Spółka komandytowo-akcyjna | Interpretacje podatkowe

Spółka komandytowo-akcyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowo-akcyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z Przekształceniem opisanym w zdarzeniu przyszłym, z momentem Przekształcenia powstanie po stronie Wspólnika przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy S.K.A. jako spółka powstała w wyniku Przekształcenia, zobowiązana będzie do pobrania z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i wpłacenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
Fragment:
(...) spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 lutego 2018 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku, Spółki powstałej w wyniku przekształcenia, pobrania podatku dochodowego od osób prawnych i wpłacenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego w związku z powstaniem przychodu z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną. W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego, posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”). Wnioskodawca podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów. Planowane jest przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: „ S.K.A. ”). Na moment przekształcenia Wnioskodawcy w S.K.A. (dalej: „ Przekształcenie ”) wspólnikiem Spółki będzie m.in. inna spółka kapitałowa, posiadająca siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „ Wspólnik ”).
2018
16
mar

Istota:
W zakresie określenia zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych momentu powstania przychodu u Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez polską spółkę komandytowo-akcyjną, w której Wnioskodawca posiada status akcjonariusza, przedsiębiorstwa tej spółki
Fragment:
Jak wynika ze stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyrażonego w powyższej interpretacji, moment powstania przychodu akcjonariusza należy w takiej sytuacji powiązać z dywidendą wypłacaną przez spółkę komandytowo-akcyjną. W konsekwencji stanowisko wnioskodawcy, w świetle którego przychód u wnioskodawcy z tytułu sprzedaży prawa majątkowego przez spółkę komandytowo-akcyjną zostanie osiągnięty w dniu złożenia wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej organ podatkowy uznał za nieprawidłowe. Z uwagi na powyższe wskazano, że w sytuacji gdy źródłem zysku dystrybuowanego przez spółkę komandytowo-akcyjną byłaby transakcja zbycia składnika majątkowego lub kompleksu takich składników (jakim jest przedsiębiorstwo spółki komandytowo-akcyjnej), przychód po stronie akcjonariusza powstanie - stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów Ustawy o CIT - w powiązaniu z wypłacaną przez spółkę dywidendą, a nie transakcją zbycia składników majątkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną. Podsumowując, w opinii Spółki, w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku (zbycie przedsiębiorstwa SKA) przychód po stronie Spółki związany ze zbyciem przedsiębiorstwa SKA powstanie wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania przez Spółkę dywidendy wypłaconej przez SKA. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko (...)
2018
9
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podmiotowości podatkowej spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Dalej Sąd zwrócił uwagę, że zasady określania roku obrotowego reguluje ustawa o rachunkowości i ma ona zastosowanie także do spółek komandytowo-akcyjnych. Faktem jest – w ocenie Sądu – co wskazuje ustawa o rachunkowości, że rok obrotowy stosuje się również dla celów podatkowych. Należy jednak pamiętać, że – do końca 2013 r. – spółki komandytowo-akcyjne nie były podatnikami podatku dochodowego, mimo że mają określony w umowie spółki rok obrotowy. W ocenie WSA, ponieważ spółki komandytowo-akcyjne nie miały statusu podatnika podatku dochodowego, wybrany przez nie rok obrotowy nie był jednocześnie ich rokiem podatkowym. Zatem przyjęty przez spółkę komandytowo-akcyjną – na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych – rok obrotowy, był – przed 1 stycznia 2014 r. – podatkowo obojętny. W takim zaś razie nie mogło odnosić się do niej zastrzeżenie art. 3 ust. 9 ustawy o rachunkowości, odnośnie roku obrotowego „ stosowanego również do celów podatkowych ”. Rok podatkowy wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej, odmienny od roku obrotowego spółki, nie uniemożliwia wywiązania się tegoż wspólnika z obowiązków podatkowych. Sąd podkreślił również, że spółka komandytowo-akcyjna jest podmiotem odrębnym od wspólników i trudno mówić o konieczności dostosowania roku obrotowego spółki do roku wspólników.
2018
13
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej bądź spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Wysokość tego przychodu odpowiada wartości majątku otrzymanego przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej w związku z jej likwidacją. Z uwagi na fakt, iż Nowelizacja uczyniła ze spółek komandytowo-akcyjnych, będących do 31 grudnia 2013 r. podmiotami transparentnymi podatkowo, podatników podatku CIT, konieczne było wprowadzenie przepisów przejściowych, pozwalających na uwzględnienie w stanie prawnym po wejściu w życie Nowelizacji skutków zdarzeń, które miały miejsce w okresie przed uzyskaniem przez daną spółkę komandytowo-akcyjną statusu podatnika podatku CIT. Jednym z takich przepisów jest art. 6 Nowelizacji. Stanowi on m.in. (w swoim ust. 1 pkt 5), iż w przypadku wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego osobą fizyczną, który objął akcje w kapitale zakładowym spółki komandytowo-akcyjnej przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem podatku CIT, przychód tego wspólnika uzyskany w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej pomniejsza się o poniesione przez niego wydatki na nabycie lub objęcie akcji w kapitale zakładowym zlikwidowanej spółki komandytowo-akcyjnej oraz o określoną zgodnie z art. 8 UPDOF część odpowiadającą uzyskanej przez tego wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku CIT, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane na rzecz wspólnika z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej i o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
2018
11
sty

Istota:
W zakresie zasad opodatkowania wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej, po wejściu w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.
Fragment:
Spółka komandytowo-akcyjna, której akcjonariuszem jest spółka komandytowa została utworzona w 2013 r., a w dniu 26 listopada została zarejestrowana w KRS. Zgodnie z pierwotnym statutem spółki komandytowo-akcyjnej jej rok obrotowy trwał od 1 grudnia do 30 listopada. W statucie nie wybrano opcji połączenia pierwszego roku obrotowego z drugim, pełnym rokiem obrotowym. W dniu 29 listopada 2013 r. w KRS została zarejestrowana zmiana statutu spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z którą zmieniono rok obrotowy tej spółki. Rejestracji zmiany statutu w niniejszym zakresie dokonano w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników spółki, która została podjęta również w listopadzie 2013 r. W wyniku dokonanej zmiany rok obrotowy spółki komandytowo-akcyjnej trwa od 1 listopada do 31 października. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 28 kwietnia 2014 r., Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że: na dzień zawiązania spółki komandytowo-akcyjnej wspólnikiem w tej spółce oprócz osoby prawnej była również osoba fizyczna, niezależnie od uczestnictwa, jako wspólnik w spółce komandytowej, posiadającej akcje spółki komandytowo-akcyjnej, jest również wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnejo statusie komplementariusza, w obecnej chwili w spółce komandytowo-akcyjnej nie ma innych osób fizycznych, będących wspólnikami tej spółki, spółka komandytowa objęła akcje w spółce komandytowo-akcyjnej 20 grudnia 2013 r.
2018
3
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej, tj. zarówno jej akcjonariusz, jak i komplementariusz, zostaną opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zysku takiej spółki. Żaden z nich - w tym wspólnik będący osobą fizyczną - nie jest więc opodatkowany na bieżąco z tytułu prowadzonej przez spółkę komandytowo-akcyjną działalności i osiąganych przez tę spółkę przychodów. Opodatkowanie z tego tytułu następuje bowiem na poziomie samej spółki według stosownych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z wykładni art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej wynika, że spółka komandytowo-akcyjna (bez względu na jej skład osobowy), która powstała przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej i której rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub spółka komandytowo-akcyjna, która dokonała zmiany roku obrotowego przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, nie jest zobowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego i zakończenia roku obrotowego. W takiej sytuacji spółka komandytowo-akcyjna kontynuuje przyjęty przez siebie w umowie lub statucie rok obrotowy, a pierwszy rok podatkowy takiej spółki, jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2014 r., lecz od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.
2017
30
gru

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia akacji spółki komandytowo-akcyjnej w celu umorzenia dobrowolnego, objętych za wkłady niepieniężne.
Fragment:
Zatem, rok podatkowy spółki komandytowo-akcyjnej, której akcjonariuszem jest Wnioskodawca (osoba fizyczna) skończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. Z tego też względu spółka komandytowo-akcyjna nie miała prawa przyjęcia dla celów podatkowych innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy. W konsekwencji od dnia 1 stycznia 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna, której akcjonariuszem jest Wnioskodawca, stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym, Wnioskodawca z dniem 1 stycznia 2014 r. stał się akcjonariuszem spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej na jej rzecz w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) przez Wnioskodawcę będącego akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, nabytych lub objętych przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, uzyska On przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.
2017
16
gru

Istota:
W zakresie przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w sytuacji, gdy na moment przekształcenia w spółce przekształcanej będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych
Fragment:
U. 2013, poz. 1030, ze zm.) - dalej ksh jak i ustaw podatkowych wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej jest zarówno akcjonariusz jak i komplementariusz. Zgodnie z art. 125 Ksh spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. W ustawie zmieniającej, której art. 6 poddawany jest wykładni, w art. 1 wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w art. 2 zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; w obu ustawach podatkowych dodano definicję wspólnika, stanowiąc, że ilekroć w ustawach mowa jest o wspólniku -oznacza to również akcjonariusza. W ocenie Sądu wykładnia prawa dokonana przez Ministra Finansów narusza zasadę lege non distinguente nec nostrum distinguere. Skoro przepis art. 6 ust 1 ustawy zmieniającej obejmuje swym zakresem wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej, nie ma podstaw do ograniczenia zastosowania przepisu wyłącznie do komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, powołując się na ratio legis przepisu.
2017
14
gru

Istota:
W zakresie przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w sytuacji, gdy na moment przekształcenia w spółce przekształcanej będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych
Fragment:
Dz.U. 2013, poz. 1030, ze zm.) - dalej ksh jak i ustaw podatkowych wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej jest zarówno akcjonariusz jak i komplementariusz. Zgodnie z art. 125 Ksh spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. W ustawie zmieniającej, której art. 6 poddawany jest wykładni, w art. 1 wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w art. 2 zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; w obu ustawach podatkowych dodano definicję wspólnika, stanowiąc, że ilekroć w ustawach mowa jest o wspólniku - oznacza to również akcjonariusza. W ocenie Sądu wykładnia prawa dokonana przez Ministra Finansów narusza zasadę lege non distinguente nec nostrum distinguere. Skoro przepis art. 6 ust 1 ustawy zmieniającej obejmuje swym zakresem wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej, nie ma podstaw do ograniczenia zastosowania przepisu wyłącznie do komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, powołując się na ratio legis przepisu.
2017
14
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku zamknięcia przez spółkę komandytowo-akcyjną ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz w zakresie zapłaty zaliczki przez spółkę komandytowo-akcyjną na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące obecnie trwającego roku obrotowego.
Fragment:
W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., a więc przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: ustawa zmieniająca) spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatków dochodowych – w zależności od statusu cywilno-prawnego – byli wspólnicy tych spółek. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.): ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 tej ustawy: przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie obowiązująca treść tych przepisów została nadana ww. ustawą zmieniającą. Co do zasady więc od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednak na podstawie regulacji art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej objęcie zakresem ustawy w stosunku do niektórych spółek komandytowo-akcyjnych zostało przesunięte w czasie. Zgodnie z tym przepisem: w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych (...)
2017
9
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.