IPTPB1/4511-335/15-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze Spółki komandytowej
IPTPB1/4511-335/15-4/ASZinterpretacja indywidualna
 1. spółka komandytowa
 2. spółka osobowa
 3. wystąpienie wspólnika
 4. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze Spółki komandytowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-335/15-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 13 sierpnia 2015 r. (data doręczenia 18 sierpnia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.), nadanym dnia 25 sierpnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – jako osoba fizyczna jest wspólnikiem – komandytariuszem w Spółce komandytowej. Spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia ze Spółki komandytowo-akcyjnej. Przekształcenie nastąpiło w dniu 27 lutego 2014 r., tj. w dniu wpisania spółki przekształconej do rejestru sądowego. Przed dokonanym przekształceniem Wnioskodawca był wspólnikiem – akcjonariuszem w Spółce komandytowo-akcyjnej (Spółce przekształcanej). Spółka komandytowo-akcyjna powstała natomiast w wyniku przekształcenia Spółki jawnej. Przekształcenie to nastąpiło w dniu 12 października 2007 r. W wyniku dokonanego przekształcenia nastąpiła konwersja wkładu gotówkowego wspólników Spółki jawnej na kapitał zakładowy Spółki komandytowo-akcyjnej. W wyniku przekształcenia Spółki jawnej na Spółkę komandytowo-akcyjną nie zmieniała się struktura udziałów w Spółce dotychczasowych wspólników Spółki jawnej. Po dokonanym przekształceniu Spółki komandytowo-akcyjnej nastąpiła zmiana składu osobowego wspólników w związku z przeniesieniem własności części akcji Spółki na podstawie umowy darowizny na drugiego wspólnika oraz części akcji na osobę trzecią.

Wnioskodawca stał się wspólnikiem Spółki komandytowo-akcyjnej w związku z otrzymaniem 24 0000 akcji w tej Spółce na podstawie umowy darowizny.

W wyniku przekształcenia nie została przy tym zmieniona struktura właścicielska, tzn. do spółki przekształconej nie przystąpili nowi wspólnicy. W związku z przekształceniem Wnioskodawca nie wniósł do Spółki przekształconej dodatkowych wkładów/składników majątkowych. W wyniku przekształcenia wartość wkładu Wnioskodawcy jako komandytariusza w Spółce komandytowej odpowiada wartości udziału Wnioskodawcy jako akcjonariusza Spółki komandytowo-akcyjnej w jej kapitale zakładowym. Udziały komandytariusza jak i komplementariusza Spółki komandytowej (przekształconej) w zyskach i stratach ustalone zostały odmiennie niż udziały w zyskach i stratach akcjonariusza oraz komplementariusza w Spółce komandytowo-akcyjnej (tj. Spółce przekształcanej). Rok podatkowy Spółki komandytowej pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Kwestia roku podatkowego wyglądała identycznie w Spółce komandytowo-akcyjnej istniejącej do dnia przekształcenia.

W dniu przekształcenia w skład majątku Spółki komandytowo-akcyjnej (Spółki przekształcanej) wchodził m.in. kapitał zapasowy, powstały w związku z uchwałami wspólników o przeznaczeniu bieżących zysków za lata 2011-2013 na kapitał zapasowy. Kwoty przeznaczone na kapitał zapasowy miały charakter wkładu do Spółki komandytowo-akcyjnej. Część osiąganego zysku zarówno do dnia przekształcenia (27 lutego 2014 r.), jak i po przekształceniu, nie była wypłacana wspólnikom – akcjonariuszom (w tym Wnioskodawcy), tj. nie była podejmowana uchwała o wypłacie dywidendy. W konsekwencji, zgodnie z treścią interpretacji ogólnej Ministra Finansów Nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125, z dnia 11 maja 2012 r., Wnioskodawca przyjmował, że obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Spółce komandytowo-akcyjnej nie powstał, w związku z czym od zysków przeznaczonych na kapitał zapasowy nie został odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych. Zysk osiągany po przekształceniu w Spółce komandytowej został natomiast opodatkowany na bieżąco u wspólników Spółki przekształconej (czyli istniejącej Spółki komandytowej). Przekształcenie Spółki nie skutkowało przy tym obowiązkiem podatkowym na gruncie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem przepis ten dotyczył zysków podzielonych.

Na potwierdzenie powyższego poglądu Wnioskodawca w dniu dokonania wypłaty zysków, z uwagi na korzystne i już prawomocne orzeczenie WSA, będzie posiadał pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Zysk przeznaczony uchwałą wspólników na kapitał zapasowy również po przekształceniu Spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę komandytową nie był dotychczas wypłacany wspólnikom.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca zamierza wystąpić ze Spółki komandytowej. Wystąpienie nastąpi na skutek osiągnięcia porozumienia z pozostałymi wspólnikami w drodze uchwały wspólników. W związku z wystąpieniem ze Spółki Wnioskodawca otrzyma tytułem zwrotu wartość udziału kapitałowego. Zwrot wartości udziału będzie wypłacony w pieniądzu (wystąpienie za wynagrodzeniem).

W piśmie z dnia 24 sierpnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 • Dane spółki komandytowo-akcyjnej, w której był wspólnikiem to:
  X Sp. z o.o. S.K.A., siedziba: .... Główny zakres działania według PKB: 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 43 – Roboty budowlane specjalistyczne.
 • Dane spółki komandytowej, w której jest wspólnikiem to:
  X Sp. z o.o. Sp. k., siedziba: .... Główny zakres działania według PKB: 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 43 – Roboty budowlane specjalistyczne.
 • Spółka komandytowo-akcyjna do czasu przekształcenia w Spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 27 lutego 2014 r. była w Polsce podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Przed dniem 1 stycznia 2014 r. Spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego w Polsce, z uwagi na fakt, że spółki komandytowo-akcyjne, jako spółki osobowe, przed tą datą w ogóle nie były opodatkowane jakimkolwiek podatkiem dochodowym, bowiem obowiązek ten odnosił się jedynie do jej wspólników (zasada transparentności opodatkowania spółek osobowych).
 • Prawną podstawą przekształcenia był art. 551 i n. w zw. z art. 581 i n. Kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie nastąpiło uchwałą wszystkich wspólników Spółki przekształcanej (S.K.A.) podjętą w formie aktu notarialnego.
 • Skład wspólników Spółki komandytowo-akcyjnej przedstawiał się następująco: 1 komplementariusz będący osobą prawną - Spółką z o.o., 2 akcjonariusze - osoby fizyczne.
 • Skład wspólników Spółki komandytowej przedstawia się następująco: 1 komplementariusz będący osobą prawną - Spółką z o.o., 2 komandytariusze - osoby fizyczne (skład jest identyczny jak w Spółce komandytowo-akcyjnej przed przekształceniem).
 • Jako akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej uczestniczył w zyskach i stratach proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji przy uwzględnieniu wkładu komplementariusza, co oznacza, że Jego udział w zyskach i stratach Spółki komandytowo-akcyjnej wynosił 9,6%.
 • Jako komandytariusz w Spółce komandytowej uczestniczy w zysku Spółki komandytowej w wysokości 6%, zaś w stracie Spółki komandytowej w wysokości 0,5%.
 • Z tytułu wystąpienia otrzyma tylko środki pieniężne.
 • Po wystąpieniu ze Spółki komandytowej nie zamierza w najbliższej przyszłości (co najmniej do 1 roku) prowadzić działalności gospodarczej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wypłata Wnioskodawcy środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze Spółki będzie skutkować powstaniem po Jego stronie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Jeżeli wypłata Wnioskodawcy środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze Spółki będzie jednak zdaniem Organu skutkować powstaniem po Jego stronie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jakiego rodzaju przychód powstanie po stronie Wnioskodawcy...
 3. Jeżeli wypłata Wnioskodawcy środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze Spółki będzie jednak zdaniem Organu skutkować powstaniem po Jego stronie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to w jaki sposób należy ustalić dochód...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1, natomiast wniosek w zakresie pytania Nr 2 i 3 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z wystąpieniem ze Spółki nie będą skutkować powstaniem po Jego stronie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania to również zysk bilansowy, który w spółce przekształcanej, w której Wnioskodawcy uczestniczył – został przekazany na kapitał zapasowy. Powyższy przepis nie różnicuje przy tym sytuacji podatkowej wspólników, w tym w szczególności od tego, czy spółka była przez nich utworzona od początku, czy też, np. powstała w wyniku przekształcenia z innego typu spółki oraz czy w poprzednio funkcjonującym podmiocie (tj. przed przekształceniem) oraz czy obecny wspólnik spółki osobowej funkcjonował jako komplementariusz, czy akcjonariusz, także skąd faktycznie pochodzą środki na wypłatę świadczenia na rzecz występującego wspólnika. Brak podstawy, aby odmiennie, aniżeli wynikałoby to z literalnego brzmienia ww. regulacji, podchodzić do kwestii wystąpienia wspólników ze spółek osobowych, które powstały z przekształcenia spółek komandytowo-akcyjnych w kontekście wypłaty środków na rzecz wspólnika będącego uprzednio w SKA akcjonariuszem. Skoro przepis nie wprowadza żadnych dodatkowych warunków do zwolnienia określonych przychodów od opodatkowania, to warunki te absolutnie nie powinny być wprowadzane pozaustawowo przez organy podatkowe, np. w drodze wykładni celowościowej. Skoro w przepisach jest luka prawna, to w żadnym razie nie usprawiedliwia to obciążania określonej grupy podatników skutkami braku regulacji prawnych.

Poparcie argumentów za wyżej przedstawioną wykładnią literalną należy szukać w aktualnym orzecznictwie. Przykładowo WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 17 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 1011/13, wyraził tezę, zgodnie z którą jeśli nawet jest tak, że przepisy ustaw w sposób nieuzasadniony pozostawiają pewne kategorie przychodów bez opodatkowania, to organy administracji publicznej nie mogą w drodze interpretacji modyfikować jednoznacznych regulacji prawnych i rozszerzać zakresu opodatkowania. Uznał tym samym, że środki z likwidacji spółki osobowej wypłacane byłemu akcjonariuszowi SKA nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Orzeczenie to możliwe jest przy tym do zastosowania w drodze analogii w odniesieniu do wystąpienia wspólnika.

Kolejne korzystne dla podatników stanowisko wyraził ten sam Sąd w wyroku z dnia 25 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 89/14. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że podstawowe znaczenie przy wykładni przepisów prawa podatkowego ma wykładnia literalna. Jeśli zatem ustawa nie różnicuje skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki osobowej w zależności, np. od sposobu jej powstania, czy statusu wspólnika, to akcjonariusz może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania kwoty wypłacanej mu z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

W związku z art. 103 ww. ustawy, do rozliczeń związanych z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej zastosowanie ma przepis art. 65 tej ustawy, dotyczący wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.

Zgodnie z art. 65 § 1 ww. ustawy, wystąpienie wspólnika ze spółki powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem, wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 cyt. ustawy). Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady.

Spółka komandytowa, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada zdolności podatkowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki, a nie spółka.

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osoba prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z tą zasadą, dochody z udziału w spółce komandytowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziałów. Udział wspólnika występującego ze spółki w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 11 tej ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Innymi słowy, w przepisie tym ustawodawca wprost zapisał, że wyłączeniu z opodatkowania w przypadku wypłaty udziału kapitałowego podlega przypadająca na występującego wspólnika różnica między przychodem spółki a kosztami jego uzyskania, pomniejszona o wypłaty dokonane wcześniej z tytułu udziału w spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. To oznacza, że dochód z udziału w spółce, opodatkowany w każdym roku, od którego odprowadzono zaliczki na podatek, bez względu na to, czy pozostał w spółce niewypłacony, czy też jako przekazany na inne kapitały – został wyłączony z opodatkowania przy obliczeniu udziału kapitałowego stanowiącego źródło przychodu w momencie jego wypłaty. Wyłączeniu podlega zatem jedynie ten dochód.

Zatem z przepisów tych wynika, że środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osoba prawną stanowią przychód z działalności gospodarczej.

W związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną ustalana jest wartość zbywcza jej majątku. Wartość ta odpowiada wartości jaką wspólnicy uzyskaliby sprzedając na wolnym rynku całe swoje przedsiębiorstwo (spółkę). Wartość zbywcza jest dzielona tak, aby ustalić część przypadającą na występującego wspólnika.

W części należnej występującemu wspólnikowi zawiera się zarówno:

 • wkład wniesiony przez tego wspólnika w chwili przystąpienia do spółki,
 • nadwyżka wartości rynkowej majątku nad jego wartością podatkową oraz
 • pozostawione przez wspólnika zyski, wcześniej na bieżąco przez niego opodatkowane, które zostały reinwestowane (np. w środki trwałe).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem – komandytariuszem w Spółce komandytowej. Spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia ze Spółki komandytowo-akcyjnej. Przed dokonanym przekształceniem Wnioskodawca był wspólnikiem – akcjonariuszem w Spółce komandytowo-akcyjnej (Spółce przekształcanej). Spółka komandytowo-akcyjna powstała natomiast w wyniku przekształcenia Spółki jawnej. W wyniku dokonanego przekształcenia nastąpiła konwersja wkładu gotówkowego wspólników Spółki jawnej na kapitał zakładowy Spółki komandytowo-akcyjnej. W wyniku przekształcenia Spółki jawnej na Spółkę komandytowo-akcyjną nie zmieniała się struktura udziałów w spółce dotychczasowych wspólników Spółki jawnej. Po dokonanym przekształceniu Spółki komandytowo-akcyjnej nastąpiła zmiana składu osobowego wspólników w związku z przeniesieniem własności części akcji Spółki na podstawie umowy darowizny na drugiego wspólnika oraz części akcji na osobę trzecią. Wnioskodawca stał się wspólnikiem Spółki komandytowo-akcyjnej w związku z otrzymaniem 24 0000 akcji w tej Spółce na podstawie umowy darowizny. W związku z przekształceniem Wnioskodawca nie wniósł do Spółki przekształconej dodatkowych wkładów/składników majątkowych. W wyniku przekształcenia wartość wkładu Wnioskodawcy (jako komandytariusza) w Spółce komandytowej odpowiada wartości udziału Wnioskodawcy (jako akcjonariusza) w Spółce komandytowo-akcyjnej - w jej kapitale zakładowym. Udziały komandytariusza, jak i komplementariusza Spółki komandytowej (przekształconej), w zyskach i stratach ustalone zostały odmiennie niż udziały w zyskach i stratach akcjonariusza oraz komplementariusza w Spółce komandytowo-akcyjnej (tj. Spółce przekształcanej). Rok podatkowy Spółki komandytowej pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W dniu przekształcenia w skład majątku Spółki komandytowo-akcyjnej (Spółki przekształcanej) wchodził m.in. kapitał zapasowy, powstały w związku z uchwałami wspólników o przeznaczeniu bieżących zysków za lata 2011-2013 na kapitał zapasowy. Kwoty przeznaczone na kapitał zapasowy miały charakter wkładu do Spółki komandytowo-akcyjnej. Część osiąganego zysku, zarówno do dnia przekształcenia, jak i po przekształceniu, nie była wypłacana wspólnikom – akcjonariuszom (w tym Wnioskodawcy), tj. nie była podejmowana uchwała o wypłacie dywidendy. W konsekwencji, od zysków przeznaczonych na kapitał zapasowy nie został odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych. Zysk osiągany po przekształceniu w Spółce komandytowej został natomiast opodatkowany na bieżąco u wspólników Spółki przekształconej (czyli istniejącej Spółki komandytowej). Przekształcenie Spółki nie skutkowało przy tym obowiązkiem podatkowym na gruncie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem przepis ten dotyczył zysków podzielonych. Zysk przeznaczony uchwałą wspólników na kapitał zapasowy również po przekształceniu Spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę komandytową nie był dotychczas wypłacany wspólnikom. Wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki nastąpi na skutek osiągnięcia porozumienia z pozostałymi wspólnikami w drodze uchwały wspólników. W związku z wystąpieniem ze Spółki Wnioskodawca otrzyma w pieniądzu, tytułem zwrotu, wartość udziału kapitałowego.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, stwierdzić należy, że wypłata Wnioskodawcy środków pieniężnych z tytułu wystąpienia ze Spółki komandytowej, której był wspólnikiem, stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej w momencie wypłaty tych środków, przy czym do przychodów tych nie zalicza się – stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tej części otrzymanych środków pieniężnych, które stanowią równowartość uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi w myśl art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze Spółki komandytowej środki pieniężne nie przekroczą wartości określonej w przepisie art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

DD5/033/1/12/KSM/DD-125 | Interpretacja ogólna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.