Spółka komandytowo-akcyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowo-akcyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
wrz

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku po likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

Fragment:

Przychód Wnioskodawcy związany z likwidacją Spółki komandytowo-akcyjnej należy więc pomniejszyć o wydatki na objęcie akcji oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu - a więc de facto o zysk tej spółki (skoro nie wystąpiły w niej wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, ani nie dokonywano wypłat z tytułu udziału w tej spółce). U Wnioskodawcy wystąpi przychód związany z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej, w której akcje objął on przed dniem wejścia w życie powołanej ustawy. Przychód ten, który wyniesie 1.840.260,56 zł, należy więc pomniejszyć o następujące kwoty; wydatki na objęcie akcji, które Wnioskodawca objął za gotówkę w kwocie 20.000 zł „ o część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem (...)

2018
15
wrz

Istota:

W opisanym zdarzeniu przyszłym, w momencie przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza, to że na dzień przekształcenia powstanie u Wnioskodawcy jako akcjonariusza przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu niepodzielonych zysków spółki komandytowo-akcyjnej.

Fragment:

Zatem wszystkie czynności jakie spółka komandytowo-akcyjna (I. SKA, która została założona w 2013 r., a jej akcjonariuszem na dzień 31 grudnia 2013 r. była osoba fizyczna), dokona po dniu 31 grudnia 2013 r., w rozpatrywanym przypadku czynność polegająca na przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, należy rozpatrywać w kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących po 1 stycznia 2014 r. Jednocześnie z uwagi na okoliczność, że przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej –I. SKA nastąpi po 31 grudnia 2014 r. należy dokonać interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. W myśl art. 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o: spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (art. 5a pkt 26); spółce - oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5a pkt 28 lit. c); udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c i d (art. 5a pkt 29); udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d (art. 5a pkt 31).

2018
18
kwi

Istota:

Czy zmiana akcji Wnioskodawcy (spółki komandytowo-akcyjnej) na inne akcje podlega zwolnieniu na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W związku z faktem, że w roku 1984 instytucja spółki komandytowo-akcyjnej nie była przedmiotem żadnych polskich regulacji prawnych, należy przyjąć, że przepisy ówczesnej Ustawy o Opłacie oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, nie mają zastosowania do spółki komandytowo-akcyjnej. Podsumowując, Wnioskodawca stwierdza, iż w dniu 1 lipca 1984 r. opodatkowanie podwyższenia wkładu wynikające z obowiązującej wówczas ustawy o opłacie skarbowej nie miało zastosowania w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej, ponieważ takiej formy prawnej prowadzenia działalności nie przewidywały w tym czasie polskie przepisy prawa. Innymi słowy, na dzień 1 lipca 1984 r. podwyższenie kapitału spółki komandytowo-akcyjnej nie było opodatkowane. W konsekwencji, zgodnie z Dyrektywą, nie może być opodatkowane po wejściu Polski do UE, a więc po 1 maja 2004 r. Wnioskodawca przytacza orzecznictwo dotyczące opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej oraz wniesienia wkładu do spółki komandytowej. Wnioskodawca zwraca uwagę na najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki akcyjnej. Wprawdzie omawiane sprawy dotyczą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, jednakże przepisy regulujące opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, jak i spółki komandytowo-akcyjnej są takie same.

2018
16
kwi

Istota:

Pomniejszenie przychodu akcjonariusza z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej o wydatki na objęcie akcji oraz przypadającą na niego część zysku tej spółki – pytanie nr 1.

Fragment:

(...) spółki komandytowo-akcyjnej -pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wystąpienia ze spółki niemającej osobowości prawnej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej albo likwidacji takiej spółki (art. 6 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Wnioskodawca posiada 250 spośród 500 akcji tej spółki, kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 zł, wkład komplementariusza wynosi 1 000 zł. Akcje te Wnioskodawca objął w zamian za wkład pieniężny w wysokości 20 000 zł. Spółka ta prowadziła działalność od dnia 31 maja 2011 r.

2018
29
mar

Istota:

1. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka zobowiązana była do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. – zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej?
2. Czy pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego?

Fragment:

(...) spółkę komandytowo-akcyjną oraz rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony, uzupełniony pismem z 23 stycznia 2015 r., ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 2 lutego 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów wydał indywidualną interpretację znak ITPB4/423-498/14-2/MK, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przez spółkę oraz rozpoczęcia jej pierwszego roku podatkowego. Wnioskodawca na interpretację indywidualną wniósł pismem z dnia 9 marca 2015 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów pismem z dnia 15 kwietnia 2015 r. znak ITPB3/4510-1-16/15/MK stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

2018
24
mar

Istota:

1.Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku w którym rok obrotowy Spółki trwał od 1 grudnia do 30 listopada a następnie został zmieniony w ten sposób, że nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 listopada do 31 października, a zmiana ta została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 24 października 2013 r. (tj. przed 12 grudnia 2013 r.), Spółka nie była zobowiązana do zamknięcia ksiąg i zakończenia roku obrotowego na dzień 31 grudnia 2013 r. nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w okresie do zakończenia trwającego roku obrotowego, tj. do dnia 31 października 2015 roku ?2.Czy przystąpienie do Spółki w trakcie roku obrotowego nowego akcjonariusza będącego osobą fizyczną wypłynie na termin, w którym Spółka jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych i zakończenia roku obrotowego ?

Fragment:

Od dnia 1 stycznia 2014 roku przepisy ustawy regulującej opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych mają zastosowanie także do spółek komandytowo-akcyjnych, tym samym od dnia 1 stycznia 2014r. spółka komandytowo-akcyjna na gruncie updop będzie traktowana tak jak podmiot wyposażony w przymiot osobowości prawnej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387, dalej: Nowelizacja) przepisy ustawy stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. W związku z powyższym i na podstawie przeprowadzonych rozważań należy uznać, iż w zakresie, w jakim Wnioskodawca staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przepisy Nowelizacji znajdą do niej zastosowanie dopiero od początku nowego roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r., tj. od dnia 1 listopada 2015 r. W rezultacie, Wnioskodawca w okresie do dnia 31 października 2015 r. nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz nie był zobowiązany do zamknięcia ksiąg i zakończenia roku obrotowego na dzień 31 grudnia 2013 r. Ad 2. Zdaniem Wnioskodawcy przystąpienie do Spółki w trakcie roku obrotowego nowego akcjonariusza będącego osobą fizyczną nie wypłynie na termin, w którym Spółka jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych i zakończenia roku obrotowego.

2018
21
mar

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w stosunku do SKA - której rok obrotowy zgodnie ze zmianą statutu spółki zarejestrowaną w KRS w dniu 25 września 2013 r. obejmuje okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października roku następnego - do dnia 31 października 2015 r. zastosowanie znajdują przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., tj. do 31 października 2015 r. SKA nie będzie (nie jest) podatnikiem podatku CIT ?

Fragment:

Poz. 1387), (Ustawa Nowelizująca): „ W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. ” Z wykładni art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej a contrario wynika, że spółka komandytowo-akcyjna, która: (i) powstała przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej i której rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub (ii) spółka komandytowo-akcyjna, która dokonała zmiany roku obrotowego przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej nie jest zobowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego i zakończenia roku obrotowego.

2018
21
mar

Istota:

1. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. Nowelizacji miał obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.? 2. Czy Wnioskodawca począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?3. Czy Wnioskodawca ma obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące trwającego obecnie roku obrotowego Spółki?

Fragment:

Wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej, który rozlicza przychody i koszty z działalności spółki komandytowo-akcyjnej „ na bieżąco ”, tzn. wpłaca zaliczki na podatek dochodowy na podstawie przepisu art. 5 Ustawy o CIT z tytułu przysługującego mu udziału w przychodach i kosztach uzyskania przychodów spółki komandytowo-akcyjnej jest jej komplementariusz. Komplementariuszem Wnioskodawcy jest osoba prawna, której rok obrotowy jest zbieżny z rokiem obrotowym Wnioskodawcy. W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli Dyrektor będzie zdeterminowany, aby powiązać rok obrotowy Wnioskodawcy z rokiem obrotowym jej wspólników to wspólnikiem, którego owe powiązanie powinno dotyczyć jest właśnie komplementariusz Spółki, którego rok obrotowy w przedmiotowej sprawie ściśle pokrywa się z rokiem obrotowym Wnioskodawcy. Odmienne stanowisko oznaczałoby uznanie, że rok podatkowy akcjonariusza, którego rozliczenia podatkowe w żaden sposób nie są uzależnione od roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej ma pierwszeństwo przed rokiem obrotowym komplementariusza, który dokonuje rozliczenia podatku w sposób bezpośrednio powiązany z działalnością spółki komandytowo-akcyjnej. Preferencja taka nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach prawa.

2018
16
mar

Istota:

Czy w związku z Przekształceniem opisanym w zdarzeniu przyszłym, z momentem Przekształcenia powstanie po stronie Wspólnika przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy S.K.A. jako spółka powstała w wyniku Przekształcenia, zobowiązana będzie do pobrania z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i wpłacenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego?

Fragment:

(...) spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 lutego 2018 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku, Spółki powstałej w wyniku przekształcenia, pobrania podatku dochodowego od osób prawnych i wpłacenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego w związku z powstaniem przychodu z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną. W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego, posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”). Wnioskodawca podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów. Planowane jest przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: „ S.K.A. ”). Na moment przekształcenia Wnioskodawcy w S.K.A. (dalej: „ Przekształcenie ”) wspólnikiem Spółki będzie m.in. inna spółka kapitałowa, posiadająca siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „ Wspólnik ”).

2018
9
mar

Istota:

W zakresie określenia zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych momentu powstania przychodu u Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez polską spółkę komandytowo-akcyjną, w której Wnioskodawca posiada status akcjonariusza, przedsiębiorstwa tej spółki

Fragment:

Jak wynika ze stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyrażonego w powyższej interpretacji, moment powstania przychodu akcjonariusza należy w takiej sytuacji powiązać z dywidendą wypłacaną przez spółkę komandytowo-akcyjną. W konsekwencji stanowisko wnioskodawcy, w świetle którego przychód u wnioskodawcy z tytułu sprzedaży prawa majątkowego przez spółkę komandytowo-akcyjną zostanie osiągnięty w dniu złożenia wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej organ podatkowy uznał za nieprawidłowe. Z uwagi na powyższe wskazano, że w sytuacji gdy źródłem zysku dystrybuowanego przez spółkę komandytowo-akcyjną byłaby transakcja zbycia składnika majątkowego lub kompleksu takich składników (jakim jest przedsiębiorstwo spółki komandytowo-akcyjnej), przychód po stronie akcjonariusza powstanie - stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów Ustawy o CIT - w powiązaniu z wypłacaną przez spółkę dywidendą, a nie transakcją zbycia składników majątkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną. Podsumowując, w opinii Spółki, w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku (zbycie przedsiębiorstwa SKA) przychód po stronie Spółki związany ze zbyciem przedsiębiorstwa SKA powstanie wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania przez Spółkę dywidendy wypłaconej przez SKA. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko (...)