ITPP2/4512-564/16/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak obowiązku sporządzenia spisu z natury w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2016 r. (data wpływu 16 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia spisu z natury w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia spisu z natury w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną, jako przedsiębiorca jednoosobowy prowadzi na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo) i jest opodatkowany na zasadach ogólnych (księgi rachunkowe, podatek liniowy) oraz jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W przyszłości Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki komandytowej (tj. do ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), jako jej jedyny komandytariusz, aport w postaci swojego przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Wniesienie przedmiotowego aportu w postaci istniejącego i efektywnie działającego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki komandytowej ma na celu rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez to przedsiębiorstwo w warunkach sprawniejszej organizacyjnie i bardziej wiarygodnej dla kontrahentów formy prawnej, jaką jest spółka prawa handlowego (spółka komandytowa) oraz ma na celu rozwój spółki komandytowej, do której zostanie wniesiony aport.

Wniesienie przedmiotowego aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, powiązane będzie z przejęciem przez tę spółkę zobowiązań (długów związanych funkcjonalnie z działalnością gospodarczą) wnoszonego przedsiębiorstwa, ustalonych na dzień wniesienia.

Po wniesieniu swojego przedsiębiorstwa, tytułem wkładu do spółki komandytowej, Wnioskodawca zamierza zaprzestać wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i zgłosić zaprzestanie działalności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

W przeszłości Wnioskodawca miał zamiar wnieść do innej spółki komandytowej, w której jest jedynym z komandytariuszy (tj. do ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), aport w postaci przedmiotowego przedsiębiorstwa. W związku z tym wystąpili w marcu br. z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiając zamierzone zdarzenie przyszłe.

Zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku nie zostały zrealizowane, tj. Wnioskodawca nie wniósł aportu w postaci swojego przedsiębiorstwa do istniejącej w dniu składania wniosku ... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, w której jest jednym z komandytariuszy.

Obecnie Wnioskodawca zamierza wnieść swoje przedsiębiorstwo do specjalnie zawiązanej w tym celu w lipcu br. spółki komandytowej (tj. do ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), w której jest jedynym komandytariuszem.

W związku z tym, iż zdarzenie przyszłe (stan faktyczny) przedstawiony we wniosku z marca br., jest inny, niż obecnie, Wnioskodawca występuje z niniejszym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącym co prawda interpretacji tych samych przepisów prawa podatkowego, których dotyczył wniosek z marca br., lecz z uwzględnieniem zamierzonych innych zdarzeń przyszłych (innego stanu faktycznego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym na wstępie stanie faktycznym, gdy wniesienie przez Wnioskodawcę swojego przedsiębiorstwa, tytułem wkładu do spółki komandytowej, poprzedzi zaprzestanie wykonania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowa jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Zgodnie z art. 3 Kodeksu spółek handlowych, przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, poprzez współdziałanie w inny określony sposób. Wkłady wnoszone do spółek mogą mieć charakter pieniężny albo niepieniężny. Wkładami niepieniężnymi mogą być w szczególności prawo własności, inne prawa rzeczowe, prawa majątkowe na dobrach niematerialnych. Źródłem pochodzenia wkładów może być majątek w postaci przedsiębiorstwa wspólnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych związanych z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu niepieniężnego do spółki niemającej osobowości prawnej reguluje art. 93a § 5 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa wniesionego przedsiębiorstwa z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej.

Zatem wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowej, z punku widzenia prawa podatkowego, nie jest rozumiane jako likwidacja działalności, skutkująca wygaśnięciem źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza, tylko jako proces zmierzający do zmiany formy prawnej organizacji.

Należy przy tym wziąć pod uwagę, iż na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług spółka komandytowa jest odrębnym podatnikiem.

Kwestia obowiązku podatkowego, jaki ewentualnie mógłby wystąpić w opisanym na wstępie stanie przyszłym, w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, tytułem wkładu do spółki komandytowej i zakończeniem przez Wnioskodawcę czynności podlegających opodatkowaniu, należy rozpatrzeć w oparciu o przepis art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z tym przepisem prawa materialnego, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

  1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
  2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Przepis ten odnosi się więc do towarów, będących w posiadaniu podatnika w dniu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Wnioskodawca, zgodnie z opisanym na wstępie zdarzeniem przyszłym, zamierza wnieść do spółki komandytowej prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, jako wkład niepieniężny (aport).

Wniesienie prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa nastąpi przed zaprzestaniem (likwidacją) działalności gospodarczej. W związku z tym, w momencie likwidacji działalności gospodarczej, zgłoszonej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie wystąpią u Wnioskodawcy towary podlegające opodatkowaniu.

Tym samym Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przedstawionym na wstępie zdarzeniu przyszłym na dzień likwidacji działalności nie będzie obowiązany do sporządzenia spisu z natury towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie okoliczności przedstawionych we wniosku i traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.