodu podatkowego z tytułu przejęcia przez spółkę kapitałową spółek komandytowo-akcyjnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza przejąć w drodze połączenia dwie spółki komandytowo-akcyjne („ SKA1 ” i „ SKA2 ”), w których jest akcjonariuszem i posiada 100% akcji.
2016
2
gru

Istota:
Skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał środków spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z tzw. agio emisyjnego z poprzednich emisji akcji.
Fragment:
Biura 28 stycznia 2013 r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione w ww. wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał środków spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z tzw. agio emisyjnego z poprzednich emisji akcji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 stycznia 2013 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał środków spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z tzw. agio emisyjnego z poprzednich emisji akcji. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni, będąca osobą fizyczną, jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „ SKA ”). Wnioskodawczyni zamierza przystąpić, jako akcjonariusz do kolejnych SKA. Walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków własnych SKA, poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2016
29
lis

Istota:
CIT w zakresie: przychodu podatkowego Wnioskodawcy jako akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej w związku z objęciem przez spółkę komandytowo-akcyjną udziałów/akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej opodatkowaniu z tytułu dywidendy podlegać będzie przychód, tj. kwota faktycznego przysporzenia majątkowego uzyskanego w związku z przyznaniem dywidendy uchwałą walnego zgromadzenia ww. spółki, proporcjonalna do posiadanego przez akcjonariusza prawa do udziału w zysku. Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie jest zobowiązany wykazywać przychodów oraz kosztów jakie powstają na poziomie ww. spółki, w tym przychodów z tytułu objęcia przez spółkę komandytowo-akcyjną udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych w zamian za wkłady niepieniężne oraz związanych z nimi kosztów jakie powstają na poziomie spółki komandytowo-akcyjnej ani wyłączać z kwoty dywidendy jakichkolwiek kwot, które wynikają z poszczególnych transakcji dokonanych przez spółkę komandytowo-akcyjną. Tym samym stanowisko Spółki w zakresie pytań oznaczonych numerami 3.1. i 3.2. należy uznać także za prawidłowe. Analogiczne do powyższych zasady należy odpowiednio stosować w zakresie zaliczek na poczet dywidendy, przyznanych akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej niebędącemu komplementariuszem tej spółki. Odnosząc się natomiast do twierdzeń Wnioskodawcy poczynionych na koniec uzasadnienia do pytania 3.2. w zakresie braku uprawnienia organu do wzywania Podatnika odnośnie braków stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego, organ podnosi, iż kwestia ta nie może być przedmiotem oceny w ramach interpretacji przepisów prawa podatkowego.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia spółki akcyjnej ze spółką komandytowo-akcyjną
Fragment:
Cytowany powyżej wyrok TSUE, jak również wydana później interpretacja ogólna MF potwierdziły, że polskie spółki komandytowo-akcyjne powinny być traktowane jak spółki kapitałowe: Rzecznik Generalny w swojej opinii wyraził pogląd, te polska spółka komandytowo-akcyjna wchodzi w zakres pojęcia spółki kapitałowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2008/7/WE. (...) Ze stanowiska, jakie Rzecznik zajął odnośnie do pytania pierwszego, wynika, że polski ustawodawca musi uznawać spółkę komandytowo-akcyjną za spółkę kapitałową, nie ma zatem w istocie swobody co do sposobu kształtowania jej obciążenia podatkiem kapitałowym, gdyż podatek ten musi być zharmonizowany zgodnie z przepisami dyrektywy. Trybunał w wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie Drukarnia Multipress, EU:C:20l5:255, uznał, że art. 2 ust. 1 lit. b i c dyrektywy Rady 2008/7/WE należy interpretować w ten sposób, że za spółkę kapitałowo-akcyjną prawa polskiego uznaje się za spółkę kapitałową w rozumieniu owego przepisu, nawet jeżeli tylko część jej kapitału i członków może spełnić przesłanki przewidziane w tym przepisie. Przyjął to stanowisko z pięciu względów. Po pierwsze, zdaniem TS wynik wykładni systemowej dyrektywy wskazuje, że każda spółka, która spełnia kryteria wymienione w art. 2 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 2008/7, stanowi - niezależnie od jej kwalifikacji w prawie każdego państwa członkowskiego - spółkę kapitałową na użytek owej dyrektywy”.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
Jeżeli podatnik oprócz ww. przychodu uzyskuje także inne przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przyznana dywidenda zwiększać zatem będzie wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki komandytowo-akcyjnej (albo w którym został określony „ dzień dywidendy ”). Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 12 maja 2012 roku sygnatura: DD5/033/1/12/KSM/DD-125 w sprawie opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji
Fragment:
(...) spółkę komandytowo-akcyjną z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, będący osobą fizyczną („ Wnioskodawca ” lub Akcjonariusz”) posiada akcje spółek komandytowo-akcyjnych oraz będzie posiadał akcje innych spółkę komandytowo-akcyjnych ( SKA). Walne zgromadzenie w SKA podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków własnych SKA poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Na ten cel zostaną przekazane zgromadzone przez SKA zyski, w tym zyski z lat ubiegłych zgromadzone na kapitale zapasowym.
2016
28
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ze względu na treść art. 2 ust. 1 lit. b) i c), art. 5 ust. 1 lit. d) pkt (i) Dyrektywy w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt k) oraz z art. 2 pkt 6 ppkt b) PCCU przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Komandytowo-Akcyjną nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)?
Fragment:
Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej będzie niższy niż kapitał zakładowy spółki z o.o. (będzie wynosił 50.000,00 zł) i zostanie pokryty w całości wkładem niepieniężnym w postaci opisanej powyżej. Nadwyżka wartości wkładów komplementariusza i akcjonariusza do spółki komandytowo-akcyjnej, ponad wysokość kapitału zakładowego sp. z o.o., zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej (agio). Na skutek przekształcenia sp. z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną, majątek spółki komandytowo-akcyjnej nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do wysokości kapitału zakładowego sp. z o.o., a jedynym wkładem wspólników sp. z o.o. do spółki komandytowo-akcyjnej będzie przedsiębiorstwo spółki z o.o. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że opisana we wniosku czynność przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Końcowo należy wskazać, że ustawa o podatku o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera w swej treści art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt k), art. 2 pkt 6) ppkt b), lecz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i art. 2 pkt 6 lit. b).
2016
28
lis

Istota:
Czy połączenie Wnioskodawcy z SKA będzie neutralne na gruncie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 223, ze zm., dalej jako: „ustawa o PCC”)?
Fragment:
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „ TSUE ”) wydał wyrok w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress Sp. z o.o., w którym potwierdził, że polska spółka komandytowo-akcyjna powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy. Ma to istotne znaczenie dla wykładni postanowień polskiej ustawy o PCC, ponieważ potwierdza, że na gruncie ustawy o PCC spółka komandytowo-akcyjna powinna być traktowana tak jak spółka kapitałowa (tzn. że przepisy ustawy o PCC odnoszące się do spółek kapitałowych powinny mieć zastosowanie do spółki komandytowo-akcyjnej). Wskutek przytoczonego powyżej wyroku TSUE wydana została przez Ministra Finansów interpretacja ogólna z dnia 27 października 2015 r., nr PL-LM.831.22.2015, w której Minister Finansów potwierdził z wykładnię TSUE traktującą spółkę komandytowo-akcyjną jako spółkę kapitałową na gruncie ustawy o PCC, stwierdzając: „ Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości nakazuje więc uznać, że wyłączenie z podatku kapitałowego czynności restrukturyzacyjnych implementowane do krajowego porządku prawnego w art. 2 pkt 6 lit. c ww. ustawy oraz wyłączenie z opodatkowania czynności łączenia i przekształcenia znajdzie zastosowanie również do spółki komandytowo-akcyjnej. ” Zasadność traktowania spółki komandytowo-akcyjnej jak spółki kapitałowej na gruncie ustawy o PCC została także potwierdzona m. in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 23 września 2015 roku, sygn.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie sposobu i momentu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza (będącego jednocześnie komplementariuszem) z tytułu uczestnictwa w spółkach komandytowo-akcyjnych.
Fragment:
(...) spółki komandytowo-akcyjnej, będącego jednocześnie komplementariuszem tej spółki ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, sposobu określenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez ww. wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku wpłacania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ww. tytułu. Za prawidłowe uznał natomiast jego stanowisko w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez ww. wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej z pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym. W ww. interpretacji wskazano m.in., że w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w spółce komandytowo–akcyjnej, może On uzyskiwać za pośrednictwem tej spółki przychody z różnych źródeł przychodów w tym także z pozarolniczej działalności gospodarczej (w szczególności w związku z wymienionymi powyżej czynnościami, bądź zdarzeniami prawnymi). Winien zatem wyodrębniać przychody uzyskiwane z poszczególnych źródeł przychodów, a następnie opodatkowywać dochody z nich uzyskane w sposób przewidziany w ustawie o podatku dochodowym (...)
2016
27
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
Fragment:
(...) spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną. We wniosku zostało przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, będąc osobą fizyczną („ Wnioskodawca lub Akcjonariusz ”) posiada akcje spółki komandytowo-akcyjnej oraz będzie posiadał akcje innych spółek komandytowo-akcyjnych („ SKA ”). Walne zgromadzenie w SKA podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków własnych SKA poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Na ten cel zostaną przekazane zgromadzone przez SKA zyski, w tym zyski z lat ubiegłych zgromadzone na kapitale zapasowym. Akcje przydzielone (nabyte) w tym trybie nie wymagają objęcia, będą przysługiwały akcjonariuszom w tym Wnioskodawcy w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
2016
27
lis

Istota:
Sposób i moment opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółkach komandytowo-akcyjnych
Fragment:
W ocenie Wnioskodawczyni, nie ulega wątpliwości, że spółka komandytowo-akcyjna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikami są zaś jej wspólnicy. Należy podkreślić, że w spółkach komandytowo-akcyjnych występują dwa rodzaje wspólników, posiadających różny status prawny, tj. komplementariuszy i akcjonariuszy (art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm. w brzmieniu obowiązującym w 2012 r. - dalej „ k.s.h. ”). Komplementariusze są tzw. wspólnikami osobowymi, którzy za zobowiązania spółki odpowiadają bez ograniczenia. Sposób ich opodatkowania określa przepis art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Akcjonariusze natomiast są wspólnikami kapitałowymi, którzy nie odpowiadają osobiście wobec wierzycieli za zobowiązania spółki. Sytuacja prawna akcjonariuszy takich spółek jest niezwykle podobna do pozycji akcjonariuszy spółki akcyjnej, co wynika bezpośrednio z treści art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. Odmienne uregulowania pozycji prawnej obu rodzajów wspólników w konsekwencji prowadzą do zastosowania w stosunku do ich przychodów ze spółki komandytowo-akcyjnej różnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
26
lis

Istota:
Sposób i moment opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółkach komandytowo-akcyjnych
Fragment:
W ocenie Wnioskodawczyni, nie ulega wątpliwości, że spółka komandytowo-akcyjna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikami są zaś jej wspólnicy. Należy podkreślić, że w spółkach komandytowo-akcyjnych występują dwa rodzaje wspólników, posiadających różny status prawny, tj. komplementariuszy i akcjonariuszy (art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm. w brzmieniu obowiązującym w 2012 r. - dalej „ k.s.h. ”). Komplementariusze są tzw. wspólnikami osobowymi, którzy za zobowiązania spółki odpowiadają bez ograniczenia. Sposób ich opodatkowania określa przepis art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Akcjonariusze natomiast są wspólnikami kapitałowymi, którzy nie odpowiadają osobiście wobec wierzycieli za zobowiązania spółki. Sytuacja prawna akcjonariuszy takich spółek jest niezwykle podobna do pozycji akcjonariuszy spółki akcyjnej, co wynika bezpośrednio z treści art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. Odmienne uregulowania pozycji prawnej obu rodzajów wspólników w konsekwencji prowadzą do zastosowania w stosunku do ich przychodów ze spółki komandytowo-akcyjnej różnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
26
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.