ITPB1/4511-375/16/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie wspólnika spółki typu LLC.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2016 r. (data wpływu 21 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wspólnika spółek LLC – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wspólnika spółek LLC.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca będzie jedynym wspólnikiem w dwóch amerykańskich spółkach Limited Liability Company (dalej: LLC). Spółki LLC są zorganizowane i zarejestrowane według prawa amerykańskiego stanu Delaware, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, w stanie Delaware. Spółki te, są spółkami hybrydowymi, mającymi w sobie zarówno cechy spółki kapitałowej oraz osobowej - zgodnie z ogólnymi regułami prawa podatkowego Stanów Zjednoczonych w przypadku posiadania jedynego wspólnika, klasyfikowane są jako podmiot transparentny podatkowo (tzw. disregarded entity). Spółka może także wybrać sposób opodatkowania właściwy dla osób prawnych („corporations”). Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jako jedyny wspólnik obu spółek nie będzie dokonywał zmiany domyślnej reguły dotyczącej opodatkowania działalności spółki LLC, w związku z czym traktowane będą one jako spółki transparentne podatkowo, co oznacza, że przychody i koszty ich działalności są opodatkowane na poziomie wspólnika. Wspólnik w LLC jest określany mianem członka (member) nie zaś udziałowca (shareholder).

Wnioskodawca zamierza utworzyć na terenie Polski Spółkę komandytową w jednym z dwóch wariantów. Każdy z ww. wariantów kreuje odrębne zdarzenia przyszłe (zdarzenie przyszłe nr 1 i 2). Jedna ze spółek wnioskodawcy będzie także spółką powołaną do zarządzania jego inwestycjami i ochrony kapitału (zdarzenie przyszłe nr 3).

Zdarzenie przyszłe nr 1) Wnioskodawca, zamierza utworzyć na terenie Rzeczypospolitej Polskiej spółkę komandytową, w której komplementariuszem zostanie jedna z jego spółek LLC, a komandytariuszem druga ze spółek LLC. Wnioskodawca będzie posiadać 100% udział w zysku obu spółek LLC. Spółka komandytowa będzie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Zdarzenie przyszłe nr 2) Wnioskodawca, zamierza utworzyć na terenie Rzeczypospolitej Polskiej spółkę komandytową, w której komplementariuszem będzie jedna z jego spółek LLC, a komandytariuszem spółka komandytowa, w której będzie on komandytariuszem posiadającym 95% procentowy udział w zysku tej spółki komandytowej (dalej: LLC Spółka komandytowa). Wnioskodawca będzie posiadać 100% udział w zysku spółki LLC. Działalność spółki komandytowej będzie prowadzona na terytorium Polski.

Zdarzenie przyszłe nr 3) Jedna ze spółek LLC zostanie powołana aby wykreować Wnioskodawcy możliwość obejmowania udziałów w spółkach, w szczególności spółkach tworzonych na podstawie przepisów prawa polskiego, a także okazjonalnej odsprzedaży tychże udziałów osobom trzecim (przewiduje się około 3-10 tego typu transakcji w roku). Poza tymi funkcjami spółka nie planuje prowadzenia jakiejkolwiek działalności operacyjnej, nie zamierza zatrudniać pracowników na terenie Polski, ani świadczyć jakichkolwiek usług, czy sprzedawać jakichkolwiek towarów. W związku z powyższym spółka może osiągać przychody z tytułu odpłatnej sprzedaży udziałów w innych spółkach oraz przychody z tytułu dywidend.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Pytanie do zdarzenia przyszłego numer 1: Na jakich zasadach Wnioskodawca jako wspólnik spółek LLC, z prawem do 100% udziału w ich zysku, musi rozpoznawać przychody i koszty z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej przypadającego spółkom LLC...

Pytanie do zdarzenia przyszłego numer 2: Na jakich zasadach Wnioskodawca jako zarówno komandytariusz spółki komandytowej będącej komandytariuszem spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka LLC, jak i wspólnik spółki LLC, musi rozpoznawać przychody i koszty z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej przypadające spółce komandytowej, jako komandytariuszowi tej spółki...

Pytania do zdarzenia przyszłego numer 3:

  1. Czy przychód z tytułu odpłatnej sprzedaży udziałów przez spółkę LLC powinien zostać bezpośrednio przez Wnioskodawcę zaliczony do źródła przychodów kapitały pieniężne i inne prawa majątkowe...
  2. Czy przychód z tytułu uzyskiwanych przez spółkę LLC dywidend w polskich spółkach kapitałowych powinien zostać bezpośrednio przez podatnika zaliczony do źródła przychodów kapitały pieniężne i inne prawa majątkowe...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Na mocy art. 8 ust. 2 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

  1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
  2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną. Podmioty, które są podatnikami podatku dochodowego zostały wskazane w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są wyłącznie osoby fizyczne. Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Obie spółki LLC będą posiadać charakter spółek niemających osobowości prawnej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a spółki LLC, w których jest wspólnikiem są spółkami niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka komandytowa, której wspólnikiem będą spółki LLC jest spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu ww. przepisu. Opisane zdarzenie przyszłe mieści się więc w zakresie zastosowania art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, rozliczenia podatkowe Wnioskodawcy z tytułu udziału w LLC powinny być dokonywane z uwzględnieniem zasady określonej w tym przepisie - zgodnie z zasadą wynikającą z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z udziału w LLC, jakie należy mu przypisać z tytułu udziału spółek LLC w Spółce komandytowej (tj. bycia przez LLC wspólnikiem Spółki komandytowej i posiadania przez LLC prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej) należy określać w oparciu o zdarzenia gospodarcze, jakie będą miały miejsce w Spółce komandytowej, z uwzględnieniem proporcji wynikającej z poziomu prawa LLC do udziału w zyskach Spółki komandytowej i proporcji wynikającej z poziomu prawa Wnioskodawcy do udziału w zyskach LLC.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, stanowisko prawne jest analogiczne do zaprezentowanego w odniesieniu do zdarzenia nr 1, to jest przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce komandytowej, będącej komandytariuszem innej spółki komandytowej, z udziałem spółki LLC będącej także spółką transparentną podatkową, winny być oceniane w oparciu po pierwsze o zdarzenia gospodarcze, jakie będą miały miejsce w spółce komandytowej z udziałem spółki LLC (spółce LLC komandytowej), a także stosownie do proporcji wynikającej z poziomu prawa LLC oraz spółki komandytowej - komandytariusza tejże LLC spółki komandytowej do udziału w zysku tejże spółki, a po drugie, z proporcji udziału w zysku, który przysługuje Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki komandytowej, która jest komandytariuszem LLC Spółki komandytowej.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno przychody uzyskane ze sprzedaży przez amerykańską spółkę udziałów w spółkach kapitałowych, jak i przychody uzyskane z tytułu otrzymywania dywidend będą stanowić dla Wnioskodawcy przychody ze źródła, jakim są kapitały pieniężne. Zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od odpłatnej sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych, pobierany jest podatek w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z ust. 4 ww. przepisu, zasady opodatkowania wynikającej z ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Przepis ust. 5 wskazuje natomiast, że dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych dla pozarolniczej działalności gospodarczej. Z ww. przepisów wynika konieczność ścisłego rozgraniczenia przychodów czerpanych z działalności gospodarczej podatnika od przychodów z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji, które stanowią co do zasady przychody z tzw. kapitałów pieniężnych i ich odpłatnego zbycia (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy). Zasada przypisywania dochodów bezpośrednio wspólnikowi spółki transparentnej podatkowo wynika z art. 8 ust. 1 ww. ustawy i znajduje w tym zakresie pełne zastosowanie, stąd dochód ten będzie rozliczany bezpośrednio przez podatnika będącego wspólnikiem. W ocenie Wnioskodawcy, konieczne jest określenie czymże, w rozumieniu art. 30b ust. 4 ww. ustawy jest odpłatne zbywanie udziałów w wykonywaniu działalności gospodarczej. Jego zdaniem, sytuacja taka nie ma miejsca w przedstawionym zdarzeniu przyszłym albowiem spółka LLC opisana w niniejszym wniosku nie jest spółką której zamierzeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej, ale typową spółką holdingową, służącą wspólnikowi do zarządzania swoimi udziałami i akcjami w innych podmiotach prawa. Z tego względu też nie można przypisać jej prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, jako, że ta ostatnią jest działalność opisana wprost w art. 5a pkt 6 ww. ustawy i wymaga ciągłości i powtarzalności, a w opisywanym zdarzeniu przyszłym, jakkolwiek aktywność spółki będzie działalnością wykorzystującą wartości prawne (udziały w innych spółkach), to nie będzie ona miała charakteru zorganizowanego i ciągłego, jako że czynności dotyczące zbywania udziałów nie będą realizowane w sposób ciągły, a jedynie sporadycznie co jakiś czas w zależności od potrzeb oraz możliwości uzyskania zysku z takiej transakcji. Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że spółka LLC nie będzie prowadziła żadnej działalności operacyjnej, a dywidendy mogą pojawiać się sporadycznie, to przychód rozpoznawany u wspólnika powinien być uznawany za przychód z tytułu kapitałów pieniężnych, co wynika wprost z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.