ITPB1/4511-98/15-4/AD | Interpretacja indywidualna

Czy amortyzacja środków rzeczowych czy też urządzeń, które stanowią w spółce komandytowej środki trwałe oraz wydatki dotyczące tych środków rzeczowych i urządzeń, a także wydatki dotyczące samochodów wykorzystywanych przez spółkę komandytową na podstawie umów leasingu, a które to środki rzeczowe, urządzenia i samochody mogą być wykorzystywane nieodpłatnie przez komplementariusza tylko i wyłącznie do świadczonych przez niego usług zarządzania i prowadzenia spraw spółki komandytowej stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów w spółce komandytowej, czyli w wysokości 31% ogólnej wartości kosztów uzyskania przychodów?
ITPB1/4511-98/15-4/ADinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. przychód
 4. spółka komandytowa
 5. spółka osobowa
 6. udział w zyskach
 7. wynagrodzenia
 8. zarządzanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych spółki komandytowej oraz wydatków dotyczących tych środków rzeczowych i urządzeń, a także wydatków dotyczących samochodów wykorzystywanych przez spółkę komandytową na podstawie umów leasingu, które to środki i samochody komandytariusz wykorzystuje nieodpłatnie na podstawie zawartej ze spółką umowy o zarządzanie i prowadzenie spraw spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych spółki komandytowej oraz wydatków dotyczących tych środków rzeczowych i urządzeń, a także wydatków dotyczących samochodów wykorzystywanych przez spółkę komandytową na podstawie umów leasingu, które to środki i samochody komandytariusz wykorzystuje nieodpłatnie na podstawie zawartej ze spółką umowy o zarządzanie i prowadzenie spraw spółki komandytowej. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 6 kwietnia 2015 r.

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest jednym z pięciu komandytariuszy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, któremu przysługuje zgodnie z umową spółki udział w zyskach spółki komandytowej w wysokości 31%. Oprócz komandytariuszy spółkę komandytową tworzy komplementariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 4 sierpnia 2014 r. zawarto pomiędzy komplementariuszem (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością), a spółką komandytową umowę o zarządzanie i prowadzenie spraw spółki komandytowej. Celem umowy jest takie określenie wzajemnych praw i obowiązków, a także interesów stron aby doprowadzić do sprawnego, efektywnego oraz długofalowego strategicznego zarządzania spółką komandytową oraz wzrostu wartości spółki komandytowej. Do obowiązków komplementariusza należy w szczególności prowadzenie spraw spółki komandytowej poprzez zarządzanie jej majątkiem i personelem, reprezentowanie spółki komandytowej na zewnątrz, opracowanie i realizacja strategii rozwoju spółki komandytowej, kierowanie i nadzorowanie działalności spółki komandytowej, coroczne opracowanie jej budżetu oraz weryfikacja jego realizacji, opracowywanie cotygodniowych raportów sprzedaży spółki komandytowej, comiesięczne opracowywanie raportów wyników, zapewnienie obsługi prawnej i księgowej spółki komandytowej, prowadzenie polityki kadrowej, a także wypełnianie przez spółkę komandytową obowiązków wynikających z funkcji pracodawcy. Za należyte wykonanie ww. obowiązków spółka komandytowa zobowiązała się do wypłacenia na rzecz komplementariusza wynagrodzenia za prowadzenie jej spraw i zarządzanie w stałej miesięcznej kwocie netto powiększonej o podatek VAT. Oprócz podstawowego wynagrodzenia komplementariusz będzie mógł otrzymać również premię miesięczną w wysokości 30% stałego wynagrodzenia miesięcznego po spełnieniu określonych warunków, m.in. po osiągnięciu przez spółkę komandytową odpowiedniego, określonego w umowie zysku, złożeniu przez komplementariusza wniosku o wypłatę tego dodatkowego wynagrodzenia. Decyzja o wypłacie premii będzie uzależniona m.in. od jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników spółki komandytowej.

Zgodnie z zapisami umowy spółka komandytowa zapewnia komplementariuszowi w trakcie trwania umowy środki rzeczowe, pomieszczenia i urządzenia, za które nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia. Komplementariusz świadczy swoje usługi na rzecz spółki komandytowej przez swoich członków zarządu. W przyszłości przewiduje się świadczenie usług przez komplementariusza również przez menedżerów, których ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością łączyć będą kontrakty menedżerskie.

Komplementariusz przy realizacji swoich obowiązków wynikających z zawartej w dniu 4 sierpnia 2014 r. umowy może wykorzystywać majątek spółki komandytowej oraz samochody, które spółka komandytowa użytkuje na podstawie umów leasingu. Środki rzeczowe, urządzenia oraz leasingowane samochody wykorzystywane są przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową nieodpłatnie tylko i wyłącznie do zarządzania i prowadzenia spraw spółki komandytowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wynagrodzenie za świadczone usługi za zarządzanie i prowadzenie spraw spółki komandytowej wypłacane komplementariuszowi zgodnie z umową z dnia 4 sierpnia 2014 r., na podstawie wystawionych przez niego faktur dla spółki komandytowej, stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów w kosztach spółki komandytowej, czyli w wysokości 31%...
 2. Czy amortyzacja środków rzeczowych czy też urządzeń, które stanowią w spółce komandytowej środki trwałe oraz wydatki dotyczące tych środków rzeczowych i urządzeń, a także wydatki dotyczące samochodów wykorzystywanych przez spółkę komandytową na podstawie umów leasingu, a które to środki rzeczowe, urządzenia i samochody mogą być wykorzystywane nieodpłatnie przez komplementariusza tylko i wyłącznie do świadczonych przez niego usług zarządzania i prowadzenia spraw spółki komandytowej stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów w spółce komandytowej, czyli w wysokości 31% ogólnej wartości kosztów uzyskania przychodów...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie drugie. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawcy, amortyzacja środków rzeczowych czy też urządzeń, które stanowią w spółce komandytowej środki trwałe oraz wydatki dotyczące tych środków rzeczowych i urządzeń, a także wydatki dotyczące samochodów wykorzystywanych na podstawie umów leasingu, a które to środki, urządzenia i samochody mogą być udostępniane komplementariuszowi nieodpłatnie zgodnie z zawartą umową z 4 sierpnia 2014 r. do świadczenia przez niego tylko i wyłącznie usług zarządzania i prowadzenia spraw spółki komandytowej stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów, czyli w wysokości 31% ogółu kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 117 Kodeksu spółek handlowych spółkę komandytową reprezentuje komplementariusz, którego z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Komplementariusz jest, co do zasady, przedstawicielem ustawowym spółki komandytowej i ma obowiązek jej reprezentowania.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W celu zakwalifikowania danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów należy ustalić związek pomiędzy poniesionymi kosztami a powstaniem, zwiększeniem lub też możliwością powstania przychodu. Przy czym związek ten może być bezpośredni, czyli koszt jest wprost powiązany z konkretnym przychodem albo pośredni, czyli koszt, którego nie można jednoznacznie przypisać do konkretnych przychodów, ale jest on racjonalnie uzasadniony jako ten, który prowadzi do osiągnięcia przychodów.

Zgodnie z zawartą umową z 4 sierpnia 2014 r. oraz zapisami umowy spółki komandytowej za prowadzenie spraw spółki komandytowej przysługuje komplementariuszowi wynagrodzenie. Komplementariusz realizując swoje obowiązki przez członków zarządu, a w przyszłości również przez menedżerów może wykorzystywać przy świadczeniu swoich usług również majątek spółki komandytowej oraz samochody, które spółka komandytowa użytkuje na podstawie umów leasingu. Środki rzeczowe, urządzenia oraz leasingowane samochody wykorzystywane są przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową tylko i wyłącznie do zarządzania i prowadzenia spraw spółki komandytowej jako niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nią z obowiązków nałożonych umową. Tak więc spółka komandytowa udostępniając swoją infrastrukturę oraz samochody wykorzystywane na podstawie umów leasingu de facto udostępnia je komplementariuszowi w celu realizacji przez niego ustawowych czynności w jej imieniu i na jej rzecz, a przy tym nie prowadzi to do zwiększenia majątku komplementariusza. W związku z tym należy uznać, że wszelkie wydatki ponoszone przez spółkę komandytową dotyczące jej infrastruktury, a także wydatki związane z udostępnianiem samochodów użytkowanych na podstawie umów leasingu niezbędne do świadczenia przez komplementariusza usług zarządzania są pośrednio związane z uzyskiwanymi przez spółkę komandytową przychodami (a ściśle z przychodami uzyskiwanymi przez wszystkich jej wspólników), bowiem są to wydatki racjonalnie uzasadnione, a tym samym mogą one stanowić koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy i pozostałych wspólników w proporcji do posiadanych przez nich udziałów, czyli amortyzacja środków rzeczowych czy też urządzeń, które stanowią w spółce komandytowej środki trwałe oraz wydatki dotyczące tych środków rzeczowych i urządzeń, a także wydatki dotyczące samochodów wykorzystywanych przez spółkę komandytową na podstawie umów leasingu, a które to środki rzeczowe i urządzenia i samochody mogą być wykorzystywane nieodpłatnie przez komplementariusza tylko i wyłącznie do świadczonych przez Niego usług zarządzania i prowadzenia spraw spółki komandytowej stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów w spółce komandytowej, czyli w wysokości 31% ogólnej wartości kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie jego obowiązków podatkowych i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (wspólników).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.