Spółka komandytowo-akcyjna | Interpretacje podatkowe

Spółka komandytowo-akcyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowo-akcyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki dla wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej wnoszenia przez tę spółkę aportów do spółek kapitałowych.
Fragment:
Uchwała o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy byłaby podejmowana na podstawie art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki komandytowo-akcyjnej. W wypadku podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy, po stronie Wnioskodawcy jako akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej nie powstanie roszczenie o wypłatę dywidendy. Nie może być bowiem mowy o powstaniu jakiegokolwiek roszczenia (a tym samym przychodu do opodatkowania) po stronie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, gdy wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej dysponują zyskiem w ten sposób, że postanowią zatrzymać wypracowany zysk w spółce. Skoro treścią roszczenia o wypłatę dywidendy jest spełnienie przez spółkę komandytowo-akcyjną określonego świadczenia na rzecz akcjonariusza (najczęściej pieniężnego, chyba że spółka komandytowo-akcyjna będzie wypłacała tzw. dywidendę rzeczową), to oczywiste jest, że nie może być mowy o powstaniu jakiegokolwiek roszczenia po stronie Wnioskodawcy, gdy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki komandytowo-akcyjnej zostanie podjęta Uchwała o podziale zysku w inny sposób, nie przez przeznaczenie zysku do podziału między wspólników (w tym akcjonariuszy).
2017
28
lip

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia spółki w inną spółkę osobową uzyskany przez Wnioskodawcę przychód stanowiący podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winien być pomniejszony o poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie lub objęcie akcji w spółce przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz o przypadającą zgodnie ze statutem spółki na Wnioskodawcę przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszoną o wypłaty dokonane na rzecz Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce i przypadające na Wnioskodawcę wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2014 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca będący osobą fizyczną podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2014 r. Obecnie planowane jest przekształcenie spółki (spółki komandytowo-akcyjnej) w inną spółkę osobową (spółkę komandytową lub spółkę jawną) w trybie art. 551 i następnych ustawy Kodeks spółek i handlowych i kontynuowanie dalszej działalności w tej formie. Spółka w poprzednich latach uzyskała zysk z prowadzonej działalności.
2017
4
lip

Istota:
Pomniejszenie przychodu akcjonariusza z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej o wydatki na objęcie akcji oraz przypadającą na Niego część zysku tej spółki
Fragment:
(...) spółki komandytowo-akcyjnej -pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wystąpienia ze spółki niemającej osobowości prawnej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej albo likwidacji takiej spółki (art. 6 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Wnioskodawca posiada 250 spośród 500 akcji tej spółki. Spółka ta prowadziła działalność od dnia 31 maja 2011 r. Wnioskodawca objął wszystkie aktualnie posiadane w niej akcje przy tworzeniu spółki, w zamian za wkład pieniężny. W latach 2011, 2012 i 2013 spółka osiągnęła zysk.
2017
3
cze

Istota:
Kiedy spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną. Spółka komandytowo-akcyjna powstała w dniu 30 października 2013 r. na skutek rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie ze statutem Spółki Jej rok obrotowy ustalono na okres od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada. Ustalony w statucie spółki komandytowo-akcyjnej rok obrotowy był zgodny z rokiem obrotowym przyjętym przez jednego ze wspólników, będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającym w spółce komandytowo-akcyjnej status akcjonariusza. O przyjętym roku obrotowym spółka komandytowo-akcyjna powiadomiła właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W dniu 12 listopada 2013 r. walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej dokonało zmiany przyjętego roku obrotowego na okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października, zmiana ta została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 listopada 2013 r. O zmianie roku obrotowego spółka komandytowo-akcyjna powiadomiła właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W uzupełnieniach wniosku Wnioskodawca wskazał, że: treść uchwały walnego zgromadzenia z dnia 12 listopada 2013 r. brzmi następująco: „ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 19 ust. 6 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 6.
2017
2
cze

Istota:
Kiedy spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Zaznaczyć przy tym należy, że spółka komandytowo-akcyjna przyjęła rok obrotowy, tj. okres od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada tożsamy z rokiem obrotowym jej wspólnika – akcjonariusza będącego osobą prawną. Pierwszy rok obrotowy spółki komandytowo-akcyjnej rozpoczął się w dniu rejestracji, tj. w dniu 13 listopada 2013 r. i zakończył w dniu 30 listopada 2013 r. Natomiast drugi rok obrotowy spółki rozpoczął się z dniem 1 grudnia 2013 r. i zakończy się z dniem 30 listopada 2014 r. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dzień 1 grudnia 2014 r. będzie pierwszym dniem roku obrotowego Spółki rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2013 r. Zatem, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku tonażowym, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą miały zastosowanie do tej spółki komandytowo-akcyjnej od dnia 1 grudnia 2014 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że do wskazanej spółki komandytowo-akcyjnej nie znajdzie zastosowania art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż spółka została zarejestrowana przed wejściem w życie tego przepisu (przepis wszedł w życie w dniu 12 grudnia 2013 r.).
2017
2
cze

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania podwyższenia kapitału zakładowego.
Fragment:
W świetle powyższego stwierdzić należy, że w omawianej sprawie zachodzą przesłanki do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jakkolwiek stosownie do art. la pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych spółka komandytowo-akcyjna nie została zaliczona do spółek kapitałowych w rozumieniu tej ustawy. Uznać bowiem należy, że spółka komandytowo-akcyjna, z uwagi na połączenie w niej elementu personalnego z elementem kapitałowym w postaci akcji, które mogą stanowić przedmiot publicznego obrotu, mieści się w definicji spółki kapitałowej wynikającej z art. 2 ust. 1 lit. b) Dyrektywy 200//7/WE. Tym samym, ze względu na zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej przed prawem krajowym oraz obowiązek dokonywania wykładni prawa krajowego w taki sposób, aby w pełni realizować postanowienia prawa unijnego uznać należy, że spółka komandytowo-akcyjna stanowi spółkę kapitałową w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dlatego też zmiana umowy spółki komandytowo-akcyjnej - Wnioskodawcy - związana z wniesieniem jako aportu akcji w innych spółkach kapitałowych (spółce komandytowo-akcyjnej i spółce akcyjnej), dających w niej większość głosów, w zamian za akcje Wnioskodawcy, nosi znamiona działań restrukturyzacyjnych, o których mowa w Dyrektywie Rady Nr 2008/7/WE, wyłączonych z opodatkowania na podstawie powołanego przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2017
22
maj

Istota:
Zasady opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
(...) spółki komandytowo-akcyjnej (RI SKA), której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r., w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w październiku 2013 r., od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) stosuje się przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. Wnioskodawca uważa, iż jeżeli rok obrotowy spółki komandytowo-akcyjnej (RI SKA) rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r., w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w październiku 2013 r., wówczas od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) stosuje się przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2014 r. Wynika to z przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniającej ustawę o CIT oraz ustawę o PIT, która, co do zasady, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.). Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. stanowi, iż: „ W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej (...)
2017
19
maj

Istota:
W zakresie:
skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
W przypadku planowanej likwidacji C. sp.k., z uwagi, iż spółka ta będzie następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej należy jednak rozważyć również przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U z 2013 r. poz. 1387; dalej: „ Ustawa zmieniająca ”). Art. 6 ust. 1 pkt 5 Ustawy zmieniającej wprowadza opodatkowanie dochodu z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy zmieniającej art. 6 ust. 1 tej ustawy znajduje odpowiednie zastosowanie do wystąpienia ze spółki niemającej osobowości prawnej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej albo likwidacji takiej spółki. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, art. 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 6 ust. 2 Ustawy zmieniającej nie znajdzie zastosowania w przypadku opisanym w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym. Wskazuje na to cel wprowadzenia wskazanych powyżej przepisów. Spółki komandytowo-akcyjne do momentu wejście w życie zmian wprowadzonych Ustawą zmieniającą nie były podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Celem art. 6 ust. 1 Ustawy zmieniającej było opodatkowanie zysków niepodzielonych spółek komandytowo-akcyjnych wypracowanych przed uzyskaniem przez te podmioty statusu podatnika CIT.
2017
13
maj

Istota:
- Aport lub sprzedaż przez Wnioskodawcę Prawa IP lub Praw IP do kapitałowej spółki prawa handlowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nie uwzględniającym zmian wprowadzonych przepisami ustawy zmieniającej.
- Rok podatkowy spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Reasumując należy ponownie stwierdzić, że w uwarunkowaniach przedstawionego zdarzenia przyszłego, w odniesieniu do Spółki będącej spółką komandytowo-akcyjną, w przypadku dokonania operacji wniesienia aportem lub sprzedaży przez Spółkę Prawa IP lub Praw IP do kapitałowej spółki prawa handlowego (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), zastosowanie znajdą (w zależności od rodzaju wspólnika będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub/i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nie uwzględniającym zmian wprowadzonych przepisami ustawy zmieniającej. Spółka jest legitymowana do wystąpienia z niniejszym wnioskiem z uwagi na fakt, iż począwszy od wejścia w życie ustawy zmieniającej – co do zasady – spółki komandytowo-akcyjne zostały włączone do kręgu podatników podatku dochodowego od osób prawnych. W rezultacie Spółka wyraża wolę rozstrzygnięcia wątpliwości, czy powinna stosować dotychczasowe zasady opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych (zgodnie z którymi tego rodzaju spółki nie były podatnikami podatków dochodowych, a dochody takich spółek nie stanowiły odrębnego przedmiotu opodatkowania, tj. opodatkowaniu podlegały dochody poszczególnych wspólników takich spółek), czy też obowiązana jest przyjąć wprowadzony ustawą zmieniającą reżim prawny opodatkowania ww. spółek.
2017
13
maj

Istota:
1. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 Nowelizacji ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.?
2. Czy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego?
Fragment:
Samo ustalenie składu wspólników w spółce takiej jak spółka komandytowo-akcyjna może wiązać się z poważnymi trudnościami. Czynność taka w stosunku do komplementariuszy jest bardzo prosta, gdyż są oni wyszczególnieni w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wskazanie zaś składu osobowego akcjonariuszy może okazać się w wielu przypadkach nawet niemożliwe. Akcje spółki komandytowo-akcyjnej mogą mieć formę akcji na okaziciela i w związku z tym wielokrotnie może dochodzić do ich zbycia na rzecz innego podmiotu. Właścicielem akcji spółki komandytowo-akcyjnej w wyniku takiej transakcji może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i spółka osobowa postała z przekształcenia tejże osoby prawnej. Zmiana akcjonariusza nie podlega zaś zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego, co w przypadku wielu akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela wiąże się w praktyce z niemożliwością dokonania pełnej ewidencji akcjonariuszy. Co więcej, nawet gdyby spółka komandytowo-akcyjna sporządziła taką ewidencję, to przypuszczalnie okaże się ona nieaktualna już tego samego dnia, w którym została sporządzona, bowiem akcjonariusz może dokonać zbycia akcji na rzecz podmiotu trzeciego w tym dniu. Księga akcyjna, którą można uznać za ewidencję akcjonariuszy spółki służy zaś przede wszystkim ustaleniu akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na danym walnym zgromadzeniu.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.