ITPB3/4510-79/15/DK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej.
ITPB3/4510-79/15/DKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. spółka komandytowa
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki komandytowej.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Spółka z o.o. ( Wnioskodawca) prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług techniczno-prawnych związanych z energetyką wiatrową. Wnioskodawca spółka X Spółka z o.o. zamierza wnieść do spółki komandytowej, której będzie komandytariuszem tytułem wkładu samobilansujący oddział X Spółka z o.o.

Spółka X (Wnioskodawca) w ramach prowadzonej działalności podjęła uchwałę o założeniu oddziału i złożyła w tym zakresie wniosek do KRS. Oddział wnioskodawcy będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji i sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych.

Celem wyodrębnienia działalności dotyczącej produkcji i sprzedaży energii w strukturze Spółki jest usprawnienie zarządzania (również finansowego) tym segmentem działalności oraz rozwój tego segmentu, tj. sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych.

Planowana jest poprzez oddział sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, tj. energii wiatrowej oraz energii promieniowania słonecznego. Do sprzedaży energii promieniowania słonecznego oddział Wnioskodawcy planuje zakup ogniw fotowoltaicznych do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej. Do sprzedaży energii wiatrowej oddział Wnioskodawcy planuje wybudować farmę wiatrową ...

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej pozyskanej z promieniowania słonecznego oddział planuje uzyskać w pierwszym kwartale 2015 roku. Oddział będzie jednostką samodzielnie sporządzającą sprawozdanie finansowe, posiadającą swój numer REGON oraz NIP.

W skład oddziału wchodzą – stanowiąc o samodzielności i wyodrębnieniu funkcjonalnym w ramach Spółki X, m.in. składniki niezbędne do realizacji sprzedaży energii wiatrowej poprzez farmę Janikowo oraz sprzedaży energii z promieniowania słonecznego, w tym:

 • środki pieniężne na odrębnym rachunku bankowym;
 • umowy dzierżawy nieruchomości dotyczące farmy wiatrowej Y oraz ogniw fotowoltaicznych;
 • decyzje i pozwolenia dotyczące Farmy Y, oraz ogniw fotowoltaicznych;
 • aktywa trwałe;
 • zobowiązania;
 • odrębne konta księgowe;
 • odrębna kasa;
 • formalne procedury wewnętrzne regulujące sposób funkcjonowania oddziału itp.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki X, uwzględniająca oddział przedsiębiorstwa zajmujący się produkcją i sprzedażą energii odnawialnej jest zawarta w Regulaminie Spółki i innych wewnętrznych aktach Spółki (w tym w stosownych uchwałach).

W oddziale będzie zatrudniony pracownik posiadający odpowiednie kompetencje do realizacji zadań, które będą przedmiotem działalności, tj. produkcji i sprzedaży energii. Pracownik ten zapewni m.in. samodzielne funkcjonowanie oddziału jako wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Spółki. Specyfika działalności sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych nie wymaga zatrudnienia większej ilości pracowników dla efektywnego zapewnienia bieżącej działalności oddziału.

Na potrzeby oddziału istnieje możliwość opracowania odrębnych od pozostałej części przedsiębiorstwa budżetów oraz planów finansowych.

Wnioskodawca zamierza wnieść oddział do spółki komandytowej, której będzie komandytariuszem tytułem wkładu – na jego podniesienie. W związku z tym, że czynności prawne związane z wniesieniem oddziału jako aportu mogą rozciągnąć się w czasie to wniesienie aportu może nastąpić:

 • w momencie kiedy oddział będzie generował przychody ze sprzedaży energii słonecznej, a farma wiatrowa będzie w trakcie budowy (jest gotowy projekt i jest pozwolenie na budowę) lub
 • w momencie kiedy oddział nie będzie jeszcze generował przychodów ze sprzedaży energii słonecznej ani wiatrowej a farma wiatrowa będzie w trakcie budowy.

W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. Czy wniesienie do spółki komandytowej wkładu w postaci samobilansującego oddziału przez Wnioskodawcę (wspólnika – komandytariusza spółki komandytowej) wywoła skutki podatkowe w spółce jako wspólnika z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku gdy oddział będzie generował przychody z energii słonecznej a farma wiatrowa będzie w trakcie budowy na dzień wniesienia aportu...
 2. Czy wniesienie do spółki komandytowej wkładu w postaci samobilansującego oddziału przez Wnioskodawcę (wspólnika – komandytariusza spółki komandytowej) wywoła skutki podatkowe w spółce jako wspólnika z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku gdy oddział nie będzie generował przychodów z energii odnawialnej a farma wiatrowa będzie w trakcie budowy na dzień wniesienia aportu...

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do ww. pytań Wnioskodawca wskazał, że, czynność w postaci wniesienia aportem oddziału spółki z o.o. do innej spółki handlowej – spółki komandytowej, nie rodzi skutków podatkowych w postaci podatku dochodowego od osób prawnych dla X Spółka z o.o.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma w tym przypadku zastosowania.

Spółka komandytowa nie jest podatnikiem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest też „spółką” w rozumieniu tej ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy, czynność w postaci wniesienia aportem oddziału spółki z o.o. do innej spółki handlowej – spółki komandytowej, nie rodzi skutków podatkowych w postaci podatku dochodowego od osób prawnych dla X spółka z o.o. na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3c ww. ustawy. Zgodnie z nim nie zalicza się do przychodów (podatkowych) przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady tworzenia, organizacji i funkcjonowania spółek handlowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.).

W myśl art. 4 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Natomiast do spółek osobowych zalicza się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną (art. 4 § 1 pkt 1 tej ustawy). W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, którym art. 12 Kodeksu spółek handlowych przyznaje osobowość prawną, spółki osobowe nie są osobami prawnymi.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jako komandytariusz w spółce komandytowej – planuje wnieść wyodrębnioną część swojego przedsiębiorstwa w postaci oddziału w formie wkładu do spółki komandytowej na jego podniesienie.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn zm.) do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przepis ten znajdzie zastosowanie do zdarzenia przyszłego opisanego przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku bez względu na fakt, czy opisany oddział będzie generował przychody z energii słonecznej czy też nie będzie generował takich przychodów.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawione powyżej uregulowania prawne, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego – niezależnie od okoliczności przedstawionych w pytaniach – do spółki komandytowej, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy jako komandytariusza. Planowane działanie będzie stanowić dla Wnioskodawcy czynność neutralną podatkowo na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku wniesienia do spółki (lub spółdzielni) wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część przychodem podatkowym jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy – jak słusznie twierdzi Wnioskodawca – nie znajdzie zastosowania do opisanego zdarzenia przyszłego z uwagi na fakt, że przepis ten zawiera regulacje dotyczące wniesienia wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część do spółki. W tym zakresie, w świetle art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ilekroć w ustawie jest mowa o „spółce” oznacza to spółkę będącą podatnikiem. Podatnikiem w rozumieniu ww. ustawy są: osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (z zastrzeżeniem, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania).

Spółka komandytowa nie jest więc podatnikiem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka komandytowa nie jest też „spółką” w rozumieniu przepisów tej ustawy. W konsekwencji wskazany przepis nie znajdzie zastosowania do opisanego zdarzenia przyszłego.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie – zgodnie z intencją Wnioskodawcy – skutków podatkowych jakie mogą wystąpić po stronie Wnioskodawcy w związku z transakcją aportu określonych składników majątkowych do spółki komandytowej, w kontekście przepisów art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.